Dự án nuôi cá bóng tượng

Chia sẻ: Le Quang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
415
lượt xem
193
download

Dự án nuôi cá bóng tượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây, các hoạt động về nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là nuôi trồng thủy sản nước lợ ở các vùng ven biển của nước ta nói chung và ở ĐBSCL nói riêng càng trở nên năng động.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự án nuôi cá bóng tượng

 1. Cùng Nhà Nông Làm Giàu DÖÏ AÙN SAÛN XUAÁT VAØ NUOÂI CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG THÖÔNG PHAÅM COÂNG NGHEÄ CAO VUØNG NÖÔÙC LÔÏ I. MUÏC ÑÍCH Trong nhö õ g naê gaà ñ y, caù hoaï ñ ng veànuoâ troà g thuyû saû . Ñ c bieä n m n aâ c t oä i n n aë t laø i troà g thuyû saû nö ôù lôï caù vuøg ven bieå nö ô ù ta noù chung vaø oà g baè g nuoâ n n c ôû c n n c i ñn n soâ g Cö û Long noù rieâ g, caøg trôû leâ naê g ñ ng. Tö ønhieà hình thö ù nuoâ, nuoâ n u i n n n n oä u c i i quaû g canh, nuoâ coâ g nghieä … vv. Ñ i tö ôï g nuoâ mang tính chaá truyeà thoá g nhö n i n p oá n i t n n Toâ Suù Toâ Baï Chaâ Traé g. Chuû y eá laø c loaï toâ . m , m c n n u caù i m Rieâ g caù loaï caù maë daà vaã thích nghi ñ ôï vôù vuøg nö ôù l ợ ,ïsong chö a n c i c u n ö c i n c ñ ôï chuù troï g trong ngheànuoâ. Tö ø u chæ laø oá tö ôï g khai thaù . ö c n i laâ ñi n c Caù Boá g Tö ôï g laømoä loaï caù coù giaù trò kinh teácao. Thòt thôm ngon vaølaø n n t i ñ i tö ôï g xuaá khaå quan troï g. Ñ y laø i caù thích nghi ñ ôï, nuoâ raá kinh teá p oá n t u n aâ loaï ö c i t haá daã cho caù vuøg nö ôù lôïôû nö ôù ta, ñ c bieä laøôû caù khu vö ï haïlö u soâ g, coù ñ n c n c c aë t c c n oä maë dao ñ ng tö ø n oä 4‰ ñ n 15‰ chuù g s oá g raá toá vaø t trie å ít xaû ra hoä chö ù g eá n n t t phaù n y i n lôû loeù , so vôù nuoâ trong ñ u kieä nö ôù ngoï thuaà . Tuy nhieâ tö ø u ngheànuoâ caù t i i ieà n c t n n laâ i Boá g Tö ôï g cuû baøcon hieä ñ n n a n ang trong giai ñ n baé ñ u, vôù nhö õ g hình thö ù oaï t aà i n c nuoâ tö ïphaùt vaøsö û duï g vôù nguoà gioá g tö ïnhieâ , nuoâ trong ao ñ m, trong beøôû i n i n n n i aà nhö õ g vuøg nö ôù ngoï nhö La NgaøÑ ng Nai, nuoâ beøAn Giang, ao ñ m Taâ n n c t oà i aà n Thaøh CaøMau. Nhö õ g thoâ g tin kyõthuaä veànuoâ Boá g Tö ôï g haõ coø quaù hieá n n n t i n n y n m hoi. Vì theánhaè phoåbieá nhö õ g hieå bieá cô baû veà ñ c ñ m sinh hoï vaøkyõ m n n u t n aë ieå c thuaä nuoâ loaøthuyû saû quyù hieá naø, trong ñ u kieä nö ôù lôï Chuù g toâ ñ noãlö ï t i i n m y ieà n c . n i aõ c ñ i phoù vôù nhieà thö û thaù h, khoâ g ngö øg tìm hieå vaø i k haû nghieä ñ bieá sö ï oá i u c n n u nuoâ o m eå t thích nghi cuû loaøcaù naø, trong moâ trö ôøg nö ôù lôï ñ cho keá quaû mong muoá . a i y i n c vaø aõ t n Trong khi ngheànuoâ Toâ nö ôù lôïcoø nhieà laä ñ n , ñ taä duï g ngoaø vuïToâ . i m c n u n aä eå n n i m Taù thaù g coø laï cuû ao ñ m Toâ , maø i caù Boá g Tö ôï g luaâ canh vôù Toâ , m n n i a aà m nuoâ n n n i m ñ caû thieä moâ trö ôøg ao nuoâ, haï cheámaà beä h cuû Toâ , caù h ly maà beä h eå i n i n i n m n a m c m n toà taï trong ao cho vuï i. n i tôù Ñ ng thôø cuõ g laøbieä phaù ngaê ngö ø beä h cho Toâ nuoâ. Vôù phö ông oà i n n p n a n m i i chaâ “ m NGÖ DAÂN NUOÂI TOÂM SUÙ , PHOØNG BEÄNH TOÂM LAØ NUOÂI BOÁNG TÖÔÏNG”. II. ÑOÙ LAØ GIAÛI PHAÙP TUY ÑÔN THUAÀN NHÖNG RAÁT KHOA HOÏC: Ñ deã daøg thö ï hieä ö ù g duï g cho ao nuoâ Toâ , quy trình nuoâ caû tieá eå n c n n n i m i i n naø. Sau khi thu hoaïh Toâ xong , veä sinh xö û lyù ao roà nuoâ tieá caù Boá g Tö ôï g y c m i i p n n maø ng laø ñ o loä taä quaù cuû baø khoâ m aû n p n a con ngö daâ . Laø ôù ñ khaù phuø p nhaá, n bö c i hôï t trong nuoâ Toâ luaâ canh! Ñ ñ ñ n nuoâ ñ t hieä quaû beà vö õ g , mang laï lôï ích i m n eå i eá i aï u n n i i kinh teácao, taï sö ïñ t phaù maï h meõtrong nuoâ troà g thuyû saû nö ôù lôï Mong ñ ôï o oä n i n n c . ö c 1
 2. Cùng Nhà Nông Làm Giàu sö ïhoã trôïvaø p ñ cuû caù ngaøh chö ù naê g. Chuù g toâ quyeá taâ nhaâ roä g moâ giuù ôõ a c n c n n i t m n n hình nuoâ tieá tieá naø , taï haá daã baè g sö ïthaøh coâ g, ñ t hu huù ñ ôï nhieà i n n y o p n n n n eå t ö c u ngö ôø cuøg nhau laø ra nhieà saû phaå cao caá , goù phaà phaù trieå kinh teáxaõ i n m u n m p p n t n hoä . Hoä nhaä Quoá teá i i p c trong giai ñ an CNH – HÑ ñ t nö ôù . oï H aá c Thö ï hieä khaå hieä laø kinh teátreâ ñ t Noâ g Nghieä Ñ Thò , thu n haä 6 c n u u m n aá n p oâ p tyû ha (20 taán x 300.000.000ñ = 6.000.000.000ñ) / Hieä nay ñ thö ï hieä toá dö ïaù . Chuù g toâ caà ñ ôï sö ïhoã trôïcuû Toå g n eå c n t n n i n ö c a n Coâ g ty Noâ g Nghieä Saø Goø, veàvieä cho pheù chuù g toâ tieá tuï sö û duï g cô sôû n n p i n c p n i p c n haïtaà g vaø n trang thieá bò cuû traï gioá g: Thuû Ñ c Saû Phö ôù Long ( Phöôøng Phöôùc t a i n y aë n c Long B, Quaän 9, TP.HCM). Chuù g toâ xin naâ g caá ñ laø Trung taâ saû xuaá n i n p eå m m n t gioá g Boá g Tö ôï g cung caá cho ngö ôødaâ trong vaø n n n p i n ngoaønö ôù . Song song vôù vieä i c i c saû xuaá gioá g chuù g toâ coø sö û duï g ñ a ñ m trang traï, ñ laø veä tinh xuaá khaå n t n n i n n ò ieå i eå m t u saû phaå Boá g Tö ôï g. Ñ ng thôøcaà huy ñ ng nguoà voá theâ cho dö ï n, soá n n m n n oà i n oä n n m aù tieà laø500.000.000ñ (Naêm traêm trieäu ). Ñ mua saé trang thieá bò vaøx aâ dö ï g cô baû . eå m t y n n Cô sôû haïtaà g ñ ôï thieá keátheo daï g daõchieá ( ao hoà öông gioáng, vaät lieäu taám baït n ö c t n n ni loâng). Nhaè coù nhieà dieä tích ao ö ông reû tieà ñ ñ p ö ù g cho coâ g suaá traï dö ï m u n n eå aù n n t i kieá : 20 trieä con gioá g 3 - 4 cm/1 naê . Beâ caï h ñ chuù g toâ ñ u tö khai thaù , n u n m n n où n i aà c nguoà taø nguyeâ thieâ nhieâ ö u ñ i cho vuøg nö ôù lôï Baè g caù h cuøg baø n i n n n aõ n c . n c n con ñ a ò phö ông , nuoâ caù Boá g Tö ôï g thö ông phaå treâ dieä tích nuoâ Toâ hôn 4 ha vuøg i n n m n n i m n nö ôù lôï n Giôø, Nhaø Beø) c (Caà Vôù lôï theácuû nguoà nö ôù khoâ g bò oânhieã thuoá baû veä thö ï vaä , khu vö ï i i a n c n m c o c t c Phö ôù Long B - Q9. Baè g bieä phaù loï sinh hoï vaø û lyù nö ôù thaû , chuù g toâ môû c n n p c c xö c i n i roä g saû xuaá caù gioá g Boá g Tö ôï g ñ loaï ñ cung caá , phuï vuïbaøcon nuoâ n n t n n n uû i eå p c i luaâ canh Toâ Suù cho caû nö ôù . Dö ïaù thö ï hieä vôù muï ñ vì bö ù xuù cuû n m c n c n i c ích c c a phong traø nuoâ thuyû saû nö ôù lôïñ o i n c ang phaù trieå . Ñ ng thôø cung caá con gioá g t n oà i p n quyù hieá , coù giaù trò cao, cho ngö ôø daâ vuøg Noâ g Nghieä Ñ Thò Taä duï g m i n n n p oâ . n n nguoà nguyeâ lieä doà daø, ñ daï g tö ø taï reû tieà , chuù g toâ chuyeå ñ i thaøh n n u i o a n caù p n n i n oå n caù Boá g Tö ôï g haøg hoaù coù giaù tròcao./. n n n III. THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN: MOÂ TAÛ DOANH NGHIEÄP TRAÏI SAÛN XUAÁT GIOÁNG VAØ NUOÂI THÖÔNG PHAÅM CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG VÔÙI COÂNG NGHEÄ CAO. - Chuyeâ saû xuaá caù loaï thuû ñ c saû quyù hieá . Sôû trö ôøg laøcaù Boá g n n t c i y aë n m n n Tö ôï g. Tö ø c loaï gioá g 3 -> 4cm, 12->15c vv... vaø haøg hoaù 400g – 800g/con. n caù i n caù n - Qua nuoâ khaû nghieä taï vuøg nö ôù lôï loaø caù Boá g Tö ôï g ñ thích nghi vaø i o m i n c , i n n aõ phaù trieå toá, khoâ g bò hoä chö ù g lôû loeù trong quaù trình nuoâ, so vôù vuøg nö ôù t n t n i n t i i n c ngoï. Giai ñ n ñ u. Caù boä ñ ôï sinh saû vaøö ông nuoâ taï trung t aâ gioá g Thuû t oaï aà t ö c n i i m n y saû Phö ôù Long sau 20 ngaø caù ñ t 1 – 2cm chuyeå veàthuaà lôï n c y aï n n . Ñ so saù h ñ nuoâ ñ ôï 01 taá saû phaå caù Boá g Tö ôï g taï vuøg nö ôù lôï em n eå i ö c n n m n n i n c noù chung vaøhuyeä Caà Giôø NhaøBeøTp.HoàChí Minh noù rieâ g, chæ caà t ieâ toá i n n , i n n u n tö ø6 -> 8 kg caù taï ñ thu veà 1kg Boá g Tö ôï g thaøh phaå . Vôù trö õlö ôï g caù taï p eå n n n m i n p 2
 3. Cùng Nhà Nông Làm Giàu phong phuù cuû dieä tích maë nö ôù vuøg cö û soâ g ao ñ m Toâ taï Caà Giôøtraï ñ u a n t c n a n aà m i n , i aà tö nuoâ caù Boá g Tö ôï g thö ông phaå vaø n xuaá caù g ioá g Boá g Tö ôï g taï choã ñ i n n m saû t n n n i , eå cung caá cho ñ a phö ông vaøcaù vuøg nö ôù lôïlaâ caä . Vôù lôï theáthieâ nhieâ ö u p ò c n c n n i i n n ñ i vaø m naê g cuû Caà Giôøthö ï teá aõ tieà n a n , c cho thaá neá nuoâ caù Boá g Tö ôï g haøg hoaù y u i n n n , duøg thö ù aê laø taï vaønuoâ theâ caù moà (roâ phi…vv) phuï vuï m thö ù aê cho caù n c n caù p i m i c laø c n Boá g Tö ôï g, chi phí giaù thaøh ñ u vaø 1kg thaøh phaå khoâ g quaù 30.000ñ vuï n n n aà o n m n /1 nuoâ. Trong khi giaù trò ñ u ra thö ông phaå laø i aà m 300.000ñ /1kg. Neá ñ a khoa hoï kyõ u ö c thuaä vaø ö ù g duï g, baè g quy trình kyõthuaä nuoâ caù Boá g Tö ôï g thö ông phaå , vôù t o n n n t i n n m i quy trình nuoâ tuaà hoaø, hoaø toaø theo hö ôù g daã . Naê g suaá seõñ t treâ 20 i n n n n n n n t aï n taá /ha laøñ i tö ôï g nuoâ raá lyù tö ôû g vaøtrieå voï g ñ ng thôø cuõ g ñ lu aâ canh n oá n i t n n n oà i n eå n cuøg Toâ Suù cho moâ trö ôøg nuoâ beà vö õ g. n m i n i n n Noù chung ngheà nuoâ caù Boá g Tö ôï g luaâ canh Toâ Suù ñ ôï xem laømoä i i n n n m ö c t giaû phaù saù g taï , moä bö ôù ñ t phaù cho ngheànuoâ troà g thuû saû nö ôù lôï i p n o t c oä i n y n c . Ñ thö ï hieä dö ïaù coù hieä quaû neâ xem ñ y laømoä ñ taø khoa hoï, moä eå c n n u , n aâ t eà i c t nhaâ toá n tích cö ï trong ngaøh thuû saû . Caà lieâ keá hôn nö õ , ñ cuøg nhau taï ñ u c n y n n n t a eå n o ieà kieä toá ,ö ù g duï g moâhình nuoâ tuaà hoaø, hoaø toaø ñ nuoâ loaø caù quyù hieá n t n n i n n n n eå i i m naø, thu ngoaï teäñ laø giaø cho ñ t nö ôù . y i eå m u aá c Chuù g toâ raá mong ñ ôï sö ïhö ôû g ö ù g vaøtham gia cuû caù nhaøkhoa hoï n i t ö c n n a c c trong ló vö ï nuoâ caù noù chung, nuoâ caù Boá g Tö ôï g noù rieâ g. Sö û ñ i, boåxung nh c i i i n n i n a oå quy trình nuoâ chuaå xaù vaø ieä quaû hôn nö õ . i n c h u a Ñ y laø aâ nguyeä voï g chaâ thaøh vaø thieá cuû taù giaû vaø ng laø ôø raá n n n n tha t a c cuõ ngö i t taâ ñ c vôù loaø caù quyù hieá naø!Taù giaû moä laà nö õ caà ñ ôï sö ïgiuù ñ , hoã trôï m aé i i m y c t n a n ö c p ôõ cuû caù nghaøh chö ù naê g vaøcaù nhaøkhoa hoï, nghieâ cö ù cho quy trình ngaø a c n c n c c n u y caøg hoaø thieä hôn. n n n 3
 4. Cùng Nhà Nông Làm Giàu IV/ MOÂ TAÛ THÒ TRÖÔØNG : Saûn phaå Boá g Tö ôï g chuû yeá laø u thuïcho m n n u tieâ xuaá khaå , caù haøg hoaù tö ø t u n 400g ->800g laø ï phaå . Laø moù aê khoâ g theå u thö c m m n n n thieá ñ ôï cuû 1,3 tyû daâ Trung Quoá vaø c nö ôù ASEAN raá ö a chuoä g. Ñ laø ö c a n c caù c t n où tính ñ c aë bieä cuû thò trö ôøg khoâ g bao giôøthoaû maõ giö õ cung vôù caà . Ñ coù ñ ôï nhö õ g t a n n n a i u eå ö c n thoâ g tin thò trö ôøg, chuù g toâ ñ thaê doøvaøñ ôï bieá hieä nay Chí nh phuû Trung n n n i aõ m ö c t n Quoá, keâ goï ngö ôø daâ minh , neâ nuoâ loaø caù quyù hieá naø ñ tö ïcung caá cho c u i i n n i i m y eå p tieâ duøg trong nö ôù . u n c Maë khaù boû kinh phí cho caù vieä , trö ôøg sinh saû nhaâ taï caù gioá g Boá g t c c n n n n o n n Tö ôï g cung caá cho ngö daâ . Nhö ng keá quaû chö a ñ t, vì nhieà lyù do khaù h quan. n p n t aï u c Ñ n hình haøg naê vaã coø sang Vieä Nam nhaä gioá g veà nuoâ vaøtieá tuï thu ieå n m n n t p n i p c mua caù haøg hoaù ôû Vieä Nam. n t Trôû laï khía caï h cuû thò trö ôøg saû phaå Boá g Tö ôï g, taï sao? Trung Q uoá i n a n n m n n i c chö a nuoâ ñ ôï caù Boá g Tö ôï g, maë daà coâ g ngheä quy trình kyõthuaä nuoâ troà g i ö c n n c u n t i n thuû saû cuû hoïraá cao. Song vì thôø tieá khaé nghieä , bôû muø ñ ng quaù laï h cuû y n a t i t c t i a oâ n a khí haä Trung Quoá loaø caù naø quaù ngö ôõ g chò ñ ï g, ne â khoâ g theåsinh trö ôû g u c i y n u ön n n n vaø t trieå . Muoá khaé phuï ñ ôï ñ u kieä thôø tieá ñ nuoâ caù Boá g Tö ôï g taï phaù n n c c ö c ieà n i t eå i n n i Trung Quoá thì coù khaù gì taê g giaù thaøh saû phaå ( laøm loø söôûi ñeå nuoâi caù, nhaø aám c c n n n m ñeå troàng rau) vì theánhö ñ t nö ôù Vieä Nam laø ø eø Haû Vaâ trôû vaø Nam, thieâ aá c t tö ñ o i n o n nhieâ ö u ñ i thôøtieá. Neâ chæ caà ta naê ñ ôï quy trình kyõthuaä nuoâ Boá g Tö ôï g n aõ i t n n m ö c t i n n thì seõhaù ñ ôï ra tieà . Coånhaâ coù caâ : Mình neân laøm ra saûn phaåm naøo, maø xaõ i ö c n n u hoäi caàn. Chôù khoâng neân laøm ra saûn phaåm ñoù, mình bieát lam ,ma xaõ hoäi ñaõ 4
 5. Cùng Nhà Nông Làm Giàu thöøa!!. Ñ nhaä xeù theâ veàthò trö ôøg cuû caù Boá g Tö ôï g. Ñ ôï sö ïtieâ thuïcuû eå n t m n a n n ö c u a thò trö ôøg Trung Quoá, thì ngö ôø nuoâ raá yeâ taâ saû xuaá. Bôû leõ Tru ng Quoá laø n c i i t n m n t i , c cö ôøg quoá ñ ù g soáI veàthö ông maï vôù 1,3 tyû daâ soá Ñ ù g thö ù 6 veàkinh teá thu n c ön i i n . ön , huù ñ u tö 1.200 tyû USD. Roõraøg laø ng baù h beù bôû cho doanh nghieä naø, saû t aà n mieá n o p o n xuaá ra saû phaå maø trö ôøg Trung Quoá coù nhu caà , ö a chuoä g. Noù caù h khaù , t n m thò n c u n i c c maë haøg naø Trung Quoá tieâ thuï maë haøg ñ coù giaù cao, thaä chí giaù cuû sieâ t n o c u laø t n où m a u lôï nhuaä !. Ñ ñ i vôù nhu caà tieâ duøg, vôù lôï theáñ ôï sö ïquan taâ chaê soù i n i oâ i u u n i i ö c m m c cuû laõ h ñ o hai nö ôù veà Toá Hueä Quoá cho mua baù maä dò nhö saû phaå a n aï c i c n u ch, n m Boá g Tö ôï g caøg deã daøg xaâ nhaä thò trö ôøg voâtaä cuû Trung Quoá ( Thieân n n n n m p n n a c Thôøi, Ñòa Lôïi, Nhaân Hoaø). Treâ ñ y laø õ g nhaä xeù khaù h quan veàlôï ích kinh teáxaõ oä vaø a á nö ôù . n aâ nhö n n t c i h i ñ t c Baè g taá loøg quyeá taâ tha thieá, muoá neâ leâ ñ y ñ baø n m n t m t n u n aâ eå con ngö daâ coù cô hoä n i lö ï choï . Thieá nghó ñ y khoâ g phaû laø t dö ïaù noù leâ mö u caà lôï ích caù nhaâ , a n t aâ n i moä n i n u i n hay keâ goï, thuyeá phuï ñ ñ ôï sö ïhoã trôïv oá , ñ ng thôø luoâ tieä tieâ thuïcon u i t c eå ö c n oà i n n u gioá g hay giôù thieä maë haøg, ñ baù saû phaå cuû mình laø ra. n i u t n eå n n m a m IV. MOÂ TAÛ VÒ TRÍ: Ñ a ñ m trang traï cuû dö ïaù ñ ôï boátrí giai ñ n ñ u: Tö øcaù boä leâ caù ò ieå i a n ö c oaï aà t n hö ông taï traï thuû ñ c saûn Phö ôù Long (Phöôøng Phöôùc Long B, Quaän 9, Tp. Hoà Chí i i y aë c Minh) vôù nguoà nö ôù khoâ g oâ i n c n nhieã thuoá trö ø u, vaø m c saâ hôn 1 ha dieä tích matë ôù n nö c raá thuaä lôï ñ ö ông caù gioá g Boá g Tö ôï g. Coù nguoà nö ôù lôïtö ïnhieâ vôù ñ t n i eå n n n n c n i oä 0 0 muoá dao ñoä g tö ø02 /00 ñ n 25 /00 .Vaønguoà nö ôù ngoï khai thaù tö øgieá g ngaà . i n eá n c t c n m Khi caà nö ôù ngoï ñ chuû ñ ng dung hoaøñ maë laøsö û duï g ñ ö ông nuoâ caù boä n c t eå oä oä n n eå i t vaø sinh hoaï haøg ngaø trö õ ôï g khoâ g ñ ng keå t n y lö n n aù . 5
 6. Cùng Nhà Nông Làm Giàu Giai ñ n 2: Ñ ôï noá tieá baè g caù h thuaà nö ôù lôïcho caù gioá g Boá g Tö ôï g oaï ö c i p n c n c n n n vaøchuyeå sang, nuoâ caù thò taï vuøg cö û soâ g thuoä huyeä Caà Giôø NhaøBeø n i t i n a n c n n , TP.HCM. Caù h tính neá ñ a vaø ö ù g duï g quy trình kyõthuaä nuoâ caù Boá g Tö ôï g c u ö o n n t i n n 50% dieä tích cuû ñ a phö ông (dieän tích nuoâi troàng thuûy saûn 6990ha ) ta seõcoù saû n a ò n lö ôï g vaødoanh soánhö sau: 3.500ha x 20taá x 20.000USD = 70.000.000 USD (Baûy n n möôi trieäu USD). Veà maë thuaä lôï nö õ laøthö ù aê cho caù gioá g, caù nuoâ raá phong phuù vaøñ t n i a c n n i t a daï g, giuù cho traï saû xuaá ñ ôï haïgiaù thaøh saû phaå ( ñieån hình neáu ñòa ñieåm n p i n t ö c n n m cuûa traïi gioáng boá trí xa nguoàn thöùc aên. Chæ troâng nhôø vaøo thöùc aên coâng nghieäp vaø aáu truøng ARTEMIA thì giaù thaønh 01 saûn phaåm laø 350ñ/01 con gioáng côõ 3 -> 4 cm. thôøi gian öông laø 55 ngaøy tuoåi) Rieâ g ñ a ñ m vuøg nö ôù lôïmaø i ñ ñ t ñ a ñ m, thö ù aê tö ïnhieâ raá doà n ò ieå n c traï aõ aë ò ieå c n n t i daø neá taä duï g seõgiaû ñ ôï 30% -> 40% chi phí thö ù aê vaø t ngaé ñ ôï thôø o u n n m ö c c n ruù n ö c i gian ö ông nuoâ 40 -> 45 ngaø. i y 6
 7. Cùng Nhà Nông Làm Giàu Ñ ng thôø vò trí traï ñ ôï thieá keátheo daï g daõchieá . Neâ vieä môû roä g saû oà i i ö c t n n n c n n xuaá raá ñ giaû vì coù saü dieä tích sö û duï g raá nhieà , treâ 4ha maë nö ôù . Daøh t t ôn n n n n t u n t c n 20% boá hoàbaï noå ñeåö ông con gioá g. Dieä tích coø laï ñ nuoâ caù thö ông phaå trí t i n n n i eå i m vaønuoâ caù taï laø thö ù aê tö ôi soá g cho caù Boá g Tö ôï g thò caù Boá g Tö ôï g i p m c n n n n t, n n gioá g. n Ñ y laø t lôï theá neá ta bieá taä duï g, khai thaù nguoà thö ù aê tö ï aâ moä i , u t n n c n c n nhieâ naø n y cho hôï lyù ñ cung caá cho caù Boá g Tö ôï g. Bieá traâ troï g noù vaø o veänguoà lôï p , eå p n n t n n baû n i voâtaä naø, ñ phuï vuïnuoâ troà g seõmang laï hieä quaû kinh teácho ngö daâ . Ñ y n y eå c i n i u n aâ laø n ñ saù g suû trong nuoâ troà g thuyû saû th u ngoaï teächo nö ôù nhaø tieà oà n a i n n i c . VI. SAÛN PHAÅM CAÏNH TRANH: Dö ï n saû xuaá nuoâ caù Boá g Tö ôï g, caù bieä laø ng coù sö ï nh tranh. Bôû leõ aù n t i n n t khoâ caï i sö ïkhoù tính cuû loaï caù Boá g Tö ôï g thö ôøg hay xaû ra dò beä h, ruû ro cuõ g nhieà . a i n n n y ch n i n u Neá ngö ôønuoâ ít am hieå veàquy trình kyõ u i i u thuaä thì nuoâ ít thaøh coâ g. t i n n Nhö ñ neâ ôû phaà treâ , hieä nay ngö daâ ñ aõ u n n n n ang nuoâ caù Boá g Tö ôï g chæ nuoâ i n n i dö ôù daï g tö ï t, khoâ g coù bieä phaù phoøg trö ø ch beä h. Neâ tyû leäsoá g raá th aá i n phaù n n p n dò n n n t p thì bao giôø aù ö ù g ñ ôï nhu caà . Rieâ g veàcon gioá g thì hieä nay, nôi saû xuaá chæ ñp n ö c u n n n n t ñ m ñ ôï treâ ñ u ngoù tay, thì laá ñ u ra saû phaå ñ caï h tranh. Song song vôù eá ö c n aà n y aâ n m eå n i sö ïñ c nhaá voânhò cuû saû phaå Boá g Tö ôï g. Keáñ n la økyõthuaä sinh saû nhaâ oä t a n m n n eá t n n taï caù Boá g Tö ôï g neá ö ù g duï g quy trình ñ thuaà , thì tyû leä soá g raá thaá < 5%. o n n u n n ôn n n t p Neá ta bieá caù h ö ông caù boä bieá caù h sö û duï g ñ a thö ù aê tö ïnhieâ cho caù boä , u t c t t c n ö c n n t 7
 8. Cùng Nhà Nông Làm Giàu ñ ng thôø taï sinh khoá taû , bie á gaâ nuoâ aá truøg ROTIFER thì môù coù tyû leä soá g oà i o i o t y i u n i n cao. So vôù nhu caà hieä nay, con gioá g nhaâ taï coø raá ít chæ ñ p ö ù g chö a ñ ôï i u n n n o n t aù n ö c 2% thòtrö ôøg. n Khaâu quaûn lyù vaø nhaân söï: Ñ ôï sö ïñ ng tình vaø trôïcuû ñ ng ñ o baø n ö c oà hoã a oâ aû co ngö daâ vaø c caá , ngaøh ñ a phö ông ñ c bieä laø ïhoã trôïgiuù ñ cuû nhaâ vieâ n caù p n ò aë t sö p ôõ a n n Vieä Nghieâ Cö ù Nuoâ Troà g Thuû Saû II. Dö ïaù ñ ôï thö ï hieä dö ôù daï g lieâ n n u i n y n n ö c c n i n n keá cuøg coù lôï, ngö ôø ñ a vaø ñ t ñ ngö ôø goù vaø ta ø chính, ngö ôø nhaâ coâ g, t n i i ö o aá ai, i p o i i n n ngö ôøö ù g duï g kyõthuaä … .vv. neá coù nhu caà xin vay voá cho dö ï n. i n n t u u n aù Döï kieán laø : 05 thaønh vieân chuû choát 1- Baû thaâ laøchuyeâ vieâ kyõthuaä Trung Taâ gioá g Thuû ñ c saû Phö ôù n n n n t m n y aë n c Long, ñ ng thôø laø oà i tham mö u kyõthuaä nuoâ caù Boá g Tö ôï g thö ông phaå cho t i n n m Noâ g trö ôøg Soâ g Haä Caà Thô. n n n u n 2- Thaøh vieâ laø toaù doanh nghieä cuõ i ñ a phö ông. n n keá n p taï ò 3- Ngö daâ nuoâ Toâ Suù coâ g nghieä . n i m n p 4- Caù boäkhuyeá ngö ñ a phö ông. n n ò 5- Vaø p theå taä ngö daâ Caà G iôøNhaø ñ n n , Beø ang theo doõ giaù saù . i m t 8
 9. Cùng Nhà Nông Làm Giàu VII . SÖÛ DUÏNG NGUOÀN VOÁN VAY VAØ HIEÄU QUAÛ MONG ÑÔÏI VOÁN SÖÛ DUÏNG CHO DÖÏ AÙN : 2.000.000.000VNÑ PHAÂN BOÅ CHO SAÛN XUAÁT KHAÛ NAÊNG SINH LÔÏI 1. CÔ SÔ ÛHAÏ NG: TAÀ - Thueâ n tích laø traï 04ha dieä m i = 40.000.000ñ - Xaâ dö ï g ao hoà y n = 100.000.000ñ Toång coäng = 140.000.000ñ 2. TRANG THIEÁ BÒ T : - Heäthoá g xö û lyù nö ôù thaû n c i = 130.000.000 - Maù bôm nö ôù VIKINO (05 caù x 10.000.000) y c i = 50.000.000 - Maù bôm nhoû (02 caù x 5.000.000 ) y i = 10.000.000 - Maù thoå oxy (04 caù x 1.250.000) y i i = 5.000.000 - Maù quay oxy (04 caù x 6.000.000) y i = 24.000.000 - OÁg daã nö ôù þ 300mm (200m x 30.000) n n c = 6.000.000 - OÁg daã nö ôù þ 100mm (200m x 30.000) n n c = 6.000.000 - Baï ni loâ g (noâ g nghieä ) (6.400m 2 x 5.000) t n n p = 32.000.000 Toång coäng: = 133.000.000ñ 3. VOÁ LÖ U Ñ NG: N OÄ - Con gioá g sinh saû : 200 x 300.000ñ n n = 60.000.000 - Thö ù aê caù sinh saû : 07 taá x 3.000.000ñ c n n n = 21.000.000 - Thö ù aê nuoâcaùthö ông phaå : 160 t x 6.000.000 c n i m = 960.000.000 - ARTEMIA : 300 hoä x 500.000 p = 150.000.000 - Kích duï toá c : = 10.000.000 - Thö ù aê nuoâ sinh khoá taû Roâi Fer : c n i i o f = 55.000.000 - Hoaù chaá phaâ boù : t n n = 75.000.000 - Vaä tö reû tieà mau hoû g: t n n = 5.000.000 - Ñ n, nhieâ lieä 12 thaù g: ieä n u n = 78.000.000 - Baû trì maù : o y = 5.000.000 - Linh tinh: = 7.000.000 9
 10. Cùng Nhà Nông Làm Giàu Toång coäng : = 1.446.000.000ñ VIII .PHÖÔNG AÙN TAØI CHÍNH: A. DOANH THU: 20.450.000.000ñ (caù thòt : 20 taá – caù gioáng: 12.000.000 con) n 1/ Saûn löôïng caù thòt: 20 taá n Heäsoá n phaå : saû m - Caù loaï I : 400g -> 800g i 12 taá x 250.000.000ñ = 3tyû n - Caù loaï II : 300g -> 390g i 05 taá x 200.000.000ñ = 1 tyû n - Caù loaï III : 200g -> 29000g i 03 taá x 150.000.000ñ = 450 n trieä u 2/ Saûn löôïng caù gioáng: 12.000.000 con - Kích côõ 3-4cm 10.000.000 con x 800ñ = 8 tyû - Loaï 12cm – 15cm i 2.000.000 con x 4.000ñ= 8tyû Toång phuï A: = 20.450.000.000ñ B. VOÁN COÁ ÑÒNH: - Heäthoá g xö û lyù nö ôù thaû n c i = 130.000.000ñ - Maù bôn nö ôù VIKINO 05 caù x 10.000.000ñ y c i = 50.000.000ñ - Maù bôm nhoû 02 caù x 5.000.000ñ y i = 10.000.000ñ - Maù thoå Oxy 04 caù x 1.250.000ñ y i i = 5.000.000ñ - Maù qua Oxy 04 caù x 6.000.000ñ y i = 24.000.000ñ - OÁg daã nö ôù n n c þ 3000mm x 200m = 6.000.000ñ - oá g bôm nö ôù n c þ 100mm x 200m = 6.000.000ñ - Baï Nylon (noâ g nghieä ) 6.400m 2 x 5.000 t n p = 32.000.000ñ - Tieà thueâ n tích sö û duï g 04 ha x 10.000.000 n dieä n = 40.000.000ñ - Xaâ dö ï g ao hoà y n = 100.000.000ñ - Laõ ngaâ haøg i n n = 60.000.000ñ Toång phuï B: 333.000.000ñ C.VOÁN LÖU ÑOÄNG: - Caù boámeï 200kg x 300.000 = 60.000.000ñ - Thö ù aê caù boá c n meï 7.000kg x 30.000 = 21.000.00ñ - Thö ù aê nuoâ caù thò c n i t 160 taá x 6.000.000 n = 960.000.000ñ - Thö ù aê caù gioá g Artemia v.v… c n n = 250.000.000ñ - Kích duï toá hoaù chaá, phaâ boù c , t n n = 40.000.000ñ - Ñ n, nhieâ lieä 12 thaù g ieä n u n = 20.000.000ñ 10
 11. Cùng Nhà Nông Làm Giàu - Lao ñ ng – kyõthuaä oä t = 78.000.000ñ - Vaä tö reû tieà t n = 5.000.000ñ - Baû trì o = 5.000.000ñ - Linh tinh = 7.000.000ñ Toång phuï C: 1.446.000.000ñ 11
 12. Cùng Nhà Nông Làm Giàu TOÅNG COÂNG TY NOÂN G NGHIEÄP SAØI GOØN TRUNG TAÂM GIOÁNG THUÛY ÑAËC SAÛN PHÖÔÙC LONG Khu phoá 6 – Phöôøng Phöôùc Long B – Quaän 9 – TP.HCM ********************* KYÕ THUAÄT NUOÂI VAØ QUAÛN LYÙ SÖÙC KHOEÛ Taùc giaû : NHÖÕNG BÍ AÅN NUOÂI CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG THAØNH COÂNG Ngheànuoâ troà g Thuyû Saû noù chung, nuoâ caù Boá g Tö ôï g noù rieâ g. Laø t i n n i i n n i n moä ngheàlaø aê thu veàlôï nhuaä raá cao! Trung bình neá nuoâ thaøh coâ g ñ ôï 01 taá m n i n t u i n n ö c n saû phaå Boá g Tö ôï g, giaù toá thieå thu ñ ôï cuõ g hôn 200 trieä ñ ng, tron g khi ñ n m n n i u ö c n u oà où chi phí toå g coä g chö a ñ n 50 trieä ñ ng. Roõraøg laømoä ñ ng voá , thu boá ñ ng n n eá u oà n t oà n n oà lôø Moä ngheà chaê nuoâ sieâ lôï nhuaä . Noù thì deã nhö ng chuyeä laø thö ï teáthì i! t n i u i n i n m c khoâ g deã chuù naø? Coù nhieà nhaø n nuoâ, naê tr ö ôù baù caù Boá g Tö ôï g thu laõ n t o u chaê i m c n n n i vaøba traê trieä . Naê sau cuõ g treâ ao hoàñ , loaøcaù Boá g Tö ôï g nuoâ bòthaá thu, i m u m n n où i n n i t laø ngö ôø nuoâ cuõ g phaû traû giaù loã ñ i ba traê trieä , thaä chí coø nhieà hôn nö õ . m i i n i oâ m u m n u a Ñ laøchuyeä thö ôøg xaû ra cuû baøcon nuoâ caù Boá g Tö ôï g, noù caù h khaù ngheà où n n y a i n n i c c nuoâ caù Boá g Tö ôï g laøngheà lam aê may ruû baá thö ôøg!! Ai ai cuõ g phaû haøh i n n n i t n n i n quaâ . Coù nhieà baøcon nhaä thaá nuoâ caù Boá g Tö ôï g lôï raá to, baá chaá moï ruû n u n y i n n i t t p i i may maï h daï ñ u tö , maë daà ñ nhieà laà thaá baï, nhö ng vaã coá ng mong sao n n aà c u aõ u n t i n gaé tìm ra ñ p soá laøsö ïthaøh coâ g cho ao caù Boá g Tö ôï g cuû mình. Xem ñ laømoä aù , n n n n a où t thaøh tích trong kinh doanh laø aê . n m n Tö ø u ngö ôø Trung Quoá cho raè g: loaø caù Boá g Tö ôï g laø i caù thö û thaù h laâ i c n i n n loaø c cuû nhaøchaê nuoâ noù Muoá nuoâ ñ t saû lö ôï g caù Boá g Tö ôï g, thì ngö ôø nuoâ a n i . n i aï n n n n i i phaû coù beàdaø kinh nghieä . Phaû traû giaù raá ñ t, may ra môù coù ñ baû ló ñ vö ôï i y m i t aé i uû n nh eå t qua khoù khaê , thö û thaù h ñ thaøh coâ g!! n c eå n n Ñ tæm hieå roõloaø caù khoù tính naø, xin môø baï ñ c vaøbaøcon chaê nuoâ eå u i y i n oï n i cuøg chuù g toâ khaù phaù nhö õ g bí aå cuû loaø caù khoù tính naø trong quyeå saù h n n i m n n a i y n c nhoû : KYÕ THUAÄT NUOÂI BOÁNG TÖÔÏNG THÖÔNG PHAÅM VÔÙI COÂNG NGHEÄ CAO. Noä dung quyeå saù h laønhö õ g gì? Maøtö ï saù h ñ ñ caä . Saù h ñ ôï trình i n c n a c aõ eà p c ö c baø dö ôù daï g caâ hoû vaø lôø ñ baï coù theåso saù h vaø oá chieá vôù kieá thö ù y i n u i traû i, eå n n ñi u i n c nhö õ g chuyeâ gia veàcaù khaù . Taá c aû nhö õ g bí aå ñ ñ ñ n thaøh coâ g ñ ôï taä n n c t n n eå em eá n n ö c p hôï trong quyeå saù h nhoû naø; caù taù giaû cuøg coä g sö ï neâ leâ ñ caù baï ñ c p n c y c c n n xin u n eå c n oï tham khaû cuøg baø nuoâ caù Boá g Tö ôï g ngaø caøg thaøh coâ g hôn nö õ ñ t keá o n con i n n y n n n a aï t quaû myõmaõ . Goù phaà laø ra nhieà saû phaå cho xaõhoä vaøxuaá khaå , xoaù ñ i, n p n m u n m i t u où 12
 13. Cùng Nhà Nông Làm Giàu giaû ngheø, thö ï hieä ö ù g duïg quy trình chaê nuoâ tieâ tieá cuû thôø kyøCoâg m o c n n n n i n n a i n Nghieä Hoaù– Hieä Ñ i Hoaù p n aï . XUAÁT BAÛN Ñ p ö ù g yeâ caà cuû ñ ng ñ o ba ø nuoâ troà g Thuyû saû . Chuù g toâ nhieà aù n u u a oâ aû con i n n n i u taù giaû vaø ng sö ïcuøg nhau sö u taà , nghieâ cö ù caù taø lieä trong vaø c coä n m n u c i u ngoaø nö ôù , i c khoâ g ngö øg ö ù g duï g caù quy trình kyõ n n n n c thuaä tieâ tieá , ñ xaâ dö ï g nhieà loaï hình t n n eå y n u i nuoâ caù Boá g Tö ôï g thö ông phaå beà vö õ g, tö øg bö ôù caû thieä , choï loï phö ông i n n m n n n c i n n c thö ù nuoâ, vôù tieá trình CNH – HÑ ñ a coâ g ngheä cao vaø saû xuaá. Nhaè cung c i i n H ö n o n t m caá nhieà saû phaå Boá g Tö ôï g cho thò trö ôøg. Hôn 1 tyû daâ Trung Quoá vaøcaù p u n m n n n n c c nö ôù ASEAN thu veànhieà ngoaï teächo ñ t nö ôù . c u i aá c Vì thôø gian vaø i trình ñ taù giaû coù haï , neâ saù h khoâ g traù h khoû thieá soù . oä c n n c n n i u t Xin chaâ thaøh caù ôn sö ïgoù yù hoã trôï Ñ saù h naø coù chaá lö ôïg hôn, phuï vuïbaø n n m p . eå c y t n c con toáhôn. t LÔØI XUAÁT BAÛN . QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG Quy trình coâng ngheä: Coâg taù chuaå bò Ao hoàbeå ông, duïg cuï t bò caù boácaù meïthö ù aê, thuoá thuù y n c n : ö n thieá , , , c n c … vv CHOÏN CAÙ BOÁ MEÏ: Dung dò Formol ch Xö û lyù caù (veäsinh) Taï mö a nhaâ taï o n o Kích thích hö ng phaá n Tieâ kích thích toá m Cho caù ñeû Thu hoaïh trö ù g c n Ñ a vaø beå p ö o aá 13
 14. Cùng Nhà Nông Làm Giàu HOÀ N THAÉ G VAÊ N Mobiphone;0903 607910 Phoøg aá trö ù g Boá g Tö ôï g n p n n n 14
 15. Cùng Nhà Nông Làm Giàu Caù gioá g Boá g Tö ôï g Phö ôù Long n n n c 15
 16. Cùng Nhà Nông Làm Giàu Trung taâ m Gioá g n Thuyû ñ c saû Phö ôù Long. aë n c 16
 17. Cùng Nhà Nông Làm Giàu 1. ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC BOÁNG TÖÔÏNG : PHAÂN LOAI: BOÄ : PRECIFORMES HOÏ : OXYLEOTRIDAE GIOÁ G N : OXYLEOTRIS LOAØI : OMARMORATUS BLEEKER Caù gioá g ôû nö ôù ngoï hoaë nö ôù lôï15‰ n c t c c neá ñ ôï thuaà hoaù tö øtö ø Caù coù u ö c n . taä tính soá g taà g ñ y, ban ngaø ít hoaï ñ ng vaøthö ôøg vuø mình dö ôù buø ban p n n aù y t oä n i i n ñ m hoaï ñ ng baé moà tích cö ï, caù ö a aå naù nôi caâ c oû ven bôø hang hoù vaø eâ t oä t i c n u y , c rình baé moà. Khi gaë nguy hieå caù coù theåvuø mình vaø saâ trong buø 01m vaøsoá g t i p m i o u n n ñ ôï nhieà giôø Ñ c bieä caù coù theåsoá g nhieà ngaø khoâ g aê khoâ g hoaï ñ ng ö c u . aë t n u y n n n t oä trong ñ u kieä nö ôù ñ ôï giö õtrong nôi chaä heï (lu, chaä , beå ) hoaë nôi khoâ g ieà n c ö c t p u nhoû c n coù nö ôù ngaä thaá noù Khi lö ôï g oxy hoaøtan thaá caù coù hieä tö ôï g phuøg mang c p m . n p n n n noå ñ u treâ maë nö ôù . i aà n t c 2. THÖÙC AÊN BOÁNG TÖÔÏNG : 17
 18. Cùng Nhà Nông Làm Giàu Caù coù taä tính aê ñ ng vaä chuû yeá . Tö øngaø thö ù 4 sau nôû caù ñ heá noaõ p n oä t u y aõ t n hoaø vaø t ñ u aê ñ ng vaä phuø Kích thö ôù nhoû (Truøg Rotifer) vaø c haï mò n baé aà n oä t du. c n caù t n nhö boä , trö ù g, sö õ , ñ u naøh… .Ñ n ngaø thö ù 10 chuù g aê ñ ôï giaù xaù thaá nhö : t n a aä n eá y n n ö c p c p Monia, Dapnia, AÁ truøg Artemia. Tö ø y 20 trôû ñ chuù g aê ñ ôï truøg chæ. Sau u n ngaø i n n ö c n moä thaù g chuù g baé ñ u coù tính aê cuû loaø aê : Teù , caù con vö ø mieä g. Caù Boá g t n n t aà n a i n p a n n Tö ôï g laøloaø caù dö õaê thò nhö ng khoâ g rö ôï ñ i con moà, maøchæ naè baá ñ ng n i n t n t uoå i m t oä rình saü baé con moà, ngö ôø ta ví caù Boá g Tö ôï g baé moà nhö loaø meø dö ôù nö ôù . n t i i n n t i i o i c Coø caù loù (Channastriata) baé moà nhö loaøchoù dö ôù nö ôù ( röôït ñuoåi con moài ). n c t i i i c Nuoâ trong ao, trong loà g caù aê theâ caù loaø thö ù aê khaù nhö : caù loaï h aï i n n m c i c n c c i t vaø ù aê cheá n… thö c n bieá 3. SINH TRÖÔÛNG BOÁNG TÖÔÏNG : So vôù nhieà loaø caù khaù , Boá g Tö ôï g coù ñ taê g troï g chaä tö ø boä ñ n i u i c n n oä n n m caù t eá caù hö ông, (1.5-2cm) maá 01 thaù g, ñ n caù gioá g (8 -10cm) phaû maá 03 thaù g nö õ . t n eá n i t n a Muoá ñ t côõ100g phaû nuoâ theâ 03 - 04 thaù g. Trong tö ïnhieâ caù coù troï g lö ôï g n aï i i m n n n n 100-200g laø aõcoù 01 naê tuoå. Ñ ñ t côõcaù thö ông phaå 400g /1con trôû leâ phaû ñ m i eå aï m n i nuoâ tö ø i 10-12 thaù g trong ao hoaë beø n c (xem baû g chi tieá). n t 4. SINH SAÛN CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG: Trong tö ï nhieâ caù thaøh thuï sau 01 naê muø vuï eû baé ñ u tö ø thaù g keù n n c m a ñ t aà 04 n o daø ñ n thaù g 10 nuoâ voã cho ñ nhaâ taï caù coù theåthaøh thuï sôù hôn, neá nuoâ i eá n i eû n o n c m u i toá caù ñ quanh naê . Caù ñ taä trung vaø thaù g 4, 5, 6, 7, 8 vaøgiaû daà vaø caù t eû m eû p o n m n o c thaù g cuoá naê . Caù ñ nhieà laà trong naê (trung bình 5 -6 laà ). Sö ù sinh saû raá n i m eû u n m n c n t cao tö ø10 - 30 nghìn caù theåtrö ù g 100g/theåtroï g. Caù coù taä tính baé caë khi sinh n n p t p saû , caù ñ trö ù g dính thaøh oâtroø treâ giaù theå c caù goá caâ , hang hoá ven bôø n eû n n n n hoaë c c y c . 18
 19. Cùng Nhà Nông Làm Giàu QUY TRÌNH KYÕ THUAÄT I. AO NUOÂI : Dieän tích 1.000m 2 Ao ñ ôï thieá keáhình vuoâ g, chö õnhaä . Toá nhaá neâ choï ao hình Ovan, ö c t n t t t n n saâ tö ø1.2-1.5m coù coá g caá vaøthoaù nö ôùc chuû ñ ng, bôøao cao 60cm, chaé chaé , u n p t oä c n khoâ g roø Ao ñ ôï caû taï : ñ y ao ñ ôï ñ o nghieâ g veàphía coá g thoaù (Neá sö û n ræ. ö c i o aù ö c aø n n t u duï g ao cuõ neâ naï veù chæ dö õ laï lôù buø tö ø20 -30cm) raû voâ caû taï 10- n , n o t i p n i i i o 2 15kg/100m phôi ñ y ao vaø ngaø trö ôù khi thaû caù Laá nö ôø tö øao laé g ñ qua xö û aù i y c . y c n aõ lyù . CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC SÖÛ DUÏNG CHO NUOÂI CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG CAÙ YEÁ TOÁ C U MÖ Ù Ñ C OÄ Nhieä ñ t oä 26-320C PH 7.0-8.5 Oxy hoaø tan >3mg/1lít NH3 (Amoniac) < 0.02 mg/lít Nitrite < 0.1 mg/lít H2 S < 0.02 mg/lít Daà thoâ u < 0.05 mg/lít Ñ cö ù g (CaCO 3) oä n 100 – 200 mg/lít Carbonic (Carbon dioxide) 15 – 30 mg/lít 19
 20. Cùng Nhà Nông Làm Giàu Ñ maë oä n
Đồng bộ tài khoản