Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 2

Chia sẻ: suatuoiconbo

Tài liệu tham khảo bài giảng bộ môn kinh tế xây dựng về Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 2 Định mức dự toán và đơn giá xây dựng cơ bản,Trong các dự án đầu tư xây dựng, xây dựng là việc xây, tạo dựng nên cơ sở hạ tầng. Mặc dù hoạt động này được xem là riêng lẻ, song trong thực tế, đó là sự kết hợp của nhiều nhân tố. Hoạt động xây dựng được quản lí bởi nhà quản lí hay chủ đầu tư, nhà thầu xây...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 2

 > 
44#

d 
8

5 ? >

4 

>
7pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
d 
8.$!+
,- #
! 3" ,-  ) ,- "1 ( 82 ! 3" & &*
 ) " ! 3" 4# " 

 2 6 2 
3 
" .   3 1
! & 21- "  " ) 2 B4 1 
 "C & " . ! & & " "  " 8&. " (
* 4# "  , " &* 
 . "" + ( ) 
 D3 (3 ( " ) 2 B4 2 -"6  ' 6 ' 4 -3
&* :
$,-
P)" " ( "  " ! 3" ,-  2 ) ,-  !
3" ,-   4 1-4
1  ) ,- &*  
 -
B$
/
/0 " ( ! 3" ,-  1-" 2 4 "1 +1( > ( 4 4
 & 
&  6 41 4 4 "  -6 1-4
pdfMachine

2 
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
e
 6
d 
8% " ! 3" " 
 +( , -
 2 6 2 6 3 
"  ) ,- "1 (
% " ' " . ) ,-
% " ' 4 -3 &* 
 & " 3 
E" "1 1  "   ) ,-
   ! &* 6 . "" 2-" 21- " ( " " 1
!
) 2 B4
/ ' ( 4 , - " "  & -" &*   ) ,-
 +( , -
 2 31 " " 46 !
"  " 
 
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
64
 
7
d 
8


E" 4#

 2
E" 4#
  " 
E" 4#
 3  " 
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
64
 
7
d 
8E" 4#

 2 > $ + 21-
 2 "#6
 2
4 -6 " " " & 5" " " 4 1 2(6
 2 2 
" .  
 
 ! 
"
#
  
 " 
! $ 
 % & 
% ' " "
" -" 
  "  "
) 2 B4 @ 21-
 2  * 3 4# 1( & 
 " 6  
1 " " 2 - " ) ,- * &. 
 - ,  , " ( " 


pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
64
 
7
d 
8E" 4#
 2 > $ +  " 2  8" 
4
& " 4: -" 4 -" & 
21- "  " ) 2 B4
"  4 -"
- ) 2 B4 

 
 
 " # ( $ 
 # 

! 

& 
 
) 
* +
" 
,' @ 21- 
"  * 3 " ( 2  "#6 4 - &. " ( "  "
" . !6 & "6 , - 1  " pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
64
 
7
d 
8E" 4#
 3  " > $ + " +( , - 3  " 
-" 4 4 -"
- ) 2 B4 " 6 " .  D
 "1 1 1"6 ,F6 ) G6 6 &# 
 
- (
"  +
" 
,

  
 
 
& ! 
, 

" " -
 +
( 
+
" 
, &. '/
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
 > 
 
 6
d 
8


@- . 1-4 " ( ! 3" ,- 
@- '  & 21- "  "
@- '  41 4 4 " pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

4 4

 6
d 
8!
C !"
@#
!,H
2!$
-)"A
A!+A
CR$
-3+A
23" / !+E
A$ "
/!Q
J,)

* 0A
]F!
C!')^%
B$
N$ 0
J3D"*
A *
/!+A
M!1
J!aH
/3D*
3+*
PD+

@
CR$
-3+A
23" / !+
T
C3D"A
/$0/
N0
!
C !"
O#
!,H
FS)
/B$
/ !+
J3D"*
J!
C ,*E
/$DQ
*!
3I
2)"*
-!+1E
A$
H$B P!,/
J,)
P!Q /B$
/ !+
CR$
-3+A
23" / !+

 % 
 
 
 
! +
" 
 % 
 
 
 
 (
!
C !"
U#
G$
V)!
$ !+ CR$
-3+AE
J!,H
/0/
CR$
-3+AE
/&G$

F!Q1
3" /B$
/ !+%


pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
d 
8
5: 
 6 
5 ? :
8 
4
 

B$
/$
CD
PR
*!Q1
A *>
H
K
] Cf- %
.CP %
.H$ ^
%
@fg
&
>
I3> ! 3" 1 " -" 4 ) 2 B4 " 3 1
!
& 21- "  " 5" & " ) 2 B4 ! 3" 1
" J
/
> + " . . 1
! # ! 3" " 
+ ! 3" ,- J
/4> + # * " 4# &  & (  +-
4 1-4 * " " &  '  "  "
3
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
d 
8
5: 
 6 
5 ? :
8 
4
 

B$
CR$
-3+A
M
-!+1
/$
A *
E" " 4# " ( " " 2 - 3 4 - " 1-" # D
( 2 4  G3
1 3" " 4# " ( 3 " ( - 6 5"
# D 
;
E /4 /
8" 3 :
7"
  >
E> ! 3" " 4# ) 3  " 
7" > ! 3" G + ; " 3 ' !  !
3" " pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
d 
8
5: 5 6
4:6
% " " ) " ! ! 3" ,- 

 2 " 
, ->
$ / /
/2"
  >
> + 21-
 2 # D 
 "  4 
" 
"  ! 3" " J
/> ! 3" ( 2  -
 2 J
/
> + " . . 1
! #
 2  ! 3"
 " + ! 3" ,- J
/2"> + 2 " .
 2 ' !  ! 3" 
" 
1
 2 & 2 " . /2" ;
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
d 
8
5: 5 6
4:6
] ^


 2 2 " . 2 * 2 -
 2 1-" +( , -
 2 
 ! " (  1-" " . , 
  
+ ( 4 .3 7*
 2 ) ,-  1-" # & 
 D + 2 " . > ?
 & 6 " 
" 6  4
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
 > 
 

d 
:6 < = 
:;

# , - > ! 3" " " . 2 3   ) ,-
;39 1 

0 ( >
 @ " 1-"  - " 3 ? 2  2  < 1( 
2 > K6L O ;MN M6KL " 
 # + "  - 8 (:


pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
 > 
 

d 
:6 < = 
:;


% " 2 @ "  @ 2 2 @ 2 -" R - 
#  - 8" : " . '  +( , - '  9
 - ! 82 : 82 : 2 2 
" .
$ < M6KL 9 < M6Q
 9 M6KL
$ 9 M6KL 9 ; P
% M6Q P 9 M6KLpdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
 > 
 

d 
:6 < = 
:;


 . + " " ,  9 2 &. " (  ->
K6L % A M6KL " K6QL " 
@ " , 2 3   ; 2 " ;39 ) >
K6QL> 9 ;6PL % 
R + 2 " .>
;6PL
/2" M69PPP M69S
K6L
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
 > 
 

d 
:6 < = 
:;

R + 2 " . 8/2" T ;:  2 3 4 + 21-
! 3"
 2 1-" " .    !
1
 + ( 4 .3
R + 2 " . ' 1 + 2 2 " .

  * &. + 2 2 " .
21-  -
" * 2 +( , - +
/ ' ( #  /2" +* & 4 - "
2 -

2
! + ! 3" 3 4 - "
+ 2 2 
" .
( 2  -
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
 > 
 

d 
:6 < = 
:;

R + 2 " . " " . 1-" # " "
& 3 + >
R8 ;: A
R + 2 " . " (
 2 2 " . ' 3 ?
2 +( , - 8 + " .  !:
R> ( 2  - # 2  < 1( 8# D 4 
 G3:
7> @ 2 +( , -
 2 2 " .
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
d 
8
 


 


=> 1 ??? 3 +  
 6 ?
?
!?'


! 
  >
% . !6 2 B4
 ,1*   ) 
 
* 6 ) 8&. " ( * 4 6 & "  ( B 2

1 4 & " "  1 
6 "( + .6 1
"C #
& 21-: ( (3  " &* 6

 " .
 2  4 -3
 9M3

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
% , .
E * %  "  4  4# 1
! % " 83:
) 2 B4
LM
3
VW P;; O 1 0
 
0 -" KPM KPM KPM KPM
* 39 M6;L M6;L M6;L M6;L
 2 & " N P6M P6L P6L P6L
% ;6L9 ;6PQ ;6UL ;6L9
1
 2#345
6
" 
E  UM2 % M6M 3 " 4# $6 7%
E%6 " 4# " 6
 
2 * " 3 1
! & 21- "  " ) 2 B4 . 1-4
1-" ) " ! "1 +1( ! 3" ,-  . 1-4
= . 2 4 . ,-  1(  - " . ! ) ,-
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
 
 4
>
4 

>
7

@
 

 . " # 
D
*!+
A)I!
CR!
H$3D*
#
C6  4 6 5" & -"
 "  1
D
*!+
A *
/&G$ > 1-" ) " !  & " 6
 & + ( ) 
" 
 2 ) ,-6 " " " 
"# + " ' !  
1  " 
D
*!+ 23" /$!')> =  2 4 " G "
 &6 
4 4 " " - . " ( 36 " " ! 3" & &*  

  " ( ! 1 


pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
:

 6
>
4 

>
7

X ( (3 # "  ' & ) " ! " " " 4#
" 

X ( (3 # 6 # ( " "  " 4# + ( ) 


X ( (3  21- "
" 2 4 ,-  "  ) 
,-
4 -"
-  "  " ' ( 2 & ) ,-


pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
e
 6
>
4 

>
7

R$
-3+A
23" / !+!I*
/
J3D"*
*!Q1
A *


!I*
*!+ 23" / !+
A!
-!+1
A)I!
A!+A
J !"
-!+1
M!1
23"*


!I*
*!+ A3D+A
P!Q *!+ P!,/
J,)
M!1
23"*


4


$)!S
FR
C!'1
C)I A!+A
/!Q
J,)
J!Q-
A!_
A3+ J!,H
CD
*!+
%
B$
/ !+
F!I*
*!+ P!,/
J,)
FG$
V)!
C0
$,
/&3DQ*
M!1

J!aH%
!,H
F!I*
/B$
A$
/0/
CD
*!+
%
B$
/ !+
/3Q*
/$!Q$
H$!'
A$
H$B#
P!,/
J,)E
$!
A *E
-!+1

/$
A *
P!Q A!+A
A$
H$B N$!+A
A$
/3Q*
J !"
A *
/!+A
M!1
J!aH%
S*
$D"H
A!+A
A$
H$B /& *
CD
*!+ *$
P!Q
F!I*
/ S*
$D"H
CD

*!+E
/0
$!Q$
NS-
/&!E
&!Q !+/E
P0/
/$)10/
-$
$3D+*
2!W%
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
 6
>
4 4
4:=
$
H$B P!,/
J,) >
7
5J K
]@
j
.PJH^

](k %
kPJ^
Y ;

& *
C +>
2> " 4#
 2  1  " ( 2 - "  " ) 2 B4  
1  6 8 :

Z> ! 3" +( , - 2 -
 2 "# Z # D 

" 3 1
! & 21- "  " ) 2 B4  ' ! 
! 3" ,-  " 
0Z
2>  #  1 ) 2 B4 " ( 3 1
!
 2 Z6
8 :
/
24> + # " 4#
 2 4 - +
1 . " 4#
 2
"# ' !  ! 3" ,-  " " ( "  " ) 
2 B4  8 " :
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
 6
>
4 4
4:=
$
H$B $!
A * >
K
%
%]@
j
^
A

  >
7"> " 4#  "  1  " ( 2 - "  " ) 2 B4
 
X> ! 3" 2  # D  " -" 4 ) 2 B4
 " 4 " ' ' !  ! 3" ,-  "

$> 21  " -" 4 ) 2 B4 ' 1

1 " 4 " * ' !  ! 3" ,- 6 8 :
[> . " " & ( 4 - " 4 216 21 4 - " # " .
! 1-" #
1 
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
 6
>
4 4
4:=
$
H$B 3I 2)"*
-!+1
/$
A * >
7
E% 8; A /34: 8%Z 0Z3:
Y ;

  >
E"> " 4# +( , - 3  "  1  " ( 2 - "  "
) 2 B4 6 8 :
%Z> ! 3" +( , - " 3 " ( 2 - 3  Z ' ! 
! 3" ,-  " 
03>  ,-  " 3 " ( 2 - 3  Z6 8 :
/34> + # " 4# +( , - 3 4 - +
1 . " 4#
3 "# ' !  ! 3" ,-  " " ( 2 - " 
 " ) 2 B4  8 " :
3
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
 6
>
4 4
4:=


5
#
Cf@-U

E * %  " 1 ! 0 1
!  % 
 4 
! 3" 8 : 
4# 8 :
; < 9 K L P S
VW P;;;9 O 1  -" 39
 8;M);M)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản