Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 2

Chia sẻ: suatuoiconbo

Tài liệu tham khảo bài giảng bộ môn kinh tế xây dựng về Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 2 Định mức dự toán và đơn giá xây dựng cơ bản,Trong các dự án đầu tư xây dựng, xây dựng là việc xây, tạo dựng nên cơ sở hạ tầng. Mặc dù hoạt động này được xem là riêng lẻ, song trong thực tế, đó là sự kết hợp của nhiều nhân tố. Hoạt động xây dựng được quản lí bởi nhà quản lí hay chủ đầu tư, nhà thầu xây...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 2

 

 1. > 44# d 8
 2. 5 ? > 4 
 3. > 7 pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!
 4. d 8
 5. .$!+ ,- # ! 3" ,- 
 6. ) ,- "1 ( 82 ! 3" & &*  ) " ! 3" 
 7. 4# "   2 6 2
 8. 
 9. 3  "
 10. . 
 11.  3
 12. 1 ! &
 13. 21- "
 14.  " ) 2 B4 1 
 15. 
 16. "C & " . ! & & " "
 17.  " 8&. " ( * 
 18. 4# "  ,
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản