Đứng lên từ thất bại để thành công phần 1

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
84
lượt xem
20
download

Đứng lên từ thất bại để thành công phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên chiến trường, chẳng có một vị tướng nào luôn thắng trận. Thế nhưng những nhà quân sự giỏi lại thường biết tìm ra từ trong thất bại những thời cơ mới giành thắng lợi. Trên thương trường cũng chẳng thiếu gì những kẻ huyênh hoang đắc thắng bị người thất bại đánh thua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đứng lên từ thất bại để thành công phần 1

  1. ng lên t th t b i thành công ph n 1 Bài 1:Thành công ư c tìm th y t th t b i Trên chi n trư ng, ch ng có m t v tư ng nào luôn th ng tr n. Th nhưng nh ng nhà quân s gi i l i thư ng bi t tìm ra t trong th t b i nh ng th i cơ m i giành th ng l i. Trên thương trư ng cũng ch ng thi u gì nh ng k huyênh hoang c th ng b ngư i th t b i ánh thua. Ch t p oàn Sanyo, Nh t B n, ngư i ư c gi i doanh nhân Nh t B n g i là “thánh kinh doanh”, t ng nói r ng: “Ngư i có võ ngh cao cư ng, ng tác rút mũi thương v thư ng nhanh hơn lúc phóng ra. Trong kinh doanh cũng v y, doanh nhân gi i là ngư i bi t rút lui mà không m t th i cơ”. Th t b i- khó có th tránh ư c Thương trư ng luôn kh c nghi t, nhà doanh nghi p cho dù có năng l c và tài năng kinh doanh n âu v n có th có l n th t b i. Do v y, các nhà doanh nghi p c n ph i căn c vào tình th l i hay h i có th x y ra và có s chu n b chu áo, có k ho ch th y ti n
  2. khi th i cơ n, th y lùi khi c n thi t tránh c nh tranh không hi u qu mà t n công vô ích. Trong kinh doanh, ch doanh nghi p ng trư c m t sai l m hay nguy cơ nào ó c n có tinh th n kh ng khái, nhìn th y nh ng m t có l i c a th t b i, c s c bi n b ng thành ch ng vươn t i nh ng thành công m i. Trên thương trư ng, không ph i th t b i nào cũng d n t i ư c thành công, nhưng t nh ng sai l m v n có th chuy n b i thành th ng. V i doanh nghi p mà nói, vi c nghiên c u thành công m t s n ph m m i, s i m i công ngh thư ng i kèm theo vô s nh ng th t b i. i u quan tr ng là nhà doanh nghi p c n rút ra bài h c t trong nh ng th t b i ó i n thành công. Ch trong 2 tháng c a năm 1994, m t giám c chi nhánh Ngân hàng Fuji c a Nh t B n t i NewYork, M , do ho t ng u cơ ngo i h i không thu n l i thua l ngày m t l n n con s kh ng l 11,5 t yên. Nhưng thua l v ti n b c c a v ch ngân hàng này không l n b ng vi c ông ta không t nh n bi t ư c th t b i c a mình. N u như sau vài l n thua l , ông ta bi t nh n ra và chuy n sang hư ng kinh doanh khác thì có l ã không th t b i n như v y mà có khi còn thu ư c l i nhu n khác.
  3. Ông Di p Ch n Trung, Giám c công ty ngo i thương Thâm Quy n, Trung Qu c c ý làm trái quy nh chung doanh nghi p sa chân vào th trư ng u cơ. Do b n thân không am hi u v lĩnh v c này nên ngay trong thương v u tiên ã m t tr ng hơn 3 tri u USD. Theo l thư ng, Di p Ch n Trung nên suy nghĩ l i và rút lút ngay chuy n hư ng kinh doanh, ng này ng trư c th t b i ông Di p l i t ra ương ng nh, làm ra v không ch u thua và ti p t c t p trung h t v n li ng u cơ nh m thu l i s l . K t qu , thua l c a Công ty ã lên n trên 30 tri u USD. “Ai nên khôn mà ch ng d i ôi l n” Nh ng nhà doanh nghi p tinh khôn khi th t b i thư ng t nh ng ra và t th y mình sai âu t ó i n nh ng th ng l i m i. Ch t ch H i ng qu n tr m t công ty M lúc u l p nghi p ã l n lư t nghiên c u ch t o ra nh ng s n ph m dùng cho xe hơi. V ch t lư ng mà nói, s n ph m c a ông lúc y không ai có th phê bình vào âu ư c nhưng s n ph m v n không có ngư i mua. ng trư c th t b i này, v ch t ch ã t phân tích, suy nghĩ l i và cu i cùng tìm ra nguyên nhân: M t là s n ph m ã có ngư i phát minh và, hai là, giá c không h p d n l m. Sau ó, t ch giao nhau gi a th trư ng và k thu t, ông ã phát minh ra s n ph m
  4. m i là máy nh ch p nh l y ngay sau m t phút n i ti ng trên toàn th gi i khi n công ty c a ông nhanh chóng chi m lĩnh th trư ng và i n thành công. Trong quá trình qu n lý doanh nghi p cũng như nghiên c u s n ph m m i, có nhi u trư ng h p t th t b i ã d n n thành công. Và s n ph m máy qu t gió không có ti ng n là m t ví d như v y. Công ty i n cơ Fukoma c a Nh t chuyên s n xu t máy qu t gió nóng và máy nén khí lo i nh . Do nhu c u b o v môi trư ng ngày càng b c xúc l i thêm dư lu n lúc ó ph n iv n c h i, th là ngay trong nhà máy c a hãng cũng có nh ng òi h i v thi t b có l i cho môi trư ng, gi m ti ng n, trong ó có qu t gió không ti ng n. Fukoma ã nghiên c u và th nghi m nhi u l n, nhưng u i n th t b i. Trong m t l n th nghi m, m t công nhân do vô ý nên ã thao tác sai, l p ngư c hoàn toàn cánh qu t c a máy qu t gió, th nhưng s vi c l i ưa n m t thay i không ai ng t i. Máy qu t gió l p ngư c cánh qu t, ti ng n l i gi m i rõ r t. M t thành viên trong H i ng qu n tr v n tr i qua th i gian dài làm k thu t tham gia cu c th nghi m th y v y bèn cho th nghi m ti p, k t qu là máy qu t gió không ti ng n ã ng u nhiên, hay nói cách khác - do sai l m - mà ra i. Sau ó, các ơn t hàng ã liên t c n v i công ty, s n ph m này b ng tr thành m t hàng ch l c c a công ty, th ph n ngày càng ư c m r ng, m
  5. ư ng cho công ty Fukoma tr thành “ i gia” ngành cơ khí c a Nh t B n. Có th nói, th t b i là chuy n thư ng tình trong kinh doanh. Nhưng t trong th t b i nhìn ra nh ng nhân t thành công m i tăng ư c lòng tin, ng viên ư c khí th và l y ó làm i m t a i n thành công m i là i u mà m i nhà doanh nghi p nên hư ng t i chuy n b i thành th ng
Đồng bộ tài khoản