Đứng lên từ thất bại để thành công phần 2

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
90
lượt xem
19
download

Đứng lên từ thất bại để thành công phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đứng lên từ thất bại để thành công phần 2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đứng lên từ thất bại để thành công phần 2

  1. ng lên t th t b i thành công ph n 2 Bài 2: ng lên t th t b i ư? Th c t không gi ng như lý thuy t G n ây, th t b i trong kinh doanh thư ng ư c cao là con ư ng d n t i thành công; m t s th m chí còn t cho khái ni m này cái tên “s th t b i quý phái”. Gurus ã dùng thơ di n t khái ni m này như “T n hư ng s th t b i” và “S dũng c m ương u v i th t b i.” M t t p chí trên m ng có tên “Th t b i” ca ng i nh ng trư ng h p th t b i trong th i i hi n nay và quá kh . tôi cho các b n bi t m t tin m i: th t b i th c s là vô cùng khó ch u. B t kỳ ai ã t ng tr i qua th t b i trong kinh doanh u có th nói cho b n bi t r ng k t c c c a nó ch ng p chút nào. B n ng p trong n n n (thư ng là s ti n b n mư n c a b n bè và ngư i thân), lòng t tr ng c a b n t nhiên xu ng giá, tương lai c a b n c c kỳ m m và t t c m i ngư i xung quanh b n u nhìn b n như th b n là “Ngư i Voi” v y - ph n nào thương h i, ph n nào
  2. s hãi. Các câu h i khi n b n au u: Li u mình có th m t l n n a ng i lên mình ng a hay không? Các ch ngân hàng còn coi mình là áng tin c y n a hay không? Nh ng ngư i tài năng có s n lòng t tương lai c a h vào tay mình n a hay không? Trên th c t , tình tr ng thi u ch c ch n và m t lòng t tr ng này thư ng khi n ngư i ta không ánh giá cao b t c kho ng sáng nào phía sau nh ng ám mây hi n t i. Th t b i ã không t ng ư c bài h c t t nào cho Joe Allan, nhà kinh doanh s a ch a máy c t và chăm sóc c công ty French Lick, Ind. T c gi n và au xót sau khi toà nhà cao c c a mình b chi m h u, ông ã t i trư ng b n, b t ch t m t ngư i trư c khi t sát. “Th t b i r t t h i” Nicholas Hall, ngư i ã ph n ng tương i tích c c trư c 3 cú th t b i trong cu c i kinh doanh, nói: “Ngay khi b n nh n th y gi c mơ c a mình ã ch t, thì b n b t u c m nh n ư c s t h i c a th t b i.” Hall ã t cư c các tr i nghi m này vào m t trang web mang tên “th t b i”, nơi ông mu n nh ng ngư i yêu thích kinh doanh và t ng th t b i có th thương xót, h c h i và gư ng ng lên.
  3. Nhưng hãy oán xem i u gì x y ra? H u h t nh ng câu chuy n k trên trang web này u là nh ng câu chuy n thành công hoàn toàn – hay ít nh t là nh ng câu chuy n v cú th t b i-gư ng d y r t nhanh chóng. M t s câu chuy n au bu n và v kinh nghi m h c ư c sau th t b i ư c ăng lên n danh. Trong m t cu c ph ng v n, ngay c ông Hall dư ng như cũng có ph n nào mi n cư ng khi nhìn l i nh ng chi ti t bu n bã trong quá kh . Ông kh ng nh r ng th t b i kinh doanh l i nh ng ng nát áng k trong tâm h n. Ông k v nh ng tr i nghi m c a mình: “Tôi làm vi c nhi u gi m i ngày và tăng cân. ó là lý do vì sao nhi u nhà kinh doanh ng i không mu n th b t u l n n a. Trông h ki t qu , h không ng ư c, tăng cân và gây l n v i gia ình.” Quãng i kinh doanh ã d y ông không bao gi u tư quá nhi u b n thân mình vào m t cái gì d v như doanh nghi p m i n a. Vì v y ông ã xây d ng m t cu c s ng riêng a d ng hơn bao g m gia ình, chơi golf và tham gia các bu i bi u di n t i nhà hát a phương. Ông cho bi t: “ i u ó giúp tôi không b quá say mê công vi c và có th nghĩ ra nhi u ý tư ng m i.” Ông còn xây d ng m t t p h p nh ng ngư i b n ng h mình và các nhà c v n. Ông nói: “N u b n không có nh ng ngư i mà b n có th nh c y t i thì s r t khó khăn. Tr ng i l n nh t là b n thân
  4. b n, là kh năng tin tư ng vào chính b n thân mình m t l n n a.” Th t b i không làm con ngư i dũng c m hơn Dave McClure hi n ang v t l n v i giai o n khó khăn. Nhà doanh nghi p Thung lũng Silicon này ã thành l p m t công ty d ch v m ng và cơ s d li u và công ty này t ông vào tình tr ng n n n do l i nhu n th p. Ông ã tìm cách bán công ty i trư c khi nó hoàn toàn phá s n, nhưng tr i nghi m này v i ông không vui v chút nào. Ông k l i: “Câu chuy n v th t b i này ư c in trên trang nh t ã bán h t s ch. M i ngư i Thung lũng không tìm ki m nh ng ngư i ã t ng th t b i nhi u l n.” Ông McClure, m t chuyên viên gi i không có kinh nghi m kinh doanh nào trư c ây, ã thành l p Aslan Computing năm 1995 và t t i doanh thu $1,8 tri u trong hai năm. Nhưng th t không may, công ty cũng b l $50.000 trong năm th hai và chao o bên b phá s n khi các ngân hàng không cho vay v n n a. N tín d ng c a ông lên t i $120.000 và b n bè khuyên ông nên ư c b o lãnh, nhưng ông ã m c chân vào ó, c g ng xoay s ti n doanh thu tr n . Ông nói: “Tôi bi t r t nhi u ngư i b t u v i m t kho n n tín d ng và ch ng t ư c i u gì c . Th t b i v i h ch ng có gì là d ch u c .”
  5. Như v y, theo truy n thông c a nhà doanh nghi p Hoa Kỳ yb n lĩnh, ông McClure s nh y lên lưng con ng a kinh doanh và s n sàng phi ti p. Nhưng th c t không hoàn toàn như v y. Ông nói lúc này ông c n ngh x hơi. Vì v y ông s n lòng cung c p d ch v tư v n – và c kinh nghi m trong quá kh - cho nh ng ngư i b t u kh i nghi p kinh doanh khác, v i hy v ng ông có th ngăn h kh i b nh ng “cú ngã i ng ngư i”. Ông cho bi t m t ngày nào ó ông s l i tham gia vào cu c chơi, nhưng cũng thú nh n r ng “hơi s .” Ông nói: “Tôi thích m t chân qu n lý cao c p t i m t công ty m i thành l p. Do ã t ng ch ng ki n nhi u doanh nghi p m i thành l p húc u vào tư ng trong nh ng năm qua nên tôi tr nên c n th n hơn.” o m ng Ông Hall cho r ng th t b i i v i th h các doanh nghi p Internet ngày nay n ng n hơn vì hy v ng c a h thi u th c t do ư c nuôi dư ng b i câu chuy n thành công trong th trư ng ch ng khoán c a các công ty m i kh i nghi p. Theo ông, n u b n không c g ng bi n ý tư ng c a mình thành m t công ty áng giá hàng tri u ô la thì nh ng ngư i sành s i Thung lũng Silicon s nhìn b n b ng n a con m t. Nhưng nhi u ngư i ã ph i tr giá ư c bài
  6. h c là không có nhi u ý tư ng áng giá hàng tri u ô trôi n i kh p nơi. “H s b th t v ng. o m ng và th c t quá khác xa nhau.” Công chúng, v n ã chán ngán v i s kiêu ng o v kh năng làm thay i th gi i cũng như các qu ng cáo liên miên v cái g i là vi n c nh Internet, dư ng như thích thú trư c s th t b i c a các doanh nghi p Silicon. Vì v y, khi m t s chuyên gia thi u th c t m i b n n m th m t ly th t b i, coi ó là i u ki n g t hái thành công, thì hãy t ch i m t cách l ch s .
Đồng bộ tài khoản