Đứng lên từ thất bại để thành công phần 6

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
18
download

Đứng lên từ thất bại để thành công phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có thể nói, thất bại là chuyện thường tình trong kinh doanh. Nhưng từ trong thất bại nhìn ra những nhân tố thành công mới để tăng được lòng tin, động viên được khí thế và lấy đó làm điểm tựa đi đến thành công mới là điều mà mỗi nhà doanh nghiệp nên hướng tới để chuyển bại thành thắng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đứng lên từ thất bại để thành công phần 6

  1. ng lên t th t b i thành công ph n 6 Có th nói, th t b i là chuy n thư ng tình trong kinh doanh. Nhưng t trong th t b i nhìn ra nh ng nhân t thành công m i tăng ư c lòng tin, ng viên ư c khí th và l y ó làm i m t a i n thành công m i là i u mà m i nhà doanh nghi p nên hư ng t i chuy n b i thành th ng. B t c ông ch nào, b t c công ty nào cũng n l c h t mình có ư c thành công và tránh xa nh ng th t b i, nhưng r t hi m khi b n nghe nói n nh ng công ty ch thành công mà không th t b i, và nh ng công ty thành công thư ng là nh ng công ty bi t tìm ra nguyên nhân th t b i r it ó rút ra nh ng bài h c kinh nghi m quý giá. Bi t i m t v i th t b i Thương trư ng luôn kh c nghi t, nhà doanh nghi p cho dù có năng l c và tài năng kinh doanh n âu v n có th có l n th t b i. Do v y, các nhà doanh nghi p c n ph i căn c vào tình th l i hay h i
  2. có th x y ra và có s chu n b chu áo, có k ho ch th y ti n khi th i cơ n, th y lùi khi c n thi t tránh c nh tranh không hi u qu mà t n công vô ích. Trong kinh doanh, ch doanh nghi p ng trư c m t sai l m hay nguy cơ nào ó c n có tinh th n kh ng khái, nhìn th y nh ng m t có l i c a th t b i, c s c bi n b ng thành ch ng vươn t i nh ng thành công m i. Trên thương trư ng, không ph i th t b i nào cũng d n t i ư c thành công, nhưng t nh ng sai l m v n có th chuy n b i thành th ng. Nh ng nhà doanh nghi p tinh khôn khi th t b i thư ng t nh ng ra và t th y mình sai âu t ó i n nh ng th ng l i m i. . ng trư c th t b i ngư i sáng su t bi t t phân tích, suy nghĩ l i và cu i cùng tìm ra nguyên nhân tìm ra cơ h i m i. Ví d :Ch t ch H i ng qu n tr m t công ty M lúc ul p nghi p ã l n lư t nghiên c u ch t o ra nh ng s n ph m dùng cho xe hơi. V ch t lư ng mà nói, s n ph m c a ông lúc y không ai có th phê bình vào âu ư c nhưng s n ph m v n không có ngư i mua. ng trư c th t b i này, v ch t ch ã t phân tích, suy nghĩ l i và cu i cùng tìm ra nguyên nhân: M t là s n ph m ã có ngư i phát minh và, hai là, giá c không h p d n l m. Sau ó, t ch giao nhau gi a th trư ng và k thu t, ông ã phát minh ra s n ph m m i là máy nh ch p nh l y ngay sau m t phút n i ti ng trên toàn
  3. th gi i khi n công ty c a ông nhanh chóng chi m lĩnh th trư ng và i n thành công. ng trư c nh ng th t b i trong kinh doanh, không ít ngư i ch bi t vin vào 2 cái c là n n kinh t ang trong th i kỳ suy thoái và do công ty mình thi u ngu n v n. Th c t ôi khi không h n là như v y, mà phía sau m i th t b i kinh doanh u n ch a m t nguyên nhân ch quan nào ó. Có nhi u trư ng h p nh ng sai l m áng ti c x y ra ã d n n nh ng h u qu nghiêm tr ng gây thi t h i áng k cho doanh nghi p. Dù b n có tin hay không, thì i u ó cũng là nh ng kinh nghi m áng h c h i. Bi t âu ch ng m t lúc nào ó b n s g p ph i trư ng h p tương t , b n s không quá b ng hay gi m lên “v t xe ” c a nh ng ngư i i trư c. Tìm cơ h i m i t th t b i M t doanh nhân ngư i M trư c khi n p ơn phá s n cho công ty mình ã nói:“Ch p nh n th t b i thì d thôi, nhưng hi u chính xác t i sao mình th t b i m i là khó”. L i tâm s c a ch doanh nghi p lúc công ty bu c ph i óng c a này xem ra không ph i không có lý. R t nhi u công ty ã ph i h ng ch u th t b i ch vì nh ng lý do r t nh nh t r i sau ó ph i h i h n th t lên câu:“Giá như…” B t c th t b i nào dù nh nh t cũng u có nh ng nguyên nhân sâu xa c a nó.
  4. L p k ho ch không phù h p:Không ai ng c nhiên vì ây là m t trong nh ng nguyên nhân khá ph bi n, bên c nh nguyên nhân thi u v n kinh doanh hay ho t ng lưu chuy n ti n m t y u kém. S r t quan tr ng n u b n v ch ra m t k ho ch kinh doanh càng toàn di n và chi ti t bao nhiêu càng t t b y nhiêu. Vi c này có th m t nhi u th i gian và khi m t k ho ch ư c chu n b xong thì có th c n thêm th i gian nhi u tu n ho c nhi u tháng hoàn thành. Tuy nhiên, kho ng th i gian ó không b b phí, mà chính là th i gian có ư c nh ng thành công ch c ch n hơn. Ngư c l i, n u b n không có k ho ch mà v n ti n lên phía trư c theo ki u “nh m m t làm b a”, thì có nhi u kh năng b n s ph i k t thúc k ho ch ó b ng cơn au tim và hàng ch c nghìn USD tan thành mây khói. Thi u năng l c và kinh nghi m qu n tr :Nhi u ho t ng kinh doanh ư c b t u t m t ngư i có r t ít kinh nghi m v qu n tr ho c chưa qua ào t o v qu n tr , b i vì ti n thân c a h u h t các nhà kinh doanh là nh ng ngư i t l p. M t s ngư i nghĩ r ng lĩnh v c qu n tr ch là ý th c chung (common sense). Nhưng n u các nhà qu n tr không bi t ưa ra nh ng quy t nh kinh doanh thích h p, thì h s không th t ư c thành công trong tương lai. R i ro kinh doanh, thâm h t tài chính:Qu n lý tài chính là công vi c nh n nh các r i ro và ch ng r i ro ó. Nh ng sai sót s x y ra khi nh ng r i ro trên không ư c phòng ng a y . Thông thư ng, sai sót b t ngu n t m t i m y u kém nào ó
  5. trong kinh doanh và khi không ai chú ý n ho c không ai nói ra, nó s nhanh chóng bi n thành m t v bê b i tài chính, ch ng h n như m t v CFO không k p báo trư c cho các nhà u tư lúc tình hình x u di n ra, r i h u qu là CEO c a ông ta không th t ư c m c tiêu c a mình.
Đồng bộ tài khoản