DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT (PHẦN 2)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
190
lượt xem
97
download

DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT (PHẦN 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tinh bột là sản phẩm từ quang tổng hợp của cây xanh dự trữ trong hạt, củ, quả, lá CẤU TRÚC TINH BỘT - Amylose :- hàng ngàn α-D-glucose ngựng tụ theo dây nối 1 4, - rất ít phân nhánh - Amylopectin : -có phân tử lượng rất lớn. (5.000 đến 50.000 đơn vị glucose -Phân nhánh rất nhiều. - mạch thẳng theo dây nối 1 - 4, -chỗ phân nhánh theo dây nối 1- 6.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT (PHẦN 2)

  1. POLYSACCHARID (Tinh bột, gôm, chất nhày, pectin, cellulose..) TINH BỘT Tinh bột là sản phẩm từ quang tổng hợp của cây xanh dự trữ trong hạt, củ, quả, lá CẤU TRÚC TINH BỘT - Amylose :- hàng ngàn α-D-glucose ngựng tụ theo dây nối 1 4, - rất ít phân nhánh - Amylopectin : -có phân tử lượng rất lớn. (5.000 đến 50.000 đơn vị glucose -Phân nhánh rất nhiều. - mạch thẳng theo dây nối 1 4, -chỗ phân nhánh theo dây nối 1 6 11
  2. TÍNH CHAÁT CUÛA TINH BOÄT TÍNH CHẤT CỦA TINH BỘT • Dạng hạt, kích thước và hình dạng khác nhau • Không tan trong nước lạnh. • Đun trong nước bị “hồ hoá” và độ nhớt tăng lên • Trong cây dưới tác động của enzym, tinh bột cắt thành đường hoà tan để đến các bộ phận của cây. 12
  3. SỰ THỦY PHÂN TINH BỘT Tinh boät coù theå thuyû phaân baèng acid hoaëc baèng enzym A. THỦY PHÂN BẰNG ACID Acid thuyû giaûi tinh boät thaønh ñöôøng .Qua các chặng : dextrin, erythrodextrin, achrodextrin, maltose, glucose. Amylose dễ bị thủy phân hơn amylopectin vì dây nối (1 4) dễ bị cắt hơn là dây nối (1 6) 13
  4. Thuyû phaân tinh boät baèng acid • Cách tiến hành: • Dịch thử – - Lấy 10ml hồ tinh bột + 30ml H2O + 20ml HCl 2N.khuấy đều. – - Chia thành 6 ống nghiệm (5ml dịch thử) • Thử nghiệm • - Ngâm vào nồi cách thuỷ sôi • - lấy ống nghiệm ra sau 3,5,7,9,11 và 13 phút. • - Làm lạnh nhanh ngay sau khi lấy ống nghiệm ra. • 3. Kết quả • - cho vào ống nghiệm đã làm lạnh 3 ml dung dịch Lugol • -Quan sát và so sánh màu qua từng giai đoạn thuỷ giải. 14
  5. POLYSACCHARID • THUỶ PHÂN TINH BỘT 6 6 CH2OCH3 CH2OCH3 CH2OCH3 CH2OCH3 5 5 5 H O H H O H H O H 5 O H H 4 H 1 H 4 H H 4 1 1 4 OCH3 H OCH3 H OCH3 H OCH3 H CH3O O O 3 2 2 2 3 3 3 H O CH3 H O CH3 H CH3O O H CH3O I II III IV O 6 6 CH2OCH3 CH2OCH3 CH2 CH2OCH3 CH2 5 5 5 H O H H O H H O H O O H H H H 4 H 1 H 4 H 1 H H 4 1 1 OCH3 H OCH3 H OCH3 H OCH3 H OCH3 H CH3O O O 2 O 3 2 2 2 O OCH3 3 3 H O CH3 H OCH3 H OCH3 OCH3 OCH3 H H V VI VII VIII IX + H2O (H ) 6 CH2OCH3 5 H O H H I, IV, V, IX 4 OCH3 H 1 2,3,4,6- Tetramethylglucose ( Ñôn vò cuoái maïch) CH3 O 3 5 2 OH H OCH3 CH2OCH3 H O H H II, III, VI OCH3 H 2,3,6 - Trimethylglucose (Ñôn vò ôû giöõa) HO OH H OCH3 CH2OH H O H H VII, VIII OCH3 H 2,3- Dimethylglucose (Ñieåm phaân nhaùnh) HO OH H OCH3 15
  6. B. THỦY PHÂN BẰNG ENZYM 1. Enzym amylase : gồm có α và β-amylase α-amylase cắt ngẫu nhiên vào dây nối (1 4). keát quaû: - đối với amylose : maltose (90%) + glucose - đối với amylopectin : maltose (chủ yếu) + dextrin phân tử bé + glucose β-amylase cắt xen kẽ vào dây nối (1 4).khi gaëp maïch nhaùnh thì ngöøng. keát quaû: - đối với amylose : maltose (100%) - đối với amylopectin : maltose (50-60%) + dextrin phân tử lớn 16
  7. THUYÛ PHAÂN TINH BOÄT BAÈNG ENZYM • 2.CÁC ENZYM KHÁC • - Có trong nấm mốc (Aspergillus niger, Rhizopus delemar) thủy phân tinh bột thành glucose . Được ứng dụng trong làm nước tương từ đậu nành và cơm nếp… • Ngoài ra còn có enzym phosphorylase có trong đậu, khoai tây …enzym tách nhánh R-enzym, isoamylase có trong nấm bia được ứng dung trong kỹ nghệ làm bia.. • 17
  8. CHẾ BIẾN TINH BỘT - Nguyên tắc để chế bieán tinh bột gốm các giai đọan: 1) Nghiền hạt để được bột 2) Nhào với nước, lọc qua rây, lấy phần dưới rây. 3) Cho lên men (loại protein, lipid) 4) Rửa nước rồi phơi khô (loại đường tự do, muối khoáng, vitamin) Ghi chuù: Tinh boät khaùc vôùi boät chæ caàn nghieàn döôïc lieäu 18
Đồng bộ tài khoản