DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT (PHẦN 3)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
277
lượt xem
133
download

DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT (PHẦN 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định tính: Dựa trên tính chất của tinh bột, kiểm nghiệm bằng vi học, tinh bột + dung dịch iod (dung dịch lugol) - màu xanh tím. Ứng dụng: Có thể phát hiện được tinh bột đặc trưng cho dược liệu nào đó trong thuốc bột hoặc góp phần định danh một dược liệu...Hồ tinh bột là chỉ thị phát hiện iod trong phân tích kiểm nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT (PHẦN 3)

  1. ĐỊNH TÍNH - ÑÒNH LÖÔÏNG TINH BOÄT A-ÑÒNH TÍNH - Döïa treân tính chaát cuûa tinh boät - Kieåm nghieäm baèng vi hoïc - Tinh bột + dung dịch iod (dd lugol) maøu xanh tím ÖÙng duïng: - Coù theå phaùt hieän ñöôïc tinh boät ñaëc tröng cho döôïc lieäu naøo ñoù trong thuoác boät hoaëc goùp phaàn ñònh danh moät döôïc lieäu… - Hoà tinh boät laø chæ thò phaùt hieän iod trong phaân tích kieåm nghieäm. 19
  2. ÑÒNH LÖÔÏNG TINH BOÄT • ĐỊNH LƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ PHÂN – A- Thuỷ phân trực tiếp bằng acid. – B- Thuỷ phân trực tiếp bàng enzym sau thuỷ phân bằng acid – C. Phương pháp của Purse • ĐỊNH LƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG THUỶ PHÂN – A- Phương pháp dùng phân cực kế. – B – Phương pháp tạo phức với iod • 20
  3. Thủy phân trực tiếp baèng acid Nguyên tắc :Tinh bột thủy phân bằng acid cho ra glucose.định lượng glucose suy ra lượng tinh bột. C6H12O6(C6H10O5)n+nH2O (1+n) (C6H12O6) Tiến hành - Rữa kĩ 2,5-3g nguyên liệu bằng nước cất nguội, - Thủy phân vài giờ bằng 200ml H2O và 20 ml HCL. - Làm nguội và trung tính bằng NaOH. -Thêm nước đến một thể tích xác định, lấy một phần chính xác - Định lượng glucose tạo thành và suy ra tinh bột. (khối lượng glucose thu được x 0.9 = khối lượng tinh bột), Phương pháp này chỉ ứng dụng cho những nguyên liệu chủ yếu là tinh bột vì các pentosan, galactan …Cũng bị thủy phân gây sai số. 21
  4. Thủy phân bằng enzym rồi tiếp theo bằng acid - Dùng men trong dịch chiết Mạch nha (Enzym amylase )thủy phân tinh bột thành đường hòa tan (maltose). - Thủy giải các đường đôi (maltose) bằng acid ---cho ra glucose - Định lượng glucose. Suy ra lượng tinh bột. Phương pháp dựa trên cơ sở của Purse - Loại các đường tự do trong nguyên liệu bằng cồn loãng - Hòa tan tinh bột bằng acid perchloric loãng. - Tạo phức tinh bột –iod - phá phức và thủy phân tinh bột bằng acid --- glucose - định lượng glucose---- tinh bột. 22
  5. PHÖÔNG PHAÙP KHOÂNG THUYÛ PHAÂN Phương pháp dùng phân cực kế •Hòa tan tinh bột trong CaCl2 đặc và nóng . •Đo bằng phân cực kế •So với chuẩn [α]D= 200 phương pháp tạo phức với iod •Hòa tan tinh bột trong acid perchloric. •Thêm dung dịch iod •Đo màu ở bước sóng thích hợp 23
  6. CÔNG DỤNG CỦA TINH BỘT 1. LÖÔNG THÖÏC Laø thaønh phaàn chính trong löông thöïc. Nguồn xuất khẩu quan trọng ñoái vôùi nöôùc ta. 2 . Y TEÁ - Làm tá dược viên nén. - Nguyên liệu sản xuất glucose, cồn ,bột ngọt ,bánh kẹo, rượu bia… - Dextrin cũng có nhiều công dụng trong kỹ nghệ. 24
Đồng bộ tài khoản