ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 1946-1954

Chia sẻ: khoapro2812

Tháng 11/1946, quân Pháp mở nhiều cuộc tấn công chiếm đóng.Đồng thời Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ ta. Ngày 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp Hội nghị mở rộng tại làng Vạn Phúc (Hà Đông) để hoạch định chủ trương đối phó. Cử phái viên đi gặp phía Pháp để đàm phán, song không có kết quả.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 1946-1954

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN
CHỐNG PHÁP
CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN
1946-1954
Nhóm 5
Tên thành viên:
- Nguyễn Hồng Nhi
- Phạm Thị Kiều Nhân
- Trương Ngọc Khoa
- Cao Thị Bích Ly
- Phạm Thị Thu Lương
- Nguyễn Quang Minh
Nội dung chính
I. Hoàn cảnh lịch sử
II. Quá trình hình thành đường lối kháng
chiến chống Pháp của Đảng (1946-1954)
III. Phân tích nội dung đường lối chống
Pháp của Đảng (1946-1954)
IV. Thắng lợi cơ bản
V. Ý nghĩa lịch sử
VI. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh
nghiệm
I. Hoàn cảnh lịch sử

Tháng 11/1946, quân Cử phái viên đi gặp phía Pháp để
Pháp mở nhiều cuộc đàm phán, song không có kết quả.
tấn chiếm
công
đóng.Đồng thời Pháp
Phát động cuộc kháng chiến trong
gửi tối hậu thư cho
cả nước. Mệnh lệnh kháng chiến
chính phủ ta.
được phát đi..

Ngày 19/12/1946, Ban 20h ngày 19/12/1946, tất cả các
Thường vụ Trung chiến trường trong cả nước đã
ương Đảng đã họp Hội đồng loạt nổ súng.
nghị mở rộng tại làng
20/12/1946, lời kêu gọi toàn quốc
Vạn Phúc (Hà Đông)
kháng chiến của Hồ Chí Minh
để hoạch định chủ
phát đi trên Đài tiếng nói Việt
trương đối phó.
Nam.
Thuận lợi và khó khăn
THUẬN LỢI
KHÓ KHĂN
Là cuộc chiến chính nghĩa.
-
Lực lượng quân sự và vũ khí
-


ta yếu hơn địch.
Có “thiên thời, địa lợi, nhân
-


hòa”.
Ta bị bao vây bốn
-


phía,chưa được nước nào
Có sự chuẩn bị về mọi mặt.
-
công nhận, giúp đỡ.
Khó khăn về chính trị, kinh
-
- Pháp đã chiếm Campuchia,
tế, quân sự của Pháp ở trong
Lào, một số nơi Nam Bộ.
nước và tại Đông Dương.
NGÀY 8/3/1946 QUÂN PHÁP VÀO HẢI PHÒNG

NGÀY 19/12/1946 PHÁT LỆNH TOÀN QUỐC KHÁNGCHIẾN
“Quyết tử quân” ôm bom ba càng đón đánh xetăng Pháp tại mặt trận Hà Nội (1946)
II. Quá trình hình thành đường lối kháng chiến chống
Pháp của Đảng (1946-1954)


Đường lối kháng chiến của Đảng được hình thành
-


từng bước trong quá trình chỉ đạo Nam Bộ kháng
chiến.
- Ngay sau Cách mạng Tháng tám thàng công, trong
chỉ đạo kháng chiến toàn quốc, Đảng ta nhận định kẻ
thù chính của dân tộc ta là thực dân Pháp.
- Ngày 19/10/1946, Thường vụ Trung ương Đảng mở
Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ nhất do Tổng Bí
thư Trường Chinh chủ trì.
- Đường lối kháng chiến của Đảng được hoàn chỉnh
và thể hiện tận trung cho 3 văn kiện lớn: “Toàn quốc
kháng chiến” của Trung ương Đảng, “Lời kêu gọi
toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Minh và tác phẩm
“Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.
LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN VÀKHÁNG CHIẾN NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI
III. Phân tích nội dung đường lối chống Pháp của
Đảng (1946-1954)
Đánh thực dân Pháp, giành thống nhất,
Mục đích
độc lập.

Chính nghĩa: Ta chiến đấu chống lại cuộc
chiến phi nghĩa.
Dân tộc giải phóng: giành độc lập và
Tính chất thống nhất Tổ quốc, bảo vệ chính quyền
dân chủ nhân dân.
Dân chủ mới: cuộc chiến tranh tiến bộ vì
tự do, độc lập, vì dân chủ và hoà bình.

Phương Kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài,
dựa vào sức mình là chính.
châm
Kháng chiến toàn
dân: Đảng chủ trương
dùng sức mạnh toàn
dân tộc, tổ chức cả
nước thành một mặt
trận, tạo nên thế trận
cả nước đánh giặc.
Kháng chiến
toàn diện
Về chính Về quân Về kinh Về văn hóa: Về ngoại
trị: đoàn sự: thực tế: tiêu xóa văn hóa giao:
kết toàn hiện vũ thổ kháng thực dân, thêm bạn
chiến, xây dựng bớt thù,
dân, tăng trang
cường xây kinh tế tự biểu
toàn dân. văn hóa dân
dựng chính cung tự chủ mới. dương
quyền. cấp. thực lực.
Kháng chiến lâu dài: là
để chuyển hóa tương quan
lực lượng từ chỗ ta yếu hơn
địch đến chỗ ta mạnh hơn
địch.
Tự lực cánh sinh: tự cấp,
tự túc về mọi mặt.
Triển vọng kháng chiến:
mặc dù lâu dài, gian khổ, khó
khăn, song nhất định thắng
lợi.
IV. Thắng lợi cơ bản


Về chính trị:
Đảng ra hoạt động công khai đã có điều kiện kiện
-


toàn tổ chức.
Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam được
-


thành lập.
Khối đại đoàn kết toàn dân phát triển lên một
-


bước mới.
Chính sách ruộng đất được triển khai.
-
Về quân sự:
- Đến cuối năm 1952, lực
lượng chủ lực đã có sáu
đại đoàn bộ binh, một
đại đoàn công binh - pháo
binh.
- Chiến thắng Điện Biên
Phủ ngày 7/5/1954
được ghi vào lịch sử
dân tộc và đi vào lịch
sử thế giới như một
chiến công hiển hách.
Về ngoại giao:
Ngày 8/5/1954, Hội
-


nghị quốc tế về chấm
dứt chiến tranh Đông
Dương chính thức khai
mạc ở Giơnevơ (Thuỵ
Sĩ).
- Ngày 20/7/1954, các văn
bản của Hiệp nghị
Giơnevơ được ký kết.
V. Ý nghĩa lịch sử


Đối với nước ta: Đối với quốc tế:
Làm thất bại cuộc chiến Cổ vũ mạnh mẽ phong trào
- -


tranh xâm lược của thực dân giải phóng dân tộc trên thế
giới.
Pháp.
Kết thúc chiến tranh lập lại Mở rộng địa bàn, tăng thêm
- -


hoà bình ở Đông Dương. lực lượng cho chủ nghĩa xã
Giải phóng hoàn toàn miền hội và cách mạng thế giới,
-


Bắc. Đập tan ách thống trị của chủ
-


Miền Bắc làm căn cứ địa, nghĩa thực dân ở Đông Dương.
-


hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh
ở miền Nam.
VI.Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm


Nguyên nhân thắng lợi
- Có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng.
- Có lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân.
- Có chính quyền dân chủ nhân dân.
- Có sự liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba dân
tộc Việt Nam, Lào, Campuchia, sự ủng hộ giúp đỡ
các nước XHCN.
Bài học kinh nghiệm- Một là, đề ra đường lối đúng đắn.
- Hai là, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ
chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong
kiến và xây dựng chế độ dân chủ nhân
dân.
- Ba là, thực hiện phương châm vừa kháng
chiến vừa xây dựng chế độ mới.
Tài liệu tham khảo

Sách giáo khoa
-Internet
-Hình ảnh tìm kiếm từ google
Youtube
Thưviệnkhoahoc.com, wattpad.com,
kenhđaihoc.com, baigiang.violet.vn.
THE END
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản