Đường lối và kết quả thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong cách mạng của thời kỳ 1954 – 1975

Chia sẻ: taonemay108

Đường lối chung cả nước: Đại hội ĐBTQ lần thứ III của Đảng(9/1960) - Tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền: + CMDTDCND ở miền Nam: nhằm giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà hoàn thành độc lập và dân chủ cả nước. + CMXHCN ở miền Bắc: xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững mạnh của cách mạng cả nước. - Vị trí cách mạng từng miền: + Cách mạng XHCN ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản