Đường nét và nhịp độ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
32
download

Đường nét và nhịp độ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người phương Đông, nhất là người Nhật Bản có biệt tài chỉ dùng vài đường nét đơn sơ mà gợi lên được bất cứ vật thể gì, bất cứ động tác gì không kém gì một bức tranh cổ điển. Nói như vậy có nghĩa đường nét thực sự là cái xương sống của hình ảnh. Đối tượng có một số đường nét cơ bản, tức là không thể tránh được và không thể thiếu được: những đường nét bao bọc các vật thể, tách biệt các sắc độ và các sắc thái của các mầu, tách biệt phần tối...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đường nét và nhịp độ

  1. ư ng nét và nh p Ngư i phương ông, nh t là ngư i Nh t B n có bi t tài ch dùng vài ư ng nét ơn sơ mà g i lên ư c b t c v t th gì, b t c ng tác gì không kém gì m t b c tranh c i n. Nói như v y có nghĩa ư ng nét th c s là cái xương s ng c a hình nh. i tư ng có m t s ư ng nét cơ b n, t c là không th tránh ư c và không th thi u ư c: nh ng ư ng nét bao b c các v t th , tách bi t các s c và các s c thái c a các m u, tách bi t ph n t i v i ph n sáng. ư ng chân tr i tách bi t ph n gì thu c v t và ph n gì thu c v tr i, và dư i m t hình th c tư ng trưng, g i lên cái vô c c b i vì m i ư ng n m ngang c a i tư ng u qui t vào y.
  2. Nh ng ư ng khác, ư ng th ng, ư ng cong hay ư ng gãy khúc, th ng ng, xiên hay n m ngang, ư ng ơn gi n hay ph c t p, bao gi cũng có m t vai trò quan tr ng trong hình dáng c a hình nh. - ư ng cong g i lên s m m m i, d u dàng, s y n, s uy n chuy n, s hoà h p, m t cái gì thu c v n gi i. - ư ng th ng g i ngay cho ta s m nh m , kiên quy t, c ng r n. - ư ng gãy khúc bi u hi n s m r i, h n n. Phương hư ng c a các ư ng cũng là m t y u t cơ b n, nh t là khi nó ư c l p i l p l i nhi u l n: - ư ng n m ngang l p i l p l i nhi u l n g i cho ta v yên tĩnh, ngh ngơi: m t nư c ph ng l ng c a ao h , cánh ng th ng cánh cò bay. - ư ng th ng ng l p i l p l i nhi u l n, như nh ng chi c c t trong nhà th , nh ng thân cây trong m t khu r ng g i cho ta nh ng c m giác v cái vĩ i l n lao, s cao quí tinh th n, v.v... - Các ư ng chéo góc h i t vào nhau không th g i cho ta cái gì khác là s xa v i, vô t n... Nhà nhi p nh ch c n quan sát sơ quacũng nh n th y rõ vai trò tư ng trưng c a các ư ng nét. Ngoài ra, ngư i ch p còn ph i n m ư c nh p gây nên b i s l p i l p l i c a các ư ng. Như trong m t b n nh c, nh p có th u u, bu n t , ho c d n d p, gi t gi ng: vi c l p i l p l i nh ng y u t gi ng nhau t p h p l i theo m t
  3. cách nào ó, t o ra m t th " i s ng n i tâm" cho hình nh, g n như m t" ng tác vĩnh c u"... như hàng dương li u l n d n bên b sông. Khi ta ng m m t b c nh t t (trong nguyên văn-NH, theo bác NTL ph i d ch là b c nh p), con m t c a ta ư c các ư ng nét hư ng d n phân tích hình nh, t ch chính là nơi con m t b gi l i trư c tiên, r i l n lư t n t t c m i i m c a b c nh. ó là vai trò mà ngư i ch p nh ph i em l i cho các ư ng nét trong b c c. 6. M ng t i và m ng sáng nh ch là m t chi u m t m t ph ng hai chi u c m t th gi i ba chi u, m t th gi i có chi u sâu, có nhi u t ng l p khác nhau, t m t ta n t n chân tr i, n vô c c. cho t m t ph ng ó chúng ta có ư c c m giác v hình kh i, v chi u sâu, riêng ph i c nh hình h c không . Ph i c nh còn c n kèm theo s "bi n i u" c a các l p c nh khác nhau, v m t tương ph n và v m t ánh sáng. trong m t phong c nh ch ng h n, không khí ư m hơi nư c và b i làm cho các l p c nh xa b chìm trong m t làn sương m trên ó n i b t lên nh ng l p c nh g n hơn: hi u ng ó g i là ph i c nh không trung. Nh ng b c nh ch p trên m t trăng làm cho ta th y l không ph i ch do trên m t trăng g gh , tương ph n, mà còn là vì nh ng t ng á xa nh t cũng n i lên s c nét trên b u tr i en như nh ng t ng á g n.
  4. Trên m t t, hi n tư ng các l p c nh càng xa càng m và nh t d n là do hi u ng c a vi c chi u sáng. Ánh sáng, tuỳ theo hư ng chi u c a nó, làm cho các l p c nh c a i tư ng n i lên m t cách khác nhau và làm cho hình dáng s c ho c d u m t cách khác nhau. - Ánh sáng tr c di n làm cho m i hình kh i u chìm như nhau do ó hình nh b d t. - Trái l i ánh sáng ch ch 45 so v i i tư ng làm cho hình dáng và hình kh i ư c n i lên. ó là lo i ánh sáng c i n. - Ánh sáng bên, i lư t qua m t ti n c nh, làm n i b t m t cách h t s c m nh m c u trúc và ch t li u c a các v t th : á, g , v i cho ta th y c u trúc c bi t c a chúng. - Ánh sáng ngư c làm n i v t các v t th nhưng ch th hi n chúng thành nh ng bóng en. V i m t lo i ánh sáng nh t nh, chi u sáng i tư ng theo m t góc nào ó, ta có c m t lo t bóng t i r t có ý nghĩa. Bóng t i kéo dài trong b c tranh mùa ông hay c nh tr i chi u g i lên m t b u không khí khác h n v i bóng ng n và gay g t c a m t tr i ban trưa. Bóng t i, nh ng i m sáng i l p, gi m t vai trò n i b t trong hình dáng c a hình nh. S tương ph n c a ánh sáng cũng quan tr ng không kém gì hư ng chi u c a nó. Chính s tương ph n này t o nên b u không khí c a m t phong c nh, m t tĩnh v t, m t chân dung. Ta hãy so sánh ánh sáng d u các nư c mi n c c b c v i ánh sáng g t các nư c nhi t i và ánh sáng trong sáng vào mùa xuân hay mùa thu các nư c ôn i.
  5. T ng v t th n m trong khuôn hình, xa hay g n máy nh, vào nh ng hư ng khác nhau i v i hư ng c a ánh sáng, s có m t s c xám khác nhau trên hình nh. V p c a m t b c nh en-tr ng là b ng c m t lo t các s c xám khác nhau, t tr ng toát n en k t, g i lên cho ta nh ng ch t li u khác nhau, nh ng hình dáng khác nhau c a các y u t t o nên m t th hoàn ch nh.
Đồng bộ tài khoản