ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Chia sẻ: yesno123

HS nắm vững điều kiện hai đường thẳng y=ax +b (a khác 0)và đường thẳng y=a’x+b’(a’ khác 0) -HS biết chỉ ra các cặp đường thẳng song song ,cắt nhau .HS biết vận dụng lý thuyết vào việc tìm các giá trị của tham số trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau ,song song với nhau ,trùng nhau

Nội dung Text: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
I-MỤC TIÊU :


-HS nắm vững điều kiện hai đường thẳng y=ax +b (a khác 0)và đường thẳng y=a’x+b’(a’

khác 0)


-HS biết chỉ ra các cặp đường thẳng song song ,cắt nhau .HS biết vận dụng lý thuyết vào

việc tìm các giá trị của tham số trong các h àm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là hai

đường thẳng cắt nhau ,song song với nhau ,trùng nhau


II-CHUẨN BỊ


GV: Bảng phụ vẽ đổ thị của ?2 ,các kết luận ,thước thẳng ,phấn m àu


HS: On kỹ nnăng vẽ đồ thị y=ax+b ,thước thẳng ,com pa


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh :kiểm tra sĩ số HS


2) Các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS* Vẽ trên cùng một mp toạ độ đồ * đồ thị hàm số y=2x+3 y

thị của h àm số y=2x và y=2x+3
song song với đồ thị 3

-Nêu nhận xét về hai đồ thị này
y=2x vì hai hàm số có 2

-GV nhận xét cho điểm
cùng hệ số a=2 và 3 khác 0 1,5 1 x

GV ĐVĐ: trên cùng một mp 2 đt có
0
những vị trí tương đối nào ?

-có thể song song ,có thể cắt nhau
-Với 2 đt :y=ax+b và y=a’x+b’

(a,a’ khác 0)khi nào song song ,khi ,có thể trùng nhau

nào cắt nhau ,trùng nhau ta lần lượt

xétHoạt động 2: đường thẳng song Hoạt động của HS Ghi Bảng

song-GV yêu cầu một hs khác lên -HS lên bảng vẽ 1)Đường thẳng song song

bảng vẽ tiếp đồ thị hàm số y=2x-
Cả lớp làm ?1 vào vở Đường thẳng (d):y=ax+b
2 trên cùngmp với 2 đồ thị trên
(a  0)
-HS giải thích câu b
-GV yêu cầu HS cả lớp làm ?1
Đường
Hai đường thẳng
vào vở
-HS giải thích câu b? song song với nhau th ẳng(d’):y=a’x+b’(a’  0)

vì cùng song song
GV bổ sung :2 đ t // vì cùng //đt a  a '
d  // d '  
với đt y=2x b  b'
y=2x và cắt trục tung tại 2 điểm
a  a '
d   d '  
b  b'
khác nhau nên//


GV ?khi nào 2 đt y=ax+b -HS trả lời điều kiện

(a  0)và y=a’x+b’(a’  0) song
-HS ghi lại kết luận
song với nhau ,trùng nhau ?
vào vở .1HS đọc to

-GV đưa kết luận lên màn hìnhHoạt động 3:Đường thẳng cắt Hoạt động của HS Ghi bảng

nhau-Gv yêu cầu hs làm ?2 Trong 3 đt th ì đt 2) Đường thẳng cắt

y=0,5x+2 và y=0,5x-1 nhau
Tìm các cap75 đt song song ,cắt
song song vì có hệ số a
nhau trong các đt sau :y=0,5x+2 ;
bằng nhau ,hệ số b khác
y=0,5x-1; y=1,5 x+2 – Giải thích
Đường thẳng (d):y=ax+b
nhau

-Gv đưa hình vẽ sẵn đồ thị 3 h àm (a  0)
2 cặp đt (y=0,5x+2 và
số trên đ ể minh hoạ nhận xét trên
và Đường thẳng
y=1,5x+2);(y=0,5x-1

-Gv tổng quát 2 đt cắt nhau khi y=1,5 x+2) không song
(d’):y=a’x+b’ (a’  0)
nào ? song và không trùng nhau

(d)cắt (d’)  a  a’
-GV đưa kết luận lên bảng phụ nên cắt nhau * chú ý : sgk/53


?khi nào 2 đt cắt nhau tại một -HS quan sát đồ thị

điểm trên trục tung ?
Hai đt cắt nhau khi a khác

(GV chỉ vào đồ thị 2 hs:y=0,5x+2 a’

và y=1,5x+2)
-HS ghi kết luận vào vở


-khi a  a’ và b=b’Hoạt động 4: Bài toán áp dụng Hoạt động của HS Ghi bảng-Gv đưa đ ề b ài toán sgk/54 lên - 1 HS đọc to đề bài 3) Bài toán áp dụng

bảng phụ
-HS trả lời miệng số y=2mx +3 có
Hàm

số y=2mx +3 và
? hàm a=2m;b=3

y=(m+1)x +2 có hệ số a;a’;b;b’
và y=(m+1)x +2 có
-Hs ho ạt động theo
bằng bao nhiêu ?
a’=(m+1);b’=2
nhóm
-Tìm điều kiện của m để hai
hai hàm số trên là hàm b ậc
Lần lượt đ ại diện các
hàm số là b ậc nhất
nhất khi
nhóm lên trình bày
-GV ghi lại đk:m  0;m  -1
2m  0 m  0
-HS lớp nhận xét góp
Gv cho HS hoạt động nhóm
m+1  0 m  -1
ý

Nửa lớp làm câu a nửa lớp làm
-HS cả lớp làm bài a)đồ thị hàm số y=2mx +3 và

+2cắt nhau
câu b 20 y=(m+1)x

2m  m+1 m  1
-GV kiểm tra hoạt động của các Mỗi học sinh trả lời

một câu kết hợp đ k trên ta có 2 đt cắt
nhóm

nhau khi m  0;m  1;-1
-GV nhận xét b ài một số nhóm HS làm miệng

b)ví b=3  b’=2 vậy hai đt //
GV yêu cầu hs làm bài 20
khi 2m=m+1 => m=1 (thoã)
sgk/54

Bài 20 sgk/54
-GV đưa đề bài lên bảng

* cắt nhau (12 cặp)
Yêu cầu hs giải thích

a-b;a-c;a-d;a-g;b-c;b-e;b-g;c-

d;c-e;d -e;d -g;e-g


*song song (3 cặp ):


a-g; b-d; c-gHoạt động 5:Dặn dò :


-nắm vững điều kiện về các hệ số để 2 đt song song, cắt nhau ,trùng nhau


-BVN: 21;22;23 ;24 sgk/55


-chuẩn bị luyện tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản