ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
164
lượt xem
19
download

ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Về kiến thức: Biết các định nghĩa đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2. Kỹ năng: Biết cách tìm đường tiệm cận ngang,tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 3. Về thái độ và tư duy:+ Hiểu tiệm cân của một đường thẳng với một đường cong +Tích cực hợp tác trong học tập, chủ động phát hiện chiếm lĩnh tri thức mới , nhận xét và tự đánh giá kết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƯỜNG TIỆM CẬN

  1. Tuaàn:4 (12C234) Bài 4:ÑÖÔØNG TIEÄM CAÄN Tieát ppct:10 Ngaøy I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc: Bieát caùc ñònh nghóa ñöôøng tieäm caän ngang vaø tieäm caän ñöùng cuûa ñoà thò haøm soá 2. Kyõ naêng: Bieát caùch tìm ñöôøng tieäm caän ngang,tieäm caän ñöùng cuûa ñoà thò haøm soá 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy:+ Hieåu tieäm caâïn cuûa moät ñöôøng thaúng vôùi moät ñöôøng cong +Tích cöïc hôïp taùc trong hoïc taäp, chuû ñoäng phaùt hieän chieám lónh tri thöùc môùi , nhaän xeùt vaø töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp II. Chuaån bò:+ GV: chuaån bò baûng phuï trình baøy + HS: Ñaõ ñoïc baøi môùi ôû nhaø. III. Phöông phaùp .+ Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp 1 1 IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp:12C234 + Baøi cuõ : (7’)Caâu hoûi:tính caùc giôùi haïn sau: a) lim ;b) lim− + x →0 x x →0 x x +1 x +1 ;c) lim ;d) lim x → −2 − x+2 x → −2 + x+2 tg HÑ-Thaày HÑ-Troø Noäi dung trình baøy Söû duïng baøi cuû vaøo baøi môùi trình y baøy ñoà thò cuûa caùc haøm soá leân 4 baûng, laáy ñieåm M thuoäc (C ), H laø hình chieáu cuûa M leân tieäm caän ñeå -Hsinh nghe vaø phaùt bieåu f ( x) = 2-x x-1 gôïi môû cho hoïc sinh thaáy ñöôïc vaán ñeà khoaûng caùch MH ngaøy caøng nhoû 2 y daàn khi M chuyeån ñoäng treân ñoà thò ra xa voâ haïn x (C A' O 1 ) 8’ A -2 O x -4 H *Chuù yù : Neáu xlim∞ f ( x) = lim f ( x) = l thì vieát →+ -6 x → −∞ chung: xlim∞ f ( x) = l →± 2−x I) Ñöôøng tieäm caän ngang: HÑ1: Cho haøm soá y = (C ) -Khi x → + ∞thì khoaûng caùch Cho hsoá y=f(x) xaùc ñònh treân moät khoaûng x −1
  2. -Neâu nhaän xeùt veà khoaûng caùch töø töø M tôùi y= -1 caøng nhoû voâ haïn ( ( a;+ ∞ ; ( −∞ ; b) ; ( −∞ ;+ ∞ ).Ñöôøng ) ) moät ñieåm M(x;y) ∈ (C ) tôùi ñöôøng thaúng y=y0 goïi laø tieäm caän ngang cuûa ñoà thaúng y = −1 khi | x |→ + ∞ -Hsinh laïi ñn sgk thò haøm soá y=f(x) neáu moät trong hai ñieàu kieän sau thoaû maõn -Cho hsinh ñöùng taïi choå traû lôøi lim f ( x) = y 0 lim f ( x) = y 0 x→ ∞ − , x→ ∞ + -GV nhaän xeùt vaø daãn daét vaøo ñònh nghóa -Cho hsinh ñoïc saùch –gv höôùng daãn -Tham khaûo ví duï1 (sgk) 25’ Ví duï 1: Quan saùt ñoà thò ( C) cuûa haøm 1 II.ÑÖÔØNG TIEÄM CAÄN ÑÖÙNG soá f ( x) = +2 -Hsinh ñöùng taïi choå traû lôøi x ÑÒNH NGHÓA: tham khaûo (sgk) Ñöôøng thaûng x=x0 ñöôïc goïi laø ñöôøng tieäm caän ñöùng (hay tieäm caän ñöùng ) cuûa 1 ñoà thò haøm soá y=f(x) neáu ít nhaát moät trong HÑ2: Tínhlim( + 2) vaø neâu nhaän xeùt caùc ñieàu kieän sau thoaû maõn: x →0 x lim f ( x ) = + ∞ lim f ( x ) = −∞ khoaûng caùch MH khi x → 0 + x →x0 − x →x0 -Döïa vaøo hình 17 (sgk)-traû lôøi HÑ2 lim f ( x ) = − + ∞ lim f ( x) = + ∞ − x →x0 x →x0 -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù -Töø ñop ruùt ra ñònh nghóa ñöôøng tieäm Ví duï 3: Tìm caùc ñöôøng tieäm caän ñöùng caän ñöùng vaø ngang cuûa ñoà thò (C ) cuûa haøm soá x −1 x −1 HS1: Vì lim+ = −∞ neân y= x → −2 x + 2 x+2 ñöôøng thaúng x=-2 laø ñöôøng tieäm caän ñöùng Ví duï 3: Tìm caùc ñöôøng tieäm caän ñöùng vaø ngang cuûa ñoà thò (C ) cuûa 5’ haøm soá x −1 x −1 HS2:Vì lim = 1 neân Kí duyeät ngaøy:4/9/10 y= x+2 x →± ∞ x+2 ñöôøng thaúng y=1 laø ñöôøng -Goïi 2em hsinh leân baûng trình baøy HS1: Tìm ñöôøng tieäm caän ñöùng tieäm caän ngang HS2: Tìm ñöôøng tieäm caän ngang -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù chung *CUÛNG COÁ: - Naém vöõng khaùi nieäm ñöôøng tieäm caän ñöùng,ngang vaø ví duï sgk -Caùch tìm tieäm caän ñöùng-caän
  3. ngang -Chuaån bò baøi taäp 1-2 trang 30-31
  4. + Baøi môùi.
  5. tg Hoaït ñoäng thaày Hoaït ñoäng troø Noäi dung Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc saùch tieàm hieåu ñònh nghóa Nghe tri giaùc phaùt Goïi hoïc sinh trình baøy hieän vaán ñeà Thaày giaûng 1 5 Ñoïc saùch theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân 1 Xung phong trình baøy Chia nhoùm thaûo luaän Chuù yù theo doõi vaø ghi nhaän ñònh nghóa Goïi caùc nhoùm cöû ñaïi y y dieän leân trình baøy 2 Goïi caùc nhoùm khaùc 0 nhaän xeùt chính xaùc hoaù lôøi giaûi Caùc nhoùm thaûo luaän 0 x 0 Trình chieáu hai ñoà thò Cöû ñaïi dieän leân trình x cuûa hai haøm soá baøy Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt cuøng thaûo Baøi taäp thaûo luaän luaän Tìm tieäm caän ngang x +1 x +1 a) y = b) y = 2x + 3 3− x Theo gioûi
  6. VII. Cuûng coá vaø höôùng daãn baøi taäp nhaø: *) Caùch tìm tieäm caân ngang cuûa haøm soá *) Baøi taäp 2saùch giaùo khoa trang 30 *) Ñoïc tieáp baøi tieäm caän
Đồng bộ tài khoản