Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 2

Chia sẻ: Nguyễn Phú Tiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:375

0
51
lượt xem
11
download

Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 2 bao gồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11 năm 1924 đến đầu năm 1930. Đây là thời gian kể từ lúc Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động đến khi thành lập Đảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 2

 1. Hồ ChÝ Minh toµn tËp phan ngäc liªn (Chñ biªn) nguyÔn v¨n khoan Héi ®ång xuÊt b¶n nguyÔn thÞ giang ®µo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång nguyÔn ®øc b×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång Hµ ®¨ng Uû viªn Héi ®ång ®Æng xu©n kú " trÇn träng t©n " NguyÔn duy quý " ®ç nguyªn ph­¬ng " Hoµng minh th¶o " TrÇn nh©m " Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o ®Æng xu©n kú song thµnh nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 2
 2. Hồ ChÝ Minh toµn tËp hå chÝ minh toµn tËp 2 1924 - 1930 XuÊt b¶n lÇn thø hai Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi - 2000
 3. VIIChÝ Minh toµn tËp Hồ s¶n ®· më réng ¶nh h­ëng vµ tæ chøc cña m×nh ra nhiÒu n­íc, kÓ c¶ c¸c n­íc thuéc ®Þa. Quèc tÕ thø hai ngµy cµng dÊn s©u vµo con ®­êng tho¶ hiÖp víi giai cÊp t­ s¶n, ®i theo chóng ®Ó chèng l¹i giai cÊp Lêi GIíI THiÖU TËP 2 v« s¶n vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc. Varen, ®¶ng viªn §¶ng X· héi Ph¸p lµ mét vÝ dô. H¾n ®· nhËn chøc Toµn quyÒn §«ng D­¬ng, t×m c¸ch ®µn ¸p phong TËp 2 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toµn tËp, xuÊt trµo yªu nuíc cña nh©n d©n ba n­íc §«ng D­¬ng. b¶n lÇn thø hai, bao gåm nh÷ng t¸c phÈm do Chñ Giai cÊp t­ s¶n d©n téc ë c¸c n­íc phô thuéc vµ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt tõ th¸ng 11-1924 ®Õn ®Çu thuéc ®Þa ngµy cµng tá ra kh«ng ®¶m ®­¬ng næi sø n¨m 1930. §©y lµ thêi gian kÓ tõ lóc NguyÔn ¸i mÖnh l·nh ®¹o sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc cña Quèc tõ Liªn X« ®Õn Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) n­íc m×nh, chèng l¹i nh÷ng thñ ®o¹n ®µn ¸p ®i ®«i ho¹t ®éng ®Õn khi thµnh lËp §¶ng. Thêi gian kh«ng víi dµi song cã nhiÒu sù kiÖn quan träng ®èi víi phong VII trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi vµ ViÖt Nam, ®¸nh dÊu mét lõa bÞp cña bän ®Õ quèc thùc d©n. Khuynh h­íng b­íc tiÕn quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¶i l­¬ng, tho¶ hiÖp ngµy cµng râ rÖt trong hµng t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. ngò t­ s¶n d©n téc; ë mét sè n­íc, chóng ®· ph¶n Víi c­¬ng vÞ Uû viªn Ban Ph­¬ng §«ng cña béi, ®Çu hµng. Ngay t¹i Trung Quèc, n¬i ho¹t ®éng Quèc tÕ Céng s¶n, phô tr¸ch V¨n phßng Ph­¬ng cña NguyÔn ¸i Quèc lóc bÊy giê, cuéc ph¶n biÕn cña Nam, NguyÔn ¸i Quèc ®¶m nhËn viÖc truyÒn b¸ T­ëng Giíi Th¹ch, th¸ng 4 n¨m 1927, ®· béc lé b¶n chñ nghÜa céng s¶n vµo ch©u ¸ nãi chung vµ §«ng chÊt ph¶n c¸ch m¹ng cña nh÷ng kÎ ®¹i diÖn cho D­¬ng nãi riªng, theo dâi vµ chØ ®¹o phong trµo mét bé phËn t­ s¶n g¾n víi chñ nghÜa ®Õ quèc. c¸ch m¹ng ë mét sè n­íc, chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn Cuéc ®Êu tranh chèng Ph¸p cña nh©n d©n ViÖt cho viÖc thµnh lËp chÝnh ®¶ng cña giai cÊp v« s¶n. Nam lóc bÊy giê vÉn sôc s«i, nh­ng ch­a ra khái §ång thêi, Ng­êi dµnh nhiÒu th× giê trùc tiÕp l·nh cuéc khñng ho¶ng s©u s¾c vÒ ®­êng lèi cøu n­íc vµ ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn l·nh ®¹o. C¸c cuéc vËn ®éng cøu n­íc do Phan Béi viÖc ra ®êi cña §¶ng. §èi víi lÞch sö c¸ch m¹ng Ch©u, Phan Chu Trinh khëi x­íng suy yÕu dÇn. n­íc ta, cã thÓ coi nh÷ng n¨m 1925- 1930 lµ thêi Chñ nghÜa c¶i l­¬ng “®Ò huÒ”, do bän thùc d©n nu«i gian Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trùc tiÕp chuÈn bÞ vÒ d­ìng, ®ang ra søc lµm tª liÖt tinh thÇn yªu n­íc chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc ®Ó tiÕn tíi sù kiÖn cña nh©n d©n ta. Tuy nhiªn, cïng víi cuéc vËn ®éng träng ®¹i nµy. §èi víi phong trµo c¸ch m¹ng c¸c yªu n­íc, ®ßi tù do d©n chñ, phong trµo ®Êu tranh n­íc ph­¬ng §«ng, chñ yÕu ë ch©u ¸, Ng­êi còng cã nhiÒu ®ãng gãp cho cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng cña c«ng nh©n ®· cã b­íc ph¸t triÓn míi, lµm c¬ së d©n téc vµ sù th¾ng lîi cña chñ nghÜa céng s¶n. cho c¸c tæ chøc vµ phong trµo chÝnh trÞ cao h¬n vÒ sau. Cuéc b·i c«ng cña thî m¸y x­ëng Ba Son (söa Ng­êi ®· tiÕn hµnh nhiÖm vô cao c¶ ®ã trong ch÷a vµ ®ãng tµu thuû cña h¶i qu©n Ph¸p) ë c¶ng nh÷ng ®iÒu kiÖn cùc kú khã kh¨n vµ phøc t¹p, Sµi Gßn (8-1925) ®¸nh dÊu mét b­íc tiÕn míi cña nh­ng còng cã nhiÒu thuËn lîi c¬ b¶n: Phong trµo phong trµo c«ng nh©n ViÖt Nam, giai cÊp c«ng nh©n chèng Ph¸p ë ViÖt Nam vÉn rÇm ré, Quèc tÕ Céng n­íc ta tõ ®©y b­íc ®Çu ®i vµo ®Êu tranh tù gi¸c.
 4. Hồ ChÝ Minh toµn tËp Sù ra ®êi cña ViÖt Nam Thanh niªn c¸ch m¹ng t¸c phÈm. C¸c tµi liÖu míi ®­îc x¸c ®Þnh theo ®ång chÝ héi, do NguyÔn ¸i Quèc thµnh lËp (6- nh÷ng nguyªn t¾c cña v¨n b¶n häc: tµi liÖu cã ghi 1925), lµm cho phong trµo ®Êu tranh cña nh©n d©n tªn cña NguyÔn ¸i Quèc, hoÆc nh÷ng bót danh ta mang thªm s¾c th¸i míi - s¾c th¸i cña giai cÊp kh¸c nhau ®· ®­îc x¸c nhËn; cã trong hå s¬ l­u tr÷ v« s¶n. Cïng kho¶ng thêi gian nµy, ViÖt Nam Quèc cña Quèc tÕ Céng s¶n trao cho Trung ­¬ng §¶ng ta d©n ®¶ng ®­îc thµnh lËp (25-12-1927). §©y lµ mét ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh... Mét sè tµi liÖu ch­a x¸c ®Þnh ®¶ng chÝnh trÞ theo xu h­íng d©n chñ t­ s¶n, tiªu ch¾c ch¾n lµ cña NguyÔn ¸i Quèc th× ®­îc xÕp ë biÓu cho bé phËn t­ s¶n d©n téc ViÖt Nam. Sau sù phÇn Phô lôc ®Ó nghiªn cøu thªm. kiÖn Yªn B¸i n¨m 1930, vai trß lÞch sö cña ViÖt Nam Quèc d©n ®¶ng chÊm døt. Qua khèi l­îng tµi liÖu ®­îc ®­a vµo tËp 2 nµy, chóng ta nhËn thÊy b­íc ph¸t triÓn cña t­ t­ëng Sø mÖnh l·nh ®¹o phong trµo gi¶i phãng d©n téc Hå ChÝ Minh vµ c«ng lao to lín cña Ng­êi ®èi víi theo con ®­êng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®­îc d©n téc, giai cÊp vµ phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi. trao trän vÑn cho giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam vµ Ng­êi ®· sím tiÕp thu ¸nh s¸ng cña chñ nghÜa M¸c §¶ng cña nã, do NguyÔn ¸i Quèc thµnh lËp, gi¸o - Lªnin, t×m thÊy con ®­êng gi¶i phãng c¸c d©n téc dôc vµ l·nh ®¹o. Víi t­ c¸ch lµ mét nhµ yªu n­íc thuéc ®Þa g¾n chÆt víi cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp ch©n chÝnh, mét chiÕn sÜ céng s¶n, NguyÔn ¸i Quèc v« s¶n, tõ ®ã Ng­êi ®· tiÕn hµnh ®Êu tranh vµ phª ®· tiÕn hµnh nhiÒu c«ng viÖc to lín - truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, x¸c ®Þnh ®­êng lèi cøu n­íc ph¸n m¹nh mÏ nh÷ng nhËn thøc sai lÇm vÒ vÊn ®Ò ®óng, chuÈn bÞ thµnh lËp §¶ng ®Ó b¶o ®¶m cho d©n téc vµ thuéc ®Þa trong phong trµo c«ng nh©n ë th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §ång thêi, c¸c n­íc ch©u ¢u, ®ång thêi, Ng­êi ®· ra søc ®Èy Ng­êi kh«ng quªn tr¸ch nhiÖm cña mét chiÕn sÜ m¹nh viÖc truyÒn b¸ nh÷ng t­ t­ëng cña Lªnin vµ quèc tÕ, ®¹i diÖn cña Quèc tÕ Céng s¶n tham gia tæ Quèc tÕ Céng s¶n, vµo c¸c d©n téc thuéc ®Þa. chøc x©y dùng phong trµo c¸ch m¹ng ë nhiÒu n­íc Trong bµi "Lªnin vµ c¸c d©n téc thuéc ®Þa" kh¸c cña ch©u ¸. Ng­êi viÕt: "Lªnin lµ ng­êi ®Çu tiªn ®· hiÓu vµ Nh÷ng ho¹t ®éng phong phó cña NguyÔn ¸i ®¸nh gi¸ hÕt tÇm quan träng lín lao cña viÖc l«i Quèc, vÒ t­ duy lý luËn còng nh­ thùc tiÔn trong cuèn nh©n d©n c¸c n­íc thuéc ®Þa vµo phong trµo IX kú 1924-1930, ®­îc ph¶n ¸nh trong tËp 2 cña thêi c¸ch m¹ng. Lªnin lµ ng­êi ®Çu tiªn ®· chØ râ r»ng, bé Hå ChÝ Minh Toµn tËp, xuÊt b¶n lÇn nµy. Nhê nÕu kh«ng cã sù tham gia cña c¸c d©n téc thuéc ®Þa, kÕt qu¶ s­u tÇm, x¸c th× c¸ch m¹ng x· héi kh«ng thÓ cã ®­îc" (tr. 136). minh cña nhiÒu c¬ quan l­u tr÷, b¶o tµng... vµ cña Trong mét bµi kh¸c cïng nhan ®Ò, nh­ng ®Ó nãi c¸c nhµ khoa häc, nhiÒu tµi liÖu ®· ®­îc ph¸t hiÖn, víi c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, Ng­êi viÕt: "Khi cßn sèng, dÞch, xö lý, vµ lÇn ®Çu tiªn ®­îc c«ng bè b»ng tiÕng Lªnin lµ ng­êi thÇy, ng­êi cha cña nh©n d©n bÞ ¸p ViÖt. bøc. Sau khi mÊt, Ng­êi lµ ng«i sao chØ ®­êng tiÕn QuyÓn "B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p", xuÊt b¶n tíi sù nghiÖp gi¶i phãng vÜ ®¹i cña nh©n d©n bÞ ¸p n¨m 1925, tr­íc in ë tËp 1, lÇn xuÊt b¶n nµy ®­îc bøc. ®­a vµo tËp 2, cho phï hîp víi thêi ®iÓm ra ®êi cña Lªnin sèng m·i trong lßng mäi ng­êi d©n n« lÖ ë
 5. Hồ ChÝ Minh toµn tËp c¸c n­íc thuéc ®Þa!" (tr.209). ®ã lµ “c¸ch mÖnh kh«ng ®Õn n¬i, tiÕng lµ céng hoµ Khi ho¹t ®éng ë Qu¶ng Ch©u, Ng­êi ®· lËp ra vµ d©n chñ, kú thùc trong th× nã t­íc lôc c«ng n«ng, “ViÖt Nam Thanh niªn c¸ch mÖnh ®ång chÝ héi", ngoµi th× nã ¸p bøc thuéc ®Þa" (tr. 268). Con ®­êng trong ®ã cã céng s¶n ®oµn lµm nßng cèt. §ã lµ b­íc ®óng theo NguyÔn ¸i Quèc lµ con ®­êng C¸ch ®i thÝch hîp ®Ó tiÕn tíi thµnh lËp mét chÝnh ®¶ng m¹ng th¸ng M­êi Nga: “C¸ch mÖnh Nga d¹y cho v« s¶n kiÓu míi theo chñ nghÜa Lªnin ë mét n­íc chóng ta r»ng muèn c¸ch mÖnh thµnh c«ng th× ph¶i thuéc ®Þa, n«ng nghiÖp l¹c hËu. §©y lµ b­íc chuÈn X d©n chóng (c«ng n«ng) lµm gèc, ph¶i cã ®¶ng v÷ng bÞ vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p bÒn, ph¶i bÒn gan, ph¶i hy sinh, ph¶i thèng nhÊt. ®Êu tranh c¸ch m¹ng cho ®éi tiªn phong chiÕn ®Êu Nãi tãm l¹i ph¶i theo chñ nghÜa M· Kh¾c T­ vµ cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. Nh÷ng bµi gi¶ng Lªnin" (tr.280). cña Ng­êi ë c¸c líp huÊn luyÖn chÝnh trÞ Qu¶ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng v¹ch râ sù cÇn thiÕt Ch©u (1925-1927), sau ®­îc tËp hîp thµnh cuèn ph¶i g¾n c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc víi c¸ch §­êng c¸ch mÖnh ®· ®Æt c¬ së cho viÖc h×nh thµnh m¹ng v« s¶n thÕ giíi. Trong B¶n ¸n chÕ ®é thùc ®­êng lèi vµ ph­¬ng ph¸p cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam d©n Ph¸p, Ng­êi viÕt: "§øng tr­íc chñ nghÜa t­ theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin. b¶n vµ chñ nghÜa ®Õ quèc, quyÒn lîi cña chóng ta lµ §­êng c¸ch mÖnh lµ sù tiÕp nèi hîp l«gÝc. B¶n thèng nhÊt" (tr.128). V× vËy, cÇn cã sù liªn minh ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p; nã chØ râ môc tiªu con chiÕn ®Êu gi÷a c¸c lùc l­îng c¸ch m¹ng v« s¶n vµ ®­êng vµ nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®i tíi th¾ng c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc chèng chñ nghÜa ®Õ lîi. §iÒu kiÖn quan träng hµng ®Çu lµ ph¶i cã §¶ng quèc nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®éc lËp d©n téc, d©n cña giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o "®Ó trong th× vËn chñ vµ chñ nghÜa x· héi. §iÒu ®ã ®· ®­îc NguyÔn ®éng vµ tæ chøc d©n chóng, ngoµi th× liªn l¹c víi ¸i Quèc ®óc kÕt thµnh nguyªn lý: d©n téc bÞ ¸p bøc vµ v« s¶n giai cÊp mäi n¬i. §¶ng ..."Lµm cho ®éi tiªn phong cña lao ®éng thuéc cã v÷ng c¸ch mÖnh míi thµnh c«ng" (tr.267-268), ®Þa tiÕp xóc mËt thiÕt víi giai cÊp v« s¶n ph­¬ng §¶ng muèn v÷ng th× ph¶i cã chñ nghÜa lµm cèt... T©y ®Ó dän ®­êng cho mét sù hîp t¸c thËt sù sau §¶ng mµ kh«ng cã chñ nghÜa còng nh­ ng­êi kh«ng cã trÝ kh«n, tÇu kh«ng cã bµn chØ nam" nµy, chØ cã sù hîp t¸c nµy míi b¶o ®¶m cho giai cÊp (tr.268). Ng­êi kh¼ng ®Þnh: "B©y giê häc thuyÕt c«ng nh©n quèc tÕ giµnh ®­îc th¾ng lîi cuèi cïng" nhiÒu, chñ nghÜa nhiÒu, nh­ng chñ nghÜa ch©n (tr.124). chÝnh nhÊt, ch¾c ch¾n nhÊt, c¸ch mÖnh nhÊt lµ chñ "Lµm cho c¸c d©n téc thuéc ®Þa, tõ tr­íc ®Õn nay nghÜa Lªnin" (tr.268). vÉn c¸ch biÖt nhau, hiÓu biÕt nhau h¬n vµ ®oµn kÕt B»ng sù ph©n tÝch s©u s¾c trªn c¬ së cø liÖu lÞch l¹i ®Ó ®Æt c¬ së cho mét Liªn minh ph­¬ng §«ng sö chÝnh x¸c, NguyÔn ¸i Quèc ®· chØ cho nh©n d©n t­¬ng lai, khèi liªn minh nµy sÏ lµ mét trong nh÷ng ViÖt Nam còng nh­ nh©n d©n nhiÒu n­íc thuéc ®Þa c¸i c¸nh cña c¸ch m¹ng v« s¶n". (tr.124). thÊy r»ng c«ng cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc Trong khi ch¨m lo x©y dùng §¶ng m¸cxÝt kh«ng thÓ ®i theo con ®­êng c¸ch m¹ng t­ s¶n, v× lªninnÝt, x©y dùng khèi ®oµn kÕt quèc tÕ, Chñ tÞch
 6. Hồ ChÝ Minh toµn tËp Hå ChÝ Minh vÉn tiÕp tôc lªn ¸n, tè c¸o téi ¸c cña thøc thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. chñ nghÜa ®Õ quèc thùc d©n ë §«ng D­¬ng vµ ë c¸c Toµn bé t¸c phÈm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh n­íc thuéc ®Þa, phô thuéc kh¸c trªn c¸c mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n sù, v¨n ho¸, gi¸o dôc... Trong bµi trong tËp 2 cña lÇn xuÊt b¶n nµy ph¶n ¸nh sù s¸ng XII ph¸t biÓu t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II t¹o ®éc ®¸o cña Ng­êi kh«ng chØ trong viÖc vËn cña Quèc d©n ®¶ng Trung Quèc (14-1-1926), dông s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo ®iÒu kiÖn NguyÔn ¸i Quèc ®· tè c¸o mét c¸ch toµn diÖn "sù cô thÓ cña ViÖt Nam, vµ c¸c n­íc thuéc ®Þa, phô tµn ¸c cña ¸ch ¸p bøc cña ng­êi Ph¸p" vµ ®i tíi kÕt thuéc kh¸c, mµ cßn gãp phÇn ph¸t triÓn vµ lµm luËn r»ng: "Bän ®Õ quèc cè nhiªn lµ ¸p bøc ng­êi phong phó thªm lý luËn cña chñ nghÜa M¸c - An Nam, nh­ng ®ång thêi chóng còng ¸p bøc c¶ Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i ng­êi Trung Quèc... Chóng ta biÕt r»ng, c¸c d©n téc phãng d©n téc ë thuéc ®Þa. bÞ ¸p bøc trªn thÕ giíi hiÖn nay cã Ai CËp, Marèc, Xyri, An Nam, Trung Quèc vµ rÊt nhiÒu n­íc kh¸c. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh ë giai ®o¹n nµy ®· ®Æt c¬ Cho nªn, chóng ta ph¶i liªn hiÖp l¹i, cïng nhau së khoa häc cho ®­êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, chèng chñ nghÜa ®Õ quèc" (tr.216). B»ng nhiÒu dÉn s¸ng t¹o cña §¶ng ta. §­êng lèi ®ã lµ ngän ®Ìn pha chøng chÝnh x¸c, cô thÓ vÒ téi ¸c cña chñ nghÜa soi s¸ng cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam tiÕn tíi, ®ång thêi thùc d©n ®Õ quèc ë kh¾p mäi n¬i, NguyÔn ¸i Quèc lµ vò khÝ s¾c bÐn ®Ó chiÕn th¾ng nh÷ng t­ t­ëng c¶i kÕt luËn: "... mäi chÕ ®é thùc d©n ®Õ quèc ®Òu tiªu l­¬ng, d©n téc hÑp hßi, t­ t­ëng tho¶ hiÖp cña giai diÖt hÕt c¸c nßi gièng b¶n xø, vµ muèn cøu v·n nh÷ng nßi gièng nµy, ta ph¶i lËt ®æ chñ nghÜa ®Õ cÊp t­ s¶n gãp phÇn x¸c lËp v÷ng ch¾c ®Þa vÞ l·nh quèc!" (tr.340). ®¹o cña giai cÊp v« s¶n vµ chÝnh §¶ng cña nã ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Nã còng gióp cho nhiÒu Khi cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng tíi gÇn th× ¸ch ¸p bøc vµ bãc lét thùc d©n ngµy chiÕn sÜ yªu n­íc chuyÓn sang lËp tr­êng cña giai cµng t¨ng; ®ång thêi cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n cÊp v« s¶n kh¾c phôc nh÷ng biÓu hiÖn cña t­ t­ëng ViÖt Nam, còng nh­ nh©n d©n Trung Quèc, Ên §é, t¶ khuynh, hÑp hßi, biÖt ph¸i... d­íi sù t¸c ®éng cña nh÷ng t­ t­ëng tiÕn bé còng T­ t­ëng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ ®­êng mçi ngµy mét s«i næi. Hå ChÝ Minh ®· thÓ hiÖn tinh lèi cña §¶ng ®· nhanh chãng th©m nhËp vµo quÇn thÇn quèc tÕ v« s¶n kh«ng chØ trªn lêi nãi mµ cßn chóng nh©n d©n, biÕn thµnh søc m¹nh to lín ®­a b»ng hµnh ®éng cô thÓ cho sù ph¸t triÓn cña phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi. ®Õn nh÷ng th¾ng lîi vÜ ®¹i. ë ViÖt Nam, nh÷ng tæ chøc céng s¶n ®Çu tiªn ®­îc h×nh thµnh vµo cuèi nh÷ng n¨m 1920 ®¸nh dÊu sù chÝn muåi cho sù ra ®êi cña mét chÝnh ®¶ng VIÖN NGHI£N Cøu CHñ NGhÜa v« s¶n m¸cxÝt - lªninnÝt cña giai cÊp c«ng nh©n. V× M¸C - lªNIN vËy, Ng­êi ®· thay mÆt Quèc tÕ Céng s¶n ®øng ra Vµ T¦ T­ëNG Hå CHÝ MiNH thèng nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n ë trong n­íc, chÝnh
 7. Hồ ChÝ Minh toµn tËp ChuyÕn ®i cña t«i tõ M¸txc¬va ®­îc quyÕt ®Þnh h¬i ®ét ngét, vµ t«i kh«ng thÓ b¸o tr­íc cho ®ång chÝ ®iÒu ®ã. T«i xin ®ång chÝ thø lçi vµ chuyÓn sù t¹ lçi cña t«i ®Õn c¸c ®ång chÝ chóng ta ë Héi ®ång. ë ®©y, chóng ta cã mét phong trµo n«ng d©n rÊt ®¸ng chó ý: d­íi sù b¶o trî cña Quèc d©n ®¶ng vµ d­íi sù l·nh ®¹o cña nh÷ng ng­êi céng s¶n, nh÷ng n«ng d©n nghÌo ®· tù tæ chøc l¹i. VÒ phÝa c¸c ®Þa chñ, hä còng cã tæ chøc nh­ng tÊt nhiªn víi mét môc ®Ých kh¸c. §ã lµ mét c¬ héi tuyÖt diÖu cho sù tuyªn truyÒn cña chóng ta. VËy t«i ®Ò nghÞ ®ång chÝ vui lßng göi cho t«i tÊt c¶ mäi tµi liÖu mµ ®ång chÝ cã thÓ cã nh­ c¸c b¸o, c¸c tuyªn ng«n, v.v.. T«i sÏ ®¶m nhiÖm thu xÕp víi c¸c ®ång chÝ chóng ta ë ®©y ®Ó phæ biÕn chóng. VÒ viÖc liªn quan tíi vÞ trÝ cña t«i lµ uû viªn §oµn Chñ tÞch Quèc tÕ N«ng d©n th× ®ång chÝ cø lµm nÕu nh­ ®ång chÝ xÐt lµ tèt hoÆc lµ ®Ò nghÞ thay thÕ t«i, ë tr­êng hîp nµy ®ång chÝ nãi lµ t«i èm, chø ®õng nãi lµ t«i v¾ng mÆt, bëi v× GöI TæNG TH¦ Ký QUèC TÕ N¤NG t«i sèng bÊt hîp ph¸p ë ®©y. HoÆc lµ nÕu ®ång D¢N 1) chÝ thÊy cã Ých th× cø gi÷ l¹i c¸i danh nghÜa d©n thuéc ®Þa NguyÔn ¸i Quèc ®Ó trang trÝ cho nh÷ng tuyªn ng«n vµ nh÷ng lêi kªu gäi cña Héi Qu¶ng Ch©u, ngµy 12-11-1924 ®ång. Xin göi ®ång chÝ vµ tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ cña Göi ®ång chÝ §«mban, Tæng th­ ký Quèc tÕ chóng ta lêi chµo céng s¶n. N«ng d©n1, §Þa chØ ®Ó göi tµi liÖu: §ång chÝ th©n mÕn, ¤.Lu, H·ng th«ng tÊn R«xta, Qu¶ng Ch©u, Trung Quèc. ___________ 1) §Çu ®Ò do BBT ®Æt.
 8. Hồ ChÝ Minh toµn tËp NGUYÔN ¸I QUèC Th­ ®¸nh m¸y b»ng tiÕng Ph¸p, GöI BAN BI£N TËP T¹P CHÝ b¶n chôp l­u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. RABOTNHITXA Qu¶ng Ch©u, ngµy 12-11-1924 C¸c n÷ ®ång chÝ th©n mÕn, Khi t«i cßn ë Quèc tÕ Céng s¶n2 , t«i phÊn khëi ®­îc ®«i lÇn céng t¸c víi tê b¸o cña c¸c ®ång chÝ. Nay t«i muèn tiÕp tôc sù céng t¸c Êy. Nh­ng v× ë ®©y t«i ho¹t ®éng bÊt hîp ph¸p, cho nªn t«i göi bµi cho c¸c ®ång chÝ d­íi h×nh thøc "Nh÷ng bøc th­ tõ Trung Quèc" vµ ký tªn mét phô n÷. T«i nghÜ r»ng lµm nh­ vËy nh÷ng bµi viÕt cã tÝnh chÊt ®éc ®¸o h¬n vµ phong phó h¬n ®èi víi ®éc gi¶, ®ång thêi còng b¶o ®¶m giÊu ®­îc tªn thËt cña t«i. Xin c¸c ®ång chÝ göi ®Òu ®Æn cho t«i kh«ng chØ riªng b¸o cña c¸c ®ång chÝ, mµ c¶ nh÷ng s¸ch b¸o Nga mµ phô n÷ vµ thiÕu nhi cã thÓ ­a thÝch, bëi v× ë ®©y cßn ph¶i lµm nhiÒu viÖc vËn ®éng phô n÷ vµ thiÕu nhi, nh­ng c¸c ®ång chÝ cña chóng ta ë ®©y l¹i ch­a cã ®ñ tµi liÖu huÊn luyÖn vµ tuyªn truyÒn. VÒ phÇn t«i, t«i høa sÏ cung cÊp cho c¸c ®ång chÝ tin tøc vÒ phong trµo phô n÷ ë ph­¬ng §«ng nãi chung vµ ë Trung Quèc nãi riªng. NÕu ph¶i tr¶ tiÒn ®Æt mua c¸c thø b¸o mµ c¸c ®ång chÝ sÏ göi cho t«i, xin c¸c ®ång chÝ cø gi÷ l¹i tiÒn thï lao c¸c bµi b¸o t«i viÕt ®Ó tr¶. Xin c¸c ®ång chÝ nhËn lêi chµo céng s¶n cña t«i.
 9. Hồ ChÝ Minh toµn tËp §Þa chØ nhËn b¸o: nguyÔn ¸i quèc Mäi ng­êi ë ®©y ®Òu bËn vÒ viÖc B¸c sÜ T«n ¤.Lu, H·ng th«ng tÊn lªn ph­¬ng B¾c. R«xta, T«i sÏ viÕt th­ cho ®ång chÝ sím. Qu¶ng Ch©u, Trung Quèc. Th­ ®¸nh m¸y b»ng tiÕng Xin göi lêi chµo anh em cña t«i ®Õn ®ång chÝ Ph¸p, vµ tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ chóng ta ë Quèc tÕ Céng b¶n chôp l­u t¹i ViÖn Hå s¶n. ChÝ Minh. NguyÔn ¸i quèc §Þa chØ: ¤.Lu, H·ng th«ng tÊn R«xta, Qu¶ng Ch©u, Trung Quèc. Vui lßng chuyÓn gióp bøc th­ sau ®©y tíi V¨n phßng §¶ng Ph¸p. Th­ ®¸nh m¸y b»ng tiÕng Ph¸p, b¶n chôp l­u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. Göi mét ®ång chÝ trong quèc tÕ céng s¶n1) Qu¶ng Ch©u, ngµy 12-11-1924 §ång chÝ th©n mÕn, ChØ cã mét dßng ch÷ ®Ó b¸o cho ®ång chÝ biÕt r»ng t«i ®· ®Õn ®©y h«m qua, vµ ®ang ë nhµ ®ång chÝ B«r«®in víi 2 hoÆc 3 ®ång chÝ Trung Quèc. T«i ch­a gÆp ai c¶. TH¦ Tõ TRUNG QUèC, Sè 1 ___________ 1) Th­ kh«ng ®Ò tªn ng­êi nhËn. Cã thÓ lµ göi ®Õn mét ®ång chÝ trong Ban ph­¬ng §«ng cña Quèc tÕ Céng s¶n. C¸c n÷ ®ång chÝ th©n mÕn,
 10. Hồ ChÝ Minh toµn tËp C¸c ®ång chÝ biÕt r»ng n­íc t«i, Trung Quèc, g­¬ng mµ cßn cho chóng t«i ng­êi h­íng dÉn bÞ k×m kÑp tµn nhÉn trong mét c¸i k×m mµ n÷a. Chóng t«i ®­îc may m¾n lµ ë ®©y cã n÷ nh÷ng ®Õ quèc n­íc ngoµi lµ mét gäng vµ nh÷ng ®ång chÝ, ®ång chÝ B«r«®in. §ång chÝ nµy nç lùc tay sai trung thµnh cña chóng - nh÷ng bän lµm cho chóng t«i hiÓu vµ lµm viÖc trªn con qu©n phiÖt Trung Quèc - lµ gäng kh¸c. Bän ®­êng gi¶i phãng. §ång chÝ tæ chøc, gi¸o dôc, chóng gióp nhau ®Ó bãc lét chóng t«i. Mçi khi khuyÕn khÝch, lµm thøc tØnh t¹i mäi n¬i mµ chóng thÊy phong trµo gi¶i phãng n¶y sinh - dï ®ång chÝ ®Õn. Khi lµm cho chóng t«i c¶m phôc cña ®µn «ng hay ®µn bµ - chóng kh«ng tõ viÖc C¸ch m¹ng Nga, ®ång thêi, ®ång chÝ còng lµm g× ®Ó bãp chÕt nã. Sù ¸p bøc ®Ì nÆng lªn chóng cho chóng t«i c¶m thÊy sù tÊt yÕu cña c¸ch t«i, nh­ng chóng t«i bÞ ¸p bøc nÆng nÒ h¬n gÊp m¹ng Trung Quèc. §ång chÝ cã c¸ch ®Æc biÖt ®Ó ngh×n lÇn ®µn «ng ... Kh«ng cã chót quyÒn tù do nãi chuyÖn víi chóng t«i. Nh÷ng lêi râ rµng, ®¬n chÝnh trÞ, kinh tÕ vµ x· héi, chóng t«i bÞ bãc lét gi¶n vµ thµnh thùc cña ®ång chÝ khiÕn chóng gÊp ®«i bëi v× lµ lao ®éng vµ v× lµ ®µn bµ. ViÖc kh«ng cã häc vÊn, tÝnh thô ®éng, tËp tôc cßn t«i hiÓu ®­îc vµ suy nghÜ. §ång chÝ biÕt khuyÕn lµm cho nh÷ng nçi khæ cùc cña chóng t«i cµng khÝch nh÷ng chÞ ®· hiÓu chót Ýt vµ lµm cho nÆng nÒ thªm. nh÷ng chÞ kh¸c cßn ch­a hiÓu th× hiÓu. C¸c ®ång chÝ biÕt r»ng chóng t«i, phô n÷ Trung TiÕng vang cña c¸ch m¹ng Nga3 lµm cho Quèc, cßn rÊt l¹c hËu, nhót nh¸t vµ h÷ng hê. §ã chóng t«i d­êng nh­ tho¸t khái c¬n ¸c méng lµ mét nhiÖm vô kh¸ khã kh¨n ®Ó lµm cho ®au ®ín. DÇn dÇn chóng t«i b¾t ®Çu nghe, nh×n, suy nghÜ vµ trë nªn ý thøc ®­îc r»ng chóng t«i chóng t«i ®ét nhiªn tho¸t khái tËp qu¸n hµng còng vËy, chóng t«i lµ nh÷ng con ng­êi nh­ ngh×n n¨m ®ã, vËy mµ ®ång chÝ th©n mÕn cña nh÷ng ®µn «ng, r»ng chóng t«i còng vËy, chóng chóng t«i ®· lµm c¸i ®ã khÐo lÐo ®Õn thÕ vµ ©n t«i ph¶i cã quyÒn sèng vµ lµm viÖc, vµ sau hÕt cÇn niÒm në ®Õn thÕ, nÕu nh­ t«i cã thÓ bµy tá r»ng ®Ó giµnh ®­îc quyÒn ®ã, chóng t«i còng nh­ vËy. C¸c ®ång chÝ h·y ghi nhËn ®©y lµ mét ph¶i ®Êu tranh nh­ nh÷ng ®µn «ng vµ cïng víi vÝ dô: Th¸ng tr­íc, t¹i buæi lÔ kû niÖm C¸ch ®µn «ng chèng l¹i nh÷ng kÎ bãc lét chóng t«i. m¹ng Nga, do lêi kªu gäi cña n÷ ®ång chÝ Tõ ®ã, nh÷ng ng­êi tiÕn bé nhÊt trong chóng t«i B«r«®in, h¬n 3.000 n÷ c«ng nh©n vµ n÷ sinh vµo §¶ng céng s¶n, vµo Thanh niªn céng s¶n; viªn Qu¶ng Ch©u ®· ®i biÓu t×nh víi nam giíi nh÷ng ng­êi kh¸c gia nhËp ®¶ng c¸ch m¹ng lµ vµ ®· dù mÝt tinh. Sau khi nghe ng­êi ®ång chÝ Quèc d©n ®¶ng. §¶ng nµy cã c¶m t×nh thµnh chóng ta nãi trong mét giê mµ bµi diÔn v¨n bÞ thËt víi n­íc Céng hoµ X«viÕt. ng¾t qu·ng bëi nh÷ng trµng vç tay kÐo dµi, mét N­íc Nga c¸ch m¹ng kh«ng chØ nªu mét tÊm chÞ cña chóng t«i ®· ®äc nghÞ quyÕt sau ®©y:
 11. Hồ ChÝ Minh toµn tËp H«m nay, chóng t«i ë ®©y ®Ó lµm lÔ kû niÖm Qu¶ng Ch©u, 12-11- LOO SHING YAN1) cuéc C¸ch m¹ng vÜ ®¹i nhÊt mµ lÞch sö ®· 1924. n÷ ®¶ng viªn Quèc d©n chøng kiÕn: Cuéc C¸ch m¹ng Nga. ChÝnh nhê ®¶ng cuéc c¸ch m¹ng nµy mµ c¬ së cña quyÒn tù do ch©n chÝnh vµ quyÒn b×nh ®¼ng thùc sù ®· ®­îc ®Æt ra cho loµi ng­êi. ChÝnh nhê cuéc c¸ch Th­ ®¸nh m¸y b»ng tiÕng Ph¸p, b¶n chôp l­u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. m¹ng nµy mµ sù gi¶i phãng phô n÷ sÏ cã gi¸ trÞ vµ cã nh÷ng ý nghÜa ®Çy ®ñ, trän vÑn. Thay mÆt cho tÊt c¶ c¸c chÞ em, c¶m ¬n n÷ ®ång chÝ vµ cam kÕt lµm viÖc hÕt søc m×nh ®Ó hîp søc vµo sù chiÕn th¾ng cuèi cïng cña c¸ch m¹ng thÕ giíi, më ®Çu mét c¸ch th¾ng lîi bëi giai cÊp v« s¶n anh hïng n­íc Nga. NghÞ quyÕt nµy ®· ®­îc biÓu quyÕt nhÊt trÝ víi tiÕng h« to: C¸ch m¹ng Nga mu«n n¨m! C¸ch m¹ng Trung Quèc mu«n n¨m! §¶ ®¶o chñ nghÜa ®Õ quèc! Ng­êi ta ch­a bao giê thÊy phÊn khëi nhiÒu nh­ thÕ trong phô n÷ chóng t«i! §ã thËt sù ®· lµ cuéc c¸ch m¹ng nhá! Trong th­ sau, t«i sÏ cho c¸c ®ång chÝ biÕt chóng t«i ho¹t ®éng ë ®©y nh­ thÕ nµo. Trong khi chê ®îi niÒm vui ®­îc ®äc th­ c¸c ®ång chÝ, thay mÆt c¸c ®ång chÝ cña t«i, xin göi ®Õn c¸c ®ång chÝ lêi chµo ch©n thµnh nhÊt. ___________ 1) Trong th­ göi t¹p chÝ Rabotnhitxa ngµy 12-11-1924, NguyÔn ¸i Quèc th«ng b¸o: c¸c bµi b¸o göi t¹p chÝ lÊy tªn "Th­ tõ Trung Quèc" vµ ký tªn mét phô n÷.
 12. Hồ ChÝ Minh toµn tËp göi kÌm b¶n sao theo ®©y. b) Sau khi ®· t¸n thµnh kÕ ho¹ch nµy, «ng ®· ®­a cho t«i mét b¶n danh s¸ch 10 ng­êi An Nam ®· cïng «ng ho¹t ®éng bÊy l©u. c) T«i ®· chän 5 ng­êi quª ë 5 tØnh kh¸c nhau. Chóng t«i sÏ cö mét ng­êi An Nam GöI CHñ TÞCH §OµN QUèC TÕ ®­a hä tíi Qu¶ng Ch©u. T«i sÏ huÊn luyÖn CéNG S¶N cho hä vÒ ph­¬ng ph¸p tæ chøc. Chóng t«i sÏ göi hä trë vÒ §«ng D­¬ng ho¹t ®éng sau 3 th¸ng häc tËp; vµ chóng t«i sÏ lÊy ra mét T«i ®Õn Qu¶ng Ch©u4 vµo gi÷a th¸ng 12. T«i ®oµn kh¸c. Trong lóc nµy, ®©y lµ biÖn ph¸p ®· gÆp t¹i ®©y vµi ba nhµ c¸ch m¹ng quèc gia duy nhÊt. An Nam, trong sè nµy cã mét ng­êi ®· xa rêi xø §Ó chi vµo c¸c phÝ tæn, t«i ®· lÊy sè cßn l¹i së tõ ba m­¬i n¨m nay1). Trong thêi gian ®ã «ng trong mãn tiÒn ®i ®­êng cña c¸c ®ång chÝ ®· cho ta ®· tæ chøc nhiÒu cuéc næi dËy chèng Ph¸p. t«i (150 ®ång) vµ vÒ sau th× sao ? TÊt c¶ nh÷ng cuéc næi dËy Êy ®Òu ®· ®­a tíi c¸i T«i lµm viÖc mçi ngµy vµi giê cho h·ng chÕt cña mÊy tªn sÜ quan vµ binh lÝnh Ph¸p, sù R«xta; nh­ng tiÒn l­¬ng cña t«i kh«ng cho phÐp chiÕm ®o¹t mÊy khÈu sóng vµ... lµ viÖc ng­êi t«i cã thÓ mét m×nh bao cho "c¸c häc viªn" cña cña chóng ta ch¹y tho¸t, do kh«ng ®­îc gióp ®ì t«i. Vµ khi c¸c häc viªn ®Õn Qu¶ng Ch©u, rÊt cã vµ viÖn trî. thÓ råi sÏ ph¶i ®em tÊt c¶ hoÆc gÇn tÊt c¶ th× giê Môc ®Ých duy nhÊt cña «ng nµy lµ tr¶ thï cña t«i vµo viÖc huÊn luyÖn hä, lóc ®ã t×nh h×nh cho n­íc, cho nhµ ®· bÞ bän Ph¸p tµn s¸t. ¤ng tµi chÝnh cña t«i sÏ kh«ng cã lèi tho¸t. Bëi vËy, kh«ng hiÓu chÝnh trÞ, vµ l¹i cµng kh«ng hiÓu t«i ®Ò nghÞ ®ång chÝ chØ thÞ cho c¸c ®¹i diÖn cña ®ång chÝ ë Qu¶ng Ch©u còng ph¶i ch¨m lo ®Õn viÖc tæ chøc quÇn chóng. Trong c¸c cuéc th¶o §«ng D­¬ng. luËn, t«i ®· gi¶i thÝch cho «ng hiÓu sù cÇn thiÕt cña tæ chøc vµ sù v« Ých cña nh÷ng hµnh ®éng T«i thiÕt t­ëng ch­a cÇn ph¶i th¶o mét b¶n kh«ng c¬ së. ¤ng ®· ®ång ý. Vµ ®©y lµ nh÷ng b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh Trung Quèc bëi v× c¸c ®ång viÖc mµ chóng t«i b¾t ®Çu cïng nhau tiÕn hµnh: chÝ Trung Quèc vµ Nga ®· lµm viÖc ®ã; tuy nhiªn, b©y giê t«i l­u ý ®ång chÝ vÊn ®Ò tuyªn a) T«i ®· v¹ch mét kÕ ho¹ch tæ chøc vµ xin truyÒn trong phô n÷ vµ thiÕu nhi. N÷ ®ång chÝ ___________ B«r«®in ®· phµn nµn lµ kh«ng nhËn ®­îc tµi liÖu (b¸o chÝ, ch­¬ng tr×nh, v.v.) mµ n÷ ®ång chÝ 1) Nguyªn b¶n tiÕng Ph¸p viÕt lµ: "ba m­¬i n¨m nay". Cã lÏ "hai m­¬i n¨m nay" ®óng h¬n. ®· xin M¸txc¬va. §iÒu ®ã ®· ng¨n c¶n kh«ng
 13. Hồ ChÝ Minh toµn tËp cho c«ng t¸c cña n÷ ®ång chÝ Êy tiÕn triÓn vµ T×nh h×nh kinh tÕ: còng cã lóc ®· c¶n trë hoµn toµn c«ng t¸c cña 1. Mét tæng ng©n s¸ch 76.743.000 ®ång §«ng n÷ ®ång chÝ Êy. N÷ ®ång chÝ Êy ®· viÕt th­ nhiÒu lÇn cho Quèc tÕ Phô n÷, nh­ng c¸c bøc D­¬ng ®· ®­îc biÓu quyÕt. 1/5 sè tiÒn ®ã lµ tiÒn th­ ®Òu kh«ng cã håi ®¸p vµ kh«ng mang l¹i kÕt l·i trong viÖc b¸n thuèc phiÖn (14.900.000 ®ång qu¶. §«ng D­¬ng). Mong c¸c ®ång chÝ nhËn cho lêi chµo céng 2. Vµo th¸ng 10, nhiÒu tØnh ®· bÞ lôt vµ b·o s¶n. tµn ph¸. Nh÷ng sù thiÖt h¹i kh«ng ®­îc râ; Qu¶ng Ch©u, ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 1924. ChÝnh phñ kh«ng muèn cho biÕt ®iÒu nµy. Theo nh÷ng th«ng tin c¸ nh©n th× cã nh÷ng n¬i cã tíi (Trong lóc nµy t«i lµ mét ng­êi nöa sè d©n bÞ chÕt ®uèi hay chÕt ®ãi. Trõ Nam Trung Quèc chø kh«ng ph¶i lµ mét Kú, sù khèn cïng ngù trÞ ë kh¾p n¬i. ng­êi An Nam, vµ tªn t«i lµ Lý Thuþ 3. Ng©n hµng c«ng nghiÖp Trung Quèc - mµ chø kh«ng ph¶i lµ NguyÔn ¸i Quèc). sù ph¸ s¶n vµ sù cøu trî ®· g©y nªn nhiÒu tin ®ån trong b¸o chÝ Ph¸p - ®· hoµn l¹i tiÒn cho Tµi liÖu tiÕng Ph¸p, l­u t¹i kh¸ch hµng ng­êi n­íc ngoµi cña nã, nh­ng Côc l­u tr÷ V¨n phßng kh«ng tr¶ cho §«ng D­¬ng chót nµo tiÒn gãp 30 Trung ­¬ng §¶ng. triÖu phr¨ng. Vµo nh÷ng ngµy chãt nµy, nh÷ng chñ nî ng­êi Ph¸p vµ ng­êi An Nam ®· lËp thµnh mét mÆt trËn thèng nhÊt ®Ó ®ßi nî cña hä. 4. H×nh nh­ ChÝnh phñ thuéc ®Þa s¾p ®ång ý cho th­¬ng nghiÖp NhËt B¶n biÓu gi¸ thÊp nhÊt. Nh÷ng ng­êi An Nam lo sî, cßn nh÷ng nhµ bu«n Ph¸p chèng l¹i sù ®ång ý nµy. T×nh h×nh chÝnh trÞ: 1. ChÝnh phñ cè søc ng¨n c¶n thanh niªn An Nam ®i häc ë Ph¸p. §iÒu ®ã ch¾c ch¾n v× lo sî T×NH H×NH §¤NG D¦¥NG tuyªn truyÒn céng s¶n. 2. Nh÷ng tê b¸o An Nam ®· nãi ®Õn mét Uû Th¸ng 11 vµ 12-1924 ban ®­îc lËp nªn ë Pari, gåm 10 nhµ chÝnh trÞ,
 14. Hồ ChÝ Minh toµn tËp nhµ b¸o vµ nhµ tµi chÝnh ng­êi Ph¸p. Uû ban thÓ hµnh nghÒ ë Ph¸p, nh­ng kh«ng bao giê ë nµy cã môc ®Ých nghiªn cøu kh¶ n¨ng b¸n §«ng chÝnh ®Êt n­íc hä, trõ phi hä ®­îc nhËp quèc D­¬ng cho mét n­íc kh¸c. §ã lµ vÊn ®Ò ®· nªu tÞch Ph¸p). ra tõ trong chiÕn tranh. ChuÈn y cho nh÷ng ng­êi An Nam quyÒn cã C¨n cø h¶i qu©n cña Anh ë Xanhgapo, Ban héi thÈm (hiÖn nay chØ cã Ban héi thÈm nh÷ng cuéc diÔn tËp cña h¶i qu©n Mü ë Th¸i Ph¸p, v× thÕ, tÊt c¶ nh÷ng ng­êi Ph¸p ®· giÕt B×nh D­¬ng vµ sù x©m nhËp khÐo lÐo cña NhËt h¹i ng­êi An Nam hay ph¹m nh÷ng téi ¸c kh¸c B¶n h×nh nh­ lµm cho thùc d©n Ph¸p thËt sù lo ®èi víi ng­êi b¶n xø lu«n lu«n ®­îc miÔn nghÞ). l¾ng. ë ®©y, viÖc lo sî chñ nghÜa b«nsªvÝch còng c) Giíi thiÖu ng­êi An Nam vµo Quèc héi ®¸ng kÓ. Ph¸p. B»ng nhiÒu bµi diÔn v¨n vµ qu¶ng c¸o, d) Më réng viÖc nhËp quèc tÞch Ph¸p. ChÝnh phñ th«ng b¸o mét cuéc c¶i c¸ch lín: ChÝnh phñ s¾p tæ chøc "§¹i héi §«ng D­¬ng" §Ó tr×nh bµy nh÷ng yªu s¸ch cña hä víi Bé th­êng trùc. §¹i héi sÏ gåm cã 27 ng­êi Ph¸p - tr­ëng Bé Thuéc ®Þa, hä ®· ph¸i mét ng­êi phÇn lín lµ viªn chøc - ®­îc bÇu 4 n¨m mét lÇn; nguyªn lµ tªn v« chÝnh phñ ng­êi Ph¸p: vµ 17 ng­êi An Nam - tÊt nhiªn lµ ®­îc chän Gioãcgi¬ Gr¨nggi¨ng. trong sè nh÷ng ng­êi trung thµnh nhÊt víi chñ B¸o chÝ cña hä. - ®­îc bÇu mét n¨m mét lÇn. §¹i héi cã tiÕng a. Do cã quyÒn tù do b¸o chÝ nh­ nh÷ng c«ng nãi tham kh¶o cho c«ng viÖc cña ChÝnh phñ, d©n Ph¸p, hä lîi dông ®iÒu ®ã ®Ó xuÊt b¶n 2 ®iÒu ®ã nghÜa lµ ®¹i héi nµy sÏ rÊt v« tÝch sù. hoÆc 4 tê b¸o mµ 2 tê lín nhÊt cã sè l­îng ph¸t 3. ChÝnh trÞ b¶n xø: hµnh mçi ngµy 2000 b¶n. Cã mét ®¶ng gäi tªn lµ "§¶ng lËp hiÕn An b. Hä bao giê còng nóp sau c¸i méc "lßng Nam"5 . §ã kh«ng ph¶i lµ mét ®¶ng cã tæ chøc, trung thµnh" khi phª b×nh c«ng khai nh÷ng mµ ®¬n thuÇn chØ lµ mét vµi nhµ trÝ thøc theo khuyÕt ®iÓm cña ChÝnh phñ thuéc ®Þa. Trong kiÓu Ph¸p ®Æt tªn ®¶ng. Nh÷ng thñ lÜnh cña tÊt c¶ c¸c bµi b¸o, hä tuyªn bè "vÜnh viÔn g¾n bã ®¶ng nµy lµ nh÷ng ng­êi theo quèc tÞch Ph¸p víi mÉu quèc". Hä theo khuynh h­íng cña (cã 250 ng­êi Nam Kú). §¶ng X· héi cÊp tiÕn Ph¸p6 (®¶ng cña Eri«), Ýt C­¬ng lÜnh cña hä. Nh÷ng yªu s¸ch cña hä nhÊt trong lóc nµy lµ thÇn t­îng lín cña hä. lµ nh­ sau: c. Hä vèn rÊt kÝnh träng TriÒu ®×nh n­íc a) C¶i c¸ch gi¸o dôc (hiÖn nay cã 90% trÎ em Nam. §ét nhiªn, hä ®æi giäng vµ b¾t ®Çu c«ng An Nam kh«ng cã tr­êng häc). kÝch nã kh¸ thËm tÖ. ThËm chÝ hä cßn viÕt: "T­ t­ëng céng hoµ ®· th¾ng trªn thÕ giíi, vµ nh÷ng b) C¶i c¸ch vÒ t­ ph¸p: cho nh÷ng ng­êi An ng­êi An Nam ®· d©n chñ vÒ c¨n b¶n, ®· ®­îc Nam tèt nghiÖp vÒ luËt ph¸p ®­îc lµm luËt s­ chuÈn bÞ kü ®Ó hiÓu c¸i ®Ñp cña nã. Mét v­¬ng (tíi nay, nh÷ng ng­êi tèt nghiÖp Êy th­êng cã
 15. Hồ ChÝ Minh toµn tËp quyÒn ®Ó ph« tr­¬ng chØ cã thÓ lµm mê ý nghÜa n÷a. Hä ®· in l¹i mét bµi cña b¸o Les cña nã tr­íc quÇn chóng". Continents xuÊt b¶n ë Pari cña R¬nª Mar¨ng. §iÒu ®ã ë An Nam ®¸ng khÐp téi khi qu©n. §©y lµ bµi b¸o ®ã: Gi¶ dô r»ng nh÷ng ng­êi ë §¶ng lËp hiÕn cña "Sù tuyªn truyÒn céng s¶n ë nh÷ng thuéc ®Þa chóng ta, ®· c¶m thÊy c¸i g× ®ã tõ Pari déi vÒ: Ph¸p. §Êng uy nghiªm Khê kh¹o ngåi trªn ng«i vua Chóng t«i míi b¸o tin r»ng nh÷ng ng­êi n­íc An Nam lµ ng­êi ®­îc che chë bëi Anbe Liªn X« chuÈn bÞ mét chiÕn dÞch tuyªn truyÒn Xar«, cùu Bé tr­ëng Bé Thuéc ®Þa, bÞ khai trõ réng r·i ë nh÷ng thuéc ®Þa cña chóng ta. §¹i khái ®¶ng cña Eri«, bÞ khai trõ v× ®· bÇu cho héi lÇn thø V cña Quèc tÕ Céng s¶n cña Po¨ngcarª. Khi bá ®¶ng, Xar« ®· c«ng bè mét M¸txc¬va7 võa cho thÊy chóng ta cã lý. ThËt bøc th­ ngá rÊt v« lÔ göi Eri«, Chñ tÞch ®¶ng vËy, viÖc thiÕt lËp mét Ban thuéc ®Þa gåm cã nµy. Eri« s¾p th¶i vua An Nam ®Ó tr¶ thï Xar« nh÷ng ng­êi Anh, ng­êi BØ, ng­êi Hµ Lan vµ ch¨ng? RÊt cã thÓ. ng­êi T©y Ban Nha ®· ®­îc quyÕt ®Þnh. Nh÷ng ®¶ng viªn §¶ng lËp hiÕn An Nam vµ Trô së cña Ban nµy ®Æt ë Gi¬nev¬. NhiÖm vô chñ nghÜa céng s¶n. cña nã lµ dÊy lªn nh÷ng sù næi dËy vµ khëi Hä lµ nh÷ng ng­êi cã thiÖn c¶m víi chñ nghÜa trong nh÷ng thuéc ®Þa. nghÜa céng s¶n ­ ? Kh«ng h¬n g× nh÷ng ng­êi Thuéc ®Þa chÝnh ®­îc nh»m tíi lµ d©n chñ x· héi cña nh÷ng n­íc kh¸c. Tuy nhiªn hä kh¸ kh«n khÐo chiÕm lÊy mäi c¬ héi ®Ó lµm Ma®ag¸txca råi §ah«m©y. Ng­êi ta còng ph¶i ChÝnh phñ thuéc ®Þa sî h·i bãng ma b«nsªvÝch. ho¹t ®éng ë Tuynidi, ë Marèc, ë Goa®¬lóp, ë VÒ viÖc Ph¸p c«ng nhËn Liªn X«, hä viÕt: ¡ngti¬ vµ ë B¾c Kú. "Mét sè kÎ thùc d©n ®· dù ®o¸n mét t­¬ng ChÝnh phñ X«viÕt ®· ®Ó 10 triÖu phr¨ng lai ®en tèi cho §«ng D­¬ng, tiÕp sau viÖc ChÝnh vµng cho Ban sö dông nh­ng nh÷ng ®¶ng céng phñ Ph¸p c«ng nhËn Liªn X«; trªn thùc tÕ, s¶n Ph¸p, Anh, BØ ph¶i ®ãng gãp nhiÒu, v× ng­êi Nga dù ®Þnh n©ng ®ì nh÷ng ng­êi b¶n xø nh÷ng chi phÝ dù tÝnh lµ to lín. ë c¸c thuéc ®Þa cña ch©u ¢u chèng l¹i sù thèng Nh÷ng uû viªn ng­êi Ph¸p cña Ban lµ c¸c trÞ cña n­íc ngoµi t¹i ch©u ¸. T×nh h×nh sôc s«i «ng Casanh, T¬ranh, Xeliª, Ghinb« vµ C«xta. cña c¸c sinh linh trong n­íc chóng t«i do nh÷ng §øng tr­íc nguy c¬ nµy, nh÷ng sù tÕ nhÞ qu¸ sai lÇm cña ¸ch cai trÞ thùc d©n thiÓn cËn g©y ®¸ng, khóm nóm cña «ng §enphètx¬ kh«ng thÓ ra th× c¸i g× còng cã thÓ x¶y ra ë ®Êt n­íc nµy lµm g× h¬n. VÊn ®Ò kh«ng cßn lµ t×m ra bµn tay (t«i g¹ch d­íi) chØ cÇn nh÷ng ph­¬ng ph¸p khai cña M¸txc¬va ë kh¾p mäi n¬i n÷a. Ph¶i tè c¸o ho¸ Êy tiÕp tôc ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c d©n téc n¬i nã Èn nÊp. Kh«ng ph¶i b»ng cÆp m¾t bÞ bÞ lÖ thuéc vµ ®­îc b¶o hé". §e däa nh­ thÕ råi, b­ng bÝt bëi ãc bÌ ph¸i thuéc ®Þa mµ chóng ta sÏ hä tiÕp tôc cho tíi cuèi bµi b¸o, kªu nµi sù hîp t×m ®­îc bµn tay Êy. Sau ®ã, nhÊt lµ NghÞ viÖn t¸c Ph¸p- An Nam. Nh­ng cßn mét vÝ dô kh¸c
 16. Hồ ChÝ Minh toµn tËp hiÖn nay vµ ChÝnh phñ ph¶i ngay lËp tøc cho ë Nam Kú ®· biÓu t×nh tr­íc ®ån c¶nh ng­êi b¶n xø cña c¸c thuéc ®Þa nh÷ng quyÒn s¬ s¸t ®ßi th¶ hai ng­êi b¹n cña hä bÞ ®¼ng mµ hä ®ßi (t«i g¹ch d­íi). Nh÷ng cùu b¾t gi÷. §ång thêi, hä do¹ b·i kho¸ chiÕn binh, nh÷ng gi¸o viªn vµ nh÷ng viªn chøc nÕu c¸c b¹n cña hä kh«ng ®­îc th¶ ng­êi b¶n xø sÏ lµ nh÷ng ng­êi ®Çu tiªn bÞ xóc ngay. Hä ®· th¾ng lîi. §©y lµ lÇn ®Çu ®éng bëi sù tuyªn truyÒn nµy... ChÝnh nhê ®Êu tiªn, ë §«ng D­¬ng x¶y ra mét viÖc tranh chèng l¹i c¸c nhµ cai trÞ vông vÒ vµ chèng nh­ vËy. §ã lµ mét dÊu hiÖu cña thêi l¹i nh÷ng thèng ®èc chuyªn chÕ qu¸ ®¸ng mµ ®¹i. chóng ta sÏ lµm yªn ®­îc sù bÊt b×nh chÝnh ®¸ng cña ng­êi b¶n xø. 19-12-19241) NÕu kh«ng th× nh÷ng n÷ thÇn Xiren sÏ cã Tµi liÖu tiÕng Ph¸p, b¶n chôp dÞp tèt ®Ó ca tông sù næi lo¹n". l­u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. NguyÖn väng cña nh÷ng ®¶ng viªn lËp hiÕn An Nam. G.Gr¨nggi¨ng, ®¹i biÓu cña hä ë Ph¸p ®· tãm t¾t ®óng nh÷ng nguyÖn väng Êy: "Hä chØ muèn ®¬n gi¶n lµ chÝnh s¸ch hîp t¸c (Ph¸p- An Nam) ®­îc thùc hµnh ... Hä muèn ®­îc dÇn dÇn tham gia vµo nh÷ng c«ng viÖc cña ®Êt n­íc hä TH¦ GöI MéT §åNG CHÝ ... Kh«ng muèn g× h¬n". TRONG QUèC TÕ CéNG S¶N1) V¶ l¹i, tÊt c¶ nh÷ng g× hä ®ßi lµ quyÒn nhËp quèc tÞch Ph¸p, miÔn trõ qu©n dÞch (4 n¨m ®èi víi ng­êi An Nam), bÇu cö, v.v.. Hä chØ ®ßi cho §ång chÝ th©n mÕn, "líp th­îng l­u ®· ®­îc gi¸o dôc th«i". Cßn T«i göi ®Õn ®ång chÝ mét b¸o c¸o vÒ t×nh quÇn chóng th× ch¼ng ®­îc g×. h×nh §«ng D­¬ng. T«i ®· t×m thÊy ë ®©y vµi Chóng ta cã thÓ dïng hä kh«ng? §iÒu ®ã tuú ng­êi §«ng D­¬ng mµ víi hä, t«i hy väng lµm thuéc hai ®iÒu: th¸i ®é cña ChÝnh phñ Ph¸p vµ ®­îc viÖc g× ®ã. Xin ®ång chÝ chØ thÞ cho nh÷ng sù kh«n khÐo cña chóng ta. ®ång chÝ ng­êi Nga ë ®©y còng nhËn tr¸ch Linh tinh - nhiÖm vÒ c¸c c«ng viÖc cña §«ng D­¬ng, bëi v× mét m×nh t«i kh«ng thÓ lµm nhiÒu ®­îc. T«i Mét lÝnh Ph¸p ®· giÕt mét ng­êi An Nam; h¾n ®· bÞ kÕt ¸n mét th¸ng ___________ tï ¸n treo. 1) B¸o c¸o cña NguyÔn ¸i Quèc göi Ban ChÊp hµnh Quèc tÕ Céng s¶n. 200 häc sinh trÎ tuæi cña mét tØnh 1) Cã thÓ th­ nµy göi ®ång chÝ ®¹i diÖn V¨n phßng Ban Ph­¬ng §«ng cña Quèc tÕ Céng s¶n ë Th­îng H¶i.
 17. Hồ ChÝ Minh toµn tËp ®ang c«ng t¸c ë h·ng R«xta. T«i chØ gÆp ®ång tuyªn truyÒn tèt, vµ nãi r»ng c¸ch m¹ng Nga chÝ Malaca mét lÇn; ®ång chÝ Êy èm vµ nãi víi ®ang vµ sÏ cã thÓ lµm g× cho d©n chóng thuéc ®Þa. t«i r»ng ®ång chÝ cè g¾ng trë vÒ n­íc. T«i nghÜ §iÒu ®ã còng sÏ cho phÐp t«i - tõ nay ®Õn th¸ng r»ng ®ång chÝ Êy ®· vÒ råi, bëi v× ®· rÊt l©u t«i t¸m - tranh thñ ®­îc nh÷ng phÇn tö tèt cña kh«ng gÆp n÷a. Quèc d©n ®¶ng §«ng D­¬ng. H¬n n÷a, ®iÒu ®ã T«i sÏ göi ®Õn ®ång chÝ mét b¸o c¸o vÒ c«ng cho phÐp t«i chän ngay ®­îc vµi ng­êi trong sè hä t¸c chÝnh trÞ cña t«i tiÕp sau. §Þa chØ cña t«i: ®Ó ph¸i vÒ n­íc. «ng Lu, H·ng th«ng tÊn R«xta, Qu¶ng Ch©u. 2- T«i kh«ng hiÓu râ v× sao ®ång chÝ ngÇn NÕu ®ång chÝ viÕt th­ vÒ th× nhê ®ång chÝ nh¾n ng¹i cho t«i vay tiÒn. §ã lµ mét viÖc gi÷a ®ång c¸c ®ång chÝ chóng ta göi nh÷ng th­ cña t«i ®Õn chÝ víi t«i, vµ kh«ng mét ai kh¸c biÕt ®­îc tý ®©y cho t«i. T«i tin r»ng thÕ nµo còng cã mét vµi nµo vÒ viÖc nµy. TiÒn vay ®ã sÏ cho phÐp t«i: c¸i. a/ Cã ®­îc mét c¬ së ë trong n­íc. Chµo céng s¶n. b/ Cã ng­êi s½n sµng lµm tuyªn truyÒn viªn. c/ Thùc hiÖn viÖc tuyªn truyÒn ®Õn n¬i ®Õn Qu¶ng Ch©u, ngµy 22-12-1924. NGUYÔN chèn vµ, ¸I QUèC d/ B¾t ®Çu ngay c«ng t¸c tæ chøc. Kh«ng cã ng­êi nµo kh¸c cã thÓ gióp t«i Th­ ®¸nh m¸y b»ng tiÕng Anh, trong viÖc nµy, bëi v× t«i lµ mét d©y liªn l¹c gi÷ b¶n chôp l­u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. bÝ mËt kÕ ho¹ch cña chóng ta. 3- Tuyªn truyÒn vµ lµm c«ng t¸c kh¸c, t«i ph¶i: a/ DÞch tµi liÖu b/ In Ên nã c/ LÊy ng­êi tõ trong n­íc ®Õn Qu¶ng Ch©u d/ HuÊn luyÖn hä VÊN §Ò §¤NG D¦¥NG1) e/ Ph¸i hä trë vÒ. Kh«ng cã tiÒn, tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®Òu 1- NÕu ®ång chÝ ®ång ý cho t«i göi ngay mét kh«ng thÓ lµm ®­îc. V× thÕ t«i muèn ®Ò nghÞ hoÆc hai sinh viªn th× ®iÒu ®ã sÏ cho phÐp t«i ®ång chÝ cÊp cho mét quü nµo ®ã. ___________ 4- Kh«ng cã sù ®ång ý vµ sù gióp ®ì cña c¸c 1) Th­ kh«ng ®Ò ngµy th¸ng vµ tªn ng­êi nhËn. C¨n cø néi dung, chóng t«i dù ®o¸n th­ göi cho mét ®ång chÝ ®¹i diÖn §¶ng Céng s¶n Ph¸p ®ång chÝ Nga cña chóng ta th× t«i sÏ khã mµ t¹i Quèc tÕ Céng s¶n, kho¶ng ®Çu n¨m 1925. tr¸nh khái sai lÇm. Nh­ng t«i còng kh«ng nhËn
 18. Hồ ChÝ Minh toµn tËp ®­îc g× nÕu kh«ng cã chØ thÞ cña ®ång chÝ. Vµ hä cã thÓ kh«ng lµm g× cho t«i khi t«i ®Õn tay kh«ng. 5- NÕu 4 yªu cÇu nµy kh«ng cã kÕt qu¶ th× triÓn väng vÒ sau ®èi víi t«i sÏ lµ nh­ sau: a/ T«i kh«ng cã chøng cø ®Ó chØ ra ®­îc nh÷ng phÇn tö tèt nhÊt ë Quèc d©n ®¶ng §«ng TH¦ GöI MéT §åNG CHÝ ë QUèC D­¬ng ®Ó nhËn hä ®Õn víi ta. TÕ CéNG S¶N b/ T«i kh«ng thÓ vÒ n­íc ®­îc. c/ Do ®ang m¾c nî trªn 350 ®«la cho c«ng t¸c §ång chÝ th©n mÕn, ®Çu tiªn, t«i sÏ ph¶i lµm viÖc Ýt ra lµ 5 th¸ng ®Ó tr¶ nî. ë ®iÒu kiÖn ®ã, t«i sÏ kh«ng cã thêi giê, Quèc d©n ®¶ng §«ng D­¬ng võa ®­îc thµnh kh«ng cã tiÒn ®Ó lµm c«ng t¸c kh¸c. lËp vµo ngµy 3 th¸ng nµy víi 3 ®¶ng viªn lóc b¾t ®Çu. T«i rÊt hy väng ®ång chÝ sÏ ñng hé yªu cÇu cña t«i. Mét ng­êi sÏ ®­îc ph¸i ®i Trung Kú vµ Lµo. Mét ng­êi kh¸c (ch­a ph¶i lµ ®¶ng viªn) sÏ ®­îc ph¸i ®Õn B¾c Kú ®Ó lÊy 5 ng­êi ®i Qu¶ng Ch©u Th­ ®¸nh m¸y b»ng tiÕng Anh, häc c¸ch lµm c«ng t¸c tæ chøc. b¶n chôp l­u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. T«i nghÜ cã thÓ t×m nam thanh niªn ®Ó göi ®i häc ë Tr­êng ®¹i häc M¸txc¬va8 . Xin ®ång chÝ vui lßng cho biÕt cã thÓ cho t«i göi bao nhiªu sinh viªn. §ång thêi, t«i xin ®ång chÝ chØ thÞ cho c¸c ®ång chÝ Nga ë ®©y còng nhËn tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c c«ng viÖc cña §«ng D­¬ng bëi v× cã mét m×nh, t«i kh«ng thÓ lµm qu¸ nhiÒu viÖc ®­îc. Qu¶ng Ch©u, ngµy 5- Chµo céng s¶n 1-25. N.A.Q
 19. Hồ ChÝ Minh toµn tËp Th­ ®¸nh m¸y b»ng tiÕng Anh, Tr­êng ®¹i häc Êy. b¶n chôp l­u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. Ngµy 15 s¾p tíi, mét ®¶ng viªn thø hai sÏ ®­îc göi ®Õn B¾c Kú ®Ó lÊy 5 ng­êi B¾c Kú sang häc Tr­êng n«ng d©n ë Qu¶ng Ch©u. Nh÷ng ng­êi nµy sÏ häc c¸ch tæ chøc nh­ thÕ nµo. Ph¶i chi phÝ cho ph¸i viªn thø nhÊt lµ 290 ®«la vµ cho ph¸i viªn thø hai 230 ®«la. Sè tiÒn ®ã lµ do sè tiÒn ®i ®­êng cßn l¹i cña t«i, gép víi sè tiÒn l­¬ng mµ R«xta ®· øng tr­íc cho t«i. Q.D.§1) cã thÓ cã nhiÒu triÓn väng, nh­ng nh÷ng ph­¬ng tiÖn tµi chÝnh cña nã rÊt eo hÑp: Ýt ra lµ tíi lóc nµy, nh÷ng ph­¬ng tiÖn Êy chØ do t«i cung cÊp th«i. GöI §OµN CHñ TÞCH QUèC TÕ ChuyÕn th­ s¾p khëi hµnh råi. T«i xin kÕt CéNG S¶N thóc b¶n b¸o c¸o cña t«i. ChuyÕn th­ sau, t«i sÏ göi c¸c ®ång chÝ mét b¶n b¸o c¸o chi tiÕt h¬n. Qu¶ng Ch©u, ngµy 10-1-1925 Xin göi lêi chµo céng s¶n KÝnh göi §oµn Chñ tÞch Quèc tÕ Céng s¶n, C¸c ®ång chÝ th©n mÕn, NGUYÔN ¸I QUèC Quèc d©n ®¶ng (Quèc d©n ®¶ng §«ng D­¬ng), chiÒu h«m qua ®· kÕt n¹p ng­êi ®¶ng viªn thø t­. T.B. Yªu cÇu c¸c ®ång chÝ chØ thÞ cho c¸c ®¹i Mét trong sè nh÷ng ®¶ng viªn ®ã, xÕ tr­a diÖn cña c¸c ®ång chÝ ë Qu¶ng Ch©u còng ph¶i nay, ®· ®i Trung Kú vµ Lµo, víi nhiÖm vô lµ tæ ch¨m lo ®Õn §«ng D­¬ng. chøc nh÷ng c¬ së ë c¸c xø ®ã vµ t×m thanh niªn ®Ó ®i häc Tr­êng ®¹i häc céng s¶n chñ nghÜa ë Tµi liÖu tiÕng Ph¸p, l­u t¹i M¸txc¬va. Côc l­u tr÷ V¨n phßng C¸c ®ång chÝ cho t«i biÕt c¸c ®ång chÝ muèn ___________ nhËn bao nhiªu sinh viªn An Nam vµo häc 1) ViÕt t¾t Quèc d©n ®¶ng.
 20. Hồ ChÝ Minh toµn tËp Trung ­¬ng §¶ng. xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn s¸ch t¹i xuÊt b¶n lÇn ®Çu Pari (Ph¸p) n¨m 1925, tiªn vµ ®· xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn ®èi chiÕu víi cuèn ë ViÖt Nam n¨m 1946. xuÊt b¶n n¨m 1946 ë ViÖt Nam. Ký tªn: NGUYÔN ¸I QUèC. B¶N ¸N CHÕ §é 9THùC D¢N PH¸P ViÕt b»ng tiÕng Ph¸p, DÞch theo cuèn
Đồng bộ tài khoản