Ebook Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học Mạng lưới cấp nước - NXB Xây dựng

Chia sẻ: Chip Bia Chip | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
764
lượt xem
290
download

Ebook Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học Mạng lưới cấp nước - NXB Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook "Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học mạng lưới cấp nước" nhằm phục vụ thiết thực nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. Sách có nội dung chủ yếu đề cập tới công tác thiết kế, vận hành và quản lí các công trình của hệ thống cấp nước, đặc biệt là mạng lưới cấp nước và các công trình liên quan như: trạm bơm cấp hai, đài nước, bể chứa nước sạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học Mạng lưới cấp nước - NXB Xây dựng

 1. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) phÇn më ®Çu: Môc ®Ých vμ yªu cÇu I. môc ®Ých §Ó hoµn thµnh vµ n¾m v÷ng m«n häc “M¹ng l−íi cÊp n−íc”, song song víi viÖc häc lý thuyÕt ë trªn líp, sinh viªn ph¶i thùc hiÖn ®å ¸n: “ThiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc”. Qua viÖc thiÕt kÕ ®å ¸n sinh viªn sÏ hiÓu ®−îc kü h¬n phÇn lý thuyÕt ®· häc ®ång thêi biÕt vËn dông s¸ng t¹o gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ s¶n xuÊt. §å ¸n m«n häc b−íc ®Çu gióp cho sinh viªn lµm quen vµ t«n träng c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc trong thiÕt kÕ c«ng tr×nh. II. Yªu cÇu Tr−íc khi lµm ®å ¸n m«n häc, sinh viªn cÇn ph¶i nghiªn cøu kü phÇn lý thuyÕt ®· häc, c¸c sè liÖu cã ®−îc tõ c¸c ®ît tham quan thùc tÕ, thùc tËp, ®ång thêi thu thËp c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hµnh liªn quan. Trªn c¬ së vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· thu thËp ®−îc tõ lý thuyÕt m«n häc, sinh viªn cã thÓ tù m×nh thiÕt kÕ ®−îc hoµn chØnh m¹ng l−íi cÊp n−íc cho mét ®« thÞ, khu d©n c− hay mét khu c«ng nghiÖp. phÇn 1: Nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó thiÕt kÕ 1. Sè liÖu quy ho¹ch cña Khu vùc thiÕt kÕ gåm: - B¶n ®å quy ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng gian tû lÖ 1/5000÷1/20000 cã thÓ hiÖn c¸c sè liÖu quy ho¹ch chiÒu cao. - B¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt tû lÖ 1/5000÷1/20000 - C¸c sè liÖu quy ho¹ch vµ tÝnh chÊt x©y dùng c¸c khu d©n c−, c¸c chØ tiªu quy ho¹ch ®¹t ®−îc trong ®å ¸n quy ho¹ch. 2. C¸c sè liÖu ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu dïng n−íc vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, ¸p lùc vµ chÕ ®é dïng n−íc cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp vµ c¸c ®èi t−îng dïng n−íc lín kh¸c trong ®« thÞ. 3. C¸c sè liÖu vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n cña khu vùc thiÕt kÕ vµ c¸c vïng phô cËn. 4. Sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ – x· héi cña Khu vùc thiÕt kÕ. Trang:- 1 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 2. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) 5. Sè liÖu vÒ hiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt nãi chung vµ hiÖn tr¹ng cÊp n−íc nãi riªng cña khu vùc thiÕt kÕ. 6. C¸c sè liÖu vÒ gi¸ ®iÖn n¨ng, gi¸ èng vµ c¸c thiÕt bÞ phô tïng ®Ó x©y dùng m¹ng l−íi cÊp n−íc. phÇn ii: Néi dung thiÕt kÕ I. ThuyÕt minh tÝnh to¸n PhÇn thø nhÊt: C¬ së tÝnh to¸n thiÕt kÕ 1) M« t¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa h×nh trong ph¹m vi thiÕt kÕ. Tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh vÒ tÝnh chÊt x©y dùng vµ ph©n ®ît x©y dùng còng nh− ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn t−¬ng lai cña khu vùc thiÕt kÕ (Dùa vµo sè liÖu quy ho¹ch). 2) M« t¶ hiÖn tr¹ng hiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt nãi chung vµ hiÖn tr¹ng cÊp n−íc nãi riªng (Dùa vµo sè liÖu hiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt). 3) TÝnh to¸n x¸c ®Þnh quy m« dïng n−íc vµ c«ng suÊt tr¹m cÊp n−íc. LËp b¶ng thèng kª l−u l−îng dïng n−íc cña khu vùc theo tõng giê trong mét ngµy ®ªm. 4) Ph©n tÝch lùa chän nguån n−íc. 5) X¸c ®Þnh chÕ ®é b¬m cÊp II, dung tÝch ®µi, dung tÝch bÓ. 6) Ph©n tÝch lùa chän gi¶i ph¸p cÊp n−íc. PhÇn thø hai: TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc 1) V¹ch tuyÕn m¹ng l−íi 2) X¸c ®Þnh c¸c tr−êng hîp tÝnh to¸n 3) X¸c ®Þnh c¸c l−u l−îng tÝnh to¸n 4) LËp s¬ ®å tÝnh to¸n thuû lùc 5) Ph©n bè s¬ bé l−u l−îng cho m¹ng l−íi, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh sai sè ¸p lùc cho tõng vßng vµ cho toµn bé m¹ng l−íi theo ®iÒu kiÖn kü thuËt cho phÐp ®Ó t×m ra c¸c th«ng sè cho c¸c ®o¹n èng nh−: D, q, v, h. 6) TÝnh to¸n hÖ thèng vËn chuyÓn n−íc tõ tr¹m b¬m cÊp II ®Õn ®Çu m¹ng l−íi, tõ m¹ng l−íi ®Õn ®µi n−íc. 7) X¸c ®Þnh ¸p lùc tù do cho c¸c nót trªn m¹ng l−íi. Trang:- 2 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 3. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) 8) X¸c ®Þnh chiÒu cao x©y dùng ®µi n−íc vµ cét ¸p c«ng t¸c cña m¸y b¬m cÊp II. 9) TÝnh to¸n thiÕt kÕ mét vµi chi tiÕt cÊu t¹o m¹ng l−íi. 10) Kh¸i to¸n kinh tÕ hÖ thèng cÊp n−íc. II. thÓ hiÖn b¶n vÏ thiÕt kÕ 1. Yªu cÇu ®èi víi viÖc thÓ hiÖn b¶n vÏ lµ tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ tû lÖ, quy c¸ch thÓ hiÖn ®· ®−îc ghi râ trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ hiÖn hµnh. 2. C¸c néi dung cÇn thiÕt ph¶i thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ: - Quy ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng gian trªn ®ã cã thÓ hiÖn thªm sè liÖu ®Þa h×nh cña Khu vùc thiÕt kÕ, tû lÖ 1/5000÷1/20000. - MÆt b»ng m¹ng l−íi cÊp n−íc, tû lÖ 1/5000÷1/20000. - Chi tiÕt ho¸ m¹ng l−íi cÊp n−íc. - ThiÕt kÕ kü thuËt mét ®o¹n èng cÊp n−íc. - ThiÕt kÕ kü thuËt mét sè c«ng tr×nh ®iÓn h×nh hoÆc chi tiÕt l¾p ®Æt thiÕt bÞ trªn m¹ng l−íi cÊp n−íc. PhÇn iii. Ph©n bæ thêi gian - Thu thËp, x¸c ®Þnh c¬ së thiÕt kÕ: 4 tiÕt - ThuyÕt minh tÝnh to¸n: 18 tiÕt - ThÓ hiÖn b¶n vÏ: 8 tiÕt Tæng céng: 30 tiÕt Trang:- 3 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 4. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) PhÇn IV. Mét sè chØ dÉn khi tiÕn hμnh tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc PhÇn thø nhÊt: X¸c ®Þnh quy m« vμ gi¶i ph¸p tæng thÓ cho c¸c c«ng tr×nh ®¬n vÞ trong hÖ thèng cÊp n−íc i. M« t¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x∙ héi khu vùc thiÕt kÕ . * Sè liÖu ®iÒu kiÖn tù nhiªn cho biÕt: - §« thÞ ë vÞ trÝ nµo, thuéc miÒn nói, trung du hay ®ång ®ång b»ng. - §é dèc, ph©n bè c¸c khu vùc cao thÊp, vÞ trÝ vµ h×nh thï cña c¸c s«ng ngßi, ao, hå, ®Çm vµ c¸c s« liÖu vÒ tr÷ l−îng, chÊt l−îng, chÕ ®é thuû v¨n kÌm theo trong vµ xung quanh khu vùc thiÕt kÕ. - CÊu t¹o c¸c tÇng ®Þa chÊt, c¸c tÇng n−íc ngÇm vµ c¸c sè liÖu vÒ tr÷ l−îng, chÊt l−îng, mùc n−íc kÌm theo. - §Æc ®iÓm khÝ hËu, khÝ t−îng, nhiÖt ®é b×nh qu©n, l−îng m−a hµng n¨m... * Sè liÖu kinh tÕ x· héi cho biÕt: - D©n sè, c¬ cÊu lao ®éng, tr×nh ®é d©n trÝ, møc sèng. - C¸c ngµnh kinh tÕ vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ, tÇm ¶nh h−ëng cña ®« thÞ ®èi víi khu vùc, quèc gia. Tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh vÒ tÝnh chÊt x©y dùng vµ ph©n ®ît x©y dùng còng nh− ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn t−¬ng lai cña khu vùc thiÕt kÕ (Dùa vµo sè liÖu quy ho¹ch). ii. M« t¶ hiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt HiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt cho biÕt møc ®é ®¸p øng, møc ®é hoµn thiÖn cña hÖ thèng cÊp ®iÖn, tho¸t n−íc, th«ng tin liªn l¹c...vµ ®Æc biÖt lµ hiÖn tr¹ng hÖ thèng cÊp n−íc. §Ó tõ ®ã ®−a ra gi¶i ph¸p hîp lý nhÊt cho tõng c«ng tr×nh ®¬n vÞ trong hÖ thèng cÊp n−íc. C¸c sè liÖu vÒ hÖ thèng cÊp n−íc hiÖn tr¹ng cÇn thu thËp lµ: Trang:- 4 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 5. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) - H×nh thï m¹ng l−íi vµ c¸c sè liÖu kÌm theo nh− lµ: chiÒu dµi, ®−êng kÝnh; vÞ trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn nh− van, van x¶ bïn, x¶ khÝ… - H×nh thøc ph©n phèi vµ qu¶n lý n−íc ®ang sö dông. - Tû lÖ thÊt tho¸t n−íc hiÖn t¹i. - Quy m« vµ c«ng nghÖ cña c¸c c«ng tr×nh ®¬n vÞ trong hÖ thèng nh−: VÞ trÝ vµ c«ng suÊt tr¹m xö lý; Dung tÝch bÓ chøa; VÞ trÝ vµ dung tÝch ®µi, chiÒu cao x©y dùng ®µi; C«ng suÊt b¬m, sè l−îng b¬m, chñng lo¹i b¬m… iii) x¸c ®Þnh quy m« dïng n−íc, c«ng suÊt tr¹m cÊp n−íc, vµ chÕ ®é tiªu thô n−íc. 1. Quy m« dïng n−íc a) L−u l−îng n−íc sinh ho¹t cña c¸c khu d©n c−: ∑ q .N .k [m3/ng®] ng max QSH = i i . fi 1000 Trong ®ã: + qi: Tiªu chuÈn dïng n−íc sinh ho¹t [lÝt/ng−êi ngµy]. + Ni: D©n sè tÝnh to¸n øng víi tiªu chuÈn cÊp n−íc qi, [ng−êi]. + fi: TØ lÖ d©n c− ®−îc cÊp n−íc. + kng.max: Lµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ ngµy lín nhÊt kng.max=1,25÷1,5; trÞ sè nhá ¸p dông cho ®« thÞ lín vµ ng−îc l¹i. (qi, fi lÊy theo tiªu chuÈn TCXDVN 33:06) b) L−u l−îng n−íc t−íi c©y, t−íi ®−êng: n.Ft .qt [m3/ng®] Qt = 1000 Trong ®ã: + Ft: DiÖn tÝch ®−îc t−íi, [m2]. LÊy b»ng 25÷30% tæng diÖn tÝch c©y xanh, diÖn tÝch giao th«ng cña ®« thÞ. + qt: Tiªu chuÈn t−íi, [l/m2.lÇn t−íi] (lÊy theo tiªu chuÈn TCXDVN 33:06) + n: Sè lÇn t−íi trªn cïng mét diÖn tÝch trong ngµy, [lÇn]. c) L−u l−îng n−íc cÊp cho c«ng nghiÖp: Trang:- 5 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 6. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) 1. Khi cã sè liÖu cô thÓ vÒ lo¹i h×nh c«ng nghiÖp, quy m« s¶n xuÊt, d©y chuyÒn c«ng nghÖ sö dông, sè l−îng c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc trong tõng ca, th× sö dông c«ng thøc tÝnh to¸n sau: QCN=QSX+ QSHCN+QT [m3/ng®)] Trong ®ã: - QSX : Lµ l−u l−îng n−íc cÊp cho d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt: Qsx = qsx.h.T [m3/ng®)] Trong ®ã: qsx.h: L−u l−îng n−íc cÇn thiÕt cÊp cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt trong mét giê. L−u l−îng nµy do yªu cÇu cña c«ng nghÖ ®−a ra. T: lµ thêi gian lµm viÖc cña nhµ m¸y trong mét ngµy, h. Ngoµi ra QSX còng cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc: q sx .M [m3/ng®] QSX = 1000 Trong ®ã: qsx: L−u l−îng n−íc cÇn thiÕt cÊp cho d©y chuyÒn ®Ó s¶n xuÊt ra 1 s¶n phÈm. M: Sè l−îng s¶n phÈm mµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt ra trong 1 ngµy ho¹t ®éng. - Qshcn: Lµ l−u l−îng n−íc sinh ho¹t cña c«ng nh©n khi lµm viÖc t¹i nhµ N 1 .q1 + N 2 .q 2 [m3/ca] q shcn = i m¸y: 1000 n Qshcn = ∑ q shcn [m3/ng®] i i =1 Trong ®ã: + qishcn: L−u l−îng n−íc sinh ho¹t c«ng nh©n cña ca lµm viÖc thø i trong ngµy. + qsh1, qsh2: Tiªu chuÈn dïng n−íc sinh ho¹t cña c«ng nh©n ë ph©n x−ëng to¶ nhiÖt vµ ph©n x−ëng kh¸c, l/ng.ca. + N1, N2: Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë ph©n x−ëng to¶ nhiÖt vµ ph©n x−ëng kh¸c t−¬ng øng víi ca thø i. + n: Sè ca lµm viÖc trong ngµy cña xÝ nghiÖp. Trang:- 6 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 7. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) (qsh1, qsh2 lÊy theo tiªu chuÈn TCXDVN 33:06) - Qta: Lµ l−u l−îng n−íc t¾m cña c«ng nh©n t¹i xÝ nghiÖp: N 3 .qta1 + N 4 .qta 2 [m3/ca] qta = i 1000 n Qta = ∑ qta [m3/ng®] i i =1 + qita: L−u l−îng n−íc t¾m c«ng nh©n cña ca lµm viÖc thø i trong ngµy. + qta1, qta2: Tiªu chuÈn dïng n−íc t¾m cña c«ng nh©n ë ph©n x−ëng to¶ nhiÖt vµ ph©n x−ëng kh¸c, l/ng.ng®. + N3, N4: Sè c«ng nh©n ®−îc t¾m khi lµm viÖc ë ph©n x−ëng to¶ nhiÖt vµ ph©n x−ëng kh¸c t−¬ng øng víi ca thø i. + n: Sè ca lµm viÖc trong ngµy cña xÝ nghiÖp. * NÕu sè liÖu kh«ng cho sè c«ng nh©n ®−îc t¾m mµ chØ cho biÕt sè buång t¾m, sè l−îng nhãm vßi hoa sen trong c¸c phßng t¾m cña xÝ nghiÖp th× x¸c ®Þnh l−u l−îng n−íc t¾m nh− sau: 45.300.N [m3/ng®] Qta = n. 60.1000 Trong ®ã: + 300: Tiªu chuÈn tiªu thô n−íc tÝnh cho mét nhãm vßi hoa sen, l/h. + 45: Thêi gian tÝnh b»ng phót cho phÐp c«ng nh©n t¾m sau khi tan ca. + N: Sè l−îng nhãm vßi hoa sen trong nhµ m¸y + n: Sè ca lµm viÖc trong ngµy cña xÝ nghiÖp. 2. Khi ch−a cã sè liÖu cô thÓ vÒ nhµ m¸y c«ng nghiÖp, th× sö dông c«ng thøc sau: QCN =qcn.Fcn [m3/ng®)] + qcn: Tiªu chuÈn dïng n−íc c«ng nghiÖp tÝnh cho 1 ha ®Êt c«ng nghiÖp, lÝt/ha.ng®. + Fcn: DiÖn tÝch ®Êt c«ng nghiÖp, ha. d) L−u l−îng n−íc cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng: L−u l−îng n−íc cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, dÞch vô x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: qi .N i qCTCC = (m3 / ngd ) i 1000 Trang:- 7 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 8. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) Trong ®ã: + qi: Tiªu chuÈn dïng n−íc cho mét ®¬n vÞ tÝnh, [l/®vt.ng®]. + Ni: Sè l−îng ®¬n vÞ tiªu thô (g−êng bÖnh, häc sinh, kh¸ch, chç ngåi...). n QCTCC = ∑ qCTCC [m3/ng®] i i =1 e) L−u l−îng n−íc ch÷a ch¸y: q cc .n.3.3600.k Qcc = (m 3 / ngd ) 1000 Trong ®ã: + qcc: Tiªu chuÈn n−íc ch÷a ch¸y, l/s + n: Sè ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi phô thuéc vµo d©n sè ®« thÞ, bËc chÞu löa cña c¸c c«ng tr×nh. + k: HÖ sè phô thuéc vµo thêi gian cho phÐp phôc håi l−îng n−íc ch÷a ch¸y. (qcc, n, k lÊy theo tiªu chuÈn TCVN-2622:1995) 2. Quy m« tr¹m cÊp n−íc a) C«ng suÊt tiªu thô: Qtt = (a.QSH.+ QT−íi+ QCN + QCTCC) (m3/ng®) a: Lµ hÖ sè kÓ ®Õn l−u l−îng n−íc dù phßng ph¸t triÓn, vµ c¸c lo¹i n−íc sinh ho¹t ch−a thèng kª hÕt, a=1,05 ÷ 1,10. b) C«ng suÊt tr¹m b¬m cÊp II ph¸t vµo m¹ng l−íi: Qml=b. Qtt (m3/ng®) b: HÖ sè kÓ ®Õn l−îng n−íc rß rØ trong m¹ng l−íi cÊp n−íc, b=1,10÷1,20 c) C«ng suÊt tr¹m xö lý n−íc cÊp cña ®« thÞ: Q = c.Qml + Qcc (m3/ng®) c:HÖ sè kÓ ®Õn l−îng n−íc dïng cho b¶n th©n tr¹m cÊp n−íc, c=1,05÷1,10 3. ChÕ ®é tiªu thô n−íc LËp b¶ng thèng kª l−u l−îng n−íc tiªu thô cho toµn ®« thÞ theo tõng giê trong ngµy, môc ®Ých lµ ®Ó x¸c ®Þnh l−u l−îng tÝnh to¸n cho m¹ng l−íi vµ quy m« cña c¸c c«ng tr×nh liªn quan nh−: ®µi n−íc, tr¹m b¬m cÊp II, bÓ chøa. Trang:- 8 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 9. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) CÇn ph¶i ®iÒu tra kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch sè liÖu tham kh¶o ®Ó t×m ra chÕ ®é tiªu thô n−íc ®èi víi tõng lo¹i nhu cÇu dïng n−íc. Sau lËp b¶ng tæng hîp sÏ cã ®−îc chÕ ®é tiªu thô n−íc cña toµn ®« thÞ. * ChÕ ®é tiªu thô n−íc ¨n uèng sinh ho¹t CÇn ph¶i ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó ph©n chia c¸c ®èi t−îng tiªu thô n−íc ¨n uèng sinh ho¹t thµnh c¸c nhãm, mµ mçi nhãm cã mét ®Æc ®iÓm chung vÒ møc sèng, chÕ ®é nghØ ng¬i vµ lµm viÖc, phong tôc tËp qu¸n...Tõ ®ã kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn chung cña ®« thÞ ®Ó nghiªn cøu, ®iÒu tra, kh¶o s¸t hoÆc tham kh¶o sè liÖu vµ ®−a ra chÕ ®é tiªu thô cho tõng nhãm ®èi t−îng. Sau ®ã tæng hîp l¹i thµnh chÕ ®é tiªu thô n−íc sinh ho¹t cña toµn ®« thÞ. Tuy nhiªn nÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn theo c¸ch trªn ®©y th× dùa vµo hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ giê lín nhÊt kh.max vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña ®« thÞ, ®Ó ®−a ra chÕ ®é tiªu thô n−íc sinh ho¹t (Sè liÖu tham kh¶o xem phô lôc I, gi¸o tr×nh “CÊp n−íc ®« thÞ” – TS NguyÔn Ngäc Dung). Qh. max = α max .β max K h. max = Qh.tb αmax: HÖ sè kÓ ®Õn møc ®é tiÖn nghi cña c«ng tr×nh, αmax=1,4-1,5 βmax: HÖ sè kÓ ®Õn sè l−îng d©n c− tÝnh to¸n Sè d©n 1 2 3 4 10 20 50 100 300 >1000 (1000ng−êi) βmax 2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,05 1,0 * ChÕ ®é tiªu thô n−íc c«ng nghiÖp N−íc cÊp cho c«ng nghiÖp bao gåm n−íc cÊp cho d©y chuyÒn c«ng nghÖ, n−íc sinh ho¹t cho c«ng nh©n vµ n−íc t¾m cho c«ng nh©n. - N−íc cÊp cho c«ng nghÖ th−êng cã chÕ ®é tiªu thô æn ®Þnh, phô thuéc vµo tõng lo¹i c«ng nghÖ. - N−íc cÊp cho sinh ho¹t c«ng nh©n cã chÕ ®é thay ®æi. §èi víi ph©n x−ëng to¶ nhiÖt Kh.max=2,5 vµ Kh.max=3 ®èi víi c¸c ph©n x−ëng kh¸c. Lo¹i ph©n L−u l−îng n−íc tiªu thô trong tõng giê, tÝnh b»ng %Qca Trang:- 9 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 10. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) x−ëng Thø tù giê trong ca 1 2 3 4 5 6 7 8 Sau ca PX to¶ nhiÖt 6 9 12 16 10 10 12 16 9 PX kh¸c 0 6 12 19 15 6 12 19 11 - N−íc t¾m cho c«ng nh©n chØ sö dông trong vßng 45phót sau khi tan ca. * ChÕ ®é tiªu thô n−íc c¸c c«ng tr×nh c«ng céng §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng cã chiÒu cao lín, hoÆc do yªu cÇu vÒ chÊt l−îng n−íc cao h¬n chÊt l−îng n−íc s¹ch cña hÖ thèng cung cÊp, kh«ng thÓ lÊy n−íc trùc tiÕp tõ m¹ng l−íi cÊp n−íc, th× ph¶i sö dông hÖ thèng cÊp n−íc côc bé ®Ó cÊp cho c«ng tr×nh. Khi ®ã m¹ng l−íi cÊp n−íc thµnh phè chØ cÊp n−íc vµo bÓ chøa cña c«ng tr×nh. Do vËy chÕ ®é tiªu thô n−íc cña c«ng tr×nh chÝnh lµ chÕ ®é n−íc vµo bÓ, vµ nã tû lÖ thuËn víi chÕ ®é ¸p lùc cña m¹ng l−íi cÊp n−íc t¹i vÞ trÝ lÊy n−íc vµo bÓ. §èi víi c«ng tr×nh c«ng céng cã ®iÒu kiÖn sö dông n−íc trùc tiÕp tõ m¹ng l−íi cÊp n−íc th× cÇn ph¶i kh¶o s¸t, ®o ®Õm chÕ ®é tiªu thô cña c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã tÝnh chÊt t−¬ng tù, ®Ó cã ®−îc chÕ ®é tiªu thô n−íc cho tõng lo¹i c«ng tr×nh. * ChÕ ®é tiªu thô n−íc t−íi c©y, t−íi ®−êng ChÕ ®é tiªu thô n−íc t−íi c©y, t−íi ®−êng phô thuéc vµo thêi gian biÓu dµnh cho ho¹t ®éng t−íi c©y, t−íi ®−êng cña c¬ quan ®¶m tr¸ch. Th«ng th−êng thêi gian t−íi ®−êng liªn tôc 7÷22h, Cßn t−íi c©y tõ 5÷7h vµ 16÷18h. IV. Chän ChÕ ®é b¬m cÊp II, tÝnh dung tÝch bÓ chøa vµ ®µi n−íc 1. ChÕ ®é b¬m n−íc vµo m¹ng l−íi – chÕ ®é b¬m cÊp hai Tõ b¶ng thèng kª l−u l−îng n−íc tiªu thô theo tõng giê trong ngµy cña ®« thÞ, ta thiÕt lËp ®−îc biÓu ®å tiªu thô n−íc. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®−îc chÕ ®é b¬m cÊp II dùa trªn c¬ së: §−êng lµm viÖc cña tr¹m b¬m cÊp II b¸m s¸t ®−êng tiªu thô vµ ph¶i Ýt bËc lµm viÖc nhÊt. Th«ng th−êng tr¹m b¬m cÊp II lµm viÖc theo chÕ ®é 2÷3 bËc. Khi chän bËc lµm viÖc cña tr¹m b¬m cÊp II cÇn l−u ý lµ chñng lo¹i b¬m trong tr¹m b¬m nªn chän nh− nhau, chØ kh¸c nhau vÒ sè l−îng b¬m ho¹t ®éng Trang:- 10 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 11. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) trong tõng bËc. ViÖc tæ hîp m¸y b¬m cho c¸c bËc lµm viÖc cÇn chó ý ®Õn hÖ sè gi¶m l−u l−îng∝khi c¸c b¬m ho¹t ®éng ®ång thêi. S¬ bé tham kh¶o sè liÖu sau: 2 b¬m lµm viÖc song song ∝=0,90 3 b¬m lµm viÖc song song ∝=0,88 4 b¬m lµm viÖc song song ∝=0,85 2. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®iÒu hoµ n−íc * BÓ chøa n−íc s¹ch - C«ng thøc x¸c ®Þnh dung tÝch: Wb = W®h + Wcc + Wbt (m3) Trong ®ã: + Wcc: Dung tÝch dù tr÷ n−íc ch÷a ch¸y cho ®« thÞ trong 3h, m3 q cc .n.3.3600 Wcc = (m 3 ) 1000 Trong ®ã: + qcc: Tiªu chuÈn n−íc ch÷a ch¸y, l/s + n: Sè ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi phô thuéc vµo d©n sè ®« thÞ, bËc chÞu löa cña c¸c c«ng tr×nh. (qcc, n lÊy theo tiªu chuÈn TCVN-2622:1995) + Wbt: Dung tÝch chøa n−íc dµnh cho b¶n th©n tr¹m xö lý, m3. Wbt=(5÷10)%.Qml + W®h: Dung tÝch ®iÒu hoµ, m3. * §µi n−íc - C«ng thøc x¸c ®Þnh dung tÝch ®µi W® = W®h + Wcc10p (m3) Trong ®ã: + W®h: Dung tÝch ®iÒu hoµ, m3, cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p lËp b¶ng hoÆc dïng biÓu ®å. + Wcc: Dung tÝch dù tr÷ n−íc trong 10 phót ®Çu x¶y ra ho¶ ho¹n, m3 * X¸c ®Þnh W®h bÓ chøa vµ ®µi n−íc theo ph−¬ng ph¸p biÓu ®å hoÆc ph−¬ng ph¸p lËp b¶ng. Ph−¬ng ph¸p biÓu ®å cã −u ®iÓm lµ trùc quan, dÔ chän ®−îc chÕ ®é b¬m cÊp II hîp lý nhÊt. Tuy nhiªn ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, nªn th−êng ¸p dông ®Ó Trang:- 11 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 12. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) chän chÕ ®é b¬m cÊp II. Sau ®ã dïng ph−¬ng ph¸p lËp b¶ng ®Ó tÝnh chÝnh x¸c dung tÝch bÓ chøa, ®µi n−íc. B¶ng x¸c ®Þnh dung tÝch ®iÒu hoµ cña ®µi Giê L−u l−îng L−u l−îng L−îng n−íc L−îng L−îng n−íc trong n−íc tiªu thô b¬m cÊp II vµo ®µi n−íc ra ®µi cßn l¹i trong ngµy (%Qng®) (%Qng®) (%Qng®) (%Qng®) ®µi (%Qng®) 1 2 3 4 5 6 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Trang:- 12 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 13. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) Tæng V. Lùa chän nguån n−íc Ph©n tÝch lùa chän nguån n−íc. Dùa vµo tµi liÖu thuû v¨n, ®Þa chÊt thuû v¨n, tµi liÖu kiÓm nghiÖm chÊt l−îng n−íc nguån, tµi liÖu ®Þa h×nh, ®Ó ®¸nh gi¸ tr÷ l−îng, chÊt l−îng, vÞ trÝ cña c¸c nguån n−íc hiÖn cã trong khu vùc thiÕt kÕ, nguån bæ cËp vµ kh¶ n¨ng b¶o vÖ nguån. Tõ ®ã, cïng víi quy m« cña hÖ thèng vµ c¸c nhu cÇu kh¸c vÒ sö dông nguån n−íc, quyÕt ®Þnh lùa chän nguån. Mét sè ®« thÞ sau khi ph©n tÝch gi¸ vÒ tr÷ l−îng, chÊt l−îng kh«ng thÓ chän ®−îc nguån n−íc nµo, th× ph¶i nghiªn cøu, t×m nguån n−íc ë c¸c vïng phô cËn. Trang:- 13 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 14. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) PhÇn thø hai: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc A. ThiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc theo c¸ch tiÕp cËn lý thuyÕt c¬ b¶n I. nghiªn cøu V¹ch tuyÕn m¹ng l−íi 1. Lùa chän vÞ trÝ tr¹m xö lÝ n−íc VÞ trÝ tr¹m xö lý, ®µi n−íc cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn ph−¬ng ¸n v¹ch tuyÕn vµ kÕt qña tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l−íi. VËy nªn cÇn ph¶i nghiªn cøu kü c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña khu vùc thiÕt kÕ ®Ó chän ®−îc vÞ trÝ hîp lÝ nhÊt cho c¸c c«ng tr×nh ®ã, tr−íc khi triÓn khai v¹ch tuyÕn m¹ng l−íi. a) VÞ trÝ tr¹m xö lÝ ®èi víi hÖ thèng cÊp n−íc x©y dùng míi: Trong phÇn lý thuyÕt m«n häc ®· nªu c¸c c¬ së lý luËn ®Ó chän lùa vÞ trÝ tr¹m xö lÝ. Tuy nhiªn cÇn l−u ý thªm mét sè vÊn ®Ò liªn quan nh− sau: - Tr¹m xö lÝ, ®µi n−íc nªn chän ë nh÷ng khu vùc ®· ®−îc ®Çu t− h¹ tÇng, hay nh÷ng khu vùc thuéc kÕ ho¹ch x©y dùng ®ît ®Çu cña ®« thÞ ®Ó tr¸nh ph¶i ®Çu t− nh÷ng h¹ng môc phô trî nh− ®−êng giao th«ng, ®iÖn...vµ ®Ó thuËn tiÖn trong x©y dùng vµ qu¶n lÝ. - Tr¹m xö lÝ nªn ®Æt trong hoÆc gÇn khu vùc tiªu thô n−íc lín ®Ó gi¶m sè l−îng èng cã ®−êng kÝnh lín. Trang:- 14 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 15. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) - VÞ trÝ tr¹m xö lÝ liªn quan nhiÒu ®Õn kinh phÝ x©y dùng, vËn hµnh hÖ thèng. VÝ dô: vÒ mÆt kü thuËt th× cµng ®−a tr¹m xö lÝ s©u vµo trung t©m m¹ng tiªu thô th× tæn thÊt ¸p lùc trong m¹ng nhá h¬n, chªnh lÖch ¸p lùc gi÷a c¸c vïng tiªu thô trong m¹ng nhá, ¸p lùc b¬m cÊp 2 nhá h¬n, tuyÕn truyÒn dÉn n−íc s¹ch tõ tr¹m b¬m 2 vµo m¹ng tiªu thô ng¾n. Tuy nhiªn khi ®ã tuyÕn dÉn n−íc th« sÏ dµi h¬n, l−îng n−íc dïng cho b¶n th©n tr¹m xö lÝ ph¶i vËn chuyÓn trªn qu¶ng ®−êng dµi h¬n, ¸p lùc b¬m cÊp I lín h¬n. MÆt kh¸c cÇn l−u ý lµ l−u l−îng tÝnh to¸n ®èi víi tuyÕn dÉn n−íc th« th−êng lµ l−u l−îng trung b×nh thêi gian trong thêi gian ho¹t ®éng cña tr¹m b¬m cÊp I, cßn l−u l−îng tÝnh to¸n cho tuyÕn èng dÉn n−íc tõ tr¹m b¬m cÊp II vµo m¹ng l−íi lín h¬n l−u l−îng trung b×nh (tÝnh theo c«ng suÊt cña bËc lµm viÖc lín nhÊt cña tr¹m b¬m cÊp II). b) VÞ trÝ tr¹m xö lÝ ®èi víi hÖ thèng cÊp n−íc c¶i t¹o më réng: §èi víi hÖ thèng cÊp n−íc c¶i t¹o më réng, vÞ trÝ tr¹m xö lÝ phô thuéc vµo gi¶i ph¸p tæng thÓ ®Ó c¶i t¹o më réng tr¹m. Cã thÓ tham kh¶o mét sè gi¶i ph¸p tæng thÓ c¶i t¹o më réng tr¹m xö lÝ ®−a ra tr−íc khi lùa chän vÞ trÝ nh− sau: + Khi c«ng nghÖ cò ®ang ho¹t ®éng hiÖu qu¶, tr÷ l−îng nguån n−íc khai th¸c ®¶m b¶o th× nªn dïng gi¶i ph¸p më réng c«ng suÊt nhµ m¸y theo c«ng nghÖ cò. + Khi c«ng nghÖ cò kh«ng hiÖu qu¶, c«ng suÊt nhá hoÆc nguån n−íc ®ang khai th¸c kh«ng ®ñ theo c«ng suÊt më réng, th× cÇn x©y dùng nhµ m¸y míi theo c«ng nghÖ míi hiÖu qu¶ h¬n, hoÆc lµ ®Ó phï hîp víi nguån n−íc míi. + Ngoµi ra nÕu c«ng suÊt x©y dùng cña nhµ m¸y cò lín, tr÷ l−îng nguån n−íc ®ang khai th¸c dåi dµo, nh−ng c«ng nghÖ xö lý kh«ng hiÖu qu¶ th× cã thÓ kÕt hîp viÖc c¶i t¹o c«ng nghÖ víi viÖc më réng c«ng suÊt nhµ m¸y. ViÖc më réng c«ng suÊt nhµ m¸y cã thÓ thùc hiÖn trong khu«n viªn nhµ m¸y cò nÕu diÖn tÝch dù phßng cña nhµ m¸y cò cßn ®ñ ®Ó më réng, khi ®ã vÞ trÝ Trang:- 15 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 16. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) tr¹m xö lý ®· x¸c ®Þnh. HoÆc x©y dùng thªm nhµ m¸y më réng ë vÞ trÝ kh¸c, khi ®ã vÞ trÝ tr¹m xö lÝ cÇn ®−îc nghiªn cøu lùa chän dùa vµo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ. 2. VÞ trÝ ®µi n−íc Tõ vÞ trÝ tr¹m xö lý ®· x¸c ®Þnh, ®Þnh h−íng c¸c tuyÕn èng chÝnh vµ lùa chän vÞ trÝ ®Æt ®µi n−íc. PhÇn lý thuyÕt m«n häc ®· ®−a ra c¸c c¬ së lý luËn lùa chän vÞ trÝ ®Æt ®µi, tuy nhiªn cÇn l−u ý mét sè vÊn ®Ò sau: - §µi n−íc nªn ®Æt ë khu vùc cã cèt ®Þa h×nh cao. - §µi n−íc nªn ®Æt gÇn khu vùc tiªu thô n−íc lín. - Khi tæng dung tÝch ®µi lín vµ c¸c khu vùc tiªu thô n−íc lín l¹i ph©n bè r¶i r¸c, ®Þa h×nh phøc t¹p th× cã thÓ sö dông s¬ ®å m¹ng nhiÒu ®µi. Mçi vÞ trÝ ®µi sÏ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ra mét sè liÖu thuû lùc m¹ng l−íi t−¬ng øng. Tøc lµ sè l−îng mçi lo¹i ®−êng kÝnh èng, chiÒu cao x©y dùng ®µi, ¸p lùc b¬m cÊp II t−¬ng øng cho mçi vÞ trÝ ®µi sÏ kh¸c nhau. Do vËy, ®Ó chän ®−îc vÞ trÝ ®µi tèi −u nhÊt, cÇn ph¶i ph©n tÝch ®−a ra mét sè ph−¬ng ¸n vÞ trÝ ®µi, sau ®ã tÝnh to¸n, so s¸nh chän ra ph−¬ng ¸n vÞ trÝ ®µi n−íc cã tæng chi phÝ ®Çu t− x©y dùng m¹ng l−íi, ®µi n−íc vµ vËn hµnh tr¹m b¬m cÊp II hîp lý nhÊt. VÝ dô: Khi ®Æt ®µi trªn gß hoÆc ®åi cao nh−ng l¹i n»m c¸ch xa c¸c tuyÕn èng chÝnh th× chiÒu cao x©y dùng ®µi thÊp, nh−ng sè l−îng èng dÉn vµo ®µi l¹i t¨ng lªn. 3. V¹ch tuyÕn m¹ng l−íi Trang:- 16 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 17. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) a) V¹ch tuyÕn èng ®èi víi m¹ng l−íi cÊp n−íc x©y dùng míi: Sau khi lùa chän ®−îc vÞ trÝ tr¹m xö lÝ, ®µi n−íc, cÇn nghiªn cøu cô thÓ hiÖn tr¹ng, quy ho¹ch, ®Þa h×nh, ®Þa vËt cña khu d©n c−...®Ó tiÕn hµnh v¹ch tuyÕn. C¬ së ®Ó v¹ch tuyÕn m¹ng l−íi lµ c¸c nguyªn t¾c v¹ch tuyÕn ®· nªu ë phÇn lý thuyÕt m«n häc. Mét sè ®iÓm cÇn nhÊn m¹nh khi nghiªn cøu v¹ch tuyÕn m¹ng l−íi nh− sau: - §èi víi nh÷ng khu vùc quan träng yªu cÇu møc ®é an toµn cÊp n−íc cao hay nh÷ng khu vùc mµ m¹ng chñ yÕu lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn n−íc ®Õn c¸c khu vùc kh¸c (nh÷ng khu vùc ®Çu m¹ng), th× cÇn ph¶i sö dông m¹ng l−íi vßng. - Tõ tr¹m xö lý h−íng vËn chuyÓn chÝnh cña m¹ng l−íi ph¶i h−íng tíi c¸c khu vùc tiªu thô n−íc lín nh−: khu trung t©m, khu c«ng nghiÖp... vµ c¸c tuyÕn èng chÝnh ph¶i ®Æt däc theo h−íng vËn chuyÓn chÝnh. - Theo nguyªn t¾c v¹ch tuyÕn th× c¸c tuyÕn èng chÝnh c¸ch nhau tõ 300÷600m, c¸c tuyÕn èng nèi c¸ch nhau tõ 400÷800m. Tuy vËy cÇn dùa vµo kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc ®−êng giao th«ng ®Ó chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tuyÕn èng. Ngoµi ra víi nh÷ng khu vùc ®Çu m¹ng th× cÇn thiÕt kÕ vßng m¹ng nhá h¬n nh÷ng khu vùc cuèi m¹ng. b) V¹ch tuyÕn èng ®èi víi m¹ng l−íi cÊp n−íc c¶i t¹o më réng: CÇn ph¶i ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng hÖ thèng cÊp n−íc hiÖn cã vµ quy m« cña c¸c c«ng tr×nh ®¬n vÞ më réng theo quy ho¹ch, ®Ó ®−a ra gi¶i ph¸p tèi −u cho m¹ng l−íi. C¸c vÊn ®Ò cô chÓ cÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ lµ: - H×nh thï m¹ng l−íi, ®−êng kÝnh vµ t×nh tr¹ng c¸c tuyÕn èng hiÖn cã; dung tÝch vµ chiÒu cao ®µi n−íc hiÖn cã, dung tÝch ®µi tÝnh theo c«ng suÊt më réng. - VÞ trÝ vïng d©n c− ph¸t triÓn theo quy ho¹ch. Mét sè gi¶i ph¸p c¶i t¹o më réng m¹ng l−íi cÊp n−íc tham kh¶o nh− sau: + X©y dùng m¹ng l−íi míi cho khu vùc më réng. Trang:- 17 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 18. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) Ghi chó: KV1- Khu vùc d©n c− hiÖn cã. KV2- Khu vùc d©n c− theo quy ho¹ch míi. + X©y dùng míi m¹ng l−íi ®−êng èng truyÒn dÉn, ®−a n−íc ®Õn c¸c khu quy ho¹ch míi vµ c¸c khu vùc tiªu thô hiÖn tr¹ng. Víi ph−¬ng ¸n nµy m¹ng l−íi cò chØ lµm nhiÖm vô lÊy n−íc tõ m¹ng truyÒn dÉn ®Ó ph©n phèi cho khu vùc d©n c− hiÖn tr¹ng víi l−u l−îng tÝnh to¸n xÊp xØ l−u l−îng thiÕt kÕ ban ®Çu. Do ®ã cã thÓ gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng m¹ng l−íi cña nh÷ng khu vùc nµy, nÕu chÊt l−îng èng vµ c¸c thiÕt bÞ vÉn ®¶m b¶o. Trang:- 18 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 19. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) ii. x¸c ®Þnh c¸c tr−êng hîp tÝnh to¸n m¹ng l−íi Khi lµm viÖc b×nh th−êng, cÇn ph¶i t×m ra thêi ®iÓm bÊt lîi nhÊt vÒ mÆt thuû lùc cho m¹ng l−íi ®Ó thiÕt kÕ. M¹ng l−íi, b¬m cÊp 2 ®¸p øng ®−îc thêi ®iÓm bÊt lîi nhÊt ®¶m b¶o ®¸p øng ®−îc cho tÊt c¶ c¸c thêi ®iÓm kh¸c. Ngoµi ra khi cã ch¸y x¶y ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo, m¹ng l−íi vÉn ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc an toµn. Do vËy: 1. §èi víi s¬ ®å m¹ng l−íi cã ®µi ®Æt ë ®Çu CÇn tÝnh to¸n cho hai tr−êng hîp: a) Tr−êng hîp thø nhÊt: TÝnh to¸n m¹ng l−íi theo giê dïng n−íc lín nhÊt. b) Tr−êng hîp thø hai: TÝnh to¸n, kiÓm tra m¹ng l−íi trong giê dïng n−íc lín nhÊt ®ång thêi x¶y ra ch¸y. 2. §èi víi s¬ ®å m¹ng l−íi cã ®µi ®Æt ®èi diÖn CÇn tÝnh to¸n cho ba tr−êng hîp: a) Tr−êng hîp thø nhÊt: TÝnh to¸n m¹ng l−íi theo giê dïng n−íc lín nhÊt. b) Tr−êng hîp thø hai: TÝnh to¸n m¹ng l−íi theo giê vËn chuyÓn n−íc nhiÒu nhÊt vµo ®µi. Trong thêi ®iÓm nµy tr¹m b¬m cÊp 2 võa cung cÊp n−íc cho tiªu thô võa vËn chuyÓn n−íc lªn ®µi. L−îng n−íc lªn ®µi ®−îc vËn chuyÓn hÇu nh− xuyªn suèt tõ ®Çu ®Õn cuèi m¹ng, nªn ch−a thÓ kh¼ng ®Þnh ®−îc lµ gi÷a hai thêi ®iÓm trªn tr−êng hîp nµo lµ bÊt lîi nhÊt vÒ mÆt thuû lùc c) Tr−êng hîp thø ba: TÝnh to¸n, kiÓm tra m¹ng l−íi trong giê dïng n−íc lín nhÊt ®ång thêi x¶y ra ch¸y. 3. §èi víi s¬ ®å m¹ng l−íi cã ®µi ®Æt ë gi÷a Tr−êng hîp nµy ph¶i xem xÐt cô thÓ, nÕu xuÊt hiÖn biªn giíi cÊp n−íc trong giê dïng n−íc nhiÒu nhÊt th× tÝnh nh− tr−êng hîp ®µi ®Æt ®èi diÖn. NÕu kh«ng xuÊt hiÖn biªn giíi cÊp n−íc th× tÝnh nh− tr−êng hîp ®µi ®Æt ®Çu m¹ng. iii. x¸c ®Þnh chiÒu dµi tÝnh to¸n, l−u l−îng däc ®−êng vµ lËp s¬ ®å tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l−íi VÏ ph¸c th¶o h×nh thï m¹ng l−íi theo mét tû lÖ thÝch hîp. §¸nh sè thø tù nót, ghi chiÒu dµi thùc cña c¸c ®o¹n èng (lt). 1) X¸c ®Þnh chiÒu dµi tÝnh to¸n cho c¸c ®o¹n èng Trang:- 19 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)
 20. tμi liÖu H−íng dÉn ®å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp n−íc Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) L−u l−îng n−íc ®−îc lÊy ra tõ m¹ng l−íi theo h×nh thøc ph©n phèi däc ®−êng tÝnh cho mét ®¬n vÞ chiÒu dµi thùc cña c¸c ®o¹n èng kh¸c nhau trong m¹ng l−íi cã thÓ kh¸c nhau. §Ó kÓ ®Õn møc ®é phôc vô cña c¸c ®o¹n èng, ng−êi ta ®−a ra kh¸i niÖm chiÒu dµi tÝnh to¸n (ltt ) vµ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: + ltti : ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña ®o¹n èng thø i trong m¹ng l−íi, m. ltti = li x α + li: ChiÒu dµi cña ®o¹n èng thø i, m. + α: HÖ sè lµm viÖc cña ®o¹n èng thø i, kÓ ®Õn møc ®é phôc vô theo h×nh thøc ph©n phèi däc ®−êng cña ®o¹n èng. Ng−êi thiÕt kÕ ph¶i ph©n tÝch ®−îc møc ®é phôc vô cña c¸c ®o¹n èng mµ ®−a ra hÖ sè α thÝch hîp. Ngoµi ra mét sè ®o¹n èng l¹i phôc vô cho hai hay nhiÒu khu vùc tiªu thô cã tiªu chuÈn dïng n−íc sinh ho¹t kh¸c nhau, khi ®ã nh÷ng ®o¹n èng nµy sÏ cã c¸c chiÒu dµi tÝnh to¸n t−¬ng øng víi tõng khu vùc tiªu thô. §o¹n èng 1-2 cã chiÒu dµi ®o ®−îc lµ l12. §o¹n nµy phôc vô cho mét khu vùc tiªu thô vµ hai phÝa cña ®o¹n èng ®Òu lÊy n−íc däc ®−êng, cã thÓ chän αI =1 §o¹n èng 2-3 phôc vô cho mét khu vùc tiªu thô, nh−ng mét phÝa cña ®o¹n èng lµ c«ng viªn c©y xanh kh«ng lÊy n−íc däc ®−êng, nªn cã thÓ chän αI =0,5. §o¹n èng 3-4 phôc vô cho hai khu vùc tiªu thô cã tiªu chuÈn dïng n−íc kh¸c nhau, khi ®ã ®o¹n èng 3-4 sÏ cã hai chiÒu dµi tÝnh to¸n, cã thÓ chän αI =0,5 vµ αII =0,5 vµ: ltt(I)=0,5l34; ltt(II)=0,5l34 Trang:- 20 – Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản