Ebook Pháp luật về chống bán phá giá - Những điều cần biết

Chia sẻ: Ngocanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
605
lượt xem
306
download

Ebook Pháp luật về chống bán phá giá - Những điều cần biết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Pháp luật về chống bán phá giá - Những điều cần biết, cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu một cách tương đối đầy đủ những quy định hiện hành của WTO, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu về việc điều tra và áp đặt thuế chống bán phá giá dưới các dạng câu Hỏi và Đáp ngắn gọn, cụ thể và thiết thực. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Pháp luật về chống bán phá giá - Những điều cần biết

 1. Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ Ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ 1
 2. lêi nãi ®Çu H i nh p kinh t qu c t m ra cho các doanh nghi p Vi t Nam cơ h i l n xâm nh p nh ng th trư ng m i, r ng l n và h p d n nhưng ng th i cũng ti m n không ít nh ng thách th c, trong ó có thu ch ng bán phá giá. i v i nhi u doanh nghi p Vi t Nam, thu ch ng bán phá giá không ch còn là nguy cơ. T i, gi y da, b t l a ga, g o... c a Vi t Nam ã ph i i m t v i nh ng v i u tra ch ng bán phá giá m t s nư c. Hoa Kỳ cũng ã áp t thu ch ng bán phá giá i v i cá basa, cá tra phi lê ông l nh và ang ti n hành i u tra tôm nh p kh u t Vi t Nam. Th c t này òi h i các doanh nghi p ph i ư c trang b nh ng ki n th c cơ b n v lĩnh v c này, ch ng i phó khi c n thi t và có k ho ch s n xu t, xu t kh u phù h p. Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam xin trân tr ng gi i thi u cu n sách "Pháp lu t v ch ng bán phá giá - Nh ng i u c n bi t", cu n sách u tiên t i Vi t Nam gi i thi u m t cách tương i y nh ng qui nh hi n hành c a WTO, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu v vi c i u tra và áp t thu ch ng bán phá giá dư i d ng các câu H i và á p n g n g n , c th v à thi t th c. Chúng tôi xin trân tr ng c m ơn ông Nguy n Minh Chí - Ch t ch Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam (VIAC), ông Nguy n H u Chí - Trư ng Ban Qu n lý C nh tranh - B Thương m i, ông Nguy n H u Dũng - Ch t ch Hi p h i Ch bi n và Xu t kh u Thu s n Vi t Nam (VASEP) và ông Nguy n Khánh Ng c - Chuyên viên V Pháp lu t Qu c t - B Tư pháp ã có nh ng ý ki n óng góp quý báu giúp chúng tôi hoàn thành cu n sách này. V i nh ng thông tin pháp lý thi t th c, ư c trình bày rõ ràng, d hi u, thu n ti n khi tra c u và tham kh o, hy v ng ây s là m t c m nang h u ích cho các doanh nghi p, các nhà qu n lý, các nhà nghiên c u và ông ob n c. Phßng Th−¬ng m¹i v C«ng nghiÖp ViÖt Nam 2
 3. Môc lôc Giíi thiÖu chung b¸n ph¸ gi¸ v thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ C©u hái 1: B¸n ph¸ gi¸ (dumping) l g×? C©u hái 2: T¹i sao cã hiÖn t−îng b¸n ph¸ gi¸? C©u hái 3: Cã ph¶i mäi tr−êng hîp b¸n ph¸ gi¸ ®Òu cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ kh«ng? C©u hái 4: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ (anti-dumping duty) l g×? PhÇn thø nhÊt Ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ trong WTO Nh÷ng vÊn ®Ò chung C©u hái 5: Nh÷ng v¨n b¶n n o cña WTO qui ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸, bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n g× ? C©u hái 6: C¸c qui ®Þnh cña WTO vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cã mèi liªn hÖ nh− thÕ n o víi ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña tõng quèc gia th nh viªn? C©u hái 7: §iÒu kiÖn ®Ó ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸? C©u hái 8: S¶n phÈm t−¬ng tù (like product) l g×? C©u hái 9: Ng nh s¶n xuÊt s¶n phÈm t−¬ng tù néi ®Þa n−íc xuÊt khÈu (domestic industry)? C©u hái 10: Giai ®o¹n ®iÒu tra (period of investigation) l g×? Giai ®o¹n n y kÐo d i bao l©u? X¸c ®Þnh viÖc b¸n ph¸ gi¸ C©u hái 11: ViÖc b¸n ph¸ gi¸ (dumping) ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ n o? C©u hái 12: Gi¸ xuÊt khÈu (export price) l g× v ®−îc tÝnh nh− thÕ n o? C©u hái 13: C¸ch tÝnh gi¸ xuÊt khÈu chuÈn (standard rule)? C©u hái 14: C¸c c¸ch tÝnh gi¸ xuÊt khÈu ngo i c¸ch tÝnh chuÈn ? C©u hái 15: Gi¸ th«ng th−êng (normal value) l g× v ®−îc tÝnh nh− thÕ n o? C©u hái 16: C¸ch tÝnh gi¸ th«ng th−êng chuÈn (standard rule)? C©u hái 17: C¸c c¸ch tÝnh gi¸ th«ng th−êng ngo i c¸ch tÝnh chuÈn? C©u hái 18: ThÕ n o l h ng hãa ®−îc b¸n trong ®iÒu kiÖn th−¬ng m¹i th«ng th−êng (sales in the ordinary course of trade)? C©u hái 19: Khi n o th× l−îng s¶n phÈm t−¬ng tù b¸n t¹i thÞ tr−êng néi ®Þa n−íc xuÊt khÈu ®−îc coi l kh«ng ®¸ng kÓ ? C©u hái 20: Khi gi¸ th«ng th−êng ®−îc tÝnh theo trÞ gi¸ tÝnh to¸n th× c¸c chi phÝ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së n o? 3
 4. C©u hái 21: Gi¸ th«ng th−êng ®−îc tÝnh nh− thÕ n o nÕu s¶n phÈm ®−îc xuÊt sang n−íc thø ba tr−íc khi v o thÞ tr−êng n−íc nhËp khÈu? C©u hái 22: Gi¸ th«ng th−êng ®−îc tÝnh nh− thÕ n o trong tr−êng hîp n−íc xuÊt khÈu cã nÒn kinh tÕ phi thÞ tr−êng (non-economic market)? C©u hái 23: Qui ®Þnh vÒ nÒn kinh tÕ phi thÞ tr−êng cã thÓ g©y ra nh÷ng bÊt lîi g× cho c¸c nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu s¶n phÈm ®ang bÞ ®iÒu tra? C©u hái 24: Biªn ®é ph¸ gi¸ (dumping margin) ®−îc tÝnh nh− thÕ n o? Biªn ®é ph¸ gi¸ tèi thiÓu? C©u hái 25: Gi¸ th«ng th−êng v gi¸ xuÊt khÈu ®−îc so s¸nh víi nhau nh− thÕ n o? C©u hái 26: Khi so s¸nh gi¸ th«ng th−êng v gi¸ xuÊt khÈu cÇn tu©n thñ nguyªn t¾c g×? C©u hái 27: Biªn ®é ph¸ gi¸ ®−îc tÝnh chung cho tÊt c¶ c¸c nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hay ®−îc tÝnh riªng cho tõng chñ thÓ? X¸c ®Þnh thiÖt h¹i C©u hái 28: ViÖc x¸c ®Þnh thiÖt h¹i (determination of injury) bao gåm nh÷ng néi dung g×? C©u hái 29: ThiÖt h¹i (injury) ®èi víi ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa n−íc nhËp khÈu l nh÷ng thiÖt h¹i lo¹i g×? C©u hái 30: ThÕ n o l thiÖt h¹i ®¸ng kÓ (material injury) ? C©u hái 31: C¸c yÕu tè cÇn xem xÐt khi x¸c ®Þnh thiÖt h¹i thùc tÕ (actual injury)? C©u hái 32: C¸c yÕu tè cÇn xem xÐt khi x¸c ®Þnh nguy c¬ thiÖt h¹i (threat of injury)? C©u hái 33: Tr−êng hîp h ng hãa bÞ b¸n ph¸ gi¸ nhËp khÈu víi sè l−îng nhá th× cã bÞ ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ kh«ng? C©u hái 34: Mèi quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a viÖc b¸n ph¸ gi¸ v thiÖt h¹i ®−îc xem xÐt nh− thÕ n o? C©u hái 35: NÕu thiÖt h¹i cßn do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c ngo i viÖc h ng hãa nhËp khÈu b¸n ph¸ gi¸ th× gi¶i quyÕt nh− thÕ n o? Thñ tôc ®iÒu tra C©u hái 36: Ai ®−îc quyÒn yªu cÇu tiÕn h nh ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸? C©u hái 37: Ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa n−íc nhËp khÈu bao gåm nh÷ng chñ thÓ n o? C©u hái 38: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ n o trong tr−êng hîp “ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa” l ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa cña vïng? C©u hái 39: Khi n o th× mét nh s¶n xuÊt néi ®Þa bÞ coi l cã quan hÖ víi nh xuÊt khÈu hoÆc nh nhËp khÈu s¶n phÈm ®ang bÞ ®iÒu tra? C©u hái 40: §Ó kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸, chñ thÓ ®i kiÖn ph¶i ®¸p øng ®iÒu kiÖn g×? C©u hái 41: C¸c ®iÒu kiÖn ®èi víi §¬n yªu cÇu ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸? 4
 5. C©u hái 42: C¬ quan cã thÈm quyÒn cña n−íc nhËp khÈu nÕu quyÕt ®Þnh tù ®iÒu tra th× ph¶i tu©n thñ nh÷ng ®iÒu kiÖn g×? C©u hái 43: Tr−íc khi quyÕt ®Þnh b¾t ®Çu ®iÒu tra, c¬ quan cã thÈm quyÒn ph¶i tiÕn h nh nh÷ng thñ tôc g×? C©u hái 44: C¸c bªn liªn quan trong vô ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸? C©u hái 45: Cã ph¶i tÊt c¶ c¸c nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu, nhËp khÈu s¶n phÈm bÞ ®iÒu tra ®Òu cã quyÒn tham gia v o qu¸ tr×nh ®iÒu tra kh«ng? NÕu kh«ng tham gia ®iÒu tra th× biªn ®é ph¸ gi¸ ®−îc tÝnh cho hä nh− thÕ n o? C©u hái 46: C¸c quyÒn c¬ b¶n cña c¸c bªn liªn quan trong ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸? C©u hái 47: VÊn ®Ò th«ng tin mËt (confidential information) ®−îc qui ®Þnh nh− thÕ n o? BiÖn ph¸p t¹m thêi C©u hái 48: BiÖn ph¸p t¹m thêi (provisional measures) l g×? C©u hái 49: C¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông biÖn ph¸p t¹m thêi? Cam kÕt vÒ gi¸ C©u hái 50: Cam kÕt vÒ gi¸ (price undertakings) l g×? C©u hái 51: HÖ qu¶ cña cam kÕt vÒ gi¸? ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ C©u hái 52: QuyÕt ®Þnh ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ph¶i tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c g×? C©u hái 53: QuyÕt ®Þnh ¸p ®Æt thuÕ cã hiÖu lùc håi tè (retroactivity) kh«ng? C©u hái 54: C¸c h×nh thøc håi tè thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸? C©u hái 55: Trong nh÷ng tr−êng hîp n o th× thuÕ thu t¹m thêi hoÆc kho¶n tiÒn ®Æt cäc thu theo biÖn ph¸p t¹m thêi ®−îc ho n l¹i? C©u hái 56: Møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ chÝnh thøc ®−îc x¸c ®Þnh v o thêi ®iÓm n o? C©u hái 57: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cã hiÖu lùc trong bao l©u? C©u hái 58: Møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc tÝnh nh− thÕ n o ®èi víi c¸c nh xuÊt khÈu míi (new shipper)? R so¸t C©u hái 59: QuyÕt ®Þnh ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cã thÓ ®−îc r so¸t l¹i (review) kh«ng? C©u hái 60: Nh÷ng yÕu tè n o ®−îc ®iÒu tra trong qu¸ tr×nh r so¸t l¹i? C©u hái 61: R so¸t trong thêi h¹n 5 n¨m kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc thùc hiÖn nh− thÕ n o? 5
 6. C©u hái 62: R so¸t ngay tr−íc khi hÕt thêi h¹n 5 n¨m kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc thùc hiÖn nh− thÕ n o (r so¸t ho ng h«n - sunset review)? KhiÕu kiÖn C©u hái 63: Cã thÓ khiÕu kiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn trong vô ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ kh«ng? C¸c qui ®Þnh kh¸c C©u hái 64: N−íc nhËp khÈu cã thÓ ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ theo yªu cÇu cña mét n−íc kh¸c kh«ng? NÕu cã th× theo thñ tôc n o? C©u hái 65: WTO cã c¬ quan riªng phô tr¸ch vÒ vÊn ®Ò chèng b¸n ph¸ gi¸ kh«ng? C©u hái 66: ADA cã qui ®Þnh −u tiªn ®èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn kh«ng? C©u hái 67: Gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a c¸c quèc gia th nh viªn WTO trong lÜnh vùc chèng b¸n ph¸ gi¸? PhÇn thø hai Ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Hoa Kú Nh÷ng vÊn ®Ò chung C©u hái 68: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc qui ®Þnh t¹i nh÷ng v¨n b¶n n o trong ph¸p luËt Hoa Kú? C©u hái 69: C¸c c¬ quan n o cña Hoa Kú cã thÈm quyÒn liªn quan ®Õn chèng b¸n ph¸ gi¸? C©u hái 70: C¸c b−íc ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ t¹i Hoa Kú? C©u hái 71: C¸c thêi h¹n ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ t¹i Hoa Kú? C©u hái 72: S¶n phÈm t−¬ng tù víi s¶n phÈm bÞ ®iÒu tra ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ n o trong ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ ë Hoa Kú? C©u hái 73: Giai ®o¹n ®iÒu tra theo qui ®Þnh cña Hoa Kú? C©u hái 74: Ai cã quyÒn yªu cÇu tiÕn h nh vô ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ t¹i Hoa Kú? C©u hái 75: Th«ng b¸o b¾t ®Çu ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ do c¬ quan n o ban h nh v ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn g×? §iÒu tra vÒ b¸n ph¸ gi¸ (do DOC tiÕn h nh) C©u hái 76: C¸c nguyªn t¾c tÝnh gi¸ th«ng th−êng m DOC ¸p dông? C©u hái 77: Kh¸i niÖm “b¸n h ng ngo i ®iÒu kiÖn th−¬ng m¹i th«ng th−êng” ®−îc hiÓu nh− thÕ n o trong ph¸p luËt Hoa Kú? C©u hái 78: Khi n o th× mét n−íc bÞ Hoa Kú coi l cã nÒn kinh tÕ phi thÞ tr−êng? C©u hái 79: Gi¸ th«ng th−êng ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ n o trong tr−êng hîp n−íc xuÊt khÈu cã nÒn kinh tÕ phi thÞ tr−êng? 6
 7. C©u hái 80: Møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ n o trong tr−êng hîp n−íc xuÊt khÈu bÞ coi l cã nÒn kinh tÕ phi thÞ tr−êng? C©u hái 81: Tho¶ thuËn ®×nh chØ (suspension agreement) ®−îc thùc hiÖn nh− thÕ n o trong tr−êng hîp n−íc xuÊt khÈu bÞ coi l cã nÒn kinh tÕ phi thÞ tr−êng? C©u hái 82: NÕu DOC ® kÕt luËn mét n−íc xuÊt khÈu l n−íc cã nÒn kinh tÕ phi thÞ tr−êng th× sau ®ã cã thÓ xo¸ bá kÕt luËn ®ã trong nh÷ng tr−êng hîp n o? C©u hái 83: Gi¸ th«ng th−êng ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ n o ®èi víi c¸c giao dÞch gi÷a nh s¶n xuÊt víi c¸c chñ thÓ cã quan hÖ phô thuéc? C©u hái 84: Nh÷ng ®iÒu chØnh ®èi víi gi¸ th«ng th−êng theo qui ®Þnh cña Hoa Kú? C©u hái 85: Tr−êng hîp gi¸ th«ng th−êng ®−îc x¸c ®Þnh theo trÞ gi¸ tÝnh to¸n th× c¸c chi phÝ chung v lîi nhuËn ®−îc tÝnh nh− thÕ n o? C©u hái 86: Gi¸ xuÊt khÈu ®−îc tÝnh nh− thÕ n o? Nh÷ng ®iÒu chØnh ®èi víi gi¸ xuÊt khÈu? C©u hái 87: Biªn ®é ph¸ gi¸ ®−îc DOC x¸c ®Þnh nh− thÕ n o? C©u hái 88: DOC thu thËp th«ng tin qua c¸c b¶ng c©u hái nh− thÕ n o? C©u hái 89: Th«ng tin s½n cã (facts available) l g×? Khi n o DOC sö dông c¸c th«ng tin s½n cã? C©u hái 90: ViÖc x¸c minh th«ng tin ®−îc DOC thùc hiÖn nh− thÕ n o? C©u hái 91: Phiªn ®iÒu trÇn (hearing) cña DOC ®−îc tiÕn h nh nh− thÕ n o? §iÒu tra thiÖt h¹i do (ITC tiÕn h nh) C©u hái 92: §iÒu tra thiÖt h¹i cña ITC bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng g×? C©u hái 93: §iÒu tra vÒ ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa cña ITC ®−îc tiÕn h nh nh− thÕ n o? C©u hái 94: ViÖc tÝnh gép c¸c thiÖt h¹i g©y ra do h ng hãa nhËp khÈu tõ nhiÒu n−íc ®−îc ITC thùc hiÖn nh− thÕ n o? C©u hái 95: ITC ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña h ng ho¸ nhËp khÈu bÞ ®iÒu tra ®èi víi sè l−îng v gi¸ nh− thÕ n o? C©u hái 96: ITC ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña h ng hãa nhËp khÈu bÞ ®iÒu tra ®èi víi gi¸ nh− thÕ n o? C©u hái 97: ITC x¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña h ng hãa nhËp khÈu bÞ ®iÒu tra ®èi víi ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa nh− thÕ n o? C©u hái 98: ITC kÕt luËn vÒ thiÖt h¹i (thùc tÕ hoÆc nguy c¬) hoÆc viÖc c¶n trë sù h×nh th nh cña ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa nh− thÕ n o? C©u hái 99: C¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra m ITC thùc hiÖn? §×nh chØ ®iÒu tra 7
 8. C©u hái 100: Vô ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ t¹i Hoa Kú cã thÓ ®−îc chÊm døt hoÆc ®×nh chØ trong nh÷ng tr−êng hîp n o? Tho¶ thuËn ®×nh chØ C©u hái 101: Tho¶ thuËn ®×nh chØ (suspension agreement)? C©u hái 102: HÖ qu¶ cña tho¶ thuËn ®×nh chØ? C©u hái 103: HÖ qu¶ cña viÖc vi ph¹m tho¶ thuËn ®×nh chØ? BiÖn ph¸p t¹m thêi C©u hái 104: BiÖn ph¸p t¹m thêi ®−îc qui ®Þnh nh− thÕ n o trong ph¸p luËt Hoa Kú? ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ C©u hái 105: LÖnh ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc qui ®Þnh nh− thÕ n o trong ph¸p luËt Hoa Kú? C©u hái 106: LÖnh ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cã hiÖu lùc ®èi víi h ng hãa nhËp khÈu v o Hoa Kú tõ thêi ®iÓm n o? C©u hái 107: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc ¸p dông nh− thÕ n o ®èi víi c¸c nh xuÊt khÈu míi? C©u hái 108: Thñ tôc ®iÒu tra ®Ó tÝnh møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi c¸c nh xuÊt khÈu míi? C©u hái 109: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc ¸p dông nh− thÕ n o trong tr−êng hîp chØ nhËp khÈu v o Hoa Kú c¸c bé phËn cña s¶n phÈm l ®èi t−îng chÞu thuÕ råi sau ®ã míi tiÕn h nh l¾p r¸p th nh s¶n phÈm? C©u hái 110: Nh÷ng s¶n phÈm cã thay ®æi hoÆc ph¸t triÓn h¬n so víi s¶n phÈm l ®èi t−îng chÞu thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cã ph¶i chÞu thuÕ n y kh«ng? R so¸t C©u hái 111: R so¸t h nh chÝnh (administrative review) l g× ? C©u hái 112: C¸c yªu cÇu vÒ thñ tôc trong r so¸t h nh chÝnh? C©u hái 113: KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh r so¸t h nh chÝnh? C©u hái 114: Thñ tôc "r so¸t ho ng h«n" (sunset review) l g×? C©u hái 115: Thñ tôc "r so¸t ho ng h«n" ®−îc tiÕn h nh nh− thÕ n o? C©u hái 116: KÕt qu¶ cña "r so¸t ho ng h«n"? C©u hái 117: R so¸t do cã thay ®æi ho n c¶nh (changed circumstance review) l g× v ®−îc thùc hiÖn nh− thÕ n o? KhiÕu kiÖn 8
 9. C©u hái 118: C¸c bªn liªn quan cã thÓ kiÖn c¸c quyÕt ®Þnh m DOC v ITC ban h nh trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ ®Õn c¬ quan n o? ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn ®−îc thùc hiÖn nh− thÕ n o? C©u hái 119: Ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa Hoa Kú cã thÓ kiÖn h ng hãa nhËp khÈu v o mét n−íc kh¸c (n−íc thø ba) b¸n ph¸ gi¸ g©y thiÖt h¹i cho m×nh kh«ng? PhÇn thø ba Ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Liªn minh ch©u ¢u Nh÷ng vÊn ®Ò chung C©u hái 120: Ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Liªn minh ch©u ¢u bao gåm nh÷ng v¨n b¶n n o? C©u hái 121: Nh÷ng c¬ quan n o cña Liªn minh ch©u ¢u cã thÈm quyÒn trong ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸? C©u hái 122: C¸c giai ®o¹n v thêi h¹n trong ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ t¹i Liªn minh ch©u ¢u? C©u hái 123: Giai ®o¹n ®iÒu tra theo qui ®Þnh cña Liªn minh ch©u ¢u? C©u hái 124: C¸c ®iÒu kiÖn ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ t¹i Liªn minh ch©u ¢u? C©u hái 125: Ai cã quyÒn yªu cÇu tiÕn h nh vô ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ t¹i Liªn minh ch©u ¢u? C©u hái 126: Khi n o mét cuéc ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc chÝnh thøc b¾t ®Çu? X¸c ®Þnh viÖc b¸n ph¸ gi¸ C©u hái 127: Gi¸ th«ng th−êng ®−îc tÝnh nh− thÕ n o (c¸ch tÝnh chuÈn) ? C©u hái 128: C¸c c¸ch tÝnh gi¸ th«ng th−êng trong tr−êng hîp kh«ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông c¸ch tÝnh chuÈn? C©u hái 129: Ph¸p luËt Liªn minh ch©u ¢u qui ®Þnh nh− thÕ n o vÒ "®iÒu kiÖn th−¬ng m¹i b×nh th−êng"? C©u hái 130: Liªn minh ch©u ¢u qui ®Þnh nh− thÕ n o vÒ c¸ch tÝnh c¸c chi phÝ ? C©u hái 131: Nh÷ng ®iÒu chØnh ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt? C©u hái 132: Nh÷ng ®iÒu chØnh ®èi víi chi phÝ b¸n h ng, chi phÝ h nh chÝnh, chi phÝ chung v lîi nhuËn? C©u hái 133: Nh÷ng n−íc n o bÞ coi l cã nÒn kinh tÕ phi thÞ tr−êng trong c¸c cuéc ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Liªn minh ch©u ¢u? C©u hái 134: Gi¸ th«ng th−êng ®−îc tÝnh nh− thÕ n o trong tr−êng hîp n−íc xuÊt khÈu bÞ coi l cã nÒn kinh tÕ phi thÞ tr−êng? C©u hái 135: NÕu ViÖt Nam l n−íc xuÊt khÈu trong mét vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ cña Liªn minh ch©u ¢u th× sÏ ¸p dông nh÷ng qui ®Þnh g×? 9
 10. C©u hái 136: Gi¸ xuÊt khÈu ®−îc tÝnh nh− thÕ n o? C©u hái 137: Gi¸ xuÊt khÈu ®−îc ®iÒu chØnh nh− thÕ n o? C©u hái 138: Nguyªn t¾c so s¸nh gi¸ th«ng th−êng v gi¸ xuÊt khÈu? C©u hái 139: Nh÷ng yÕu tè n o cÇn ®−îc tÝnh ®Õn khi ®iÒu chØnh gi¸ th«ng th−êng v gi¸ xuÊt khÈu? C©u hái 140: Biªn ®é ph¸ gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ n o? C©u hái 141: Biªn ®é ph¸ gi¸ ®−îc tÝnh nh− thÕ n o trong tr−êng hîp cã qu¸ nhiÒu giao dÞch liªn quan? X¸c ®Þnh thiÖt h¹i C©u hái 142: ThiÖt h¹i ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ n o trong c¸c vô ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Liªn minh ch©u ¢u? C©u hái 143: Trong ®iÒu tra thiÖt h¹i, ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa cña Liªn minh ch©u ¢u ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ n o? Thñ tôc ®iÒu tra C©u hái 144: C¬ quan n o trong Liªn minh ch©u ¢u cã thÈm quyÒn tiÕn h nh viÖc ®iÒu tra, thu thËp th«ng tin? C©u hái 145: Liªn minh ch©u ¢u qui ®Þnh nh− thÕ n o vÒ viÖc thu thËp th«ng tin qua tõ c¸c bªn (qua b¶ng c©u hái v viÖc tr×nh b y quan ®iÓm) ? C©u hái 146: Qui ®Þnh cña Liªn minh ch©u ¢u vÒ phiªn ®iÒu trÇn? C©u hái 147: ViÖc x¸c minh c¸c th«ng tin ®−îc qui ®Þnh nh− thÕ n o? C©u hái 148: Qui ®Þnh cña Liªn minh ch©u ¢u vÒ viÖc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn tù tiÕn h nh thu thËp th«ng tin? C©u hái 149: Ph¸p luËt Liªn minh ch©u ¢u qui ®Þnh nh− thÕ n o vÒ viÖc lùa chän ®iÒu tra trong tr−êng hîp cã qu¸ nhiÒu ®èi t−îng ®iÒu tra? C©u hái 150: §èi víi tr−êng hîp c¸c bªn liªn quan kh«ng hîp t¸c víi c¬ quan cã thÈm quyÒn trong viÖc cung cÊp th«ng tin th× ®−îc xö lý nh− thÕ n o? C©u hái 151: QuyÒn tiÕp cËn th«ng tin cña c¸c bªn liªn quan trong vô ®iÒu tra ®−îc qui ®Þnh nh− thÕ n o? C©u hái 152: Liªn minh ch©u ¢u qui ®Þnh nh− thÕ n o vÒ viÖc c«ng khai c¸c t×nh tiÕt thùc tÕ v lËp luËn ®−îc sö dông ®Ó ra quyÕt ®Þnh? C©u hái 153: Qui ®Þnh cña Liªn minh ch©u ¢u vÒ viÖc c«ng bè c¸c quyÕt ®Þnh trong vô ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸? 10
 11. BiÖn ph¸p t¹m thêi C©u hái 154: §iÒu kiÖn v thñ tôc ¸p dông biÖn ph¸p t¹m thêi? C©u hái 155: C¬ quan n o cña Liªn minh ch©u ¢u cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p t¹m thêi? C©u hái 156: Néi dung v thêi h¹n ¸p dông biÖn ph¸p t¹m thêi? Cam kÕt vÒ gi¸ C©u hái 157: Cam kÕt vÒ gi¸? C©u hái 158: Thñ tôc v hÖ qu¶ cam kÕt vÒ gi¸? C©u hái 159: NghÜa vô cña nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu sau khi cã cam kÕt vÒ gi¸? C©u hái 160: HÖ qu¶ viÖc vi ph¹m hoÆc rót l¹i cam kÕt vÒ gi¸? §×nh chØ ®iÒu tra C©u hái 161: Khi n o th× vô viÖc hoÆc viÖc ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc ®×nh chØ m kh«ng cã biÖn ph¸p n o ®−îc ¸p dông? ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ C©u hái 162: §iÒu kiÖn v thñ tôc ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ chÝnh thøc? C©u hái 163: Thñ tôc v c¬ quan ra quyÕt ®Þnh ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ chÝnh thøc? C©u hái 164: Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ chÝnh thøc? C©u hái 165: ViÖc x¸c ®Þnh xem thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cã phï hîp víi lîi Ých Céng ®ång kh«ng ®−îc thùc hiÖn nh− thÕ n o? C©u hái 166: C¬ quan n o cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vÒ vÊn ®Ò lîi Ých cña Céng ®ång trong viÖc ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸? C©u hái 167: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ chÝnh thøc cã hiÖu lùc håi tè trong nh÷ng tr−êng hîp n o? C©u hái 168: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cã hiÖu lùc trong bao l©u? C©u hái 169: Cã thÓ ho n thùc hiÖn biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ (chÝnh thøc hoÆc t¹m thêi) kh«ng? C©u hái 170: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc ¸p dông nh− thÕ n o trong c¸c tr−êng hîp nh xuÊt khÈu n−íc ngo i thùc hiÖn mét sè chuyÓn ®æi ®èi víi h ng hãa ®Ó tr¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ (circumvention)? C©u hái 171: Thñ tôc ®Ó ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cho c¸c tr−êng hîp cè ý chuyÓn ®æi ®Ó tr¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸? C©u hái 172: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc ¸p dông nh− thÕ n o ®èi víi c¸c nh xuÊt khÈu míi? R so¸t 11
 12. C©u hái 173: Thñ tôc khëi x−íng v ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn h nh r so¸t l¹i thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ chÝnh thøc sau 5 n¨m ¸p dông ("r so¸t ho ng h«n")? C©u hái 174: Ho¹t ®éng ®iÒu tra v kÕt qu¶ qu¸ tr×nh "r so¸t ho ng h«n"? C©u hái 175: Ai ®−îc quyÒn yªu cÇu tiÕn h nh r so¸t l¹i biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ khi ch−a hÕt thêi h¹n 5 n¨m (r so¸t l¹i)? §iÒu kiÖn chÊp nhËn yªu cÇu? C©u hái 176: Thñ tôc tiÕn h nh v kÕt qu¶ qu¸ tr×nh r so¸t l¹i? C©u hái 177: Thñ tôc yªu cÇu v xÐt ho n thuÕ ®èi víi c¸c tr−êng hîp thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ bÞ huû bá hoÆc söa ®æi theo h−íng gi¶m ®i so víi møc thuÕ ®ang cã hiÖu lùc (theo kÕt qu¶ r so¸t l¹i)? C©u hái 178: Liªn minh ch©u ¢u qui ®Þnh nh− thÕ n o vÒ viÖc më l¹i cuéc ®iÒu tra? C©u hái 179: Thñ tôc v kÕt qu¶ cña viÖc ®iÒu tra l¹i? KhiÕu kiÖn C©u hái 180: C¸c bªn liªn quan cã thÓ kiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®−îc ban h nh trong vô ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ t¹i Liªn minh ch©u ¢u ®Õn c¬ quan n o? ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn ®−îc thùc hiÖn nh− thÕ n o? Phô lôc 1 C¸c giai ®o¹n v thêi h¹n trong vô ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Liªn minh ch©u ¢u Phô lôc 2 ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®ang cã hiÖu lùc t¹i Hoa Kú th¸ng 10/2003 Phô lôc 3 ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®ang cã hiÖu lùc t¹i Liªn minh ch©u ¢u th¸ng 9/2003 Môc lôc tra cøu 12
 13. Danh môc tõ viÕt t¾t ADA: HiÖp ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO (Anti-dumping Agreement) Gi¸ XK: Gi¸ xuÊt khÈu (Export price) Gi¸ TT: Gi¸ th«ng th−êng (Normal value) SPTT: S¶n phÈm t−¬ng tù (Like product) N−íc XK: N−íc xuÊt khÈu h ng ho¸ bÞ ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ (Exporting country) N−íc NK: N−íc nhËp khÈu (n−íc tiÕn h nh ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸) (Importing country) DOC: Bé Th−¬ng m¹i Hoa Kú (US Department of Commerce) ITC: Uû ban Th−¬ng m¹i Quèc tÕ Hoa Kú (US International Trade Commission) UBCA: Uû ban ch©u ¢u (thuéc Liªn minh ch©u ¢u) (European Commission) 13
 14. Giíi thiÖu chung vÒ b¸n ph¸ gi¸ vµ thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ C©u hái 1: B¸n ph¸ gi¸ (dumping) l g×? B¸n ph¸ gi¸ trong th−¬ng m¹i quèc tÕ1 l hiÖn t−îng x¶y ra khi mét lo¹i h ng hãa ®−îc xuÊt khÈu (b¸n sang thÞ tr−êng n−íc kh¸c) víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ b¸n cña mÆt h ng ®ã t¹i thÞ tr−êng n−íc xuÊt khÈu. Nh− vËy cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n l nÕu gi¸ xuÊt khÈu (gi¸ XK) cña mét mÆt h ng thÊp h¬n gi¸ néi ®Þa (gi¸ th«ng th−êng) cña nã th× s¶n phÈm ®ã ®−îc coi l b¸n ph¸ gi¸ t¹i thÞ tr−êng n−íc nhËp khÈu s¶n phÈm ®ã. VÝ dô: l¹c nh©n cña n−íc A b¸n t¹i thÞ tr−êng n−íc A víi gi¸ (X) nh−ng l¹i ®−îc xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng n−íc B víi gi¸ (Y) (Y
 15. ®Çu v o cña mét ng nh s¶n xuÊt kh¸c, gi¸ nguyªn liÖu rÎ cã thÓ l yÕu tè gãp phÇn t¹o nªn sù t¨ng tr−ëng nhÊt ®Þnh cña ng nh ®ã; gi¸ gi¶m cã thÓ l ®éng lùc thóc ®Èy ng nh s¶n xuÊt trong n−íc tù ®æi míi ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh,... V× thÕ kh«ng ph¶i mäi h nh vi b¸n ph¸ gi¸ ®Òu bÞ lªn ¸n v ph¶i chÞu thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. Theo qui ®Þnh cña WTO, c¸c biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ chØ ®−îc thùc hiÖn trong nh÷ng ho n c¶nh nhÊt ®Þnh v ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ. C©u hái 4: ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ (anti-dumping duty) l g×? ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ l kho¶n thuÕ bæ sung bªn c¹nh thuÕ nhËp khÈu th«ng th−êng, do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña n−íc nhËp khÈu ban h nh, ®¸nh v o s¶n phÈm n−íc ngo i bÞ b¸n ph¸ gi¸ v o n−íc nhËp khÈu. §©y l lo¹i thuÕ nh»m chèng l¹i viÖc b¸n ph¸ gi¸ v lo¹i bá nh÷ng thiÖt h¹i do viÖc h ng nhËp khÈu b¸n ph¸ gi¸ g©y ra. Th«ng th−êng mçi n−íc ®Òu cã mét hÖ thèng c¸c qui ®Þnh riªng vÒ c¸c ®iÒu kiÖn v thñ tôc ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. Trªn thùc tÕ, thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc nhiÒu n−íc sö dông nh− mét h×nh thøc "b¶o hé hîp ph¸p" ®èi víi s¶n xuÊt néi ®Þa cña m×nh. §Ó ng¨n chÆn hiÖn t−îng l¹m dông biÖn ph¸p n y, c¸c n−íc th nh viªn WTO ® cïng tho¶ thuËn vÒ c¸c qui ®Þnh b¾t buéc ph¶i tu©n thñ liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu tra v ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸, tËp trung trong mét HiÖp ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO - HiÖp ®Þnh ADA (Anti-dumping Agreement). 15
 16. PhÇn thø nhÊt Ph¸p luËt vÒ ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ trong WTO Nh÷ng vÊn ®Ò chung C©u hái 5: Nh÷ng v¨n b¶n n o cña WTO qui ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸, bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n g× ? Chèng b¸n ph¸ gi¸ ®−îc qui ®Þnh t¹i §iÒu VI GATT 1994 v HiÖp ®Þnh vÒ viÖc Thi h nh §iÒu VI GATT 1994 (The Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994), th−êng ®−îc gäi víi tªn “HiÖp ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸” (Anti-dumping Agreement - ADA). HiÖp ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ (ADA) qui ®Þnh vÒ c¸c nhãm vÊn ®Ò sau: C¸c qui ®Þnh vÒ néi dung: bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n chi tiÕt vÒ c¸ch thøc, tiªu chÝ x¸c ®Þnh - viÖc b¸n ph¸ gi¸, thiÖt h¹i, mèi quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a viÖc b¸n ph¸ gi¸ v thiÖt h¹i; C¸c qui ®Þnh vÒ thñ tôc: bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n liªn quan ®Õn thñ tôc ®iÒu tra, ¸p ®Æt - thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ nh− thêi h¹n ®iÒu tra, néi dung ®¬n kiÖn, th«ng b¸o, quyÒn tè tông cña c¸c bªn liªn quan, tr×nh tù ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¹m thêi, quyÒn khiÕu kiÖn,... C¸c qui ®Þnh vÒ thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a c¸c quèc gia th nh viªn liªn quan - ®Õn biÖn ph¸p chèng ph¸ gi¸: bao gåm c¸c qui t¾c ¸p dông cho viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a c¸c quèc gia th nh viªn WTO liªn quan ®Õn biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ cña mét quèc gia th nh viªn. C¸c qui ®Þnh vÒ thÈm quyÒn cña Uû ban vÒ Thùc tiÔn Chèng b¸n ph¸ gi¸ (Committee - on Anti-dumping Practices): bao gåm c¸c qui ®Þnh vÒ th nh viªn, chøc n¨ng v ho¹t ®éng cña Uû ban trong qu¸ tr×nh ®iÒu h nh c¸c biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ thùc hiÖn t¹i c¸c quèc gia th nh viªn. C©u hái 6: C¸c qui ®Þnh cña WTO vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cã mèi liªn hÖ nh− thÕ n o víi ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña tõng quèc gia th nh viªn? Mçi quèc gia th nh viªn WTO cã quyÒn ban h nh v ¸p dông ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ t¹i n−íc m×nh nh−ng ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c qui ®Þnh mang tÝnh b¾t buéc vÒ néi dung còng nh− thñ tôc trong HiÖp ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ (ADA) cña WTO2. Ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña mçi quèc gia cã thÓ cô thÓ hãa nh−ng kh«ng ®−îc tr¸i víi c¸c qui ®Þnh liªn quan t¹i HiÖp ®Þnh ADA cña WTO. 2 Ngo i ra WTO cßn x©y dùng LuËt MÉu vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸. §©y l mét v¨n b¶n mang tÝnh gîi ý, khuyÕn nghÞ ®Ó c¸c quèc gia tham kh¶o khi x©y dùng ph¸p luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña m×nh, kh«ng cã gi¸ trÞ b¾t buéc ¸p dông. 16
 17. VÝ dô : VÒ thêi h¹n ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ §iÒu 5.10 ADA qui ®Þnh thêi h¹n ®iÒu tra trong mäi tr−êng hîp kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 18 th¸ng kÓ tõ khi b¾t ®Çu thñ tôc ®iÒu tra: - Ph¸p luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ Hoa Kú qui ®Þnh thêi h¹n n y l 397 ng y; - Liªn minh ch©u ¢u qui ®Þnh cuéc ®iÒu tra kh«ng ®−îc kÐo d i qu¸ 15 th¸ng. C©u hái 7: §iÒu kiÖn ®Ó ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸? Theo qui ®Þnh t¹i ADA, thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ chØ ®−îc ¸p dông khi x¸c ®Þnh ®−îc ®ñ ba ®iÒu kiÖn sau ®©y: (i) H ng nhËp khÈu bÞ b¸n ph¸ gi¸; (ii) Ng nh s¶n xuÊt s¶n phÈm t−¬ng tù cña n−íc nhËp khÈu bÞ thiÖt h¹i ®¸ng kÓ; (iii) Cã mèi quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a viÖc h ng nhËp khÈu b¸n ph¸ gi¸ v thiÖt h¹i nãi trªn. C©u hái 8: S¶n phÈm t−¬ng tù (like product) l g×? ViÖc ®iÒu tra ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ theo qui ®Þnh t¹i ADA cã liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh c¸c s¶n phÈm néi ®Þa cña n−íc xuÊt khÈu t−¬ng tù víi s¶n phÈm bÞ ®iÒu tra (chñ yÕu ®Ó tÝnh gi¸ th«ng th−êng) v s¶n phÈm néi ®Þa cña n−íc nhËp khÈu t−¬ng tù víi s¶n phÈm bÞ ®iÒu tra (phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh thiÖt h¹i ®èi víi ng nh s¶n xuÊt liªn quan v mèi quan hÖ nh©n qu¶). Theo ®Þnh nghÜa t¹i §iÒu 2.6 ADA, s¶n phÈm t−¬ng tù (SPTT) ®−îc hiÓu l “s¶n phÈm gièng hÖt, tøc l s¶n phÈm cã tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh gièng víi s¶n phÈm ®ang ®−îc xem xÐt, hoÆc trong tr−êng hîp kh«ng cã s¶n phÈm n o nh− vËy th× l s¶n phÈm kh¸c mÆc dï kh«ng gièng ë mäi ®Æc tÝnh nh−ng cã nhiÒu ®Æc ®iÓm gÇn gièng víi s¶n phÈm ®ang ®−îc xem xÐt”. Thùc tÕ th× nh÷ng s¶n phÈm ®−îc xem l s¶n phÈm t−¬ng tù cña nhau th−êng ®−îc xÕp v o cïng mét lo¹i m HS trong ph©n lo¹i h ng hãa cña h¶i quan (th−êng gièng nhau vÒ ®Æc tÝnh vËt lý, hãa häc, môc ®Ých sö dông, kh¶ n¨ng thay thÕ tõ gãc ®é ng−êi tiªu dïng...). Tuy nhiªn trong mçi nhãm s¶n phÈm l¹i cã nhiÒu lo¹i, nhiÒu h×nh thøc mÉu m kiÓu d¸ng kh¸c nhau (vÝ dô: TV m u th× cã nhiÒu lo¹i m n h×nh, nhiÒu kÝch th−íc m n h×nh kh¸c nhau: TV m n h×nh th−êng, TV m n h×nh tinh thÓ láng, TV 14'', 20'', 24'', 29''...). NÕu c¸c lo¹i, víi mÉu m , kiÓu d¸ng s¶n phÈm cã nh÷ng kh¸c biÖt ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ ®Õn gi¸ th nh hay chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm ®ã th× cã thÓ kh«ng ®−îc xem l s¶n phÈm t−¬ng tù theo c¸ch hiÓu cña HiÖp ®Þnh ADA n y. C©u hái 9: Ng nh s¶n xuÊt s¶n phÈm t−¬ng tù néi ®Þa n−íc xuÊt khÈu (domestic industry)? Ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa l ng nh s¶n xuÊt cña n−íc nhËp khÈu s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm t−¬ng tù (SPTT) víi s¶n phÈm bÞ ®iÒu tra. Ng nh s¶n xuÊt SPTT n y ®−îc ph©n biÖt víi c¸c ng nh 17
 18. s¶n xuÊt kh¸c trªn c¬ së c¸c tiªu chÝ vÒ qui tr×nh s¶n xuÊt, sè l−îng b¸n v lîi nhuËn cña nh s¶n xuÊt. Tr−êng hîp kh«ng thÓ ph©n ®Þnh chÝnh x¸c ng nh s¶n xuÊt trong n−íc s¶n xuÊt ra SPTT víi s¶n phÈm ®ang bÞ ®iÒu tra th× ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa sÏ l ng nh s¶n xuÊt nh÷ng nhãm, lo¹i s¶n phÈm (trong ph¹m vi hÑp) gÇn nhÊt víi s¶n phÈm ®ang bÞ ®iÒu tra. VÝ dô: NÕu s¶n phÈm bÞ ®iÒu tra l hoa hång ®á c¾t d¹ng t−¬i nh−ng t¹i n−íc nhËp khÈu kh«ng l−u gi÷ c¸c sè liÖu riªng vÒ ng nh s¶n xuÊt ra mÆt h ng n y th× ng nh s¶n xuÊt néi ®Þa ®−îc xem xÐt l ng nh s¶n xuÊt hoa hång c¾t d¹ng t−¬i nãi chung (kh«ng ph©n biÖt m u s¾c cña hoa). C©u hái 10: Giai ®o¹n ®iÒu tra (period of investigation) l g×? Giai ®o¹n n y kÐo d i bao l©u? Giai ®o¹n ®iÒu tra l kho¶ng thêi gian diÔn ra c¸c ho¹t ®éng nhËp khÈu h ng hãa bÞ nghi ngê l b¸n ph¸ gi¸ l m c¬ së ®Ó c¬ quan cã thÈm quyÒn tÝnh to¸n biªn ®é b¸n ph¸ gi¸, thiÖt h¹i còng nh− mèi quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a hai yÕu tè n y. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ quan cã thÈm quyÒn chØ sö dông nh÷ng th«ng tin, sè liÖu liªn quan (vÒ h ng hãa bÞ ®iÒu tra, vÒ s¶n phÈm t−¬ng tù, vÒ thiÖt h¹i...) trong giai ®o¹n n y. CÇn ph©n biÖt kh¸i niÖm "giai ®o¹n ®iÒu tra" (period of investigation) víi c¸c "thêi h¹n ®iÒu tra" (time limits for investigation). Thêi h¹n ®iÒu tra l thêi gian qui ®Þnh cho viÖc tiÕn h nh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, b¾t ®Çu tÝnh tõ khi cã quyÕt ®Þnh b¾t ®Çu vô ®iÒu tra trë ®i v c¬ quan cã thÈm quyÒn buéc ph¶i kÕt thóc mét ho¹t ®éng ®iÒu tra nhÊt ®Þnh tr−íc khi hÕt thêi h¹n ®ã (vÝ dô thêi h¹n ®Ó ra kÕt luËn s¬ bé, thêi h¹n ra kÕt luËn cuèi cïng, thêi h¹n ban h nh biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸...). Cßn giai ®o¹n ®iÒu tra l kho¶ng thêi gian m nh÷ng l« h ng liªn quan nhËp khÈu trong kho¶ng ®ã sÏ l ®èi t−îng bÞ ®iÒu tra v nh÷ng thiÖt h¹i x¶y ra trong giai ®o¹n ®ã sÏ ®−îc xem xÐt ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn vÒ thiÖt h¹i v mèi quan hÖ nh©n qu¶ víi viÖc b¸n ph¸ gi¸. Giai ®o¹n ®iÒu tra ®−îc tÝnh ng−îc tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu vô viÖc trë vÒ tr−íc. Theo qui ®Þnh t¹i ADA, c¸c quèc gia th nh viªn ®−îc tù lùa chän Ên ®Þnh mét giai ®o¹n ®iÒu tra, th«ng th−êng l 1 n¨m (trong mäi tr−êng hîp kh«ng Ýt h¬n 6 th¸ng) b¾t ®Çu tÝnh tõ th¸ng hoÆc quý cã ®¬n ®Ò nghÞ ®iÒu tra chèng b¸n ph¸ gi¸ trë vÒ tr−íc. Tuy nhiªn, theo mét khuyÕn nghÞ cña Uû ban WTO vÒ Thùc tiÔn Chèng b¸n ph¸ gi¸, giai ®o¹n ®iÒu tra thiÖt h¹i nªn ®−îc qui ®Þnh l 3 n¨m bëi viÖc ph©n tÝch c¸c yÕu tè mang tÝnh xu 18
 19. h−íng liªn quan ®Õn thiÖt h¹i v mèi quan hÖ nh©n qu¶ cÇn ®−îc xem xÐt trong mét kho¶ng thêi gian t−¬ng ®èi d i h¬i. X¸c ®Þnh viÖc b¸n ph¸ gi¸ C©u hái 11: ViÖc b¸n ph¸ gi¸ (dumping) ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ n o? ViÖc b¸n ph¸ gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua viÖc so s¸nh vÒ gi¸ gi÷a gi¸ th«ng th−êng v gi¸ xuÊt khÈu theo c«ng thøc: Gi¸ th«ng th−êng (gi¸ TT) - Gi¸ xuÊt khÈu (gi¸ XK) = X (trong ®ã c¸c gi¸ n y ph¶i ®−îc ®−a vÒ cïng mét cÊp ®é th−¬ng m¹i m th−êng l "gi¸ xuÊt x−ëng") NÕu X > 0 th× cã hiÖn t−îng b¸n ph¸ gi¸ Nh− vËy, viÖc x¸c ®Þnh cã b¸n ph¸ gi¸ hay kh«ng sÏ phô thuéc chñ yÕu v o c¸c yÕu tè sau: (i) C¸ch tÝnh gi¸ XK cña s¶n phÈm; (ii) C¸ch tÝnh gi¸ TT cña s¶n phÈm; (iii) C¸ch tÝnh hiÖu sè gi÷a hai lo¹i gi¸ trªn (c¸c ®iÒu chØnh ®èi víi hiÖu sè n y) C©u hái 12: Gi¸ xuÊt khÈu (export price) l g× v ®−îc tÝnh nh− thÕ n o? Gi¸ xuÊt khÈu (gi¸ XK) l gi¸ b¸n s¶n phÈm tõ n−íc s¶n xuÊt (n−íc xuÊt khÈu) sang n−íc nhËp khÈu. ADA qui ®Þnh c¸c c¸ch thøc tÝnh gi¸ XK kh¸c nhau (tuú thuéc v o c¸c ®iÒu kiÖn, ho n c¶nh cô thÓ): C¸ch 1: Gi¸ XK l gi¸ trong giao dÞch mua b¸n gi÷a nh s¶n xuÊt hoÆc nh xuÊt khÈu cña n−íc xuÊt khÈu víi nh nhËp khÈu cña n−íc nhËp khÈu; C¸ch 2: Gi¸ XK l gi¸ tù tÝnh to¸n (constructed export price) trªn c¬ së gi¸ b¸n s¶n phÈm nhËp khÈu ®ã cho ng−êi mua ®éc lËp ®Çu tiªn t¹i n−íc nhËp khÈu; hoÆc mét trÞ gi¸ tÝnh to¸n theo nh÷ng tiªu chÝ hîp lý do c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. C¸ch 1 l c¸ch tÝnh gi¸ XK chuÈn v ®−îc ¸p dông tr−íc tiªn (−u tiªn ¸p dông) khi tÝnh gi¸ XK (trong c¸c ®iÒu kiÖn th−¬ng m¹i th«ng th−êng). ChØ khi ho n c¶nh cô thÓ kh«ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông c¸ch 1 th× gi¸ XK míi ®−îc tÝnh theo c¸ch 2. C©u hái 13: C¸ch tÝnh gi¸ xuÊt khÈu chuÈn (standard rule)? Gi¸ xuÊt khÈu cña h ng hãa bÞ ®iÒu tra ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ cña s¶n phÈm m nh s¶n xuÊt hoÆc nh xuÊt khÈu b¸n cho nh nhËp khÈu. Cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ XK th«ng qua c¸c chøng tõ mua b¸n gi÷a nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu n−íc ngo i víi nh nhËp khÈu nh− hãa ®¬n th−¬ng m¹i, vËn ®¬n, th− tÝn dông... 19
 20. §Ó ¸p dông c¸ch tÝnh gi¸ XK n y cÇn ®¸p øng cïng lóc hai ®iÒu kiÖn sau: - Cã gi¸ XK (S¶n phÈm ®−îc xuÊt khÈu theo hîp ®ång mua b¸n gi÷a nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu víi nh nhËp khÈu); v - Gi¸ XK l gi¸ cã thÓ tin cËy ®−îc (gi¸ trong hîp ®ång mua b¸n th«ng th−êng) C©u hái 14: C¸c c¸ch tÝnh gi¸ xuÊt khÈu ngo i c¸ch tÝnh chuÈn? Thùc tÕ kh«ng ph¶i lóc n o viÖc xuÊt khÈu h ng hãa tõ mét n−íc n y sang mét n−íc kh¸c còng ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së mét hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng (vÝ dô: viÖc xuÊt khÈu chØ l viÖc chuyÓn h ng tõ n−íc n y sang n−íc kh¸c trong néi bé mét c«ng ty; s¶n phÈm ®−îc xuÊt khÈu theo h×nh thøc trao ®æi trong hîp ®ång h ng ®æi h ng,...). Do ®ã, trong nh÷ng tr−êng hîp nh− thÕ n y, kh«ng cã gi¸ giao dÞch ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ XK theo c¸ch th«ng th−êng. Ngo i ra, trong mét sè tr−êng hîp kh¸c, mÆc dï trªn thùc tÕ cã hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng nh−ng gi¸ nªu trong giao dÞch kh«ng ®¸ng tin cËy (vÝ dô, gi¸ giao dÞch n y l kÕt qu¶ cña c¸c d n xÕp, bï trõ gi÷a nh xuÊt khÈu v nh nhËp khÈu hoÆc cña mét bªn thø ba; khi ®ã gi¸ giao dÞch cã thÓ ® sai lÖch). §èi víi nh÷ng tr−êng hîp n y, thay v× x¸c ®Þnh theo gi¸ giao dÞch, gi¸ XK ®−îc x¸c ®Þnh l: - Gi¸ b¸n cña s¶n phÈm nhËp khÈu ®ã cho ng−êi mua ®Çu tiªn t¹i n−íc nhËp khÈu (víi ®iÒu kiÖn ng−êi mua n y ®éc lËp víi nh nhËp khÈu v nh s¶n xuÊt); hoÆc - Gi¸ do c¬ quan cã thÈm quyÒn tù tÝnh to¸n dùa trªn c¸c c¨n cø hîp lý (¸p dông trong tr−êng hîp s¶n phÈm liªn quan kh«ng ®−îc b¸n l¹i hoÆc ®−îc b¸n cho mét ng−êi mua kh«ng ®éc lËp). C©u hái 15: Gi¸ th«ng th−êng (normal value) l g× v ®−îc tÝnh nh− thÕ n o? Gi¸ th«ng th−êng (gi¸ TT) l gi¸ b¸n s¶n phÈm s¶n phÈm t−¬ng tù víi s¶n phÈm bÞ ®iÒu tra(SPTT) t¹i thÞ tr−êng n−íc xuÊt khÈu. Cã ba c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ TT (¸p dông víi c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ): - C¸ch 1: Gi¸ TT ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ b¸n cña SPTT t¹i thÞ tr−êng n−íc xuÊt khÈu (t¹i thÞ tr−êng néi ®Þa cña n−íc n¬i s¶n phÈm ®ã ®−îc s¶n xuÊt ra) - C¸ch 2: Gi¸ TT ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ b¸n cña SPTT tõ n−íc xuÊt khÈu liªn quan sang thÞ tr−êng mét n−íc thø ba - C¸ch 3: Gi¸ TT ®−îc x¸c ®Þnh theo trÞ gi¸ tÝnh to¸n (constructed normal value) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản