EFI - Diezel kiểu thông thường

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
104
lượt xem
18
download

EFI - Diezel kiểu thông thường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong EFI - diezel thông thường, thời điểm phun và lượng phun được điều khiển bằng điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: EFI - Diezel kiểu thông thường

 1. EFI-diesel kiÓu th«ng th­êng Kh¸i qu¸t cña ch­¬ng Ch­¬ng nµy tr×nh bµy vÒ EFI-diesel th«ng th­êng. · Kh¸i qu¸t · B¬m · Gîi ý khi söa ch÷a -1-
 2. Kh¸i qu¸t HÖ thèng nhiªn liÖu cña EFI-diezel th«ng th­êng Trong EFI- diezel th«ng th­êng, thêi ®iÓm phun vµ l­îng phun ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tö. ThiÕt bÞ t¹o ra ¸p suÊt nhiªn liÖu còng chÝnh lµ lo¹i b¬m sö dông trong ®éng c¬ diezel th«ng th­êng. Gîi ý: M¹ch håi nhiªn liÖu tõ vßi phun hoÆc b¬m phun kh«ng ®­îc minh häa ë phÝa bªn tr¸i, mµ m¹ch håi nhiªn liÖu g¾n víi hÖ thèng nhiªn liÖu thùc tÕ. (1/2) Nhiªn liÖu ®­îc b¬m cÊp liÖu hót lªn tõ b×nh nhiªn liÖu, ®i qua bé läc nhiªn liÖu råi ®­îc dÉn vµo b¬m ®Ó t¹o ¸p suÊt råi ®­îc b¬m ®i b»ng pÝtt«ng cao ¸p ë bªn trong m¸y b¬m phun. Qu¸ tr×nh nµy còng t­¬ng tù nh­ trong m¸y b¬m ®éng c¬ diezel th«ng th­êng. Nhiªn liÖu ë trong buång b¬m ®­îc b¬m cÊp liÖu t¹o ¸p suÊt ®¹t møc 1.5 vµ 2.0 Mpa. H¬n n÷a, ®Ó t­¬ng øng víi nh÷ng tÝn hiÖu ph¸t ra tõ ECU, SPV sÏ ®iÒu khiÓn l­îng phun (kho¶ng thêi gian phun) vµ TCV ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu (thêi gian b¾t ®Çu phun). Gîi ý: M¹ch håi nhiªn liÖu tõ vßi phun hoÆc b¬m phun kh«ng ®­îc minh ho¹ ë phÝa bªn tr¸i, mµ m¹ch håi nhiªn liÖu g¾n víi hÖ thèng nhiªn liÖu thùc tÕ. (2/2) Lo¹i m¸y b¬m Mét EFI-diezel th«ng th­êng sö dông mét trong hai lo¹i m¸y b¬m ph©n phèi: m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng trôc, vµ m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng kÝnh cã ¸p suÊt phun cao h¬n. -2-
 3. · CÊu tróc bªn trong cña m¸y b¬m lo¹i pÝtt«ng h­íng trôc · CÊu tróc bªn trong cña m¸y b¬m lo¹ pÝtt«ng h­íng kÝnh Tham kh¶o ¸p suÊt phun ®èi víi tõng lo¹i m¸y b¬m M¸y b¬m lo¹i pit«ng h­íng trôc (Sö dông cho 5L-E 1KZ-TE, vv..): Tèi ®a xÊp xØ 80MPa. M¸y b¬m lo¹i pit«ng h­íng kÝnh (Sö dông cho c¸c ®éng c¬ phun trùc tiÕp nh­ 1HD-FTE, 15B-FTE, vv..): Tèi ®a xÊp xØ 130MPa. M¸y b¬m CÊu tróc c¸c bé phËn cña m¸y b¬m lo¹i pÝtt«ng h­íng trôc Lo¹i m¸y b¬m nµy gåm c¸c bé phËn sau: (1/1) -3-
 4. · Vµnh con l¨n · Con l¨n · §Üa cam · PÝtt«ng -4-
 5. Sù vËn hµnh c¸c bé phËn cña m¸y b¬m pit«ng cao ¸p h­íng trôc (1/1) CÊu tróc c¸c bé phËn cña m¸y b¬m pit«ng cao ¸p h­íng kÝnh Lo¹i m¸y b¬m nµy gåm c¸c bé phËn sau: (1/1) · Vµnh cam · 4 con l¨n -5-
 6. · 4 pÝtt«ng Tham kh¶o Lo¹i m¸y b¬m 6 xilanh (1/1) M¸y b¬m 6 xilanh M¸y b¬m 4 xilanh Sù vËn hµnh c¸c bé phËn m¸y b¬m pÝtt«ng cao ¸p h­íng kÝnh (1/1) -6-
 7. Gîi ý khi söa ch÷a L¾p ®Æt m¸y b¬m phun L¾p ®Æt m¸y b¬m phun b»ng c¸ch giãng th¼ng hµng c¸c dÊu ghi nhí trªn b¬m phun víi dÊu vÞ trÝ tham kh¶o trªn ®éng c¬. Do ECU nhËn biÕt ®­îc thêi ®iÓm phun vµ thùc hiÖn nh÷ng hiÖu chØnh thÝch hîp, nªn kh«ng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh thêi ®iÓm phun sau khi l¾p r¸p nh­ ®èi víi m¸y b¬m diezel lo¹i c¬ khÝ. (1/1) KiÓm tra SPV KiÓm tra SPV b»ng c¸ch ng¾t gi¾c nèi vµ ®o ®iÖn trë gi÷a c¸c cùc cña SPV. (1/1) KiÓm tra TCV KiÓm tra cuén d©y cña TCV b»ng c¸ch ng¾t gi¾c nèi vµ ®o ®iÖn trë gi÷a c¸c cùc cña TCV. -7-
 8. KiÓm tra sù vËn hµnh cña TCV b»ng c¸ch nèi cùc d­¬ng (+) vµ cùc ©m (-) cña ¾c quy víi c¸c cùc cña TCV vµ kiÓm tra tiÕng kªu l¸ch c¸ch cña van ®iÖn. (1/1) -8-
 9. Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về dòng điện. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -9-
 10. Câu hỏi -1 Minh họa dưới đây thể hiện máy bơm pítông hướng trục. Từ nhóm từ đã cho, hãy chọn bộ phận để thực hiện quá trình điều kiển (1-4) sau đây. 1. Bơm nhiên liệu từ bình 2. Bơm và phân phối nhiên nhiên liệu. liệu. 3. Điều khiển lượng phun. 4. Điều khiển thời điểm phun. a) Bơm cấp liệu b) Cảm biến tốc độ c) Roto d) Vành con lăn e) Đĩa cam f) TCV g) SPV h) Píttông Trả lời: 1. 2. 3. 4. Câu hỏi- 2 Minh họa dưới đây thể hiện máy bơm cao áp kiểu píttông hướng kính. Từ nhóm từ đã cho, chọn bộ phận để thực hiện quá trình điều khiển (1-4) sau đây. 1. Bơm nhiên liệu áp suất cao. 2. Phân phối nhiên liệu. 3. Điều khiển lượng phun. 4. Điều khiển thời điểm phun. a) Bơm cấp liệu b) Cảm biến tốc độ c) Vành cam d) Con lăn e) Píttông f) Roto g) SPV h) TCV Trả lời: 1. 2. 3. 4. -10-
 11. Câu hỏi -3 Đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu sau đây. Các câu trả Stt Câu hỏi Đúng hoặc Sai lời đúng 1. Bơm cao áp kiểu píttông hướng trục dùng trong EFI-diezel thông thường sử Đúng Sai dụng áp suất phun lớn hơn bơm cao áp kiểu píttông hướng kính. 2.Bơm cao áp kiểu píttông hướng trục và bơm cao áp kiểu píttông hướng kính (cả hai được sử dụng trong EFI- diezel thông thường) có hệ thống tạo áp suất nhiên liệu và phân phối nhiên liệu như nhau. Đúng Sai Tuy nhiên điều khiển lượng phun và thời điểm phun khác nhau. Câu hỏi - 4 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây. Các câu trả lời Stt Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng 1. Kiểm tra các cuộn dây cho SPV và TCV được thực hiện bằng cách đo Đúng Sai điện trở giữa các cực. 2. Để lắp đặt lại máy bơm cao áp của EFI-diezel thông thường trên động cơ, thời điểm phun phải được điều chỉnh lại như với loại máy bơm diezel kiểu Đúng Sai cơ khí. -11-
Đồng bộ tài khoản