Email đầu tiên: linh hồn của chiến lược Email Marketing

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
250
lượt xem
124
download

Email đầu tiên: linh hồn của chiến lược Email Marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Email đầu tiên gửi đến khách hàng (welcome email) được xem là một trong những vũ khí quan trọng nhất của công ty khi sử dụng chiến lược email marketing. Tuy nhiên không hẳn tất cả các marketer đều biết cách khai hỏa chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Email đầu tiên: linh hồn của chiến lược Email Marketing

  1. Email u tiên: linh h n c a chi n lư c email marketing
  2. Email u tiên g i n khách hàng (welcome email) ư c xem là m t trong nh ng vũ khí quan tr ng nh t c a công ty khi s d ng chi n lư c email marketing. Tuy nhiên không h n t t c các marketer u bi t cách khai h a chúng. Welcome email là email u tiên mà công ty g i n khách hàng sau khi h ăng ký trên trang web c a công ty v i mong mu n nh n ư c các d ch v trên m ng, b n tin n i b , c p nh t thông tin doanh nghi p hay các chương trình khuy n mãi s n ph m… M t welcome email thông thư ng s bao g m l i c m ơn khách hàng ã ăng ký d ch v ; m t kh u khi ăng ký s d ng; ư ng d n vào trang web c a công ty; cách th c h y ăng ký ho c c p nh t thông tin ngư i s d ng, a ch email tr l i m i th c m c. Welcome email là cơ h i marketing tuy t v i vì kh năng ngư i tiêu dùng m thư này cao hơn nhi u so v i các email spam khác b i khách hàng quan tâm và mu n ti p nh n nhi u thông tin v công ty và các s n ph m d ch v . Và t t nhiên, thông qua email u tiên này, giao ti p gi a khách hàng và công ty s nhanh chóng và hi u qu hơn. Có th nói toàn b chi n lư c ti p th b ng thư i n t có thành công hay không ph thu c r t nhi u vào lá thư u tiên này. V y t i sao không t n d ng cơ h i này gây n tư ng v i ngư i tiêu dùng khi welcome email mang l i r t nhi u l i ích? Hi u qu cao Theo nghiên c u c a H i Marketing tr c ti p New York, Su t hai năm qua, welcome email óng vai trò quan tr ng nh t trong marketing b ng thư i n t vì th hi n ư c giao ti p hai chi u. Doanh nghi p nh n bi t s
  3. quan tâm c a khách hàng, khách hàng ư c cung c p thông tin liên quan n doanh nghi p mà h mong mu n ư c ti p nh n. H i Marketing tr c ti p New York ã nghiên c u nh ng welcome email c a 118 công ty bán l l n t i M như Art.com, Best Buy, Coach, Drug-store.com, Gap, HP, Macy’s, Target… tìm hi u các công ty này n m b t và t n d ng “ n tư ng u tiên” c a khách hàng như th nào thông qua welcome email. Nghiên c u cho th y trong năm 2007, 72% các nhà bán l g i welcome email cho khách hàng so v i 62% vào năm 2006. i u ó cho th y, các doanh nghi p ngày càng nh n th c ư c t m quan tr ng c a welcome email. ng th i, 98% nh ng welcome email u có ư ng d n n các trang mua s m c a công ty thay vì ch có 88% vào năm 2006. Các doanh nghi p ngày nay ã bi t cách s d ng welcome email t o cơ h i cho khách hàng ti p c n càng nhi u thông tin c a doanh nghi p càng t t. Kh năng ti p c n nhanh Email u tiên g i n khách hàng càng g n v i th i gian ăng ký tài kho n trên trang web, t l thành công càng cao và còn ch ng t s năng ng c a doanh nghi p. Nghiên c u c a H i Marketing tr c ti p New York cho th y 61% doanh nghi p g i welcome email ch trong vòng 10 phút sau khi ngư i tiêu dùng ăng ký tài kho n trên trang web c a h . 19% doanh nghi p thì ph i m t th i gian lâu hơn nhưng cũng không quá 24 ti ng. 13% doanh nghi p khác thì trong vòng m t tu n m i g i email u tiên n ngư i tiêu dùng. Có n 6% doanh nghi p trong cu c nghiên c u hơn m t tu n m i g i email u tiên. Trì hoãn vi c g i email u tiên n
  4. khách hàng là nguyên nhân chính khi n email c a b n có th b xóa b vì có th khách hàng s quên m t h ã ăng ký nh n email. Thu th p nhi u thông tin Các công ty ang c g ng c i ti n hình th c welcome email thu hút khách hàng, ch ng h n thay vì g i nh ng email toàn ch , h s g i nh ng email có n i dung HTML hay XHTML (ngôn ng ánh d u siêu văn b n). N i dung sinh ng, hình th c phong phú s khi n ngư i tiêu dùng nh nhi u n trang web và quay l i thư ng xuyên. Các công ty không mu n t ra nhi u câu h i chi ti t khi ăng ký s d ng email vì n u m t nhi u th i gian, ngư i ăng ký s chán n n và ng ng ngay công vi c. Tuy nhiên, không có thông tin y v khách hàng s khi n công ty g p nhi u khó khăn khi không hi u bi t nhu c u, mong mu n c a h và s không th g i i nh ng email áp ng ư c mong i c a khách hàng. Welcome email có th giúp công ty kh c ph c i u này b ng cách c p nh t thông tin v khách hàng m i khi h m email, theo dõi nh ng mong mu n c a h , công ty s tr i nghi m nhi u hơn, c m nh n nhi u hơn v khách hàng c a mình. Lưu ý khi xây d ng welcome email: 1. ng b v i toàn chương trình Welcome email ư c xem là kh i u m i quan h giao ti p b ng email v i khách hàng. Do ó, welcome email ph i ng b v i các email thông tin ti p theo v hình th c, cách di n t. Các marketer thư ng không sáng t o mà ch ph thu c khuôn m u vào welcome email có s n mà không
  5. phù h p v i toàn b chương trình ti p th b ng thư i n t s ng d ng ti p sau. 2. Luôn nh c khách hàng nh v l i ích c a m i quan h email Luôn nh c khách hàng t i sao h nên ăng ký s d ng và theo dõi nh ng email c a doanh nghi p. Hãy cho h nh ng lý do h nên làm th gia tăng l i ích c a m i quan h giao ti p b ng email này. 3. Ti p c n khách hàng úng m c tiêu t ra ng g i m t email u tiên dài lo ng ngo ng nh ng thông tin không c n thi t. Hãy xác nh rõ m c tiêu c a công ty khi s d ng chương trình ti p th b ng thư i n t là gì? Li u b n ang mu n hư ng khách hàng n m t trang web mua s n ph m d ch v ? Hay b n ang mu n s d ng thư i n t xây d ng hình nh c a doanh nghi p mình? Hay ơn gi n b n ch mu n khách hàng c nh ng bài vi t hay xem nh ng banner qu ng cáo trên trang web? Hãy t p trung vào m c tiêu ngay t email u tiên g i n khách hàng. 4. Kèm theo quà t ng, khuy n mãi Quà t ng hay khuy n mãi luôn là ng l c thúc y khách hàng hành ng. Vì th trong email u tiên, hãy cung c p cho khách hàng nh ng cơ h i ư c nh n quà hay khuy n mãi. N u trang web c a b n là m t trang chuyên cung c p bài vi t qua m ng thì hãy t ng thêm cho khách hàng nh ng bài vi t nho nh khác khi h ăng ký mua m t bài c bi t. Ho c cho khách hàng m t cơ h i rút thăm trúng thư ng khi h vào thăm trang web. Nên nh , hãy t o s c nh tranh b ng cách gi i h n th i gian cho vi c áp d ng khuy n mãi, t ng quà này.
  6. 5. S lư ng email ti p c n khách hàng Ch c n ba welcome email là nh n bi t khách hàng mu n nh n hay t ch i cơ h i ti p xúc v i doanh nghi p. Email u tiên xác nh n ăng ký s d ng và bi t ư c kho ng th i gian mà khách hàng mong mu n giao ti p b ng thư i n t ti p theo - hàng tu n hay hàng tháng. Email th hai s t o cơ h i cho khách hàng nh n th c li u h ã nh n ư c nh ng thông tin th c s quan tr ng v i h chưa, hay ch là nh ng thông tin chung chung không áng quan tâm. Email th ba nên khéo léo thu th p ý ki n c a khách hàng li u h có mong mu n nh n thông tin t doanh nghi p n a hay không ho c doanh nghi p c n b sung nh ng thông tin c n thi t gì khác. Ngư i nh n thư spam nhi u nh t th gi i Spam hay junk email là nh ng thư i n t không m i mà n thư ng ư c g i b a bãi cho nhi u ngư i nh m gi i thi u và bán hàng hóa, d ch v . Khi còn ương ch c, m i ngày t ng giám c t p oàn Microsoft nh n n 4 tri u email không h n trư c, h u h t chúng u là nh ng thư qu ng cáo. Tuy nhiên, ông vua ph n m m có c m t h th ng chuyên bi t l c b nh ng email không mong i này. Steve Ballmer, t ng giám c ương quy n c a Microsoft ã phát bi u t i m t h i ngh Singapore r ng “ Ngài Gates có l là ngư i b spam nhi u nh t th gi i vì m t lý do ơn gi n: ông y là Bill Gates ”. Ông Ballmer cũng t nh n là m t trong nh ng ngư i b spam mail có h ng trên th gi i vì ông luôn ưa a ch email c a mình m i khi di n thuy t. Dù Microsoft s d ng nhi u công ngh l c thư rác hi n i, m i
  7. ngày v n có kho ng 10 thư rác l t ư c vào trong h p thư nh n v c a ông Ballmer.
Đồng bộ tài khoản