Este tiết 3

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
209
lượt xem
39
download

Este tiết 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa vào công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở hãy suy luận ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Este tiết 3

 1. Së Gi¸o Dôc Vμ §μo T¹o Daklak Daklak Tr−êng THPT NguyÔn BØnh Khiªm THPT NguyÔn M«n Ho¸ Häc Líp 12 C¬ B¶n
 2. TiÕt 3: ESTE Néi Dung I. Kh¸i niÖm,danh ph¸p II. TÝnh chÊt vËt lÝ: III. TÝnh chÊt ho¸ häc: IV. §iÒu chÕ V. øng dông
 3. I. Kh¸i niÖm,danh ph¸pnghÜal¹i s¶nthµnh phÇn H·y nhí phÈm cña Dùa vµo ®Þnh ph©ngi÷a axit cacboxylic H·y tÝch ph¶n øng vµ tõ c«ng 1. Kh¸i niÖm: vµcña axitt¹ohäccã líph·y thøc chung ancol ®·®¬n chøc gièng cña este ra g× ë 11 vµ kh¸c víi axit ban ®Çu? ®−a ra c«ng thøc chung cña este a. XÐt vÝ®¬n chøc?th«ng qua c¸c vÝ dô sau? dô: H2SO4 ññ, to OC CH3CO OH +HOC2H5 CH3COOC2H5 + H2O OC Este b. Kh¸i niÖm: ) -CH(CH )-CH CH3CO OH + H-O(CH2 2 -O(CH 3 3 Khi thay nhãm OH ë nhãm cacboxyl cña axittocacboxylic b»ng nhãm OR’ ®−îc este H2SO4 ññ, CH3COO(CH2)2-CH(CH3)-CH3 + O(CH H2 O Este
 4. c. C«ng thøc chung: thøc chung cña axit Dùa vµo c«ng c. caboxylic no, ®¬n chøc, m¹ch hë vµ ancol -Este ®¬n chøc:RCOOR’ hë h·y suy luËn no, ®¬n chøc, m¹ch R: Gèc hidrocacbon hoÆcno ®¬n chøc ®· cho? c«ng thøc cña este H R’: Gèc hidrocacbon. -Este no ®¬n chøc ®−îc t¹o thµnh tõ axit no ®¬n chøc m¹ch hë vµ ancol no ®¬n chøc m¹ch hë cã CTPT CnH2nO2 ( n ≥ 2) Gi¶i thÝch: -Axit cacboxylic no, ®¬n chøc, m¹ch hë: a≥0 CaH2a+1COOH -Ancol no, ®¬n chøc, m¹ch hë: CbH2b+1OH(b ≥ 1) ⇒ Este no, ®¬n chøc, m¹ch hë: CaH2a+1COOCbH2b+1 hay CnH2nO2(n ≥2) Víi n= a + b + 1
 5. Nh×n vµo c«ng thøc cña este cã 2. Danh ph¸p H·y ®äc tªn c¸c este Danh RCOOR’ c«ng thøccoi nh− gåm ta cã thÓ sau? hai phÇn lµ gèc HC R’ vµ gèc axit RCOO nªn : Tªn este = Tªn gèc R’ + Tªn gèc axit RCOO(®u«i “at”) VÝ dô: Metyl fomat HCOO-CH3 CH3COO-C2H5 Etyl axetat CH2=CH-COO-CH3 Metyl acrylat CH3-COO-CH=CH2 Vinyl axetat Metyl benzoat C6H5-COO-CH3
 6. * t so, kh¶ n¨ng tan trong n−ícTr¹ng th¸i,kh¶ n¨ng cña II. TÝnh3CH2CH2vËt lÝ:So s¸nh tan]gi¶i thÝchíc,nhiÖt ®é 2H5 CH chÊt COOH >CH3[CH2 3CH2OH>CH3COOC vµ trong n− nhiÖt ®é s«i, kh¶ s«i cña este nãin−íc n¨ng tan trong chung? *Gi¶i thÝch: - Este kh«ng t¹o ®−îc liªn kÕt hidro axit vµ c¸c tö este cña este víi c¸c gi÷a c¸c ph©n * ë ®iÒu kiÖn th−êngancol cã cïng khèi ph©n tömol víi c¸c : vµ kh¶ n¨ng t¹o liªn kÕt hidro gi÷a c¸c l−îng este láng n−íc rÊt ph©n tö hoÆc cïng sè nguyªn tö - ChÊtph©n töhoÆc r¾nkÐm C th«ng qua vÝ dô sau ? -Liªn kÕt hidro trong axit bÒn h¬n trong ancol - HÇu nh− kh«ng tan trong n−íc ThÝ *NhiÖt ®é s«i vµ kh¶ n¨ng tan trong n−íc thÊp h¬n axit dô: CH3CH2CH2COOH cïng khèi 2l]−CH2OH ph©n tö hoÆc cïng hoÆc ancol cã CH3[CH 3 îng mol CH3COOC2H5 o o (M=88) t so =163,5tö C (M=88) t s =132oC (M=88) ts =77o C sè nguyªn oC tan nhiÒu trong n−íc tan Ýt trong n−íc kh«ng tan trong n−íc * C¸c este th−êng cã mïi th¬m ®Æc tr−ng
 7. CH3COOCH2C6H5 CH3COO[CH2]2CH(CH3)2 Isoamyl axetat cã Benzyl axetat cã mïi mïi cña chuèi th¬m cña hoa nhµi Mïi th¬m cña mét sè este Etyl butirat vµ etyl Geranyl axetat cã propionat cã mïi døa mïi hoa hång
 8. H·y nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña III. TÝnh chÊt ho¸ häc: ph¶n øng gi÷a axit 1. Ph¶n øng thuû ph©n(ph¶n øng ë nhãm chøc): cacboxylic víi ancol ®· xÐt a. Ph¶n øng thuû ph©n trong m«i tr−êngvÒ este? ë phÇn kh¸i niÖm axit VÝ dô: H2SO4 ññ, to CH3CO OHH5 + H2O Ht5,H SO CH3COOH + C2H5OH CH COOC + HOC2 0 2 4 3 2 CH3CO OC2H5 + H2O *Tæng qu¸t: t0 ,H2SO4 RCOOR’ + H2O RCOOH + R’OH Lµ ph¶n øng este ho¸ cã b¶n chÊt thuËn nghÞch *§Æceste t¹o ra cã thÓ ph¶nlµ thuËn nghÞch ®iÓm:Ph¶n øng øng víi cã nghÜa lµ n−íc ®Ó t¹o thµnh c¸c s¶n phÈm ban ®Çu.§ã lµ mét trong nh÷ng tÝnh chÊt cña este:ph¶n øng thuû ph©n trong m«i tr−êng axit
 9. NhËn xÐt ®Æc ®iÓm 1. Ph¶n øng thuû ph©n(ph¶n øng ë nhãm chøc): cña ph¶n øng thuû a. Ph¶n øng thuû ph©n trong m«i tr−êng axit ph©n trong m«i tr−êng b. Ph¶n øng thuû ph©n trong m«i tr−êng baz¬ baz¬? (ph¶n øng xµ phßng hãa) VÝ dô: CH3COOC2H5 +NaOH → ⎯t⎯ CH COONa + C H OH o 3 25 Etyl axetat Natriaxetat Ancol etylic *Tæng qu¸t: ⎯⎯→ to RCOOR’ + NaOH RCOONa + R’OH *§Æc ®iÓm: Ph¶n øng mét chiÒu.
 10. 2. Ph¶n øng cña gèc hidrocacbon (ph¶n øng thÕ, céng,t¸ch,trïng hîp...) VÝ dô: nCH2 = CH ⎯⎯⎯ ( CH2 CH )n → t o , xt , p COOCH3 COOCH3 Metyl acrylat Polimetyl acrylat
 11. V. §iÒu chÕ Dùa vµo ®Æc ®iÓm ph¶n øng h·y cho biÕt lµm 1. Ph−¬ng ph¸p chung c¸ch nµo ®Ó t¨ng hiÖu ( Th−êng dïng ph¶n øng este ho¸): suÊt ph¶n øng? H2SO4 ññ, to RCOOH + R’OH RCOOR’ + H2O §Ó t¨ng hiÖu suÊt ph¶n øng: -Dïng d− l−îng axit hoÆc ancol -Gi¶m nång ®é cña c¸c s¶n phÈm 2. Ph¶n øng riªng: VÝ dô: CH3COOH + CH ≡ CH⎯⎯⎯ → t o , xt CH3COOCH=CH2 Axit axetic Axetilen Vinyl axetat
 12. V. øng dông B¸nh N−íc hoa Xµ phßng,chÊt giÆt röa Mét sè øng dông cña este KÝnh « t« MÜ phÈm Phô gia thùc phÈm Keo d¸n
 13. Cñng cè: C©u 1: H·y ®iÒn ch÷ § (®óng) hoÆc S (sai) vµo « trèng ë c¸c ph¸t biÓu sau: S a.Este lµ ph¶n øng gi÷a axit vµ ancol b.Este lµ hîp chÊt h÷u c¬ trong ph©n tö cã nhãm COO − S c.Este no,®¬n chøc,m¹ch hë cã CnH2nO2,víi n ≥2 § d.Hîp chÊt CH3COOC2H5 thuéc lo¹i este § e.S¶n phÈm cña ph¶n øng gi÷a axit vµ ancol lµ este S *Gi¶i thÝch:-C©u a sai v× kh«ng tæng qu¸t trong mäi tr−êng hîp. -C©u b sai v× este kh«ng cã anion RCOO − -C©u e sai v× chØ ®óng víi axit cacboxylic
 14. C©u 2: S¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt (1) CH3CH2CH2OH; (2) CH3COOCH3; (3)CH3CH2COOH A.(3)
 15. C©u 3: Hîp chÊt X ®¬n chøc cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. X t¸c dông ®−îc víi dung dÞch NaOH nh−ng kh«ng t¸c dông ®−îc víi Na. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. CH3CH2COOH B. CH3COOCH3 C. HCOOCH3 D. OHCCH2OH H−íng dÉn c¸ch lµm: -X cã CT§GN lµ CH2O.VËy CTPT cña X lµ (CH2O)n hay CnH2nOn . X cã π + v = 2n+2−2n = 1 ⇒ X cã 1 liªn kÕtπ 2 -X ®¬n chøc,t¸c dông víi NaOH,kh«ng t¸c dông víi Na ⇒ lµ este X no ®¬n chøc hoÆc axit no ®¬n chøc cã CTPT lµ C2H4O2.Dùa vµo c¸c ®¸p ¸n ⇒ X lµ este HCOOCH3
 16. C¶m ¬n quý thÇy c« gi¸o vμ c¸c em häc sinh ®· tham dù tiÕt häc h«m nay! Chóc c¸c em lu«n häc tèt! Ch
Đồng bộ tài khoản