Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Antimatter

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
64
lượt xem
9
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Antimatter

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Antimatter là một kỹ xảo cho phép nghịch đảo (inverse) những vùng chọn sáng (brightness) mà không ảnh hưởng đến các giá trị của vùng chọn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Antimatter

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng Antimatter Antimatter l° mÊt k˛ x®o cho phæp nghŸch Ω®o (inverse) nh˘ng vÔng ch‡n süng (brightness) m° kh·ng ®nh hıÍng tËi cüc giü trŸ cða vÔng ch‡n Hue v° Saturation. Vœ dÚ : Antimatter s¡ Ω‰i nh˘ng m°u v°ng s∫m th°nh m°u v°ng nh≠t. áiÃm n°y khüc vËi filter Inverse cða Photoshop nh±m t≠o ra µm b®n cða h÷nh. M°u µm b®n s¡ chuyÃn m°u v°ng Ω∫m th°nh m°u xanh nh≠t. Antimatter l° mÊt trong cüc filter cða Eye Candy kh·ng c‹ hÊp tho≠i. Do ΩiÀu kiŒn in ∂n l° tr∞ng Ωen n≈n kh·ng thà diÕn t® cho cüc b≠n th∂y h∆t ΩıÏc tüc dÚng cða filter Antimatter duy tr÷ cüc giü trŸ Hue v° Saturation nhı th∆ n°o. T∂t nhi≈n, nh˘ng th˙c nghiŒm vËi cüc m°u s∞c khüc nhau tr≈n ®nh, s¡ giÓp ngıÈi thi∆t k∆ l°m quen nhanh ch‹ng vËi cüc kh® nØng cða filter n°y. Cüc bıËc ti∆n h°nh MÍ mÊt ®nh b∂t k¸ c‹ s≥n trong müy (n≈n l˙a ®nh c‹ nhiÀu m°u Ωà th∂y rfl hiŒu ˆng). DÔng filter Antimatter, ta c‹ k∆t qu® nhı h÷nh cho Í trang b≈n, Í Ωµy t·i s¯ dÚng file Temple c‹ trong thı mÚc Sample cða Photoshop 5.5.
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Sau khi mÍ file n°y ra m°n h÷nh. B≠n h¨y ch‡n lŒnh Layer > Mode > 8 Bits/Channel Ωà Ω‰i ch∆ ΩÊ m°u cða file n°y t˜ 16 bit sang 8 bit. Ti∆p theo, b≠n h¨y dÔng c·ng cÚ Type Tool nh∫p k˚ t˙ ìFilter ANTiMATTERî v°o h÷nh. H¨y s¯ dÚng m°u tr∞ng cho ch˘ cÔng vËi cüc thi∆t Ω¥t nhı trong hÊp tho≠i cho Í trang b≈n. Ch‡n xong nh∂p chuÊt v°o nÓt OK. B≠n c‹ thà s¯ dÚng c·ng cÚ Move Tool Ωà di chuyÃn k˚ t˙ v˜a t≠o tËi vŸ trœ thœch hÏp tr≈n h÷nh.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy áà quan süt k∆t qu® hiŒu ˆng rfl hÁn, b≠n n≈n t≠o mÊt ΩıÈng viÀn m°u Ωen quanh cüc k˚ t˙. áà t≠o ΩıÈng viÀn, Ω∑u ti≈n b≠n nh∂n phœm Ctrl v° nh∂p v°o layer chˆa k˚ t˙ v˜a t≠o Ωà t®i vÔng ch‡n cða lËp n°y tr≈n h÷nh. Sau Ω‹, nh∂p nÓt Create new layer b≈n dıËi palette Layers Ωà t≠o mÊt lËp mËi (Layer 1). Ti∆p theo, b≠n ch‡n lŒnh Edit > Stroke. Trong hÊp tho≠i Stroke, b≠n nh∫p giü trŸ 3 pixel cho hÊp Width; ch‡n mÚc Center, sau Ω‹ nh∂p chuÊt v°o nÓt OK. MÊt ΩıÈng viÀn m°u Ωen s¡ xu∂t hiŒn xung quanh k˚ t˙, h¨y nh∂n Ctrl + D Ωà kh¯ ch‡n.
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy áà th˙c hiŒn hiŒu ˆng Antimatter cho c® ph·ng nÀn ®nh cÔng vËi k˚ t˙ v˜a t≠o, b≠n h¨y ch‡n lŒnh Flatten Image trong menu palette Layers Ωà æp ph≤ng ®nh th°nh mÊt lËp Background.
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Bµy giÈ b≠n s¡ üp dÚng filter Antimatter b±ng cüch ch‡n lŒnh Filter > Eye Candy 3.0 > Antimatter. Khi Ω‹ k∆t qu® tr≈n h÷nh s¡ nhı sau. ®nh g‚c (h÷nh tr≈n) v° ®nh sau khi üp dÚng bÊ l‡c Antimatter (h÷nh dıËi).
  7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy B°i t∫p : V°o thı mÚc Samples trong Photoshop 5.5 (tÔy müy cða b≠n m° t≈n ΩıÈng dπn s¡ khüc nhau) mÍ File Flowers.JPG. Th˙c hiŒn filter Antimatter. B≠n c‹ nh∫n xæt g÷ vÀ m°u s∞c chuyÃn Ω‰i so vËi ®nh g‚c? Cüc b≠n c‹ thà dÔng th≈m b®ng Show info trong tr÷nh ΩÁn Windows Ωà thà hiŒn tham s‚ m°u qua c·ng cÚ ‚ng nhfi gi‡t. á‡c cüc trŸ s‚ trıËc v° sau khi dÔng filter - Nh∫n Xæt?
Đồng bộ tài khoản