Flo

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
114
lượt xem
31
download

Flo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Flo tác dụng với Hydro trong điều kiện nào? -Sản phẩm? viết phương trình phản ứng? -Phản ứng này thuộc loại phản ứng nào? Flo va hydro đóng vai trò gì trong phản ứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Flo

 1. FLO Bµi CÊu h×nh electron cña flo
 2. VÞ trÝ cña flo trong HTTH PhiÕu giao viÖc sè 1 1. Cho biÕt vÞ trÝ cña flo trong b¶ng HTTH? 2. Cho biÕt ký hiÖu ho¸ häc, khèi l−îng nguyªn tö? sè thø tù 3. ViÕt cÊu h×nh electron cña flo? 4. C«ng thøc ph©n tö cña flo? 5. ViÕt s¬ ®å cÊu t¹o nguiyªn tö flo?
 3. dap an so 1flo.doc
 4. I. Nghiªn cøu tÝnh chÊt vËt lý vμ tr¹ng th¸i tù nhiªn cña flo PhiÕu giao viÖc sè 2 Nªu mét vµi tÝnh chÊt lý häc ®Æc tr−ng cña flo? 1. Trong tù nhiªn flo th−êng tån t¹i d−íi d¹ng nµo? 2.
 5. §¸p ¸n phiÕu giao viÖc sè 2 1. Lµ chÊt khÝ mµu lôc nh¹t rÊt ®éc 2. Cã trong hîp chÊt t¹o nªn men r¨ng cña ng−êi, ®éng vËt, trong l¸ cña mét sè lo¹i c©y vµ trong c¸c kho¸ng chÊt d−íi d¹ng muèi florua: CaF2, AlF3 vµ 3NaF (criolit). Nã chiÕm 0,08% khèi l−îng vá tr¸i ®Êt
 6. II. Nghiªn cøu tÝnh chÊt ho¸ häc cña flo 1. T¸c dông víi kim lo¹i PhiÕu giao viÖc sè 3 Flo cã t¸c dông víi kim lo¹i kh«ng? hiÖn 1. t−îng? S¶n phÈm g× ®−îc t¹o ra? 2. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng? 3. Flo ®ãng vai trß lµ chÊt g×, kim lo¹i ®ãng vai 4. trß lµ chÊt g× trong ph¶n øng? Ph¶n øng nµy thuéc lo¹i ph¶n øng nµo? 5.
 7. T¸c dông víi nh«m T¸c dông víi magiª
 8. §¸p ¸n phiÕu giao viÖc sè 3 1. Flo t¸c dông trùc tiÕp hÇu hÕt víi c¸c kim lo¹i (kÓ c¶ vµng, b¹c, b¹ch kim). 2. HiÖn t−îng cã tiÕng næ nhÑ, ch¸y, khÝ tho¸t ra mµu tr¾ng ®ã lµ khÝ AlF3 (t¸c dông víi Al) 3. Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: 2 Al + 3F2 = 2 AlF3 4. Flo ®ãng vai trß chÊt oxi hãa, kim lo¹i ®ãng vai trß chÊt khö. 5. Ph¶n øng nµy lµ ph¶n øng «xi hãa - khö
 9. 2. T¸c dông víi hydro PhiÕu giao viÖc sè 4 1. Flo t¸c dông víi hydro trong ®iÒu kiÖn nµo? 2. S¶n phÈm ? viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng? 3. Ph¶n øng nµy thuéc lo¹i ph¶n øng nµo? Flo vµ hydro ®ãng vai trß g× trong ph¶n øng? 4.KhÝ thu ®−îc khi tan trong n−íc tạo thành dung dÞch axit hay bazơ? 5. Axit HF cã tÝnh chÊt riªng g×? viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng miªu t¶ tÝnh chÊt riªng ®ã? øng dông cña axit HF? 6. So s¸nh tÝnh axit HBr, HI, HCl víi axit HF? gi¶i thÝch?
 10. §¸p ¸n phiÕu giao viÖc sè 4 1. Næ m¹nh ë nhiÖt ®é rÊt thÊp vµ c¶ trong bãng tèi 2. S¶n phÈm :khÝ HF, rÊt ®éc. Ph−¬ng tr×nh: H2 + F2 = 2HF 3. Lµ ph¶n øng oxi ho¸ - khö ;F: chÊt oxi hãa, H: chÊt khö. 4. KhÝ HF tan v« h¹n trong n−íc t¹o thµnh axit flohidric. 5. Axit HF t¸c dông víi SiO2. Ph−¬ng tr×nh: SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O øng dông: kh¾c ch÷, kh¾c h×nh, tÈy c¸c vÕt c¸t 6. TÝnh axit t¨ng dÇn HF < HCl< HBr
 11. 3. T¸c dông víi nước PhiÕu giao viÖc sè 5 1. Nªu hiÖn t−îng phản øng? Viết phương trình phản ứng? 2. Flo đóng vai trò gì trong phản ứng? 3. Nªu mét vµi øng dông cña flo?
 12. §¸p ¸n phiÕu giao viÖc sè 5 1.Bèc ch¸y, cã khÝ tho¸t ra, khÝ ®ã lµ oxi, Ph−¬ng trình phản øng: 2F2 + 2 H2O = 4HF + O2↑ 2. Flo ®ãng vai trß chÊt oxi hãa, oxi ®ãng vai trß chÊt khö. 3. ChÕ t¹o chÊt dÎo bÒn vÒ c¬ häc còng nh− bÒn vÒ ho¸ häc nh−: teflon
 13. Cñng cè: 1. TÝnh chÊt lý häc: Lµ chÊt khÝ mµu lôc nh¹t rÊt ®éc 2. TÝnh chÊt hãa häc: + T¸c dông víi kim lo¹i + T¸c dông víi hidro + T¸c dông víi n−íc 3. øng dông : sản xuÊt mét vµi chÊt dÎo bÒn vÒ c¬ häc, bÒn vÒ hãa häc nh−: teflon
Đồng bộ tài khoản