FM / LM Series

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
21
lượt xem
2
download

FM / LM Series

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: FM / LM Series

  1. DIN W72 x H72mm, W144 x H72mm Boä ñeám ño löôøng Leân / Xuoáng / Leân-Xuoáng Ñaëc ñieåm Coù theå löïa choïn chöùc naêng Nhaân/Chia Toác ñoä ñeám ñöôïc naâng caáp: 1cps ~ 5kcps Coù theå löïa choïn ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) hoaëc ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Boä nhôù duy trì trong 10 naêm (Söû duïng chaát baùn daãn oån ñònh) Caøi ñaët daáu thaäp phaân (Boá trí tröôùc daáu thaäp phaân treân maøn hình) Daûi nguoàn cung caáp ngoõ vaøo roäng: 100-240VAC 50/60Hz, 12-24VAC/DC Boä vi xöû lyù ñöôïc xaây döïng beân trong Thoâng tin ñaët haøng Moät giaù trò caøi ñaët Hai giaù trò caøi ñaët Chöùc naêng ño löôøng Loaïi caøi ñaët Loaïi hieån thò 4 chöõ soá 9999 6 chöõ soá 999999 Thoâng soá kyõ thuaät Phaàn toâ ñaäm chöùc naêng ñöôïc naâng caáp Moät giaù trò caøi ñaët Model Hai giaù trò caøi ñaët Loaïi hieån thò Soá chöõ soá hieån thò Kích thöôùc chöõ soá Nguoàn cung caáp (Tuøy choïn) Daûi ñieän aùp cho pheùp 90 ~ 110% tyû leä ñieän aùp Loaïi hieån thò: khoaûng 4.7VA (240VAC 60Hz), Khoaûng 5.1VA (24VAC 60Hz), Khoaûng 2.7W (24VDC) Coâng suaát tieâu thuï 1 giaù trò caøi ñaët: Khoaûng 5.6VA(240VAC 60Hz),Khoaûng 6.0VA(24VAC 60Hz),Khoaûng 3.3W(24VDC) 2 giaù trò caøi ñaët: Khoaûng 6.5VA(240VAC 60Hz),Khoaûng 6.5VA(24VAC 60Hz),Khoaûng 3.8W(24VDC) Toác ñoä ñeám. Max Coù theå löïa choïn: 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps baèng DIP switch beân trong Ñoä roäng tín hieäu Min Khoaûng 20ms (Ngoõ vaøo Reset) Ngoõ vaøo [Ngoõ vaøo coù ñieän aùp] Trôû khaùng ngoõ vaøo: 5.4kΩ, Ñieän aùp möùc “H”: 5-30VDC Loaïi Ñieän aùp möùc “L”: 0-2VDC CP1, CP2 ngoõ [Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp] Trôû khaùng luùc ngaén maïch: Max. 1kΩ, vaøo Ngoõ vaøo RESET Ñieän aùp dö luùc ngaén maïch: Max. 2VDC, Trôû khaùng luùc hôû maïch: Max. 100kΩ Thôøi gian ngoõ ra One-shot Moät giaù trò caøi ñaët: 0.5sec, Hai giaù trò caøi ñaët: 0.05 ~ 5sec Moät giaù trò caøi ñaët: SPDT (1c) Hai giaù trò caøi ñaët: giaù trò caøi ñaët 1: SPDT (1c) Tieáp Loaïi Hai giaù trò caøi ñaët: giaù trò caøi ñaët 1: SPST (1a) Ngoõ ra ñieåm giaù trò caøi ñaët 2: SPDT (1c) giaù trò caøi ñaët 2: SPST (1a) ñieàu Coâng suaát 250VAC 3A taûi coù ñieän trôû khieån Solid- Loaïi Moät giaù trò caøi ñaët: ngoõ ra 1 NPN collector hôû, Hai giaù trò caøi ñaët: ngoõ ra 2 NPN collector hôû state Coâng suaát Boä nhôù duy trì 10 naêm (Khi söû duïng boä nhôù chaát baùn daãn oån ñònh) Nguoàn beân ngoaøi
  2. Boä Ñeám Ño Löôøng Leân/Xuoáng/Leân-Xuoáng Thoâng soá kyõ thuaät Ñoä beàn ñieän moâi Ñieän trôû caùch ñieän 100MΩ (ôû 500VDC) Choáng Nguoàn AC nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: 1µs) bôûi nhieãu do maùy moùc nhieãu Nguoàn DC nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: 1µs) bôûi nhieãu do maùy moùc Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 10 phuùt Cô khí (Khoaûng 30G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Va chaïm Söï coá (Khoaûng 10G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Tuoåi thoï Cô khí Min. 10,000,000 laàn Relay Ñieän Min. 100,000 laàn (250VAC 3A vôùi taûi coù ñieän trôû) Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä löu tröõ (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng F4AM: Khoaûng 273g, F6AM: Khoaûng 280g, F4AM-2P: Khoaûng 275g, F6AM-2P: Khoaûng 282g, Nguoàn AC F4BM: Khoaûng 229g, F6BM: Khoaûng 236g, L4AM: Khoaûng 505g, L6AM-2P: Khoaûng 533g, Troïng L4AM-2P: Khoaûng 438g, L6BM: Khoaûng 445g löôïng F4AM: Khoaûng 268g, F6AM: Khoaûng 275g, F4AM-2P: Khoaûng 270g, F6AM-2P: Khoaûng 287g, Nguoàn DC F4BM: Khoaûng 224g, F6BM: Khoaûng 231g, L4AM: Khoaûng 511g, L6AM-2P: Khoaûng 538g, L4AM-2P: Khoaûng 444g, L6BM: Khoaûng 450g Sô ñoà keát noái : Keát noái ngoõ vaøo PNP taïi ngoõ vaøo tieáp ñieåm : Keát noái ngoõ vaøo NPN taïi ngoõ vaøo tieáp ñieåm
  3. Kích thöôùc Maët caét Ñôn vò: mm Maët caét Ñôn vò: mm Keát noái ngoõ vaøo Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Ngoõ vaøo Solid-state (Caûm bieán coù ngoõ vaøo chuaån: Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra NPN) Ngoõ vaøo coâng taéc [Caûm bieán] [Boä ñeám] [Caûm bieán] [Boä ñeám] [Boä ñeám] Maïch Maïch Maïch beân trong beân trong beân trong (Ngoõ ra NPN) (Ngoõ ra NPN Toác ñoä ñeám: collector hôû) Caøi ñaët 1 hoaëc 30cps Ngoõ vaøo CP1, CP2, RESET Ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Ngoõ vaøo Solid-state (Caûm bieán coù ngoõ vaøo chuaån: Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra PNP) Ngoõ vaøo coâng taéc [Caûm bieán] [Boä ñeám] [Caûm bieán] [Boä ñeám] [Boä ñeám] Maïch Maïch Maïch beân trong beân trong beân trong (Ngoõ ra PNP) (Ngoõ ra PNP Toác ñoä ñeám: collector hôû) Caøi ñaët 1 hoaëc 30cps Ngoõ vaøo CP1, CP2, RESET
  4. Boä Ñeám Ño Löôøng Leân/Xuoáng/Leân-Xuoáng Löïa choïn ngoõ vaøo logic Ngoõ vaøo logic ñöôïc thay ñoåi bôûi coâng taéc löïa choïn ngoõ vaøo logic ôû vò trí cuoái hoäp. Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Ngoõ vaøo khoâng Ngoõ vaøo coù coù ñieän aùp (NPN) ñieän aùp (PNP) Haõy chaéc chaén taét nguoàn tröôùc khi thay ñoåi ngoõ vaøo logic Keát noái ngoõ vaøo vaø ngoõ ra Tröôøng hôïp taûi hoaït ñoäng baèng nguoàn caáp Tröôøng hôïp taûi hoaït ñoäng baèng nguoàn caáp beân ngoaøi cuûa caûm bieán Maïch ñieän moät chieàu (Nguoàn caáp (Nguoàn caáp cho taûi) cho taûi) Haõy choïn ñuùng coâng suaát cuûa taûi, bôûi vì toång giaù trò Coâng suaát cuûa taûi phaûi khoâng ñöôïc vöôït quaù Max. 30VDC, coâng suaát taûi vaø doøng tieâu thuï khoâng theå vöôït quaù Max. 100mA coâng suaát coâng taéc cuûa transistor. coâng suaát doøng (Max. 50mA). Khoâng ñöôïc caáp ñieän aùp ngöôïc cöïc. Tröôøng hôïp söû duïng taûi daïng caûm öùng töø (Relay,...), haõy keát noái diode vôùi hai ñaàu taûi. Ñeám baèng nguoàn caáp beân ngoaøi nhö theá naøo Nguoàn caáp Thieát bò naøy baét ñaàu ñeám khi möùc “High” Coâng taéc beân ngoaøi (5-30VDC) ñöôïc caáp ôû CP1 hoaëc CP2 sau khi giôùi haïn S/W choïn PNP. (Möùc “Low”: 0-2VDC) Söû duïng 2 boä ñeám vôùi moät caûm bieán Haõy keát noái nguoàn cho caûm bieán ñöôïc caáp töø moät trong hai boä ñeám vaø choïn ngoõ vaøo logic cuøng moät loaïi.
  5. Löïa choïn baèng DIP switches Loaïi moät ngoõ ra (One-shot/Self-holding) Cheá ñoä ngoõ ra Cheá ñoä Up/Down Cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ vaøo Löïa choïn cheá ñoä Nhaân/Chia Löïa choïn coâng taéc Reset ôû maët tröôùc (ON/OFF) Toác ñoä ñeám Max. Loaïi hieån thò khoâng coù 4, 5, 6 trong SW1 7 ôû SW1 laø khoâng coù trong model moät ngoõ ra. Toác ñoä ñeám Max. Löïa choïn cheá ñoä Up/Down Chöùc naêng Chöùc naêng Cheá ñoä Up Cheá ñoä Down Nhaø maùy maëc ñònh: cheá ñoä Up Loaïi moät ngoõ ra Chöùc naêng Ngoõ ra One-shot Ngoõ ra Self-holding Nhaø maùy maëc ñònh: 30cps Nhaø maùy maëc ñònh: ngoõ ra Self-holding Cheá ñoä naøy choïn moät ngoõ ra One-shot (coá ñònh 0.5sec) Coâng taéc Reset ôû maët tröôùc hoaëc ngoõ ra Self-holding (ñeán khi ngoõ ra 2 taét) cho ngoõ ra 1 trong boä ñeám 2 giaù trò caøi ñaët. Chöùc naêng Söû duïng Ví duï: cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra F Khoâng söû duïng Nhaø maùy maëc ñònh: Khoâng söû duïng Giaù trò ñaët tröôùc 2 Giaù trò ñaët tröôùc 1 Chöùc naêng ño löôøng Chöùc naêng Cheá ñoä Nhaân Ngoõ ra One-shot Cheá ñoä Chia Ngoõ ra 1 Ngoõ ra Self-holding Tham khaûo muïc “Boä ñeám ño löôøng” Nhaø maùy maëc ñònh: cheá ñoä Chia (SW3: 0001) Ngoõ ra 2 Ngoõ ra Self-holding
  6. Boä Ñeám Ño Löôøng Leân/Xuoáng/Leân-Xuoáng Boä ñeám ño löôøng Boä ñeám ño löôøng caøi ñaët Nhaân hoaëc Chia soá nguyeân treân 1 xung ngoõ vaøo Chöùc naêng Chöùc naêng Nhaân Chia Cheá ñoä Nhaân Cheá ñoä Chia Noù nhaân giaù trò caøi ñaët SW3 beân trong vôùi moät tín hieäu Noù hieån thò 1 khi tín hieäu ngoõ vaøo ñeám ñöôïc nhaäp vaøo chia cho ngoõ vaøo ñeám vaø hieån thò. giaù trò caøi ñaët SW3. Tín hieäu ngoõ vaøo (N) x Giaù trò caøi ñaët SW3 = Giaù trò hieån thò Tín hieäu ngoõ vaøo (N) Giaù trò hieån thò Giaù trò caøi ñaët SW3 Löu yù: Haõy caån thaän loãi coù theå xaûy ra khi ñeám xuoáng ñöôïc tieán haønh trong khi ñeám leân. Caøi ñaët daáu thaäp phaân Cheá ñoä RUN Nhaán 3sec Nhaán 3sec Noù vaøo “Mode caøi ñaët daáu thaäp phaân” neáu nhaán phím RESET Hieån thò caøi ñaët daáu thaäp phaân trong 3sec. (“dp” nhaáp nhaùy) Noù trôû veà mode RUN neáu nhaán phím RESET trong 3sec trong Caøi ñaët daáu “Mode caøi ñaët daáu thaäp phaân”. thaäp phaân Noù trôû veà mode RUN neáu khoâng coù phím RESET hoaëc coâng taéc Caøi ñaët daáu thaäp phaân soá naøo (Loaïi hai giaù trò caøi ñaët coâng taéc soá) ñöôïc nhaán trong 60sec trong “Mode caøi ñaët daáu thaäp phaân”. Caøi ñaët daáu thaäp phaân khoâng toàn taïi trong loaïi chæ hieån thò. Caøi ñaët daáu thaäp phaân Caøi ñaët daáu thaäp phaân cho loaïi hieån thò 6 chöõ soá Caøi ñaët daáu thaäp phaân cho loaïi hieån thò 4 chöõ soá Khi noù ñi vaøo cheá ñoä caøi ñaët daáu thaäp phaân, traïng thaùi caøi ñaët daáu thaäp phaân tröôùc ñoù ñöôïc hieån thò Trong cheá ñoä caøi ñaët daáu thaäp phaân, khi nhaán moät nuùt Up cuûa coâng taéc soá (hai coâng taéc soá caøi ñaët cho loaïi hai giaù trò caøi ñaët), noù ñöôïc di chuyeån theo höôùng traùi vaø noù di chuyeån theo höôùng phaûi khi moät nuùt Down cuûa coâng taéc soá ñöôïc nhaán (hai coâng taéc soá caøi ñaët cho loaïi hai giaù trò caøi ñaët). Chöùc naêng ñeám (loaïi hieån thò) Cheá ñoä Up Cheá ñoä Down Giaù trò hieån thò Giaù trò hieån thò +Max. +Max. Giaù trò hieån thò -Max. Cheá ñoä Up / Down - A, B, C Cheá ñoä Up / Down - D, E, F Giaù trò hieån thò Giaù trò hieån thò +Max. +Max. Giaù trò hieån thò Giaù trò hieån thò -Max. -Max.
  7. Cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ vaøo Cheá ñoä ngoõ vaøo(SW1) Loaïi ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Loaïi ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) (Ngoõ vaøo ñieàu khieån) (Ngoõ vaøo rieâng bieät) Cheá ñoä (Ngoõ vaøo leäch pha) Up (Ngoõ vaøo ñeám leân) (Ngoõ vaøo ñieàu khieån) (Ngoõ vaøo rieâng bieät) Cheá ñoä (Ngoõ vaøo Down leäch pha) (Ngoõ vaøo ñeám xuoáng) : Lôùn hôn ñoä roäng tín hieäu Min., : lôùn hôn 1/2 ñoä roäng tín hieäu Min. Neáu ñoä roäng tín hieäu cuûa hoaëc nhoû hôn ñoä roäng tín hieäu Min, loãi ñeám xaûy ra.
  8. Boä Ñeám Ño Löôøng Leân/Xuoáng/Leân-Xuoáng Cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra Ngoõ ra Self-holding Ngoõ ra Ngoõ ra cuûa loaïi 1 giaù trò caøi Ngoõ ra One-shot ñaët hoaït ñoäng nhö traïng thaùi Self-holding (0.05~5sec) cuûa ngoõ ra 2 Ngoõ ra One-shot (0.5sec) cuûa ngoõ ra 1 cuûa cheá ñoä ngoõ ra 2. Cheá ñoä ngoõ ra Cheá ñoä Up Cheá ñoä Down Hoaït ñoäng sau ñeám leân (SW1) Cheá ñoä Up, Up/Down-A, B, C Cheá ñoä Down, Up/Down-D, E, F Giaù trò hieån thò tieáp tuïc ñeán khi tín hieäu Reset ñöôïc caáp vaø ngoõ ra ñöôïc giöõ. °Ngoõ ra self-holding 1 vaø ngoõ ra 2 ñöôïc giöõ ñeán khi tín hieäu Reset ñöôïc caáp. °Khi duøng ngoõ ra 1 nhö ngoõ ra one-shot, noù seõ return sau khi hoaït ñoäng 0.5sec. Giaù trò hieån thò vaø ngoõ ra seõ ñöôïc giöõ ñeán khi ngoõ vaøo Reset ñöôïc caáp. °Khi duøng ngoõ ra 1 nhö ngoõ ra one-shot, noù seõ return sau khi hoaït ñoäng 0.5sec. Giaù trò hieån thò seõ Reset veà traïng thaùi ban ñaàu ngay khi noù ñaït tôùi giaù trò caøi ñaët 2. °Ngoõ ra self-holding 1 seõ OFF sau thôøi ñieåm ngoõ ra one-shot cuûa ngoõ ra 2. °Ngoõ ra one-shot 1 seõ reset sau khi hoaït ñoäng 0.5sec, vaø noù khoâng lieân quan ñeán ngoõ ra 2. Giaù trò hieån thò seõ ñöôïc giöõ ñeán khi ngoõ ra 2 OFF thì reset. °Ngoõ ra self-holding 1 seõ OFF sau thôøi ñieåm ngoõ ra one-shot cuûa ngoõ ra 2. °Ngoõ ra one-shot 1 seõ reset sau khi hoaït ñoäng 0.5sec, vaø noù khoâng lieân quan ñeán ngoõ ra 2. Giaù trò hieån thò tieáp tuïc ñeán khi tín hieäu Reset ñöôïc caáp. °Ngoõ ra self-holding 1 seõ OFF sau thôøi ñieåm ngoõ ra one-shot cuûa ngoõ ra 2 °Ngoõ ra one-shot 1 seõ reset sau khi hoaït ñoäng 0.5sec, vaø noù khoâng lieân quan ñeán ngoõ ra 2. Giaù trò hieån thò seõ Reset veà traïng thaùi ban ñaàu ngay khi noù ñaït tôùi giaù trò caøi ñaët 2. °Ngoõ ra self-holding 1 seõ OFF sau thôøi ñieåm ngoõ ra one-shot cuûa ngoõ ra 2 °Ngoõ ra one-shot 1 seõ reset sau khi hoaït ñoäng 0.5sec, vaø noù khoâng lieân quan ñeán ngoõ ra 2. Giaù trò hieån thò tieáp tuïc ñeán khi ngoõ ra 2 OFF. °Ngoõ ra self-holding 1 seõ OFF sau thôøi ñieåm ngoõ ra one-shot cuûa ngoõ ra 2 °Ngoõ ra one-shot 1 seõ reset sau khi hoaït ñoäng 0.5sec, vaø noù khoâng lieân quan ñeán ngoõ ra 2. Ngoõ vaøo Up Ngoõ vaøo Down °Cheá ñoä ngoõ vaøo Up, Up/Down-A, B, C - OUT1 laø ON khi (Giaù trò hieån thò) (Giaù trò caøi ñaët 1) - OUT2 laø ON khi (Giaù trò hieån thò) (Giaù trò caøi ñaët 2) °Cheá ñoä ngoõ vaøo Down, Up/Down-D, E, F - OUT1 laø ON khi (Giaù trò hieån thò) (Giaù trò caøi ñaët 1) - OUT2 laø ON khi (Giaù trò hieån thò) (Zero)
  9. Höôùng daãn söû duïng Caùch thaùo hoäp töø thieát bò Chöùc naêng Reset FM Series LM Series Reset Thaùo oác ôû maët tröôùc, vaø Thaùo oác ôû ñaèng sau, vaø Tröôøng hôïp thay ñoåi cheá ñoä ngoõ vaøo sau khi caáp nguoàn, keùo thaân veà phía tröôùc. keùo thaân veà phía tröôùc. haõy thöïc hieän reset beân ngoaøi hoaëc reset baèng tay. Neáu reset khoâng thöïc hieän ñöôïc, boä ñeám seõ laøm vieäc ôû cheá ñoä tröôùc ñoù. Ñoä roäng tín hieäu Reset Noù reset hoaøn toaøn khi tín hieäu reset ñöôïc trong Max. 20ms baát chaáp ngoõ vaøo tieáp ñieåm vaø ngoõ vaøo solid-state. Nguoàn Ñieän aùp maïch beân trong baét ñaàu taêng leân trong 100ms ñaàu Ngoõ vaøo Reset sau khi baät nguoàn, ngoõ vaøo coù theå khoâng theå laøm vieäc taïi thôøi ñieåm naøy. Vaø khi ñieän aùp maïch beân trong haï xuoáng trong 500ms cuoái sau khi taét nguoàn, ngoõ vaøo cuõng khoâng Tröôøng hôïp reset laø moät coâng taéc, noù reset hoaøn toaøn neáu theå laøm vieäc taïi thôøi ñieåm naøy. thôøi gian ON cuûa tín hieäu reset ñöôïc caáp trong Max. 20ms cho duø xaûy ra vieäc relay ñaùnh lieân tuïc. Noù coù theå laø tín hieäu cuûa CP1 & CP2 sau Max. 50ms töø Nguoàn thôøi gian ñoùng cuûa tín hieäu Reset. Ñoä roäng tín hieäu Min. Thôøi gian nguoàn khoâng oån ñònh cho tín hieäu ngoõ vaøo laøm vieäc Haõy söû duïng nguoàn trong voøng tyû leä nguoàn vaø caáp hoaëc caét nguoàn moät laàn ñeå ngaên chaën nguoàn chaäp chôøn. Nguoàn Nguoàn Haõy taïo tyû leä nhieäm vuï (ON/OFF) 1:1 Caùp tín hieäu ngoõ vaøo Ñoä roäng tín hieäu Min. Ruùt ngaén khoaûng caùch caùp giöõa caûm bieán vaø thieát bò naøy Haõy baûo veä daây tín hieäu ngoõ vaøo ñeå noù laøm vieäc toát. Haõy taùch rieâng daây tín hieäu ngoõ vaøo vôùi caùp nguoàn Toác ñoä ñeám Max. Ñaây laø toác ñoä ñaùp öùng treân 1sec. Khi tyû leä nhieäm vuï (ON/OFF) Khi kieåm tra ñieän moâi ñieän aùp vaø ñieän trôû caùch ñieän cuûa tín hieäu ngoõ vaøo laø 1:1. Neáu tyû leä nhieäm vuï khoâng laø 1:1, cuûa baûng ñieàu khieån ñaõ laép ñaët thieát bò naøy. ñoä roäng giöõa On vaø OFF seõ vöôït quaù ñoä roäng tín hieäu Min. vaø toác ñoä ñaùp öùng coù ñöôïc chaäm hôn tín hieäu ngoõ vaøo. Haõy caùch ly thieát bò naøy vôùi maïch ñieän cuûa baûng ñieàu khieån. Neáu tín hieäu ON hoaëc OFF laø ngaén hôn ñoä roäng tín hieäu Min, Haõy kieåm tra caùc ñaàu noái cuûa thieát bò naøy coù bò ngaén maïch saûn phaåm naøy khoâng theå ñaùp öùng. khoâng. Khoâng söû duïng thieát bò naøy ôû nhöõng nôi döôùi ñaây Nôi coù chaán ñoäng hoaëc va chaïm maïnh. Ta (Ñoä roäng ON) vaø Tb (Ñoä roäng OFF) Nôi coù söû duïng tính kieàm hoaëc axit maïnh. caàn thieát phaûi lôùn hôn ñoä roäng tín hieäu Nôi coù aùnh saùng maët trôøi chieáu tröïc tieáp. Min. Nôi coù töø tính hoaëc nhieãu ñieän maïnh phaùt ra Toác ñoä ñeám Max. laø 1/2 giaù trò cuûa Ñieàu kieän laép ñaët thoâng soá catalogue, khi tyû leä nhieäm Noù ñöôïc baùn ñeå söû duïng trong nhaø. vuï laø 1:3. Ñoä cao so vôùi maët nöôùc bieån Max. 2000m. Noù khoâng theå ñaùp öùng ñoä roäng tín OÂ nhieãm ñoä 2. hieäu Max. (1a) laø nhoû. Loãi hieån thò Laép ñaët haïng II. T/h loãi Moâ taû loãi Phöông phaùp return Traïng thaùi caøi ñaët Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët Zero ñeán traïng thaùi khaùc 0 Khi loãi ñöôïc hieån thò, ngoõ ra tieáp tuïc ôû traïng thaùi OFF. Khoâng coù chöùc naêng baùo loãi trong loaïi hieån thò.
Đồng bộ tài khoản