focus on ielts foundation teachers book phần 2

Chia sẻ: kimku15

khoản bằng cách viết ở trên nó ADJ cho khoản tính từ, ADV khoản trạng từ, hoặc N cho danh từ khoản. ADV Ví dụ 1. Ngay sau khi chúng tôi nhìn thấy con mèo, chúng tôi muốn thông qua ông.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: focus on ielts foundation teachers book phần 2

 

  1. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  2. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  3. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  4. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  5. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  6. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  7. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  8. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  9. Trang hình ảnh không có nội dung Text
  10. Trang hình ảnh không có nội dung Text
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản