focus on ielts foundation teachers book phần 2

Chia sẻ: kimku15

khoản bằng cách viết ở trên nó ADJ cho khoản tính từ, ADV khoản trạng từ, hoặc N cho danh từ khoản. ADV Ví dụ 1. Ngay sau khi chúng tôi nhìn thấy con mèo, chúng tôi muốn thông qua ông.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: focus on ielts foundation teachers book phần 2

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản