FPT-Aptech: 1 HDJ - Bài tập HTML - CSS

Chia sẻ: mr_nghia88

Xây dựng trang web cá nhân như sau: Tạo một trang chính (có tên là index.html) chứa FrameSet gôm 2 cot (2 Frame dạng cột): · Frame bên trái có tên là MUCLUC chứa trang liên kêt (trang mucluc.html) · Frame bên phải có tên là NOIDUNG để chứa các trang nội dung.

Nội dung Text: FPT-Aptech: 1 HDJ - Bài tập HTML - CSS

FPT-Aptech Ph m Ng c Hùng 20/11/2008
1 HDJ - BÀI T P HTML - CSS
Xây d ng trang web cá nhân như sau:
T o m t trang chính (có tên là index.html) ch a FrameSet g m 2 c t (2 Frame d ng c t):
• Frame bên trái có tên là MUCLUC ch a trang liên k t (trang mucluc.html)
• Frame bên ph i có tên là NOIDUNG ñ ch a các trang n i dung.
Trang mucluc.html ch a các liên k t ñ n các trang:
• Thông tin cá nhân
• K t qu h c t p
• Th i khóa bi u
• Gi i trí - âm nh c
• Phi u nh n xét
M i khi ngư i dùng b m vào t ng liên k t thì trình duy t s m các trang tương ng vào trong khung
bên ph i (Frame có tên là NOIDUNG).
Thông tin v t ng trang n i dung ñư c mô t dư i ñây:

1.1 T o trang thông tin cá nhân
Trang HTML mô t thông tin cá nhân (còn g i là CV) v i các n i dung sau:
• Thông tin cá nhân
1. H và tên
2. Ngày sinh
3. ð a ch thư ng trú
4. Quê quán
5. Thư ñi n t
6. ði n tho i
• Quá trình ñào t o: N u rõ kho ng th i gian, c p h c và tên trư ng h c.
• Quá trình làm vi c: Nêu rõ kho ng th i gian, nơi làm vi c, v trí ñ m trách, n i dung công vi c.
• K năng: Nh ng k năng c a cá nhân v m i m t (công c , ngôn ng l p trình, v.v.)
• Kinh nghi m: Nh ng công vi c, d án ñã tham gia, công vi c ñ m trách trong d án ñó.
• S thích: Nh ng s thích cá nhân và các hư ng nghiên c u, phát tri n.

1.2 T o trang k t qu h c t p
Hi n th k t qu h c t p c a các c p h c, bao g m các thông tin sau:
Kh i l p
ði m trung bình
X p lo i
B ng ñi m ñư c hi n th trong m t b ng (dùng ), có d ng như sau:

Kh i l p ði m trung bình X p lo i

Kh i l p ... 7.9 khá

... ... ...
☻Bài t p HDJ Page 1 of 2
FPT-Aptech Ph m Ng c Hùng 20/11/2008
1.3 T o trang th i khóa bi u
T o trang web lưu th i khóa bi u các l p h c t i APTECH trong tháng (ch ng h n hi n t i ñang là
tháng 11 thì l p th i khóa bi u cho tháng 11). S d ng b ng (TABLE) ñ t o b ng th i khóa bi u.

1.4 T o trang gi i trí - âm nh c
Xây d ng trang gi i trí âm nh c, trong ñó g m:
Bài vi t v m t ca khúc nào ñó.
Chèn Video-Clip v m t bài hát.
Chèn Hình nh c a ca sĩ ho c nh c sĩ sáng tác bài hát ñó.
Cho phép m bài hát (Audio - không có hình).

1.5 T o trang phi u nh n xét
T o m t trang m u bi u có các ô nh p thông tin nh n xét ñánh giá c a b n ñ c (ngư i xem trang web
này). M u bi u ch a các trư ng d li u sau:
• Tên ho c nickname: là m t ô Input:Text ñ ngư i dùng gõ tên ho c nickname.
• ð a ch email: là m t ô Input:Text ñ ngư i dùng gõ email vào.
• ðánh giá: Là m t dãy 3 ô Input-Radio: Hay / Trung bình / C n ph i c i thi n.
• Nh n xét: là m t ô TextArea ñ ngư i dùng gõ nh ng l i nh n xét.
• 2 nút b m: m t nút [G i] ñ SUBMIT bi u m u ñi, m t nút [Nh p l i] xóa d li u ñã có ñ nh p
l i.

1.6 Hoàn thi n trang HTML v i CSS
Sau khi hoàn thành trang web, s d ng CSS ñ ñ nh d ng và trang trí l i cho trang HTML.
☻Bài t p HDJ Page 2 of 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản