FPT-Aptech: 1 HDJ - Bài tập HTML - CSS

Chia sẻ: mr_nghia88

Xây dựng trang web cá nhân như sau: Tạo một trang chính (có tên là index.html) chứa FrameSet gôm 2 cot (2 Frame dạng cột): · Frame bên trái có tên là MUCLUC chứa trang liên kêt (trang mucluc.html) · Frame bên phải có tên là NOIDUNG để chứa các trang nội dung.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản