Gang, thép

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
427
lượt xem
130
download

Gang, thép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ rất sớm con người đã biết sản xuất gang và thép phục vụ cho cuộc sống. Năm 1855 Hẻny Bessemer tìm ra phương pháp sản xuất thép và nó được sử dụng cho tới năm 1950.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gang, thép

  1. S¶n xuÊt gang thÐp
  2. I. Gang thÐp ®· ®−îc s¶n xuÊt tõ bao giê ? Tõ rÊt sím con ng−êi ®· biÕt s¶n xuÊt gang vµ thÐp phôc vô cho cuéc sèng .N¨m1855 Henry Besssemer t×m ra ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt thÐp vµ nã ®−îc sö dông cho tíi n¨m 1950
  3. II.Sù kh¸c nhau gi÷a gang vµ thÐp Gang lµ hîp kim Fe-C vµ mét sè nguyªn tè kh¸c trong ®ã hµm l−îng c¸c nguyªn tè trong gang biÕn ®éng trong mét giíi h¹n réng. C(2-5%) ThÐp lµ hîp kim Fe-C trong ®ã C (0.01 – 2%). Gang cøng gißn trong khi ®é cøng cña thÐp phô thuéc vµo hµm l−îng c¸c nguyªn tè kh¸c trong nã ThÐp silic dÎo vµ ®µn håi tèt, thÐp Ni-Cr rÊt cøng
  4. III.C¸c nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt gang vµ thÐp 1. QuÆng s¾t: hematit(®á, n©u), manhetit, xiderit(FeCO3), pirit(FeS2) 2. ChÊt khö :Than cèc 3. ChÊt ch¶y: CaCO3 ,SiO2... 4. Kh«ng khÝ.
  5. IV.Nguyªn liÖu ®−îc ®−a vµo lß nh− thÕ nµo? • S¬ ®å qu¸ tr×nh ®−a nguyªn liÖu vµo lß nh− sau:
  6. V.Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gang x¶y ra nh− thÕ nµo? *Tãm t¾t qu¸ tr×nh : S¾t r¾n ®−îc ®−a vµo phÇn bông lß. Gang nãng ch¶y, ch¶y xuèng phÇn ®¸y lß. XØ næi lªn mÆt gang Th¸o gang vµ th¸o xØ
  7. VI.Nh÷ng biÖn ph¸p lµm t¨ng hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt QuÆng nghiÒn nhá võa ph¶i. Kh«ng khÝ ®−îc sÊy nãng vµ ®−îc ®−a vµo lß tõ d−íi lªn cßn quÆng ®−a tõ trªn xuèng Than cèc vµ quÆng s¾t ®−îc n¹p thµnh tõng líp xen kÏ
  8. VII.T×nh h×nh s¶n xuÊt gang vµ thÐp ë ViÖt Nam Theo Tổng Cty Thép VN cho biết, toàn ngành đến nay đã sản xuất được khoảng 400.000 tấn phôi/năm. So với nhu cầu của nền kinh tế đang cần khoảng 2,4 triệu tấn thép/năm, thì lượng phôi sản xuất được còn quá nhỏ. Ngành thép vẫn đang phải nhập khẩu(NK) phôi thép để cán ra thép thương phẩm phục vụ nhu cầu thị trường.
  9. VIII.¶nh h−ëng cña qu¸ tr×nh luyÖn gang thÐp ®Õn m«i tr−êng KhÝ th¶i trong qu¸ tr×nh luyÖn thÐp th−êng cã khÝ CO, SO2 ,H2S .., bôi lµm « nhiÔm m«i tr−êng ChÊt th¶i r¾n kh«ng ®−îc quy ho¹ch hîp lÝ sÏ lµm suy tho¸i m«i tr−êng ®Êt, n−íc. ChÊt th¶i láng khi th¶i trùc tiÕp vµo nguån n−íc sÏ lµm t¨ng nång ®é kim lo¹i nÆng ¶nh h−ëng ®Õn sinh th¸i.
Đồng bộ tài khoản