GHÉP KÊNH CẬN ĐỒNG BỘ PDH

Chia sẻ: xavang_1212

GHÉP KÊNH CẬN ĐỒNG BỘ PDH Khái niệm chung về PDH. Các tiêu chuẩn tốc độ bit. Đặc điểm của tín hiệu PDH. Phương pháp ghép xen. Sơ đồ khối bộ ghép kênh PDH Kỹ thuật chèn trong PDH

Nội dung Text: GHÉP KÊNH CẬN ĐỒNG BỘ PDH

GHÉP KÊNH CẬN ĐỒNG BỘ PDH


Khái niệm chung về PDH.
Các tiêu chuẩn tốc độ bit.
Đặc điểm của tín hiệu PDH.
Phương pháp ghép xen.
Sơ đồ khối bộ ghép kênh PDH
Kỹ thuật chèn trong PDH
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PDH.

PDH: Plesiochronous Digital Hierachy.
Khoâng söû duïng ñoàng boä taäp trung: taát caû caùc phaàn töû trong
maïng khoâng bò khoáng cheá bôûi moät ñoàng hoà chuû.
Moãi thieát bò gheùp keânh hoaëc toång ñaøi trong maïng coù moät
ñoàng hoà rieâng
Coù söï cheânh leäch veà toác ñoä bit giöõa caùc luoàng soá.
Ñeå ñoàng boä toác ñoä bit cuûa caùc luoàng tín hieäu: cheøn döông
hoaëc cheøn aâm.
Sau khi cheøn caùc luoàng ñaàu vaøo boä gheùp keânh xem nhö ñaõ
ñoàng boä veà toác ñoä bit nhöng pha cuûa chuùng khoâng ñoàng boä
vôùi nhau
Gheùp keânh caän ñoàng boä
CÁC TIÊU CHUẨN TỐC ĐỘ BIT


Tiêu chuẩn Châu Âu
Tiêu chuẩn Bắc Mỹ.
Tiêu chuẩn Nhật Bản
CÁC TIÊU CHUẨN TỐC ĐỘ BIT:
CHUẨN CHÂU ÂU


Toác ñoä bit cô baûn laø 2048 Kbit/s (E1).


2048 Kb/s ×4 8448 Kb/s ×4 34368 Kb/s ×4 139264 Kb/s ×4 564992 Kb/s
(E1) (E2) (E3) (E4) (E5)

G.732 G.742 G.751 G.751


ITU-T
CÁC TIÊU CHUẨN TỐC ĐỘ BIT:
CHUẨN CHÂU ÂU (tt)

Level Bit Rate, Overhead, No. of Line
Mbit/s Kbit/s Channels Code
128
E1 2,048 30 HDB3
256
E2 8,448 120 HDB3
576
E3 34,368 480 HDB3
1.792
E4 139,264 1920 CMI
7936
E5 564,992 7680 CMI
ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN HIỆU PDH

Tín hieäu caän ñoàng boä.
Gheùp luaân phieân töøng bit (bit-by-bit multiplexing)
Vieäc ñoàng boä thôøi gian (timing alignment) thoâng
qua vieäc hieäu chænh döông (positive justification)
luaân phieân töøng bit.
Moãi möùc gheùp keânh coù caáu truùc khung khaùc nhau.
Boä gheùp keânh khoâng yeâu caàu ñoàng boä hoùa caùc tín
hieäu vaøo.
ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN HIỆU PDH (tt)


Quan heä pha giöõa khung vaø thoâng tin luoàng khoâng
ñöôïc ghi nhaän laïi. Do ñoù, khoâng theå truy xuaát tröïc
tieáp vaøo caùc keânh rieâng bieät cuûa tín hieäu gheùp. Vieäc
truy xuaát chæ cho pheùp sau khi phaân keânh hoaøn toaøn.
Trong suoát quaù trình gheùp keânh khoâng coù söï ñoàng
boä hoùa caùc tín hieäu vaøo
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản