Giá trị lượng giác của một cung – Đại số 10

Chia sẻ: coxanh26

Tham khảo giáo án điện tử 'giá trị lượng giác của một cung – đại số 10', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giá trị lượng giác của một cung – Đại số 10

ĐẠI SỐ LỚP 10

§2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (ppct: 54)

I. Mục tiêu.

Qua bài học học sinh cần nắm được:

1/ Về kiến thức

 Củng cố số đo cung và góc trên đường tròn lương giác , cách biểu diễn cung trên đtlg.

 Nắm được các giá trị lượng giác của 1 cung .

2/ Về kỹ năng

 Biết txđ, gt của các gtlg, nhất là đối với sin và cos.

 Biết xác định dấu của các gtlg, gtrị của một số cung đặc biệt.

3/ Về tư duy

 Nhớ, Hiểu, Vận dụng

4/ Về thái độ:

 Cẩn thận, chính xác.

 Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.

II. Chuẩn bị.

 Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.

 Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, …

III. Phương pháp.

Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.

IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.

1/ Kiểm tra kiến thức cũ

2/ Bài mới

HĐ 1: Giá trị lượng giác của cung α

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng+ Gv cho hs tiến hành hđ 1, nhắc lại trong hình I. Giá trị lượng giác của
ĐẠI SỐ LỚP 10

+ phát biểu. học cho hs dễ liên tưởng cung α

1. Định nghĩa

+ Vẽ hình, gọi nhắc lại các gtlg như ở hình học đã
học, gv chuyển qua độ dài đại số, giải thích vì sa
+ Độ dài đại số vì có thể âm, phải độ dài đại số, lưu ý sin đã mở rộng hơn 1800.
dương (dựa trên hệ trục toạ
độ) + Lưu ý điều kiện tồn tại tan và cot ?

+ Làm hđ 2, gọi phát biểu tại chỗ

+ phát biểu dựa trên đtlg + Từ hv, gv hd cho hs thấy sin, cos chỉ chạy lui
chạy tới từ B, B’; A, A’ do đó giới hạnvề gtrị là
+ Ghi định nghĩa 2. Hệ quả
bao nhiểu ? trục sin, cos

+ Tưong tự khi xâydựng bảng dấu ?

+ Gv hd cách nhớ gtlg của một số cung đặc biệt
trên hv, về nhà ghi nhớ tiếp
+ sin, cos nằm trong đoạn -1;
1

3. Giá trị lượng giác của
+ Ghi bài các cung đặc biệtHĐ 2: Ý nghĩa hình học của tan và cot

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng

II. Ý nghĩa hình học của
tan và cot
+ Nhắc lại + Vẽ hình, cho hs nhắc lại các trục sin, cos; định
nghĩa của sin, cos 1. Ý nghĩa hình học của
tan


+ Xây dựng từ các tỉ số đồngdạng, suy ra độ dài
đại số,.....

+ tan ? theo hình vẽ
+ Phát biểu theo yêu cầu của
gv
+ Đi đến ý nghã hình học của tan, trục tan ?

+ Tiến hành tương tự đối với cot 2. Ý nghĩa hình học của
+ Ghi bài
ĐẠI SỐ LỚP 10

cot

HĐ 3: Củng cố
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng

+ Phát biểu Gv cho hs nhắc lại các công thức, các khái niệm

Làm bài tập 1, 2, 3/ 148 SGK NHững kết quả đúng

+ Suy nghĩ, sau 7 phút trình bày3/ BTVN: Hoàn thành các bài tập 1, 2, 3 , 5 trang 148.
ĐẠI SỐ LỚP 10

§2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (ppct: 55)

I. Mục tiêu.

Qua bài học học sinh cần nắm được:

1/ Về kiến thức

 Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung

 Nắm được các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên quan đặc biệt .

2/ Về kỹ năng

 Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các gtlg còn lại.

 Biết tính gtlg của các cung hơn 900 nhờ vào gtrị đặc biệt và mối liên quan đặc biệt.

3/ Về tư duy

 Nhớ, Hiểu, Vận dụng

4/ Về thái độ:

 Cẩn thận, chính xác.

 Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.

II. Chuẩn bị.

 Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.

 Giáo án, SGK, …

III. Phương pháp.

Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.

IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.

1/ Kiểm tra kiến thức cũ

HĐ 1

2/ Bài mới

HĐ 1: Tính các gtlg của cung 7π/3 ?

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng
ĐẠI SỐ LỚP 10+ phát biểu. + Gv cho hs nhắc lại các gtlg đặc biệt, bảng dấu HÌnh vẽ, các kn, tính
chất đã học từ tiết trước.

Bài làm của hs
+ Vẽ hình, gọi nhắc lại các gtlg như ở hình học đã
học, các hệ quả


+ tính toán trên bảng
+ Yêu cầu hs tính

+ Bước nhận xét, đánh giá

+ Vấn đề: Liệu rằng ngoài mối quan hệ giữa tan,
cot với sin, cos thì còn mối liên hệ nào nữa không
?

Vào bài

HĐ 2: Công thức lượng giác cơ bản

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng

III. Quan hệ giữa các giá
trị lượng giác
+ Nhắc lại + Vẽ hình, cho hs nhắc lại các trục sin, cos; định
nghĩa của sin, cos 1. Công thức lượng giác
cơ bản


+ Dẫn dắt đến ct 1, nên nhớ đây là đtlg nên bk = 1
+ Phát biểu thông qua đlý
Pithagore trong tam giác
vuông
+ Tương tự cho hs suy nghĩ chứng minh các công
thức còn lại, lưu ý tan2x = sin2x/cos2x

+ Phát biểu theo yêu cầu của + Nhắc lại điều kiện tồn tại của tan và cot
gv
+ Ví dụ như trong SGK nhưng đổi cung phần tư


+ Ghi bài
2. Ví dụ
+ Suy nghĩ làm bài

HĐ 3: Các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt
ĐẠI SỐ LỚP 10

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng

+ Dựa vào hình vẽ, cho hs nhắc lại các trục sin, 3. Các giá trị lượng giác
cos; của các cung có liên
+ Nhắc lại quan đặc biệt
+ Hướng dẫn chứng minh trước khi đưa ra công
thức, chỉ cần cm cho sin và cos, tan và cot thì dựa
+ Phát biểu theo yêu cầu của vào đn để tính tiếp
gv + Ycầu làm hoạt động 6

+ Lập bảng gt đặc biệt từ 120 đến 180,...
+ Ghi bài

+ Suy nghĩ làm bài

HĐ 3: Củng cố
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng

+ Phát biểu Gv cho hs nhắc lại các công thức, các khái niệm

Làm bài tập 4a/ 148 SGK NHững kết quả đúng

+ Suy nghĩ, sau 7 phút trình bày Chứng minh trong tam giác ABC, cos(A+B) = -
cosC

3/ BTVN: Hoàn thành các bài tập trang 148.
ĐẠI SỐ LỚP 10

Bài tập

§2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (ppct: 56)

I. Mục tiêu.

Qua bài học học sinh cần nắm được:

1/ Về kiến thức

 Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung

 Củng cố các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên quan đặc biệt .

2/ Về kỹ năng

 Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các gtlg còn lại.

 Biết tính gtlg của các cung hơn 900 , chứng minh biểu thức nhờ vào gtrị đặc biệt và mối
liên quan đặc biệt.

3/ Về tư duy

 Nhớ, Hiểu, Vận dụng

4/ Về thái độ:

 Cẩn thận, chính xác.

 Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.

II. Chuẩn bị.

 Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.

 Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, …

III. Phương pháp.

Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.

IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.

1/ Kiểm tra kiến thức cũ

HĐ 1

2/ Bài mới

HĐ 1: Nhắc lại bảng dấu và các công thức lượng giác cơ bản, làm bài 4b/148
ĐẠI SỐ LỚP 10

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng+ phát biểu. + Gv cho hs nhắc lại các gtlg đặc biệt, bảng dấu HÌnh vẽ, các kn, tính
chất đã học từ tiết trước.

Bài làm của hs
+ Yêu cầu hs tính

+ tính toán trên bảng

+ Theo dõi làm nháp + Sau 5’ tiến hành Bước nhận xét, đánh giáHĐ 2: Củng cố Công thức lượng giác cơ bản

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng+ Lên bảng giải + Gọi 02 hs lênbảng làm bài 2/148 Các công thức lượng
giác cơ bản
+ Lớp theo dõi

+ Công thức lg cơ bản 1 + Dựa vào công thức nào ?


Những kết quả đúng, bài
+ Phát biểu theo hd của gv + Sau khi hs làm xong, giáo viên đổi dấu để kiểm giải đúng của hs
tra mức độ hiểu của hs

+ NHận xét, đánh giá vàcho điểm
+ Theo hd, yêu cầu của gv
+ 02 hs khác lên giải bài 4c, d/148

Tiến hành tương tự như trên

+ Bài 5 phát biểu tại chỗ.HĐ 3: Củng cố Các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng

Các giá trị lượng giác
của các cung có liên
+ Nhắc lại + Dựa vào hình vẽ, cho hs nhắc lại các công thức quan đặc biệt
về mối liên hệ.
ĐẠI SỐ LỚP 10+ Phát biểu theo yêu cầu của + Trong tamgiác ABC, chứng minh
gv
sin(A+B) = sinC; sin(A/2 +B/2) = cosC/2

tương tự đối với cos, tan, cot
+ Suy nghĩ làm bài,lên bảng
giải + Sau 10’ tiến hành bước sửa chữa
HĐ 3: Củng cố
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng

+ Phát biểu Gv cho hs nhắc lại các công thức, các khái niệm

Làm bài tập NHững kết quả đúng

+ Suy nghĩ, sau 7 phút trình bày 1. Cho tanx = 2, tính gt biểu thức

A=(sin2x+2cos2x)/(2cos2x-sin2x)2. Tính nhanh: sin210 + sin220 +.....+sin29003/ BTVN: Hoàn thành các bài tập trang 148 và những bài ở củng cố.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản