Giải bài tập oxit bằng đồ thị

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
174
lượt xem
80
download

Giải bài tập oxit bằng đồ thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Giải bài tập oxit bằng đồ thị" nhằm giới thiệu một hệ thống kiến thức bài tập khách quan , các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập oxit bằng đồ thị

  1. http://ebook.here.vn Áp d ng PP ñ th gi i toán hoá h c GI I BÀI TOÁN OXIT AXIT TÁC D NG V I BAZO và KIM LO I LƯ NG TÍNH Al,Zn D NG 1: CO2 ho c SO2 tác d ng v i Ca(OH)2 ho c Ba(OH)2 CO2 + Ca(OH)2 --- > CaCO3 + H2O ( 1 ) ph n ng t o k t t a CO2 + H2O + CaCO3 ---- > Ca(HCO3)2 ( 2 ) ph n ng hoàn tan k t t a - Trong bài toàn này xu t hi n 3 ñ i lư ng nCO2 , nCa ( OH ) 2 , n ↓ . ng v i 3 ñ i lư ng này có 3 d ng toán. Khi ta bi t 2 ñ i lư ng ta s tìm ra ñ i lư ng còn l i n↓ a b O x1 a x2 nCO2 - Có 4 kh năng x y ra: + Kh năng 1: Không có k t t a t o thành.: n CO2 = 0 ho c n CO2 ≥ 2 nCa (OH ) 2 ⇒ n ↓ = 0 ( kh năng này r t ít x y ra ) + Kh năng 2: K t t a ñ t c c ñ i nCO2 = nCa (OH ) 2 : == > n ↓ max = nCO2 = nCa (OH ) 2 + Kh năng 3: K t t a chưa ñ t giá tr c c ñ i: nCO2 < nCa (OH ) 2 == > n ↓ = nCO2 + Kh năng 4: K t t a ñ t c c ñ i r i b hoà tan m t ph n: nCa (OH ) 2 < nCO2 < 2. nCa (OH ) 2 ( kh năng này r t thư ng x y ra ) == > n ↓ = 2 nCa (OH ) 2 - nCO2 D NG 2: Dung d ch ki m tác d ng v i mu i Al3+ , Zn2+ ☼ Mu i Al3+ ph n ng v i dd Ki m Al3+ + 3 OH- ---- > Al(OH)3 (1) ph n ngt o k t t a Al(OH)3 + OH- --- AlO2- + 2H2O ( 2 ) ph n ng hoà tan k t t a n↓ b 0 x1 3a x2 4a nCO2 - Trong bài toàn này xu t hi n 3 ñ i lư ng n Al 3+ , nOH − , n ↓ . ng v i 3 ñ i lư ng này có 3 d ng toán. Khi ta bi t 2 ñ i lư ng ta s tìm ra ñ i lư ng còn l i Trang 1
  2. http://ebook.here.vn Áp d ng PP ñ th gi i toán hoá h c - Có 4 kh năng x y ra: + Kh năng 1: Không có k t t a t o thành.: nOH− = 0 ho c nOH − ≥ 4 n Al 3 + ⇒ n ↓ =0 ( kh năng này r t ít x y ra ) 1 + Kh năng 2: K t t a ñ t c c ñ i nOH − = 3. n Al 3 + ⇒ n ↓ max = n Al 3 + = nOH − 3 1 + Kh năng 3: K t t a chưa ñ t giá tr c c ñ i thì OH- h t: nOH − < n Al 3 + ⇒ n ↓ = nOH − 3 + Kh năng 4: K t t a ñ t c c ñ i r i b hoà tan m t ph n: 3. n Al 3 + < nOH − < 4. n Al 3 + ( kh năng này r t thư ng x y ra ) == > n ↓ = 4 n Al 3 + - nOH − 2+ ☼ Mu i Zn ph n ng v i dd Ki m Zn2+ + 2 OH- ---- > Zn(OH)2 (1) ph n ngt o k t t a Zn(OH)2 + 2 OH- --- > ZnO2- + H2O ( 2 ) ph n ng hoà tan k t t a n↓ b 0 x1 2a x2 4a nCO2 - Trong bài toàn này xu t hi n 3 ñ i lư ng nZn2+ , nOH − , n ↓ . ng v i 3 ñ i lư ng này có 3 d ng toán. Khi ta bi t 2 ñ i lư ng ta s tìm ra ñ i lư ng còn l i - Có 4 kh năng x y ra: + Kh năng 1: Không có k t t a t o thành.: nOH− = 0 ho c nOH − ≥ 4 n Zn 2 + ⇒ n ↓ =0 ( kh năng này r t ít x y ra ) 1 + Kh năng 2: K t t a ñ t c c ñ i nOH − = 2. n Zn 2 + ⇒ n ↓ max = n Zn 2 + = nOH − 2 1 + Kh năng 3: K t t a chưa ñ t giá tr c c ñ i thì OH- h t : nOH − < n Al 3 + ⇒ n ↓ = nOH − 2 + Kh năng 4: K t t a ñ t c c ñ i r i b hoà tan m t ph n: 3. n Al 3 + < nOH − < 4. n Al 3 + ( kh năng này r t thư ng x y ra ) == > n ↓ = 4 n Al 3 + - nOH − - 2- D NG 3: Axit tác d ng v i AlO2 và ZnO ☼ AlO2- tác d ng v i axit: AlO2- + H+ + H2O ------ > Al(OH)3 Al(OH)3 + 3 H+ ------- > Al3+ + 3H2O Trang 2
  3. http://ebook.here.vn Áp d ng PP ñ th gi i toán hoá h c n↓ a 0 x1 a x2 4a nH + + Kh năng 1: Không có k t t a t o thành.: nH + = 0 ho c nH + ≥ 4 n AlO − ⇒ n ↓ =0 2 ( kh năng này r t ít x y ra ) + Kh năng 2: K t t a ñ t c c ñ i nH + = n AlO − ⇒ n ↓ max = n AlO − = nH + 2 2 + + Kh năng 3: K t t a chưa ñ t giá tr c c ñ i thì H h t : nH + < n AlO − ⇒ n ↓ = nH + 2 + Kh năng 4: K t t a ñ t c c ñ i r i b hoà tan m t ph n: n AlO − < nH + < 4. n AlO − 2 2 4 1 ( kh năng này r t thư ng x y ra ) == > n ↓ = n AlO − - n + 3 2 3 H ☼ ZnO2- tác d ng v i dd axit: ZnO2- + 2H+ + H2O -------- > Zn(OH)2 Zn(OH)2 + 2H2 ------ > Zn+ + H2O n↓ a b 0 x1 2a x2 4a nH + + Kh năng 1: Không có k t t a t o thành.: nH + = 0 ho c nH + ≥ 4 n Zn 2 + ⇒ n ↓ =0 ( kh năng này r t ít x y ra ) 1 + Kh năng 2: K t t a ñ t c c ñ i nH + = 2. n ZnO 2 − ⇒ n ↓ max = n ZnO 2 − = nH + 2 1 + Kh năng 3: K t t a chưa ñ t giá tr c c ñ i thì H+ h t : nH + < n ZnO 2 − ⇒ n ↓ = nH + 2 + Kh năng 4: K t t a ñ t c c ñ i r i b hoà tan m t ph n: 2. n ZnO 2 − < nH + < 4. n ZnO 2 − 1 ( kh năng này r t thư ng x y ra ) == > n ↓ = 2 n Al 3 + - n − 2 OH Trang 3
  4. http://ebook.here.vn Áp d ng PP ñ th gi i toán hoá h c BÀI T P ÁP D NG Bài 1: D n V lít khí CO2 (ñktc) vào bình ñ ng 2 lít dd Ca(OH)2 0,01M thu ñư c 1g k t t a. Xác ñ nh V? Bài 2:D n khí CO2 vào dd ch a 0.15 mol Ca(OH)2 thu ñư c 10 gam k t t a . Tính s mol CO2 c n dùng A. 0.1 mol B. 0.15 mol C. 0.1 và 0.2 ml D. 0.1 và 0.15 mol Bài 3:Cho V lít khí CO2 (ñkc ) h p th h t vào 100 ml dd Ca(OH)2 0.7M k t thúc thí nghi m thu ñ c 4 gam k t t a. Giá tr c a V A. 1.568 lít B. 1.568 lít ho c 0.896 lít C. 0.896 lít duy nh t D. 0.896 lít ho c 2.24 lít Bài 4: Cho 2,8g CaO tác d ng v i nư c dư thu ñư c dd A. D n 1,68 lít CO2 (ñktc) vào dd A. Tính lư ng k t t a thu ñư c? Bài 5: H p th hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ñktc) vào 2,5 lít dd Ba(OH)2 n ng ñ mol/l, thu ñư c 15,76g k t t a. Tính giá tr a. Bài 6: Cho V lít khí CO2 h p th hoàn toàn vào 450ml dd Ba(OH)2 0.2M thì thu ñư c 15.76 ga k t t a. Giá tr c a V là: A. 1.792 lít B. 2.24 lít C. 2.016 lít D C A và B Bai 7: Cho m gam Na tan h t trong 100 ml dd Al2(SO4)3 0.2M. Sau ph n ng thu ñư c 0.78 g k t t a. Giá tr c a m là: A. 0.69 g B. 2.76 g C. 2.45 g D. 1.69 g Bài 8: Cho 4,005g AlCl3 vào 1000ml dd NaOH 0,1M. Sau khi ph n ng xong thu ñư c bao nhiêu gam k t t a? Bài 9: Hoà tan h t m gam ZnSO4 vào nư c ñư c dd X. Cho 110 ml dd KOH 2M vào X, thu ñư c a gam k t t a. M t khác, n u cho 140ml dd KOH vào X thì cũng thu ñư c a gam k t t a. Tính m. Bài 10: Cho 100ml dd ch a ñ ng th i KOH 0.8M và Ba(OH)2 0.5M tác d ng h t v i V ml dd AlCl3 0.5M. Sau ph n ng thu ñư c 1.56 g k t t a. Tính V Bài 11: Cho 100ml dd AlCl3 tác d ng v i 200ml dd NaOH. K t t a t o thành làm khô nung ñ n kh i lư ng không ñ i cân n ng 2,55g. Tính n ng ñ mol NaOH ban ñ u. Bài 12:Rót t t dd Ba(OH)2 0.2M vào 150 ml dd AlCl3 0.04 M ñ n khi thu ñư c k t t a. Tính giá tr th tích Ba(OH)2 ñ thu ñư c k t t a l n nh t ho c k t t a nh nh t A. 45 ml và 60 ml B. 60 ml và 45 ml C. 90 ml và 120 ml D. 45 ml và 90 ml Bài 13: Hoà tan v a h t m gam Al vào dd NaOH thì thu ñư c dd A và 3,36 lít H2 (ñktc). a. Tính m b. Rót t t dd HCl 0.2M vào A thì thu ñu c 5.46 gam k t t a. Tính th tích dd HCl ñã dùng Bài 14: Rót t t dd HCl 0.1M vào 200 ml dd KAlO2 . Sau ph n ng thu ñư c 1.56 gam k t t a. Tính th tích dd HCl ñã dùng A. 0.2 và 1 lít B. 0.4 và 1 lít C. 0.2 và 0.8 lít D. 0.4 và 1 lít Trang 4
Đồng bộ tài khoản