Giải bài tập Tin học 11

Chia sẻ: ngocblue1412

Tài liệu giúp trả lời tất cả những câu hỏi để nắm bắt kiến thức Tin học 11, đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn học sinh THPT.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giải bài tập Tin học 11

Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com
Gi¶i Bµi
TËp Tin
Häc 11
Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com

Ch−¬ng 1:
M
Bµi tËp
ét sè kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh


1. Ngư i ta ph i xây d ng ngôn ng l p trình b c cao vì
- Ngôn ng l p trình b c cao g n gũi v i t nhiên hơn, thu n ti n cho
ñông ñ o ngư i l p trình.
- Ngôn ng l p trình b c cao nói chung không ph thu c vào lo i máy,
cùng m t chương trình có th th c hi n nhi u máy khác nhau.
- Chương trình vi t b ng ngôn ng b c cao d hi u, d hi u ch nh và d
nâng c p hơn.
- Ngôn ng l p trình b c cao cho phép làm vi c v i nhi u ki u d li u và
cách t ch c d li u ña d ng, thu n ti n cho mô t thu t toán.
2. Chương trình d ch là chương trình ñ c bi t, có ch c năng chuy n ñ i
chương trình ñư c vi t trên ngôn ng l p trình b c cao thành chương
trình th c hi n ñư c trên máy tính.
3.
- Biên d ch: duy t, ki m tra, phát hi n l i, xác ñ nh chương trình ngu n
có d ch ñư c không. D ch toàn b chương trình ngu n thành m t
chương trình ñích có th th c hi n trên máy và có th lưu tr l i ñ s
d ng v sau khi c n.
- Thông d ch: l n lư t d ch t ng câu l nh ra ngôn ng máy r i th c hiên
ngay câu l nh v a d ch ñư c ho c thông báo l i n u không d ch ñư c.
4. Các ñi m khác nhau gi a tên dành riêng và tên chu n: tên dành riêng
không ñư c dùng khác v i ý nghĩa xác ñ nh, tên chu n có th dùng v i
ý nghĩa khác.
5. ðúng: tamgiac, bai5a, xemxonxiu_ngu...
6. C: 6,23 → 6.23
E: A20 tên chưa có giá tr
G: 4 + 6 H: ‘C → ‘C’I: ‘TRUE’ “true” là h ng logic.
Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com


Ch−¬ng 2:
C h−¬ng tr×nh ®¬n gi¶n

Bµi Thùc Hµnh Sè 1
-----------------*****
*****-----------------
-----------------*****-----------------
1. S khác nhau gi a h ng có ñ t tên và tên bi n: Giá tr c a h ng có ñ t
tên không thay ñ i khi th c hi n chương trình còn giá tr c a bi n có
th thay ñ i t i t ng th i ñi m th c hi n chương trình.
2. Khai báo bi n nh m nh ng m c ñích sau:
- Xác ñ nh ki u c a bi n. Trình d ch s bi t cách t ch c ô nh ch a giá
tr c a bi n.
- ðưa tên bi n vào danh sách các ñ i tư ng ñư c chương trình qu n lí.
- Trình d ch bi t cách truy c p giá tr c a bi n và áp d ng thao tác thích
h p cho bi n.
3. integer, real, extended, longint.
4. D
5. C
6. (1 + z ) * ( x + y / z ) /(a − 1 /(1 + x * x * x * x))
2a
7. a) ; b) abc ; c) b ; d) 2b
b 2 ac a +b
8.a)
program bai8a;
crt;
uses crt;
var x,y:real;
kt:boolean;
begin
clrscr;
write('Nhap x: ');readln(x);
write('Nhap y: ');readln(y);
kt:=false;
if ((yabs(x)) or (y=abs(x)))
then
kt:=true;
if kt then write('Diem vua nhap thuoc phan gach
cheo')
Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com

thuoc');
else write('Khong thuoc');
readln
end.
end.
VÝ Dô


b)
program bai8;
uses crt;
var x,y:real;
kt:boolean;
begin
clrscr;
write('Nhap x: ');readln(x);
write('Nhap y: ');readln(y);
kt:=false;
if (abs(y)=2*1e-
while sh>=2*1e-16 do
begin
n:=n+1;
sh:=sh*(1/n);
e:=e+sh;
end;
end;
writeln('Gia tri e(n) la: ',e:10:6);
readln
end.
end.
VÝ Dô

Bài 6.
program Bai6;
program Bai6;
uses crt;
var x, y:byte;
begin
clrscr;
for x:=1 to 36 do
for y:=0 to 20 do
if (x+y=36) and (2*x+4*y=100) then
begin
writeln('Co ',x,' con Ga');
write('Co ',y,' con Cho');
end;
end;
readln
end.
end.
VÝ Dô


Bài 7.
Bai7;
program Bai7;
uses crt;
var b, c, n:byte;
begin
begin
clrscr;
repeat
write('Nhap tuoi cha: ');readln(b);
write('Nhap tuoi con: ');readln(c);
(b-
if (b-c=2*c);
if b=2*c then
writeln('Hien nay tuoi cha gap hai lan tuoi con.')
else
if b>2*c then
',b-
writeln('Sau ',b-2*c,' nam tuoi cha se gap doi tuoi
con');
readln
end.
end.
VÝ Dô


Bài 8.
program Bai8;
Bai8;
uses crt;
var A, B, St, Luu :real;
n:byte;
begin
clrscr;
write('Nhap so tien gui: ');readln(a);
write('Nhap
write('Nhap so tien nhan: ');readln(b);
luu:=A; n:=0; st:=a;
while St0 then posi:=posi+1
else if A[i]a[i-
if a[i]>a[i-1] then max:=A[i];
for j:=1 to n do if a[j]=max then
nhat:
writeln('chi so phan tu lon nhat: ',j);
readln
end.
end.
VÝ Dô
Chú ý: Các b n s a l i chương trình ñ ñưa ra k t qu h p lí, các ch s c a
ph n t l n nh t cùng n m trên m t dòng.
Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.comBµi Thùc Hµnh Sè 4
-----------------*****
*****-----------------
-----------------*****-----------------
Bài 1.
uses crt;
var A:array[1..250] of integer;
n,i,j,y,dem,t:integer;
n,i,j,y,dem,t:integer;
begin
clrscr;
randomize;
write('Nhap n: ');readln(n);
A[i]:=random(300)-
for i:=1 to n do A[i]:=random(300)-random(300);
for i:=1 to n do write(A[i]:5);
writeln;
dem:=1;
for j:=n downto 2 do
j-
for i:=1 to j-1 do
if A[i]>A[i+1] then
begin
t:=a[i];
a[i]:=a[i+1];
A[i+1]:=t;
dem:=dem+1;
end;
end;
write('Sau khi dao ',dem,' lan');
for i:=1 to n do
write(A[i]:7);
writeln;
readln
end.
end.
VÝ Dô


Bài này cho k t qu là ng u nhiên.
Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.comBµi Thùc Hµnh Sè 5
-----------------*****
*****-----------------
-----------------*****-----------------
Bài 1.
program xau;
uses crt;
var i, x:byte;
S: string;
kt:boolean;
begin
clrscr;
write('Nhap xau: ');readln(s);
x:=length(S);
kt:=true;
for i:=1 to x div 2 do
S[i]S[x-
if S[i]S[x-i+1] then kt:=false;
if kt then write('Xau la palindrome')
else write('Xau khong la palindrome');
readln
end.
end.
VÝ DôBài 2.
program Bai2;
uses crt;
var S:string;
i,n,dem:integer;
i,n,dem:integer;
ch:char;
begin
clrscr;
write('Nhap xau: ');readln(S);
for i:=1 to length(S) do
s[i]:=upcase(s[i]);
for ch:='A' to 'Z' do
begin
dem:=0;
for i:=1 to length(s) do
if s[i]=ch then dem:=dem+1;
Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com

if dem>0 then
writeln('Trong xau co ',dem,' chu ',ch);
end;
end;
readln
end.
end.
VÝ DôBài 3.
program anhem;
uses crt;
var S:string;
i,n:integer;
begin
clrscr;
write('Nhap xau: ');readln(s);
while pos('anh',s) 0 do
begin
n:=pos('anh',s);
delete(S,n,3);
insert('em',s,n);
END;
END;
write('Xau moi: ',s);
readln
end.
end.
VÝ Dô
Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com
Bµi tËp ch−¬ng 4
1. M ng là ki u d li u có c u trúc b i vì m ng là ki u có c u trúc ñư c
ñ c p t i s m nh t trong các ngôn ng l p trình. Nó ñư c xây d ng
t nh ng ki u d li u ñã có theo quy t c khuôn d ng do ngôn ng l p
trình cung c p. Nó ñư c dùng ñ ch ñ nh m t nhóm ñ i tư ng cùng
m t tính ch t nào ñó.
2. Chúng ta ph i khai báo kích thư c m ng b i vì ñ cách ñánh s các
ph n t c a nó.
3. real, boolean, integer, longint.
4. Tham chi u ñ n ph n t c a m ng m t chi u ñư c xác ñ nh b i tên
m ng cùng v i ch s , ñư c vi t trong c p ngo c [..] (Ví d A[1]). Còn
tham chi u ñ n ph n t c a m ng 2 chi u ñư c xác ñ nh b i tên m ng
cùng v i 2 ch s ñư c phân cách b i d u ph y và vi t trong c p ngo c
[..] (A[1,2]).
Bài 5.
uses crt;
var a:array[1..100] of integer;
n,i,d:integer;
csc:boolean;
csc:boolean;
begin
clrscr;
write('Nhap n: ');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
repeat
write('Nhap phan tu thu ',i,': ');
readln(a[i]);
if abs(a[i])>1000 then writeln('Nhap so nho hon
1000');
until abs(a[i])1000 then write('Nhap so 1 then
begin
u:=2;
while (usqrt(A[i]) then d:=d+1;
end;
end;
write('So luong so nguyen to: ',d);
Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com

readln
end.
end.

VÝ Dô
Bài 7.
program bai7;
uses crt;
var n, i:word; f, f1,f2:word;
begin
clrscr;
repeat
write('Nhap N: ');readln(n);
if n=2;
f1:=1;
f2:=2;
for i:=3 to n do
begin
f:=f1+f2;
f1:=f2;
f2:=f;
end;
end;
write('So fibonaxi thu ',n,' la ' ,f);
readln
end.
end.
VÝ Dô


Ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn ®Õn
Nmax=10001.
Bài 8.
Chương trình th c hi n vi c hoán ñ i v trí dòng th i v i dòng th N-i+1,
nghĩa là hoán ñ i v trí dòng ñ u tiên v i dòng cu i cùng c a m ng hai
Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com

chi u, dòng th hai t trên xu ng v i dòng th hai t dư i lên,… Vi c hoán
ñ i v trí dòng th i v i dòng ñ i x ng v i nó ñư c th c hi n khi i nh n giá
tr t 1 ñ n N, làm cho m i dòng ñư c hoán ñ i v trí 2 l n. Vì v y m ng A
sau khi hoán ñ i không thay ñ i so v i ban ñ u.
Bài 9.
program bai9;
uses crt;
var A:array[1..15,1..15] of integer;
N, i, j, max, ind, vsp:integer;
begin
clrscr;
write('Nhap N: ');readln(n);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
begin
write('Nhap A[',i,',',j,']: ');
readln(A[i,j]);
end;
end;
for i:=1 to n do
begin
max:=A[1,i];ind:=1;
for j:=2 to n do
if A[j,i] > max then
begin
max:=A[j,i];
ind:=j;
end;
end;
vsp:=A[i,i];
A[i,i]:=max;
A[ind,i]:=vsp;
end;
end;
for i:=1 to n do
begin
writeln;
for j:=1 to n do write(A[i,j]:3);
end;
end;
writeln;
readln
end.
end.
VÝ Dô
Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com
Bài 10.
program bai10;
uses crt;
var S:string;
i,dem,n:integer;
begin
clrscr;
write('Nhap xau: ');readln(S);
n:=length(S);
dem:=0;
for i:=1 to n do
if (s[i]>='0') and (s[i]
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản