Giải bài tập Tin học 11

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

12
3.526
lượt xem
507
download

Giải bài tập Tin học 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giúp trả lời tất cả những câu hỏi để nắm bắt kiến thức Tin học 11, đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn học sinh THPT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Tin học 11

 1. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Gi¶i Bµi TËp Tin Häc 11
 2. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Ch−¬ng 1: M Bµi tËp ét sè kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh 1. Ngư i ta ph i xây d ng ngôn ng l p trình b c cao vì - Ngôn ng l p trình b c cao g n gũi v i t nhiên hơn, thu n ti n cho ñông ñ o ngư i l p trình. - Ngôn ng l p trình b c cao nói chung không ph thu c vào lo i máy, cùng m t chương trình có th th c hi n nhi u máy khác nhau. - Chương trình vi t b ng ngôn ng b c cao d hi u, d hi u ch nh và d nâng c p hơn. - Ngôn ng l p trình b c cao cho phép làm vi c v i nhi u ki u d li u và cách t ch c d li u ña d ng, thu n ti n cho mô t thu t toán. 2. Chương trình d ch là chương trình ñ c bi t, có ch c năng chuy n ñ i chương trình ñư c vi t trên ngôn ng l p trình b c cao thành chương trình th c hi n ñư c trên máy tính. 3. - Biên d ch: duy t, ki m tra, phát hi n l i, xác ñ nh chương trình ngu n có d ch ñư c không. D ch toàn b chương trình ngu n thành m t chương trình ñích có th th c hi n trên máy và có th lưu tr l i ñ s d ng v sau khi c n. - Thông d ch: l n lư t d ch t ng câu l nh ra ngôn ng máy r i th c hiên ngay câu l nh v a d ch ñư c ho c thông báo l i n u không d ch ñư c. 4. Các ñi m khác nhau gi a tên dành riêng và tên chu n: tên dành riêng không ñư c dùng khác v i ý nghĩa xác ñ nh, tên chu n có th dùng v i ý nghĩa khác. 5. ðúng: tamgiac, bai5a, xemxonxiu_ngu... 6. C: 6,23 → 6.23 E: A20 tên chưa có giá tr G: 4 + 6 H: ‘C → ‘C’I: ‘TRUE’ “true” là h ng logic.
 3. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Ch−¬ng 2: C h−¬ng tr×nh ®¬n gi¶n Bµi Thùc Hµnh Sè 1 -----------------***** *****----------------- -----------------*****----------------- 1. S khác nhau gi a h ng có ñ t tên và tên bi n: Giá tr c a h ng có ñ t tên không thay ñ i khi th c hi n chương trình còn giá tr c a bi n có th thay ñ i t i t ng th i ñi m th c hi n chương trình. 2. Khai báo bi n nh m nh ng m c ñích sau: - Xác ñ nh ki u c a bi n. Trình d ch s bi t cách t ch c ô nh ch a giá tr c a bi n. - ðưa tên bi n vào danh sách các ñ i tư ng ñư c chương trình qu n lí. - Trình d ch bi t cách truy c p giá tr c a bi n và áp d ng thao tác thích h p cho bi n. 3. integer, real, extended, longint. 4. D 5. C 6. (1 + z ) * ( x + y / z ) /(a − 1 /(1 + x * x * x * x)) 2a 7. a) ; b) abc ; c) b ; d) 2b b 2 ac a +b 8.a) program bai8a; crt; uses crt; var x,y:real; kt:boolean; begin clrscr; write('Nhap x: ');readln(x); write('Nhap y: ');readln(y); kt:=false; if ((yabs(x)) or (y=abs(x))) then kt:=true; if kt then write('Diem vua nhap thuoc phan gach cheo')
 4. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com thuoc'); else write('Khong thuoc'); readln end. end. VÝ Dô b) program bai8; uses crt; var x,y:real; kt:boolean; begin clrscr; write('Nhap x: ');readln(x); write('Nhap y: ');readln(y); kt:=false; if (abs(y)
 5. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com readln end. end. VÝ Dô Bài 10. program bai10; uses crt; const g= 9.8; var v, h:real; begin clrscr; repeat write('Nhap do cao: '); readln(h); if h0; v:=sqrt(2*g*h); toc: write('Van toc: ',v:8:3); readln end. end. VÝ Dô
 6. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Ch−¬ng 3: C Êu tróc rÏ nh¸nh vµ lÆp Bµi Thùc Hµnh Sè 2 -----------------***** *****----------------- -----------------*****----------------- 1. SGK 2. Câu l nh ghép là m t câu l nh ñư c h p thành t nhi u câu l nh thành ph n. Câu l nh ghép nh m th c hi n thao tác g m nhi u thao tác thành ph n. M i thao tác thành ph n ng v i m t câu l nh ñơn ho c m t câu l nh ghép khác. Câu l nh ghép là m t trong các y u t ñ t o kh năng chương trình có c u trúc. Các câu l nh ñ t gi a begin và end; Bài 3. Program tong1a; Uses crt; Var S: real; a, N: integer; begin clrscr; write('Nhap a: ');readln(a); S:=1.0/a; N:=1; While n
 7. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bài 4. . a) program bai4a; uses crt; var x, y, z:real; begin clrscr; write('nhap hai so x va y: '); readln(x,y); if x*x+y*y1) and (y>=x) then begin z:=(x+y); writeln('tong can tim: ',z:9); end; end; if (x*x+y*y>1) and (y
 8. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com z:=abs(x)+abs(y); writeln('Z= ',z:3:3); end else begin begin z:=x+y; writeln('Z= ',z:3:3); end; end; readln end. end. VÝ Dô Bài 5. a) bai5a; Program bai5a; Uses crt; Const n=50; Var i: integer; Y:real; Begin Clrscr; for i:=1 to n do Y:=i/(i+1); ',y:9:3 :9:3); Write('Tong Y: ',y:9:3); Readln End. End. VÝ Dô b) program bai5b; program bai5b; uses crt; var n:longint; e,sh:real; begin clrscr; sh:=1/2; n:=2;
 9. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com e:=2+sh; sh>=2*1e- while sh>=2*1e-16 do begin n:=n+1; sh:=sh*(1/n); e:=e+sh; end; end; writeln('Gia tri e(n) la: ',e:10:6); readln end. end. VÝ Dô Bài 6. program Bai6; program Bai6; uses crt; var x, y:byte; begin clrscr; for x:=1 to 36 do for y:=0 to 20 do if (x+y=36) and (2*x+4*y=100) then begin writeln('Co ',x,' con Ga'); write('Co ',y,' con Cho'); end; end; readln end. end. VÝ Dô Bài 7. Bai7; program Bai7; uses crt; var b, c, n:byte; begin begin clrscr; repeat write('Nhap tuoi cha: ');readln(b); write('Nhap tuoi con: ');readln(c); (b- if (b-c
 10. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com (b- until (b-c>=25) and (b>=2*c); if b=2*c then writeln('Hien nay tuoi cha gap hai lan tuoi con.') else if b>2*c then ',b- writeln('Sau ',b-2*c,' nam tuoi cha se gap doi tuoi con'); readln end. end. VÝ Dô Bài 8. program Bai8; Bai8; uses crt; var A, B, St, Luu :real; n:byte; begin clrscr; write('Nhap so tien gui: ');readln(a); write('Nhap write('Nhap so tien nhan: ');readln(b); luu:=A; n:=0; st:=a; while St
 11. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Ch−¬ng 4: K iÓu d÷ liÖu cã cÊu tróc Bµi Thùc Hµnh Sè 3 -----------------*****----------------- ---------------***** -----------------*****----------------- Bài 1. program sum1; uses crt; const nmax=100; type Myarray=array[1..nmax] of integer; var A:myarray; s,n,i,k:integer; posi,neg:integer; begin clrscr; randomize; write('Nhap n: ');readln(n); A[i]:=random(300) [i]:=random(300)- for i:=1 to n do A[i]:=random(300)-random(300); for i:=1 to n do write(A[i]:5); writeln; for i:=1 to n do if A[i]>0 then posi:=posi+1 else if A[i]
 12. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com VÝ Dô Bài này cho k t qu ng u nhiên nên k t qu c a các b n có th khác. Bài 2. program mang2; uses crt; var A:array[1..100] of integer; n,i,j,max:integer; begin begin clrscr; write('Nhap so luong phan tu: ');readln(n); for i:=1 to n do begin write('Nhap phan tu thu ',i,': '); readln(a[i]); end; end; max:=a[1]; for i:=2 to n do a[i]>a[i- if a[i]>a[i-1] then max:=A[i]; for j:=1 to n do if a[j]=max then nhat: writeln('chi so phan tu lon nhat: ',j); readln end. end. VÝ Dô Chú ý: Các b n s a l i chương trình ñ ñưa ra k t qu h p lí, các ch s c a ph n t l n nh t cùng n m trên m t dòng.
 13. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bµi Thùc Hµnh Sè 4 -----------------***** *****----------------- -----------------*****----------------- Bài 1. uses crt; var A:array[1..250] of integer; n,i,j,y,dem,t:integer; n,i,j,y,dem,t:integer; begin clrscr; randomize; write('Nhap n: ');readln(n); A[i]:=random(300)- for i:=1 to n do A[i]:=random(300)-random(300); for i:=1 to n do write(A[i]:5); writeln; dem:=1; for j:=n downto 2 do j- for i:=1 to j-1 do if A[i]>A[i+1] then begin t:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; A[i+1]:=t; dem:=dem+1; end; end; write('Sau khi dao ',dem,' lan'); for i:=1 to n do write(A[i]:7); writeln; readln end. end. VÝ Dô Bài này cho k t qu là ng u nhiên.
 14. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bµi Thùc Hµnh Sè 5 -----------------***** *****----------------- -----------------*****----------------- Bài 1. program xau; uses crt; var i, x:byte; S: string; kt:boolean; begin clrscr; write('Nhap xau: ');readln(s); x:=length(S); kt:=true; for i:=1 to x div 2 do S[i]S[x- if S[i]S[x-i+1] then kt:=false; if kt then write('Xau la palindrome') else write('Xau khong la palindrome'); readln end. end. VÝ Dô Bài 2. program Bai2; uses crt; var S:string; i,n,dem:integer; i,n,dem:integer; ch:char; begin clrscr; write('Nhap xau: ');readln(S); for i:=1 to length(S) do s[i]:=upcase(s[i]); for ch:='A' to 'Z' do begin dem:=0; for i:=1 to length(s) do if s[i]=ch then dem:=dem+1;
 15. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com if dem>0 then writeln('Trong xau co ',dem,' chu ',ch); end; end; readln end. end. VÝ Dô Bài 3. program anhem; uses crt; var S:string; i,n:integer; begin clrscr; write('Nhap xau: ');readln(s); while pos('anh',s) 0 do begin n:=pos('anh',s); delete(S,n,3); insert('em',s,n); END; END; write('Xau moi: ',s); readln end. end. VÝ Dô
 16. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bµi tËp ch−¬ng 4 1. M ng là ki u d li u có c u trúc b i vì m ng là ki u có c u trúc ñư c ñ c p t i s m nh t trong các ngôn ng l p trình. Nó ñư c xây d ng t nh ng ki u d li u ñã có theo quy t c khuôn d ng do ngôn ng l p trình cung c p. Nó ñư c dùng ñ ch ñ nh m t nhóm ñ i tư ng cùng m t tính ch t nào ñó. 2. Chúng ta ph i khai báo kích thư c m ng b i vì ñ cách ñánh s các ph n t c a nó. 3. real, boolean, integer, longint. 4. Tham chi u ñ n ph n t c a m ng m t chi u ñư c xác ñ nh b i tên m ng cùng v i ch s , ñư c vi t trong c p ngo c [..] (Ví d A[1]). Còn tham chi u ñ n ph n t c a m ng 2 chi u ñư c xác ñ nh b i tên m ng cùng v i 2 ch s ñư c phân cách b i d u ph y và vi t trong c p ngo c [..] (A[1,2]). Bài 5. uses crt; var a:array[1..100] of integer; n,i,d:integer; csc:boolean; csc:boolean; begin clrscr; write('Nhap n: ');readln(n); for i:=1 to n do begin repeat write('Nhap phan tu thu ',i,': '); readln(a[i]); if abs(a[i])>1000 then writeln('Nhap so nho hon 1000'); until abs(a[i])
 17. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bai 6. program bai6; uses crt; var A:array[1..100] of integer; i,n,dem,u,d:integer; begin clrscr; write('Nhap so luong phan tu: ');readln(n); for i:=1 to n do begin repeat write('Nhap phan tu thu ',i,': '); readln(a[i]); if abs(A[i])>1000 then write('Nhap so 1 then begin u:=2; while (usqrt(A[i]) then d:=d+1; end; end; write('So luong so nguyen to: ',d);
 18. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com readln end. end. Dô VÝ Dô Bài 7. program bai7; uses crt; var n, i:word; f, f1,f2:word; begin clrscr; repeat write('Nhap N: ');readln(n); if n=2; f1:=1; f2:=2; for i:=3 to n do begin f:=f1+f2; f1:=f2; f2:=f; end; end; write('So fibonaxi thu ',n,' la ' ,f); readln end. end. VÝ Dô Ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn ®Õn Nmax=10001. Bài 8. Chương trình th c hi n vi c hoán ñ i v trí dòng th i v i dòng th N-i+1, nghĩa là hoán ñ i v trí dòng ñ u tiên v i dòng cu i cùng c a m ng hai
 19. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com chi u, dòng th hai t trên xu ng v i dòng th hai t dư i lên,… Vi c hoán ñ i v trí dòng th i v i dòng ñ i x ng v i nó ñư c th c hi n khi i nh n giá tr t 1 ñ n N, làm cho m i dòng ñư c hoán ñ i v trí 2 l n. Vì v y m ng A sau khi hoán ñ i không thay ñ i so v i ban ñ u. Bài 9. program bai9; uses crt; var A:array[1..15,1..15] of integer; N, i, j, max, ind, vsp:integer; begin clrscr; write('Nhap N: ');readln(n); for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin write('Nhap A[',i,',',j,']: '); readln(A[i,j]); end; end; for i:=1 to n do begin max:=A[1,i];ind:=1; for j:=2 to n do if A[j,i] > max then begin max:=A[j,i]; ind:=j; end; end; vsp:=A[i,i]; A[i,i]:=max; A[ind,i]:=vsp; end; end; for i:=1 to n do begin writeln; for j:=1 to n do write(A[i,j]:3); end; end; writeln; readln end. end. VÝ Dô
 20. Great by: Nguy n Tr ng Hoàng Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bài 10. program bai10; uses crt; var S:string; i,dem,n:integer; begin clrscr; write('Nhap xau: ');readln(S); n:=length(S); dem:=0; for i:=1 to n do if (s[i]>='0') and (s[i]

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản