Giải bài tập tin học lớp 11

Chia sẻ: danghainamn

Giải bài tập tin học 11

Nội dung Text: Giải bài tập tin học lớp 11

Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam 
uses crt;
Chương 2
const g= 9.8;
Bài thực thành số 1
var v, h:real;
Bài 8.
begin
a)program bai8a;
clrscr;
uses crt;
repeat
var x,y:real;
write('Nhap do cao: ');
kt:boolean;
readln(h);
begin
if h0;
write('Nhap y: ');readln(y);
v:=sqrt(2*g*h);
kt:=false;
write('Van toc: ',v:8:3);
if ((yabs(x)) 
readln
or (y=abs(x)))
end.
then
Chương 3
kt:=true;
Bài thực hành số 2
if kt then write('Diem vua nhap 
thuoc phan gach cheo') Bài 3.
else write('Khong thuoc'); program tong1a;
readln uses crt;
end. var S: real;
b)program bai8b; a, N: integer;
uses crt; begin
var x,y:real; clrscr;
write('Nhap a: ');readln(a);
kt:boolean;
S:=1.0/a;
begin
N:=1;
clrscr;
while n0;
begin
s:=(a*a*pi)/2;
z:=(x+y);
write('Dien tich phan gach cheo: 
writeln('tong can tim: ',z:9);
',s:8:3);
end;
readln
end. if (x*x+y*y>1) and (y2*c then
for i:=1 to n do writeln('Sau ',b­2*c,' nam tuoi cha 
Y:=i/(i+1); se gap doi tuoi con');
Write('Tong Y: ',y:9:3); readln
Readln end.
end. Bài 8.
b) program Bai8;
program bai5b; uses crt;
uses crt; var A, B, St, Luu :real;
var n:longint; n:byte;
e,sh:real; begin
begin clrscr;
clrscr; write('Nhap so tien gui: '); 
sh:=1/2; readln(a);
n:=2; write('Nhap so tien nhan: '); 
e:=2+sh; readln(b);
while sh>=2*1e­16 do luu:=A; n:=0; st:=a;
begin while StA[i+1] then
clrscr; randomize;
begin
write('Nhap n: ');readln(n);
t:=a[i];
for i:=1 to n do 
a[i]:=a[i+1];
A[i]:=random(300)­random(300);
A[i+1]:=t;
for i:=1 to n do write(A[i]:5);  
dem:=dem+1;
writeln;
end;
for i:=1 to n do
write('Sau khi dao ',dem,' lan');
if A[i]>0 then posi:=posi+1
for i:=1 to n do
else if A[i]a[i­1] then max:=A[i];
var S:string;
for j:=1 to n do 
i,n,dem:integer;
if a[j]=max then
ch:char;
writeln('chi so phan tu lon nhat: 
begin
',j);
clrscr;
readln
write('Nhap xau: ');readln(S);
end.
for i:=1 to length(S) do
Bài thực hành số 4
s[i]:=upcase(s[i]);
Bài 1.
Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam 
for ch:='A' to 'Z' do var A:array[1..100] of integer;
begin i,n,dem,u,d:integer;
begin
dem:=0;
for i:=1 to length(s) do clrscr;
write('Nhap so luong phan tu: '); 
if s[i]=ch then dem:=dem+1;
readln(n);
if dem>0 then
for i:=1 to n do
write('Trong xau co',dem,' chu',ch);
begin
end;
repeat
readln
write('Nhap phan tu thu ',i,': ');
end.
readln(a[i]);
Bài 3.
if abs(A[i])>1000 then write('Nhap  
program anhem;
so 2 OK!');
until abs(a[i])=2;
csc:=false; f1:=1;
d:=a[2]­a[1]; f2:=2;
for i:=2 to n do for i:=3 to n do
if a[i+1]­a[i]=d then csc:=true; begin
if csc    then  f:=f1+f2;
writeln('Day la cap so cong')  f1:=f2;
else f2:=f;
write('Day khong la cap so cong'); end;
readln  write('So fibonaxi thu ',n,'la ',f);
end. readln
Bài 6. end.
program bai6; Bài 9.
uses crt; program bai9;
Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam 
uses crt; diachi:string[50];
var A:array[1..15,1..15] of integer; toan, van:real;
xeploai:char;
N, i, j, max, ind, vsp:integer;
end;
begin
var lop:array[1..max] of hocsinh;
clrscr;
write('Nhap N: ');readln(n); N, i:byte;
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to n do clrscr;
write('Nhap so luong hoc sinh: 
begin
');readln(n);
write('Nhap A[',i,',',j,']: ');
for i:=1 to n do
readln(A[i,j]);
with lop[i] do {Chó ý c©u lÖnh nay}
end;
begin
for i:=1 to n do
writeln('Nhap so lieu hoc sinh thu 
begin
',i,':');
max:=A[1,i];ind:=1;
write('Ho va ten: '); readln(hoten);
for j:=2 to n do
write('Ngay sinh: '); 
if A[j,i] > max then
readln(ngaysinh);
begin
write('Dia chi : '); readln(diachi);
max:=A[j,i];
write('Diem toan: ');readln(toan);
ind:=j;
write('Diem van : ');readln(van);
end;
if toan+van>=18 then xeploai:='A';
vsp:=A[i,i];
if (toan+van>=14) and (toan+van=10) and (toan+van='0') and (s[i]
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản