Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Giải bài tập tin học lớp 11

Chia sẻ: Đặng Hải Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
557
lượt xem
167
download

Giải bài tập tin học lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập tin học lớp 11

  1. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  uses crt; Chương 2 const g= 9.8; Bài thực thành số 1 var v, h:real; Bài 8. begin a)program bai8a; clrscr; uses crt; repeat var x,y:real; write('Nhap do cao: '); kt:boolean; readln(h); begin if h<0 then  clrscr; writeln('Nhap lai'); write('Nhap x: ');readln(x); until h>0; write('Nhap y: ');readln(y); v:=sqrt(2*g*h); kt:=false; write('Van toc: ',v:8:3); if ((y<1) or (y=1)) and ((y>abs(x))  readln or (y=abs(x))) end. then Chương 3 kt:=true; Bài thực hành số 2 if kt then write('Diem vua nhap  thuoc phan gach cheo') Bài 3. else write('Khong thuoc'); program tong1a; readln uses crt; end. var S: real; b)program bai8b; a, N: integer; uses crt; begin var x,y:real; clrscr; write('Nhap a: ');readln(a); kt:boolean; S:=1.0/a; begin N:=1; clrscr; while n<=100 do write('Nhap x: ');readln(x); begin write('Nhap y: ');readln(y); kt:=false; S:=S+1.0/(a+N); if (abs(y)<=1) and (abs(x)<=1) then N:=N+1; end; kt:=true; if kt then write('Diem vua nhap  Writeln('Tong S la: ',S:8:4); Readln thuoc phan gach cheo') end. else write('Khong thuoc'); readln Bài 4. a)program bai4a; end. uses crt; Bài 9. program bai9; var x, y, z:real; uses crt; begin const pi= 3.1416; clrscr; write('nhap hai so x va y: ');  var a,s:real; readln(x,y); begin if x*x+y*y<=1 then clrscr; begin repeat z:=(x*x+y*y); write('Nhap ban kinh duong tron: '); writeln('tong can tim: ',z:9); readln(a); end; if a<0 then writeln('Nhap lai!'); if (x*x+y*y>1) and (y>=x) then until a>0; begin s:=(a*a*pi)/2; z:=(x+y); write('Dien tich phan gach cheo:  writeln('tong can tim: ',z:9); ',s:8:3); end; readln end. if (x*x+y*y>1) and (y<x) then begin z:=0.5; Bài 10. program bai10; writeln('tong can tim: ',z);
  2. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  end; writeln('Gia tri e(n): ',e:10:6); readln readln end. end. b)program bai4b; Bài 6. program Bai6; uses crt; uses crt; var x,y,z,a,b,r:real; var x, y:byte; begin begin clrscr; clrscr; write('Nhap x: ');readln(x); for x:=1 to 36 do write('Nhap y: ');readln(y); for y:=0 to 20 do write('Nhap toa do tam hinh tron:  '); if (x+y=36) and (2*x+4*y=100) then readln(a,b); begin write('Nhap ban kinh r: ');  writeln('Co ',x,' con Ga'); readln(r); write('Co ',y,' con Cho'); if sqrt(sqr(x­a)+sqr(x­b))<r then end; begin readln z:=abs(x)+abs(y); end. writeln('Z= ',z:3:3); Bài 7. end program Bai7; else uses crt; begin var b, c, n:byte; z:=x+y; begin writeln('Z= ',z:3:3); clrscr; end; repeat readln write('Nhap tuoi cha: '); readln(b); end. write('Nhap tuoi con: '); readln(c); Bài 5. if (b­c<25) or (b<2*c) then a) writeln('Du lieu khong hop le, nhap  program bai5a; lai.'); uses crt; until (b­c>=25) and (b>=2*c); const n=50; if b=2*c then var i: integer; writeln('Hien nay tuoi cha gap hai  Y:real; lan tuoi con.') begin else Clrscr; if b>2*c then for i:=1 to n do writeln('Sau ',b­2*c,' nam tuoi cha  Y:=i/(i+1); se gap doi tuoi con'); Write('Tong Y: ',y:9:3); readln Readln end. end. Bài 8. b) program Bai8; program bai5b; uses crt; uses crt; var A, B, St, Luu :real; var n:longint; n:byte; e,sh:real; begin begin clrscr; clrscr; write('Nhap so tien gui: ');  sh:=1/2; readln(a); n:=2; write('Nhap so tien nhan: ');  e:=2+sh; readln(b); while sh>=2*1e­16 do luu:=A; n:=0; st:=a; begin while St<=B do n:=n+1; begin sh:=sh*(1/n); St:=St+luu*0.003; e:=e+sh; n:=n+1; end; end;
  3. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  writeln('So thang can la: ',n); uses crt; readln var A:array[1..250] of integer; end. n,i,j,y,dem,t:integer; Chương 4 begin clrscr; Bài thực hành số 3 randomize; Bài 1. write('Nhap n: ');readln(n); program sum1; for i:=1 to n do  uses crt; A[i]:=random(300)­random(300); const nmax=100; for i:=1 to n do write(A[i]:5); type NAM=array[1..nmax] of integer; writeln; var A:NAM; dem:=1; s,n,i,k:integer; for j:=n downto 2 do posi,neg:integer; for i:=1 to j­1 do begin if A[i]>A[i+1] then clrscr; randomize; begin write('Nhap n: ');readln(n); t:=a[i]; for i:=1 to n do  a[i]:=a[i+1]; A[i]:=random(300)­random(300); A[i+1]:=t; for i:=1 to n do write(A[i]:5);   dem:=dem+1; writeln; end; for i:=1 to n do write('Sau khi dao ',dem,' lan'); if A[i]>0 then posi:=posi+1 for i:=1 to n do else if A[i]<0 then neg:=neg+1; write(A[i]:7); writeln('Co ',posi,' so duong va  writeln; ',neg,' so am trong mang'); readln write('Nhap k: ');readln(k); end. s:=0; Bài thực hành số 5 for i:=1 to n do Bài 1. if A[i] mod k = 0 then s:=s+A[i]; program xau; writeln('Tong can tinh la: ',s); uses crt; readln var i, x:byte; kt:boolean; end. S: string; Bài 2. begin program mang2; clrscr; uses crt; write(' Nhap xau: ');readln(s); var A:array[1..100] of integer; x:=length(S); n,i,j,max:integer; kt:=true; begin for i:=1 to x div 2 do clrscr; if S[i]<>S[x­i+1] then kt:=false; write('Nhap so luong phan tu: ');  if kt then write('Xau la  readln(n); palindrome') for i:=1 to n do else  begin write('Xau khong la palindrome'); write('Nhap phan tu thu ',i,': ');  readln readln(a[i]); end. end; Bài 2. max:=a[1]; program Bai2; for i:=2 to n do uses crt; if a[i]>a[i­1] then max:=A[i]; var S:string; for j:=1 to n do  i,n,dem:integer; if a[j]=max then ch:char; writeln('chi so phan tu lon nhat:  begin ',j); clrscr; readln write('Nhap xau: ');readln(S); end. for i:=1 to length(S) do Bài thực hành số 4 s[i]:=upcase(s[i]); Bài 1.
  4. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  for ch:='A' to 'Z' do var A:array[1..100] of integer; begin i,n,dem,u,d:integer; begin dem:=0; for i:=1 to length(s) do clrscr; write('Nhap so luong phan tu: ');  if s[i]=ch then dem:=dem+1; readln(n); if dem>0 then for i:=1 to n do write('Trong xau co',dem,' chu',ch); begin end; repeat readln write('Nhap phan tu thu ',i,': '); end. readln(a[i]); Bài 3. if abs(A[i])>1000 then write('Nhap   program anhem; so <1000 OK'); uses crt; until abs(A[i])<1000; var S:string; end; i,n:integer; dem:=0; begin for i:=1 to n do clrscr; begin write('Nhap xau: ');readln(s); if a[i] mod 2= 0 then dem:=dem+1 while pos('anh',s)<> 0 do end; begin writeln('So luong so le: ',n­dem); n:=pos('anh',s); writeln('So luong so chan: ',dem); delete(S,n,3); for i:=1 to n do insert('em',s,n); end; if a[i]>1 then write('Xau moi: ',s); begin readln u:=2; end. while (u<=sqrt(A[i])) and Bài tập chương 4 (A[i] mod u <> 0) do Bài 5. u:=u+1; uses crt; if u>sqrt(A[i]) then d:=d+1; var a:array[1..100] of integer; end; n,i,d:integer; write('So luong so nguyen to: ',d); csc:boolean; readln begin end. clrscr; Bài 7. write('Nhap n: ');readln(n); program bai7; for i:=1 to n do uses crt; begin var n, i:word; f, f1,f2:word; repeat begin write('Nhap phan tu thu ',i,': '); clrscr; readln(a[i]); repeat if abs(a[i])>1000 then writeln('Nhap   write('Nhap N: ');readln(n); so nho hon 1000'); if n<2 then writeln('Nhap N>2 OK!'); until abs(a[i])<=1000; end; until n>=2; csc:=false; f1:=1; d:=a[2]­a[1]; f2:=2; for i:=2 to n do for i:=3 to n do if a[i+1]­a[i]=d then csc:=true; begin if csc    then  f:=f1+f2; writeln('Day la cap so cong')  f1:=f2; else f2:=f; write('Day khong la cap so cong'); end; readln  write('So fibonaxi thu ',n,'la ',f); end. readln Bài 6. end. program bai6; Bài 9. uses crt; program bai9;
  5. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  uses crt; diachi:string[50]; var A:array[1..15,1..15] of integer; toan, van:real; xeploai:char; N, i, j, max, ind, vsp:integer; end; begin var lop:array[1..max] of hocsinh; clrscr; write('Nhap N: ');readln(n); N, i:byte; for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do clrscr; write('Nhap so luong hoc sinh:  begin ');readln(n); write('Nhap A[',i,',',j,']: '); for i:=1 to n do readln(A[i,j]); with lop[i] do {Chó ý c©u lÖnh nay} end; begin for i:=1 to n do writeln('Nhap so lieu hoc sinh thu  begin ',i,':'); max:=A[1,i];ind:=1; write('Ho va ten: '); readln(hoten); for j:=2 to n do write('Ngay sinh: ');  if A[j,i] > max then readln(ngaysinh); begin write('Dia chi : '); readln(diachi); max:=A[j,i]; write('Diem toan: ');readln(toan); ind:=j; write('Diem van : ');readln(van); end; if toan+van>=18 then xeploai:='A'; vsp:=A[i,i]; if (toan+van>=14) and (toan+van<18)   A[i,i]:=max; then A[ind,i]:=vsp; xeploai:='B'; end; if (toan+van>=10) and (toan+van<14)   for i:=1 to n do then begin xeploai:='C'; writeln; if (toan+van<10) then for j:=1 to n do write(A[i,j]:3); xeploai:='D'; end; end; writeln; clrscr; readln writeln('Danh sach hoc sinh:'); end. for i:=1 to n do Bài 10. with lop[i] do program bai10; writeln(hoten:30,'­ xep loai:  uses crt; ',xeploai); var S:string; writeln('Danh sach hoc sinh loai  i,dem,n:integer; A:'); begin for i:=1 to n do clrscr; with lop[i] do write('Nhap xau: ');readln(S); if xeploai='A' then n:=length(S); writeln(hoten:30); dem:=0; readln for i:=1 to n do end. if (s[i]>='0') and (s[i]<='9') then   inc(dem); write('Co ',dem,' chu so trong xau  Chương 6 vua nhap'); Bài thực hành số 6 readln program thuchanh6; end. uses crt; Bài 11. type str = string[79]; program bai11; var S1, S2:str; uses crt; dong:byte; const max=60; dung:boolean; type Hocsinh = record procedure catdan hoten:string[30]; (s1:str; var s2: str); ngaysinh: string[10];
  6. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  begin end; procedure  daicanh(var R:tamgiac; var   s2:=copy(s1,2,length(s1)­1)+S1[1]; end; a, b, c:real); procedure cangiua( var s:str); begin var n, i:integer; a:=khcach(R.B, R.C); b:=khcach(R.A, R.C); begin c:=khcach(R.A, R.B); n:=length(s); end; n:=(80­n) div 2; procedure  tinhchat(var R: tamgiac;  for i:=1 to n do s:=' '+s; var deu,can,vuong:boolean); end; var a, b, c:real; procedure chuchay(s1:str;  begin dong:byte); deu:=false; can:=false;  var s2:str; vuong:=false; dung:boolean; daicanh(R,a,b,c); begin if (abs(a­b)<eps) and (abs(a­c)<eps)  clrscr; then cangiua(s1); deu:=true clrscr; else dung:=false; if (abs(a­b)<eps) or (abs(a­c)<eps)  while not (dung) do or (abs(b­c)<eps) begin then gotoxy(1,dong); write(s1); can:=true; delay(100); if (abs(a*a+b*b­c*c)<eps)  catdan(s1,s2); or (abs(a*a+c*c­b*b)<eps) s1:=s2; or (abs(b*b+c*c­a*a)<eps) then dung:=keypressed; vuong:=true; end; end; end; begin begin deu:=0; clrscr; can:=0; write('Nhap xau : ');readln(s1); vuong:=0; write('Nhap dong: ');readln(dong); assign(f,'tamgiac.dat'); chuchay(s1,dong); reset(f); readln readln(f,n); end. assign(g,'tamgiac.out'); rewrite(g); for i:=1 to n do Bài thực hành số 7 begin program ttamgiac; readln(f, T.A.x, T.A.y, T.B.x,  uses crt; T.B.y, T.C.x, T.C.y); const eps=1.0e­6; tinhchat(T,D,cn,v); if d then deu:=deu+1 else type begin diem=record if cn then can:=can+1; x, y:real; end; if v then vuong:=vuong+1; end; tamgiac=record end; a, b, c:diem; end; writeln(g,'co ',deu,'tam giac deu'); var T:tamgiac; writeln(g,'co ',can,'tam giac can'); writeln(g,'co ',vuong,' tam giac  d, cn, v: boolean; vuong'); n, i, deu, can, vuong:word; close(f);close(g); f,g:text; end. function khcach(P, Q: Diem):real; begin Bài tập chương 6 khcach:=sqrt((P.x­Q.x)*(p.x­q.x)+ (p.y­Q.y)*(p.y­Q.y)); 1. SGK
  7. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  2. Chương trình con không có tham số procedure  ve; begin Writeln(‘****************’); Writeln(‘* Dang Hai Nam *’); Writeln(‘****************’); end; 3. Chương trình con cho nhiều hơn một kết quả: Procedure  hoandoi(var x, y:integer); Var tg:integer; begin Tg:=x; X:=y; Y:=tg; end; 4. program bai4; uses crt; var x, y:integer; function ucln(a, b:integer):  integer; var r:integer; begin while b>0 do begin r:=a mod b; a:=b; b:=r; end; ucln:=a; end; function bcnn(a, b:integer):  integer; begin bcnn:=a*b div ucln(a,b); end; begin clrscr; write('Nhap x: ');readln(x); write('Nhap y: ');readln(y); write('Boi chung nho nhat:  ',bcnn(x,y)); readln end.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản