Giải bài tập tin học lớp 11

Chia sẻ: danghainamn

Giải bài tập tin học 11

Nội dung Text: Giải bài tập tin học lớp 11

 

  1. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  uses crt; Chương 2 const g= 9.8; Bài thực thành số 1 var v, h:real; Bài 8. begin a)program bai8a; clrscr; uses crt; repeat var x,y:real; write('Nhap do cao: '); kt:boolean; readln(h); begin if h<0 then  clrscr; writeln('Nhap lai'); write('Nhap x: ');readln(x); until h>0; write('Nhap y: ');readln(y); v:=sqrt(2*g*h); kt:=false; write('Van toc: ',v:8:3); if ((y<1) or (y=1)) and ((y>abs(x))  readln or (y=abs(x))) end. then Chương 3 kt:=true; Bài thực hành số 2 if kt then write('Diem vua nhap  thuoc phan gach cheo') Bài 3. else write('Khong thuoc'); program tong1a; readln uses crt; end. var S: real; b)program bai8b; a, N: integer; uses crt; begin var x,y:real; clrscr; write('Nhap a: ');readln(a); kt:boolean; S:=1.0/a; begin N:=1; clrscr; while n<=100 do write('Nhap x: ');readln(x); begin write('Nhap y: ');readln(y); kt:=false; S:=S+1.0/(a+N); if (abs(y)<=1) and (abs(x)<=1) then N:=N+1; end; kt:=true; if kt then write('Diem vua nhap  Writeln('Tong S la: ',S:8:4); Readln thuoc phan gach cheo') end. else write('Khong thuoc'); readln Bài 4. a)program bai4a; end. uses crt; Bài 9. program bai9; var x, y, z:real; uses crt; begin const pi= 3.1416; clrscr; write('nhap hai so x va y: ');  var a,s:real; readln(x,y); begin if x*x+y*y<=1 then clrscr; begin repeat z:=(x*x+y*y); write('Nhap ban kinh duong tron: '); writeln('tong can tim: ',z:9); readln(a); end; if a<0 then writeln('Nhap lai!'); if (x*x+y*y>1) and (y>=x) then until a>0; begin s:=(a*a*pi)/2; z:=(x+y); write('Dien tich phan gach cheo:  writeln('tong can tim: ',z:9); ',s:8:3); end; readln end. if (x*x+y*y>1) and (y<x) then begin z:=0.5; Bài 10. program bai10; writeln('tong can tim: ',z);
  2. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  end; writeln('Gia tri e(n): ',e:10:6); readln readln end. end. b)program bai4b; Bài 6. program Bai6; uses crt; uses crt; var x,y,z,a,b,r:real; var x, y:byte; begin begin clrscr; clrscr; write('Nhap x: ');readln(x); for x:=1 to 36 do write('Nhap y: ');readln(y); for y:=0 to 20 do write('Nhap toa do tam hinh tron:  '); if (x+y=36) and (2*x+4*y=100) then readln(a,b); begin write('Nhap ban kinh r: ');  writeln('Co ',x,' con Ga'); readln(r); write('Co ',y,' con Cho'); if sqrt(sqr(x­a)+sqr(x­b))<r then end; begin readln z:=abs(x)+abs(y); end. writeln('Z= ',z:3:3); Bài 7. end program Bai7; else uses crt; begin var b, c, n:byte; z:=x+y; begin writeln('Z= ',z:3:3); clrscr; end; repeat readln write('Nhap tuoi cha: '); readln(b); end. write('Nhap tuoi con: '); readln(c); Bài 5. if (b­c<25) or (b<2*c) then a) writeln('Du lieu khong hop le, nhap  program bai5a; lai.'); uses crt; until (b­c>=25) and (b>=2*c); const n=50; if b=2*c then var i: integer; writeln('Hien nay tuoi cha gap hai  Y:real; lan tuoi con.') begin else Clrscr; if b>2*c then for i:=1 to n do writeln('Sau ',b­2*c,' nam tuoi cha  Y:=i/(i+1); se gap doi tuoi con'); Write('Tong Y: ',y:9:3); readln Readln end. end. Bài 8. b) program Bai8; program bai5b; uses crt; uses crt; var A, B, St, Luu :real; var n:longint; n:byte; e,sh:real; begin begin clrscr; clrscr; write('Nhap so tien gui: ');  sh:=1/2; readln(a); n:=2; write('Nhap so tien nhan: ');  e:=2+sh; readln(b); while sh>=2*1e­16 do luu:=A; n:=0; st:=a; begin while St<=B do n:=n+1; begin sh:=sh*(1/n); St:=St+luu*0.003; e:=e+sh; n:=n+1; end; end;
  3. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  writeln('So thang can la: ',n); uses crt; readln var A:array[1..250] of integer; end. n,i,j,y,dem,t:integer; Chương 4 begin clrscr; Bài thực hành số 3 randomize; Bài 1. write('Nhap n: ');readln(n); program sum1; for i:=1 to n do  uses crt; A[i]:=random(300)­random(300); const nmax=100; for i:=1 to n do write(A[i]:5); type NAM=array[1..nmax] of integer; writeln; var A:NAM; dem:=1; s,n,i,k:integer; for j:=n downto 2 do posi,neg:integer; for i:=1 to j­1 do begin if A[i]>A[i+1] then clrscr; randomize; begin write('Nhap n: ');readln(n); t:=a[i]; for i:=1 to n do  a[i]:=a[i+1]; A[i]:=random(300)­random(300); A[i+1]:=t; for i:=1 to n do write(A[i]:5);   dem:=dem+1; writeln; end; for i:=1 to n do write('Sau khi dao ',dem,' lan'); if A[i]>0 then posi:=posi+1 for i:=1 to n do else if A[i]<0 then neg:=neg+1; write(A[i]:7); writeln('Co ',posi,' so duong va  writeln; ',neg,' so am trong mang'); readln write('Nhap k: ');readln(k); end. s:=0; Bài thực hành số 5 for i:=1 to n do Bài 1. if A[i] mod k = 0 then s:=s+A[i]; program xau; writeln('Tong can tinh la: ',s); uses crt; readln var i, x:byte; kt:boolean; end. S: string; Bài 2. begin program mang2; clrscr; uses crt; write(' Nhap xau: ');readln(s); var A:array[1..100] of integer; x:=length(S); n,i,j,max:integer; kt:=true; begin for i:=1 to x div 2 do clrscr; if S[i]<>S[x­i+1] then kt:=false; write('Nhap so luong phan tu: ');  if kt then write('Xau la  readln(n); palindrome') for i:=1 to n do else  begin write('Xau khong la palindrome'); write('Nhap phan tu thu ',i,': ');  readln readln(a[i]); end. end; Bài 2. max:=a[1]; program Bai2; for i:=2 to n do uses crt; if a[i]>a[i­1] then max:=A[i]; var S:string; for j:=1 to n do  i,n,dem:integer; if a[j]=max then ch:char; writeln('chi so phan tu lon nhat:  begin ',j); clrscr; readln write('Nhap xau: ');readln(S); end. for i:=1 to length(S) do Bài thực hành số 4 s[i]:=upcase(s[i]); Bài 1.
  4. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  for ch:='A' to 'Z' do var A:array[1..100] of integer; begin i,n,dem,u,d:integer; begin dem:=0; for i:=1 to length(s) do clrscr; write('Nhap so luong phan tu: ');  if s[i]=ch then dem:=dem+1; readln(n); if dem>0 then for i:=1 to n do write('Trong xau co',dem,' chu',ch); begin end; repeat readln write('Nhap phan tu thu ',i,': '); end. readln(a[i]); Bài 3. if abs(A[i])>1000 then write('Nhap   program anhem; so <1000 OK'); uses crt; until abs(A[i])<1000; var S:string; end; i,n:integer; dem:=0; begin for i:=1 to n do clrscr; begin write('Nhap xau: ');readln(s); if a[i] mod 2= 0 then dem:=dem+1 while pos('anh',s)<> 0 do end; begin writeln('So luong so le: ',n­dem); n:=pos('anh',s); writeln('So luong so chan: ',dem); delete(S,n,3); for i:=1 to n do insert('em',s,n); end; if a[i]>1 then write('Xau moi: ',s); begin readln u:=2; end. while (u<=sqrt(A[i])) and Bài tập chương 4 (A[i] mod u <> 0) do Bài 5. u:=u+1; uses crt; if u>sqrt(A[i]) then d:=d+1; var a:array[1..100] of integer; end; n,i,d:integer; write('So luong so nguyen to: ',d); csc:boolean; readln begin end. clrscr; Bài 7. write('Nhap n: ');readln(n); program bai7; for i:=1 to n do uses crt; begin var n, i:word; f, f1,f2:word; repeat begin write('Nhap phan tu thu ',i,': '); clrscr; readln(a[i]); repeat if abs(a[i])>1000 then writeln('Nhap   write('Nhap N: ');readln(n); so nho hon 1000'); if n<2 then writeln('Nhap N>2 OK!'); until abs(a[i])<=1000; end; until n>=2; csc:=false; f1:=1; d:=a[2]­a[1]; f2:=2; for i:=2 to n do for i:=3 to n do if a[i+1]­a[i]=d then csc:=true; begin if csc    then  f:=f1+f2; writeln('Day la cap so cong')  f1:=f2; else f2:=f; write('Day khong la cap so cong'); end; readln  write('So fibonaxi thu ',n,'la ',f); end. readln Bài 6. end. program bai6; Bài 9. uses crt; program bai9;
  5. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  uses crt; diachi:string[50]; var A:array[1..15,1..15] of integer; toan, van:real; xeploai:char; N, i, j, max, ind, vsp:integer; end; begin var lop:array[1..max] of hocsinh; clrscr; write('Nhap N: ');readln(n); N, i:byte; for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do clrscr; write('Nhap so luong hoc sinh:  begin ');readln(n); write('Nhap A[',i,',',j,']: '); for i:=1 to n do readln(A[i,j]); with lop[i] do {Chó ý c©u lÖnh nay} end; begin for i:=1 to n do writeln('Nhap so lieu hoc sinh thu  begin ',i,':'); max:=A[1,i];ind:=1; write('Ho va ten: '); readln(hoten); for j:=2 to n do write('Ngay sinh: ');  if A[j,i] > max then readln(ngaysinh); begin write('Dia chi : '); readln(diachi); max:=A[j,i]; write('Diem toan: ');readln(toan); ind:=j; write('Diem van : ');readln(van); end; if toan+van>=18 then xeploai:='A'; vsp:=A[i,i]; if (toan+van>=14) and (toan+van<18)   A[i,i]:=max; then A[ind,i]:=vsp; xeploai:='B'; end; if (toan+van>=10) and (toan+van<14)   for i:=1 to n do then begin xeploai:='C'; writeln; if (toan+van<10) then for j:=1 to n do write(A[i,j]:3); xeploai:='D'; end; end; writeln; clrscr; readln writeln('Danh sach hoc sinh:'); end. for i:=1 to n do Bài 10. with lop[i] do program bai10; writeln(hoten:30,'­ xep loai:  uses crt; ',xeploai); var S:string; writeln('Danh sach hoc sinh loai  i,dem,n:integer; A:'); begin for i:=1 to n do clrscr; with lop[i] do write('Nhap xau: ');readln(S); if xeploai='A' then n:=length(S); writeln(hoten:30); dem:=0; readln for i:=1 to n do end. if (s[i]>='0') and (s[i]<='9') then   inc(dem); write('Co ',dem,' chu so trong xau  Chương 6 vua nhap'); Bài thực hành số 6 readln program thuchanh6; end. uses crt; Bài 11. type str = string[79]; program bai11; var S1, S2:str; uses crt; dong:byte; const max=60; dung:boolean; type Hocsinh = record procedure catdan hoten:string[30]; (s1:str; var s2: str); ngaysinh: string[10];
  6. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  begin end; procedure  daicanh(var R:tamgiac; var   s2:=copy(s1,2,length(s1)­1)+S1[1]; end; a, b, c:real); procedure cangiua( var s:str); begin var n, i:integer; a:=khcach(R.B, R.C); b:=khcach(R.A, R.C); begin c:=khcach(R.A, R.B); n:=length(s); end; n:=(80­n) div 2; procedure  tinhchat(var R: tamgiac;  for i:=1 to n do s:=' '+s; var deu,can,vuong:boolean); end; var a, b, c:real; procedure chuchay(s1:str;  begin dong:byte); deu:=false; can:=false;  var s2:str; vuong:=false; dung:boolean; daicanh(R,a,b,c); begin if (abs(a­b)<eps) and (abs(a­c)<eps)  clrscr; then cangiua(s1); deu:=true clrscr; else dung:=false; if (abs(a­b)<eps) or (abs(a­c)<eps)  while not (dung) do or (abs(b­c)<eps) begin then gotoxy(1,dong); write(s1); can:=true; delay(100); if (abs(a*a+b*b­c*c)<eps)  catdan(s1,s2); or (abs(a*a+c*c­b*b)<eps) s1:=s2; or (abs(b*b+c*c­a*a)<eps) then dung:=keypressed; vuong:=true; end; end; end; begin begin deu:=0; clrscr; can:=0; write('Nhap xau : ');readln(s1); vuong:=0; write('Nhap dong: ');readln(dong); assign(f,'tamgiac.dat'); chuchay(s1,dong); reset(f); readln readln(f,n); end. assign(g,'tamgiac.out'); rewrite(g); for i:=1 to n do Bài thực hành số 7 begin program ttamgiac; readln(f, T.A.x, T.A.y, T.B.x,  uses crt; T.B.y, T.C.x, T.C.y); const eps=1.0e­6; tinhchat(T,D,cn,v); if d then deu:=deu+1 else type begin diem=record if cn then can:=can+1; x, y:real; end; if v then vuong:=vuong+1; end; tamgiac=record end; a, b, c:diem; end; writeln(g,'co ',deu,'tam giac deu'); var T:tamgiac; writeln(g,'co ',can,'tam giac can'); writeln(g,'co ',vuong,' tam giac  d, cn, v: boolean; vuong'); n, i, deu, can, vuong:word; close(f);close(g); f,g:text; end. function khcach(P, Q: Diem):real; begin Bài tập chương 6 khcach:=sqrt((P.x­Q.x)*(p.x­q.x)+ (p.y­Q.y)*(p.y­Q.y)); 1. SGK
  7. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  2. Chương trình con không có tham số procedure  ve; begin Writeln(‘****************’); Writeln(‘* Dang Hai Nam *’); Writeln(‘****************’); end; 3. Chương trình con cho nhiều hơn một kết quả: Procedure  hoandoi(var x, y:integer); Var tg:integer; begin Tg:=x; X:=y; Y:=tg; end; 4. program bai4; uses crt; var x, y:integer; function ucln(a, b:integer):  integer; var r:integer; begin while b>0 do begin r:=a mod b; a:=b; b:=r; end; ucln:=a; end; function bcnn(a, b:integer):  integer; begin bcnn:=a*b div ucln(a,b); end; begin clrscr; write('Nhap x: ');readln(x); write('Nhap y: ');readln(y); write('Boi chung nho nhat:  ',bcnn(x,y)); readln end.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản