Giải bài tập tình huống môn Quản trị chất lượng

Chia sẻ: a223206

Quản trị chất lượng là một tiến trình không bao giờ dừng, dựa trên thực nghiệm, học hỏi và điều chỉnh, giáo dục. Ishikawa cho rằng : giáo dục về quản trị chất lượng không thể dừng ở một vái lớp học..

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giải bài tập tình huống môn Quản trị chất lượng

 

 1. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Bài 16: Nhi u nhà nghiên c u ch t lư ng trên th gi i ñ u ñ ng nh t v i nhau: Qu n tr ch t lư ng là m t ti n trình không bao gi d ng, d a trên th c nghi m, h c h i và ñi u ch nh, giáo d c. Ishikawa cho r ng: Giáo d c v qu n tr ch t lư ng không th d ng m t vài l p h c, m t vài tu n l th c hành do m t s chuyên viên ñ m trách mà ph i là s giáo d c và t giáo d c liên t c, toàn di n và th c s tr i r ng t trên xu ng dư i, t dư i ngư c lên. Sai l m l n nh t là giáo d c ch nh m ñ i tư ng công nhân l p dư i mà không chú tr ng gì ñ n các t ng l p qu n lý và lãnh ñ o c p trên. Ông ta nh c ñi nh c l i Giáo d c ch không ph i là ñào t o và phân bi t Giáo d c là vun x i nh ng gì ñã có s n còn ðào t o là gieo tr ng trên m t vư n hoang. ðây là quan ñi m chính ông ñã dùng ñ công kích phương pháp t ch c lao ñ ng c a Taylor - Phân chia công vi c theo t ng khâu ñ d ki m soát, ñ ra chuyên viên ch t lư ng, chuyên viên v s n xu t, dùng ngư i này ki m soát ngư i kia. V y lý do sâu xa là ch nào? Câu h i: 1) Phương pháp Taylo có th nâng cao năng su t lao ñ ng trong m t th i gian ng n, nhưng v lâu dài và nh t là hi n nay thì kh năng gi m ñi. Hãy nên lý do t i sao? 2) Th c ch t Giáo d c theo Ishikawa là gì? (Hi u khái ni m vun x i nh ng gì ñã có s n như th nào?) T i sao giáo d c ph i chú ý ñ n c t Lãnh ñ o, các c p qu n lý ñ n nhân viên và công nhân? Chu Minh Tuân QT52A-HN
 2. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Tr l i: 1) Taylo có th nâng cao năng su t lao ñ ng trong m t th i gian ng n: Lý thuy t qu n tr c ñi n. Trư ng phái c ñi n bao g m m t s tác gi v i nh ng nghiên c u v quan tr kinh doanh như: Herny L. Gantt; Frank B (1868 - 1924) và Liliant M. Gibreth (1878 -1972). a)Lý thuy t qu n tr khoa h c Frederich Taylor (1856 - 1915): Taylor xu t thân là m t công nhân và tr thành k sư tr i qua quá trình ban ngày ñi làm, ban ñêm ñi h c hàm th ñ i h c. Trong quá trình làm vi c trong nhà máy luy n cán thép, Taylor ñã có nhi u cơ h i quan sát và th c hành qu n tr trong nhà máy. Ông là tác gi v i nh ng nghiên c u và lý thuy t khá n i ti ng v qu n tr trong th i gian t 1890 ñ n 1930. Nh ng nguyên t c cơ b n trong lý thuy t c a Taylor là: -Xây d ng các phương pháp khoa h c ñ th c hi n công vi c, nhi m v c a t ng công nhân -L a ch n công nhân m t cách khoa h c và hu n luy n h phương pháp khoa h c ñ th c hi n công vi c -T ch c giáo d c và giám sát công nhân ñ ñ m b o h th c hi n theo ñúng phương pháp -Xây d ng và c ng c quan h gi a ngư i lao ñ ng và nhà qu n tr ð th c hi n nh ng nguyên t c c a mình, Taylor ñã ti n hành: -Nghiên c u các lo i th i gian làm vi c c a công nhân theo t ng công vi c. -Phân chia công vi c c a t ng công nhân thành nh ng công vi c b ph n nh ñ c i ti n và t i ưu hóa. -Xây d ng h th ng khuy n khích ngư i lao ñ ng làm vi c, th c hi n tr công theo lao ñ ng. Nh ng k t qu qua áp d ng lý thuy t c a Taylor là năng su t lao ñ ng tăng lên r t nhanh và kh i lư ng s n ph m tăng nhi u. Tuy nhiên, lý thuy t c a Taylor nghiêng v "k thu t hóa, máy móc hóa" con ngư i, s c lao ñ ng b khai thác ki t qu làm cho công nhân ñ u tranh ch ng l i các chính sách v qu n tr . Vì v y, v lâu dài thì kh năng làm vi c c a con ngư i s không có tính xây d ng, tính sáng t o. D n ñ n “Dây chuy n công ngh ” ñó không ñư c nâng c p và b l c h u. Hay nói cách khác, kh năng tăng năng xu t lao ñ ng c a Con ngư i trong phương pháp này b gi m ñi. Chu Minh Tuân QT52A-HN
 3. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Các phương pháp thu c trư ng phái này (Phương pháp Taylor và các tác gi k tên trên) ñã có nh ng ñóng góp có giá tr cho s phát tri n c a tư tư ng qu n tr , phát tri n k năng qu n tr qua phân công, chuyên môn hóa quá trình lao ñ ng, ñ ng th i là nh ng ngư i ñ u tiên nêu lên t m quan tr ng c a vi c tuy n ch n và hu n luy n nhân viên, dùng ñãi ng ñ tăng năng su t lao ñ ng. Tuy nhiên, các tác gi ñã phát tri n m t phương pháp qu n tr mang tính khoa h c hóa m t cách thu n túy như "máy móc hóa con ngư i", g n ch t con ngư i vào m t dây chuy n công ngh ñ qu n tr và tăng năng su t lao ñ ng. 2) Th c ch t Giáo d c theo Ishikawa là gì? Ishikawa nh n m nh: Giáo d c ch không ph i là ñào t o và Giáo d c là vun x i nh ng gì ñã có s n còn ðào t o là gieo tr ng trên m t vư n hoang. Có nghĩa là: ð Giáo d c v qu n tr ch t lư ng nói riêng, Giáo d c nói chung, là xác ñ nh nh ng gì ñã có s n t ñó xây d ng nên k ho ch, phương án thích h p ñ nâng cao ch t lư ng t nh ng cái có s n ñó. Ch không ph i là Ép bu c ngư i lao ñ ng làm theo ý c a ngư i qu n lý m t cách th ñ ng, gi ng m t c máy không có ch ki n và tính sáng t o trong công vi c. Công vi c Giáo d c v qu n tr ch t lư ng không th d ng m t vài l p h c, m t vài tu n l th c hành mà ph i là s giáo d c và t giáo d c liên t c, toàn di n và tr i r ng. Giáo d c ñây ph i di n ra liên t c và luôn ñư c chăm lo, phát tri n công vi c giáo d c ñó. Vai trò và Trách nhi m giáo d c cũng không ph i ch mts ngư i, m t s b ph n ñ làm qua quýt, mà là trách nhi m c a toàn b t ch c, doanh nghi p t trên xu ng dư i, t dư i ngư c lên, t m i cá nhân ñ n c t p th ñ u ph i vun x i t nh ng gì ñã có s n. ðó chính là Giáo d c. Chu Minh Tuân QT52A-HN
 4. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN T i sao giáo d c ph i chú ý ñ n c t Lãnh ñ o, các c p qu n lý ñ n nhân viên và công nhân? N u giáo d c ch chú ý ñ n nhân viên và công nhân, nh ng ngư i tr c ti p lao ñ ng s n xu t ra s n ph m cho doanh nghi m, thì nh ng gì nhân viên, công nhân nh n ñư c ch là làm theo nh ng gì có s n theo s ch b o c a m t hay m t s chuyên viên ñ m trách. Tiêu chu n c a Giáo d c lúc này ñư c gói g n trong giáo trình c a các Chuyên viên ñ m trách ñó. Nhân viên, công nhân ñư c giáo d c s không có tính liên t c và lâu dài. N u giáo d c ch chú ý ñ n Lãnh ñ o, các c p qu n lý Là nh ng ngư i không tr c ti p s n xu t ra s n ph m cho doanh nghi p, thì doanh nghi p lúc này ñang có m t b ph n cán b qu n lý có trình ñ cao v lý thuy t, tương ng v i vi c không góp ph n ñư c vào nâng cao năng su t lao ñ ng c a l c lư ng s n xu t chính là Nhân viên và Công nhân. Chưa nói ñ n vi c hai b phân nhân l c là Qu n lý và Nhân viên s b l ch l c v phương hư ng làm vi c. D n ñ n k t qu qu n tr ch t lư ng c a doanh nghi p s không cao. V y: Giáo d c ph i ñư c ti n hành m t cách toàn di n t trên xu ng dư i, t c p lãnh ñ o t i nhân viên, và tương tác ngư c l i t các nhân viên t i các c p lãnh ñ o. Hi u qu c a Qu n tr ch t lư ng lúc này s ñư c ñ m b o. Chu Minh Tuân QT52A-HN
 5. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Bài 17: Trư c s c nh tranh như vũ bão c a hàng Nh t, các nhà s n xu t M hô hào: “Khách hàng là thư ng ñ ”. Ishikawa châm bi m: “ñúng là thư ng ñ nhưng cũng có nhi u thư ng ñ mù quáng”. Th c ra ngư i Nh t ñã t ng th c hi n “Khách hàng là thư ng ñ ” nhưng gi i pháp v qu n tr ch t lư ng toàn b (TQM) l y tôn tr ng con ngư i làm g c thì không ñ t ngư i tiêu th trư c công nhân, không ñ t công nhân trư c xã h i. H nh phúc c a công nhân ph i ñi trư c, nhưng h nh phúc ñó ph i g n li n v i ph c v ngư i tiêu dùng. Gi s m t s nhà doanh nghi p Nh t B n và M nh n th y vi c kinh doanh máy cày Vi t Nam có tri n v ng to l n. Xu t phát t nh ng quan ni m khác nhau, có th ngư i Nh t tranh th xu t kh u nh ng máy cày c nh , có th cày c ñ ng khô l n ñ ng nư c, còn ngư i M ch c là s ñưa vào nh ng máy cày c l n, năng su t cao và thích h p cho nh ng cánh ñ ng di n tích l n. Câu h i: - S n ph m c a ñ i th nào (Nh t hay M s ñư c ngư i nông dân VN ưa thích? T i sao? - Lo i máy nào phù h p v i th c t ñ ng ru ng Vi t Nam và thu nh p c a ngư i nông dân Vi t Nam dù là c a M hay Nh t? T i sao? - Doanh nghi p nư c nào th c s coi khách hàng là thư ng ñ ? T i sao? Tr l i 1. S n ph m c a ñ i th nào (Nh t hay M s ñư c ngư i nông dân VN ưa thích? T i sao? Gi s : + Ngư i Nh t tranh th xu t kh u nh ng máy cày c nh , có th cày c ñ ng khô l n ñ ng nư c. + Ngư i M ñưa vào nh ng máy cày c l n, năng su t cao và thích h p cho nh ng cánh ñ ng di n tích l n. Lúc này, s n ph m s ñư c nông dân Vi t Nam yêu thích là s n ph m c a ngư i Nh t vì: Chu Minh Tuân QT52A-HN
 6. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN - Giá c phù h p; - Ch t lư ng t t; - D s d ng, phù h p v i ñ ng ru ng Vi t Nam; - Có nhi u ch ñ ưu ñãi v i khách hàng. Hi n nay b i các máy móc nh p kh u c a Nh t là c nh có th cày ñ ng khô và ñ ng nư c, r t phù h p v i ngư i nông dân Vi t Nam. Các máy cày c a M nh p kh u vào Vi t Nam thì toàn b là c l n, m c dù năng su t lao ñ ng cao nhưng l i không phù h p v i ña s ñ a hình ñ ng ru ng Vi t Nam v n ph c t p (không b ng ph ng và chia nhi u ô, lô nh ). 2. Lo i máy nào phù h p v i th c t ñ ng ru ng Vi t Nam và thu nh p c a ngư i nông dân Vi t Nam dù là c a M hay Nh t? T i sao? Như ñã nói trên thì lo i máy móc c a Nh t s phù h p v i th c t ñ ng ru ng Vi t Nam và thu nh p c a ngư i nông dân Vi t Nam hơn c a M . Vì: C máy c a ngư i M to l n hơn d n ñ n khó khăn khi v n chuy n. Năng su t c a máy cày ngư i M cao s làm giá thành máy cao, không thích h p v i tùi ti n c a ph n l n nông dân Vi t Nam hi n nay. Máy cày M thích h p v i ru ng ñ ng có di n tích l n, b ng ph ng, không có nhi u nư c, thích h p v i m t s ñ a hình nh t ñ nh như khô hay l t. Còn máy cày c a ngư i Nh t thì khác, hoàn toàn ngư c l i, tuy năng su t không cao b ng máy cày c a M ñem l i nhưng h p v i túi ti n ngư i nông dân Vi t Nam, tuy máy móc nh nhưng phù h p v i ñ a hình ñ ng ru ng Vi t Nam. Ngoài ra, v i trình ñ c a nông dân Vi t Nam hi n nay ña s h s ti p nh n công ngh v n hành máy cày c a ngư i Nh t m t cách d dàng hơn là máy cày c a ngư i M (ñ s và ph c t p hơn). Máy cày ngư i Nh t nh g n d v n chuy n và tháo l p, thân thi n hơn trong lòng ngư i nông dân Vi t Nam. 3. Doanh nghi p nư c nào th c s coi khách hàng là thư ng ñ ? T i sao? Doanh nghi p Nh t B n coi khách hàng là thư ng ñ . Vì: S n ph m máy cày c a ngư i Nh t ñã quan tâm và ñã th a mãn ñư c nhu c u tiêu dùng và s d ng c a ngư i khách hàng là nông dân Vi t Nam. Ch t Chu Minh Tuân QT52A-HN
 7. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN lư ng s n ph m ñư c ngư i Nh t xây d ng nên nh m m c ñích ph c v l i ích cho khách hàng. T t c m i công vi c ñ u là ph c v ngư i s d ng. Vì v y, Doanh nghi p Nh t B n coi khách hàng nông dân Vi t Nam là thư ng ñ. Bài 18: K sư A tìm trư ng ca B và h i cô ta: “T i sao l i có nhi u sai sót trong dây chuy n l p ráp c a cô như v y? Do công nhân không chú ý trong lúc làm vi c hay còn vì lý do nào khác?” Cô B tr l i: Công nhân có chú ý trong lúc làm vi c hay không ch là m t ph n c a v n ñ . Tôi cho r ng ph i xác ñ nh cho rõ th nào là l p ráp không ñúng? Ch ng h n trong dây chuy n ngư i ta thi u m t s chi ti t máy nào ñó. Thay vì d ng l i t t c thì chúng ta ch ñánh d u vào phi u kèm theo và như th là s n ph m s ñư c b sung khi chi ti t thi u ñư c cung c p. Như v y t i sao l i kh ng ñ nh nguyên nhân ch y u là t i khâu thao tác ch ? K sư A tr v phân xư ng s a ch a ñ tìm hi u thêm. V n ñ l n nh t mà anh ta n m b t ñư c là nhìn chung không có ai ch u trách nhi m v b t c v n ñ gì. Qua ñi u tra cho th y nh ng sai sót do thi u c vít ho c linh ki n b t ch t xu t hi n trư c khi thay ca m t lúc. Thông thư ng thì b ph n ki m tra s n xu t ph i ñ ñ y vào các ô s lư ng chính xác nh ng chi ti t máy c n thi t. Tuy nhiên cũng có khi c vít ho c ñinh vít b m t ho c có khuy t t t (Ch n) không ch u ñư c. Hư ng d n cho m i ngư i phân tích nguyên nhân và tìm bi n pháp kh c ph c: c n có nh ng túi d b ñ ng c vít hay linh ki n bát ch t bên c nh th l p ráp. Khi c n h có th m ra dùng. Vi c ph i m các túi d b như v y là m t d u hi n báo cho khâu ki m tra và thi t k công ngh bi t r ng ñã ñ n lúc c n ph i xem xét l i phương pháp làm vi c. Câu h i: - Mu n kh c ph c nh ng sai sót trong khâu l p ráp c n gi i quy t trư c tiên nh ng v n ñ nào? - Anh (ch ) hãy nêu m t s nguyên nhân d n ñ n tình tr ng “không ai ch u trách nhi m v b t c v n ñ gì” như tình hu ng ñã nêu? Vi c hư ng d n cho Chu Minh Tuân QT52A-HN
 8. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN m i ngư i phân tích nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c trên ñây ñã toàn di n chưa? T i sao? Tr l i 1. Mu n kh c ph c nh ng sai sót trong khâu l p ráp c n gi i quy t trư c tiên nh ng v n ñ nào? Mu n kh c ph c nh ng sai sót trên khâu l p ráp c n gi i quy t trư c tiên nh ng v n ñ n: - M i ngư i c n xác ñ nh nghiêm túc trách nhi m c a b n thân cá nhân và b ph n mình trong nh ng sai sót c a khâu l p ráp. - B sung m t s chi ti t máy móc nào ñó. - B sung thêm c v s lư ng và ch t lư ng c a chi ti t máy. - C n có nh ng túi d b ñ ng c vít hay linh ki n b t ch t bên c nh th l p ráp. - Báo cho nhân viên, k sư khâu ki m tra và thi t k công ngh ñ h xem xét l i nh ng phương pháp làm vi c. Tìm ra m t phương pháp làm vi c hi u qu . D ng l i b máy ñ b sung thêm chi ti t ngay khi thi u. 2. Anh (ch ) hãy nêu m t s nguyên nhân d n ñ n tình tr ng “không ai ch u trách nhi m v b t c v n ñ gì” như tình hu ng ñã nêu? Vi c hư ng d n cho m i ngư i phân tích nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c trên ñây ñã toàn di n chưa? T i sao? M t s nguyên nhân d n ñ n tình tr ng “Không ai ch u trách nhi m v b t c v n ñ gì”: - Chưa giao c th công vi c cho m t cá nhân c th nào ñ m nhi m và có th qua m t dây chuy n dài m i ñ n ngư i ñó làm thì không bi t nh ng khâu trư c ñã làm ñúng chưa. - Khâu ki m tra ch t lư ng s n ph m chưa có ñ phương ti n và d ng c ñ xác ñ nh ñúng sai sót và chưa s a ch a sai sót k p th i. - Trách nhi m c a m i ngư i chưa ñư c xây d ng trong v n ñ sai sót c a ch t lư ng khi s n ph m hoàn thành. Chu Minh Tuân QT52A-HN
 9. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Vi c hư ng d n và tìm ra bi n pháp kh c ph c trên chưa toàn di n vì: - Ph i báo cáo cho m i khâu ki m tra và thi t k công ngh ph i xem xét l i, ph i làm vi c. - Vi c ñ túi ñ ng ñ d b bên c nh th l p ráp r t linh ho t l i ph i m ra ñ dùng s m t r t nhi u th i gian, có th là túi d b ñ ng c vít hay linh ki n b h ng, b khuy t t t s m t r t nhi u th i gian hơn mà năng su t lao ñ ng hay hi u qu công vi c không sao. Bài 19: Ngư i lãnh ñ o phân xư ng than phi u v i chuyên gia ch t lư ng r ng: Dây chuy n c a tôi bây gi s n xu t m i gi ít ñi 8 ñơn v , t c là h t ñi m t 80 ñơn v m i ngày. ðó là nguyên nhân làm tăng giá thành trong b ph n b i vì tôi ph i t ch c nh ng gi làm thêm cu i tu n ñ gi ñư c nh p ñi u s n xu t bình thư ng. Thêm vào ñó, t l hư h ng l i tăng và tôi ph i m r ng phân xư ng s a ch a. T t c nh ng cái ñó x y ra r t nhanh và không có d u hi u báo trư c. Chuyên gia ch t lư ng ñưa ra m t phương án x lý: S d ng m t s bi u ñ ki m tra các trư ng h p ph i ng ng s n xu t vì thi u v t li u và t l sai h ng trong m i ñơn v . Qua các bi u ñ có th phân tích: S d ng m t s bi u ñ ki m tra các trư ng h p ph i ng ng s n xu t vì thi u v t li u và t l sai sót trong m i ñơn v . Qua các bi u ñ có th phân tích: + N u ch trương s n xu t 100 ñơn v m i gi thì vư t qua con s ñó b t bu c ph i dùng nh ng linh ki n ñư c chu n b cho ngày hôm sau. + Tình hình công nhân ngh vi c cũng ñi sát ñ th v s n xu t. + ði theo ñ th gia tăng c a sai sót trên m t ñơn v là ñ thì v s n lư ng s n xu t m c th p nh t. T tt nhiên khi có sai sót thì c n s a ch a, khi s a ch a ñương nhiên là s công nhân làm vi c trên dây chuy n s b gi m, d n ñ n tăng nh p ñi u làm vi c căng th ng c a h . Do làm vi c quá m t ho c do chán n n, công nhân th nh tho ng s ngh ngơi ñôi chút b ng cách nhà không ñi làm. T l công nhân ngh vi c s tăng lên. Chu Minh Tuân QT52A-HN
 10. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN M i tu n có m t b n sao nh ng bi u ñ ghi t ng ngư i m t thì căn c vào ñó hoàn toàn có th th ng kê nh ng d ñoán cho tu n sau ñó. Câu h i: - Li u th t có kh năng bi t trư c ñư c các chi u hư ng s di n bi n n u không d a vào cái gì ñ d ñoán? - Phương án dó chuyên gia ch t lư ng ñưa ra nh m gi i quy t v n ñ là gì? Hãy nêu nh ng căn c và các k t qu có th ñ t ñư c qua các bi u ñ ki m tra mà chuyên gia ch t lư ng ñã ñưa ra toàn b ? Tr l i: 1. Li u th t có kh năng bi t trư c ñư c các chi u hư ng s di n bi n n u không d a vào cái gì ñ d ñoán? Kh năng bi t trư c ñư c các chi u hư ng chia s di n bi n n u không d a vào cái gì ñó ñ d ñoán thì r t khó khăn và t l chính xác không cao chính vì v y r t nhi u chuyên gia ñã ñưa ra r t nhi u nh ng phương pháp ñ d ñoán (bi u ñ , ñ th , máy móc). ð có th cho m t con s , m t t l chính xác hơn. 2. Phương án dó chuyên gia ch t lư ng ñưa ra nh m gi i quy t v n ñ là gì? Hãy nêu nh ng căn c và các k t qu có th ñ t ñư c qua các bi u ñ ki m tra mà chuyên gia ch t lư ng ñã ñưa ra toàn b ? Phương án do chuyên gia ch t lư ng ñưa ra ñ gi i quy t nh ng v n ñ là: + Dùng linh ki n t t hơn khi ñã s d ng ñ làm ra m t s s n ph m nh t ñ nh. + C i thi n tình hình công nhân ngh vi c. + C i thi n tình hình gia tăng trên 1 ñơn v s n xu t. + C i thi n s n lư ng s n xu t. Căn c c a chuyên gia khi ñưa gia phương án: Chu Minh Tuân QT52A-HN
 11. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN T t c các phương án trên là ñ gi i quy t cho v n ñ gi m s lư ng s n ph m h ng hóc, tăng s lư ng s n ph m ñ t tiêu chu n sao cho t i ña hóa l i nhu n và t i thi u hóa chi phí. Chuyên gia ñưa ra là s n xu t 100 ñơn v m i gi thì vư t quá con s ñó ph i dùng nh ng linh ki n ñư c chu n b cho ngày hôm sau ñ h n ch nh ng s n ph m h ng, có th trong lúc s n xu t s t o ra nh ng s n ph m có sai s hơn không ñ t yêu c u, hay làm t n nguyên v t li u hơn. Vi c tao ra linh ki n s t o ra s n ph m ñ t yêu c u hơn, không t n nguyên v t li u, ti n ñi n, ti n công. Tình hình công nhân ngh vi c: Kh o sát ñ thì s n xu t ñ xem s công nhân ñi làm có làm vi c theo ñúng ti n ñ công vi c không, năng su t lao ñ ng c a công nhân có ñ m b o không? ði theo ñ th sai sót là ñ th v s n lư ng s n xu t m c th p nh t. Xem trung bình c bao nhiêu s n ph m ñư c s n xu t thì s có bao nhiêu s n ph m sai h ng. Trái l i v i suy nghĩ c a chuyên gia thì công vi c ngày càng trì tr , s lư ng công nhân ngh ngày càng tăng. Có th c theo bi u ñ này s d ñoán ñư c tình hình công vi c và công nhân c m th y quá căng th ng. Chu Minh Tuân QT52A-HN
 12. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Bài 20: Ông giám ñ c s n xu t v hưu. Trong b a ti c chia tay, ông nói: Ngư i ta bao gi cũng mu n làm t t công vi c c a mình và nh ng công c ch y u ñ qu n lý có liên quan ñ n quan h gi a con ngư i v i con ngư i ch không ph i v i các phương pháp. Ông trư ng phòng ch t nh t i trư ng h p cô X, m t nhân viên làm thêm r t chăm ch và r t quan tâm ñ n công vi c, ñang có tri n v ng ñư c ñ b t, nhưng t i sao t nhiên g n ñây trong tu n cô ñã ngh ñ n 3 ngày? L i ñ n trư ng h p c a anh B, r t kh e m nh nhưng m i có 4 tu n l mà anh ñã ngh ñ n 6 l n. Ông trư ng phòng quy t tâm tìm hi u s vi c: Cô X: Tôi r t thích làm vi c ñây nhưng ph i lo cho tương lai ch . Nên t i nào tôi cũng ñi h c t i ch c ñ l y m nh b ng c nhân và tu n này ph i ngh làm ñ ñi thi v n ñáp. Anh B: Tôi c n ph i ngh ngơi do ñó ñã ñi câu cá. Tôi không mu n r i b công vi c nhưng m i khi cá c n câu thì tôi ph i có m t ñó ch . Nhi u ngư i khác cũng hay ngh vi c; khi ñư c h i thì h tr l i: - Tôi b cúm; - Tôi ph i ñưa b n tr ñ n bác sĩ; - M tôi m n ng l m v.v... Trư ng phòng cho treo lên ch công khai m t bi u ñ v tình hình ngh vi c và kêu g i m i ngư i hãy quan tâm ñ n ch t lư ng s n ph m và ch t lư ng công vi c. Tình hình có bi n chuy n chút ít nhưng chưa ñư c là bao. Khi g p trư ng phòng c a phân xư ng bên c nh, ông ñ ngh chuy n ñ i nhân viên trong vài ngày ñ h ñ u hi u công vi c và khó khăn chung. K t qu t l công nhân ngh vi c ti p t c gi m và t l ph ph m gi m m t cách ñáng ng c nhiên. Câu h i: - B n hãy hình dung mình chính là ông trư ng phòng kia và th phân tích nguyên nhân t i sao l i có s chuy n bi n quan tr ng như v y? Chu Minh Tuân QT52A-HN
 13. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN - Nh ng “Công c ” qu n lý ch y u (theo như l i ông giám ñ c s n xu t lúc chia tay trư c khi v hưu c a ông) mà anh trư ng phòng h c ñư c ñây là gì? Tr l i: 1. B n hãy hình dung mình chính là ông trư ng phòng kia và th phân tích nguyên nhân t i sao l i có s chuy n bi n quan tr ng như v y? V i vai trò là ông trư ng phòng, vi c d n t i chuy n bi n quan tr ng như v y, nguyên nhân ch y u là do ông ñã làm theo ñ ngh c a trư ng phân xư ng bên c nh là chuy n ñ i vai trò và nhi m v c a các nhân viên trong vài ngày ñ h ñ u hi u công vi c và khó khăn chung c a t t c các v trí. ðó là nguyên nhân chính làm nên vi c chuy n bi n trên. ð có th kh ng ñ nh m t cách ch c ch n như v y là do khi trư ng phòng cho tri n khai phương án là công khai bi u ñ ngh vi c và kêu g i m i ngư i quan tâm t i ch t lư ng s n ph m và công vi c thì vi c ngh vi c ch là bi n chuy n r t ít và không ñư c là bao. Ch sau khi có phương án chuy n ñ i nhân viên gi a các công vi c thì hi u qu ñã rõ r t. T l ngh vi c gi m ñáng k và t l ph ph m gi m m t cách ñáng ng c nhiên. ðây có th coi là m t c ñi m, y u ñi m, m t cú hích ñáng k vào tâm lý ngư i công nhân toàn công ty. Trư c kia khi tìm hi u nguyên nhân ngh vi c c a các nhân viên, anh Trư ng phòng ñ u nh n ñư c các lý do r t chính ñáng và h p lý như (còn ph i ñi h c lên cao, b m, c n ngh ngơi, b cúm, b n con cái...). ðó là các lý do có th ch p nh n ñư c. Nhưng vì ñó mà nh hư ng t i công vi c chung thì không ch p nh n ñư c. T t c ta ph i s p x p ñ hoàn thành nhi m v công vi c c a mình. Nh ng ngư i công nhân có suy nghĩ r ng, sâu trong tam trí h r ng công vi c c a mình v t v hơn r t nhi u ngư i khác, mình ph i c n ngh ngơi, mình v t v như v y mà m t v trí khác l i có ngư i nhàn hơn mình. Vì h chưa hi u bi t và tr i nghi m nên h ñã có s so sánh và ghen t trong công vi c t ñó h không còn m n mà v i công vi c c a mình chán n n, b vi c. Sau khi có s tr i nghi m qua các v trí khác nhau t anh trư ng phòng, thì nhân viên h ñã hi u ra và g n bó v i chuyên môn. M t m t khác ph i làm cùng m t công vi c trong m t th i gian dài quá gây ra s l p l i và chán n n, con ngư i c n và luôn ñư c thay ñ i cái cũ b ng cái m i, m i l hơn. ðó là lý do d n t i tình tr ng trên. 2. Nh ng “Công c ” qu n lý ch y u (theo như l i ông giám ñ c s n xu t lúc chia tay trư c khi v hưu c a ông) mà anh trư ng phòng h c ñư c ñây là gì? Chu Minh Tuân QT52A-HN
 14. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Trong b a ti c chia tay, ông Giám ñ c s n xu t v hưu có nói: Ngư i ta bao gi cũng mu n làm t t công vi c c a mình và nh ng công c ch y u ñ qu n lý có liên quan ñ n quan h gi a con ngư i v i con ngư i ch không ph i v i các phương pháp. T ñó ông giám ñ c s n xu t mu n nh c nh r ng ñ qu n lý con ngư i m t cách có hi u qu thì c n ph i th u hi u h , tùy t ng ñ i tư ng mà áp d ng các bi n pháp khác nhau ñ ñ t hi u qu cao. S công b ng ph i ñư c th c hi n gi a con ngư i. Cái tôi trong h có th tr i d y b t c lúc nào, ñ r i nh hư ng t i công vi c chung. Bài 21: Nh ng th p k qua, các nhà kinh doanh phương Tây thư ng ñ cho ngư i Nh t cái t i c nh tranh không lành m nh. Ch ñ n khi ngư i Nh t m xí nghi p trên ñ t M , h ñã s d ng nh ng ngư i công nhân M bình thư ng (trư c ñây m c dù ñư c tr lương cao nhưng làm ăn ch ra gì) và h ñã t o ra các s n ph m có ch t lư ng cao. Và chính công nhân là ngư i thư ng tìm ra nh ng gi i pháp t t nh t v ch t lư ng. Ngư i ra thư ng th y trư ng h p các công ty Hewlett Packard làm ví d . Trư c ñây có xí nghi p c a công ty, trong công vi c hàn c 1000 m i hàn thì có 4 m i hàn không ñ t tiêu chu n. Nhưng ñó là t l khá t t th i ñó. V i cách qu n lý c a ngư i Nh t, trư c h t ñ ng vi các k sư thay ñ i quy trình s n xuát, h ñã gi m khuy t t t ñư c m t n a, t c là còn 2 khuy t t t/1000 s n ph m. ð n khi kêu g i công nhân và ñ ng viên h hi n k thì h g n như làm l i t t c và k t qu là gi m 1000 l n s hư h ng, t c là ch còn 2 m i hàn không ñ t tiêu chu n trong s 1 tri u m i hàn. Th t là m t phép m u nhi m v ch t lư ng. Câu h i: - Ngư i ta cho r ng, ñây là v n ñ qu n lý, v y y u t t qu n lý chính d n ñ n thành công c a ngư i Nh t ñây là gì? - Phân tích rõ các nguyên nhân ch y u là gi m s khuy t t t t 4/1000 SP xu ng còn 2/tri u SP như ñã nêu tình hu ng trên. Tr l i: Chu Minh Tuân QT52A-HN
 15. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN 1. Ngư i ta cho r ng, ñây là v n ñ qu n lý, v y y u t t qu n lý chính d n ñ n thành công c a ngư i Nh t ñây là gì? Y u t ch y u d n ñ n thành công c a ngư i Nh t ñây là: v n ñ qu n lý. Qua ví d c th trên ñi u ñó càng ñư c kh ng ñ nh là ñúng ñ n và là ph n c t lõi c a v n ñ . Ngư i phương tây cho r ng ngư i Nh t c nh tranh không lành m nh, cái ti ng x u ñó c theo ñu i ngư i Nh t cho t i khi xí nghi p ñ u tiên c a ngư i Nh t có m t trên ñ t M . Nh ng ngư i công nhân M trư c ñây ch là nh ng ngư i nh n ti n mà không b ra ñư c s c l c ñúng v i s ti n h nh n ñư c. T khi xí nghi p ñó là do ngư i Nh t ti p qu n thì m i th ñã ñư c kh ng ñ nh l i, ngư i Nh t không ph i mang cái ti ng là c nh tranh không lành m nh và nh ng ngư i công nhân M ñã t o ra các s n ph m có ch t lư ng cao. Nh ng s n ph m ñúng v i năng l c c a h . Ngư i Nh t ñã l y qu n lý con ngư i lên làm y u t hàng ñ u ñ d n t i thành công, con ngư i là nơi b t ngu n c a t t c , thành công hay th t b i ñ u là t h mà ra. S thành công c a ngư i Nh t ñây là con ngư i. M t cách qu n lý có hi u qu là qu n lý t trong ra ngoài, t cái l n t i cái bé, t nơi b t ñ u t i nơi k t thúc c a v n ñ . Và chính công nhân là ngư i thư ng tìm ra nh ng gi i pháp t t nh t v ch t lư ng. 2. Phân tích rõ các nguyên nhân ch y u là gi m s khuy t t t t 4/1000 SP xu ng còn 2/tri u SP như ñã nêu tình hu ng trên. M i ví d ñi n hình t i công ty Hewleft Packard, công ty do ngư i Nh t làm ch . V i t l m i hàn h ng là 4/1000 (khi nó thu c qu n lý c a ngư i M ), t l này là khá t t trên ñ t M lúc này. Sau ñó ngư i Nh t ti p qu n thì m t t l sai h ng kinh ng c ñã ñư c thi t l p t c thì. T 2/1000 xu ng 4/1.000.000. ðó qu là m t thành tích ñáng k và c n ph i h c h i nhi u. Ngư i Nh t ñã nói v i ngư i M r ng, h không h c nh tranh không lành m nh, mà là h có nh ng phương pháp qu n lý có hi u qu cao ñ gi m thi u giá thành s n ph m m t cách t i ña có hi u qu mà v n ñ m b o ñư c ch t lư ng t t nh t, hơn các ñ i th . H ñã th c hi n t ng bư c ñ gi m thi u t l sai h ng d n d n, áp d ng t các bi n pháp ñ tìm hi u nguyên nhân. Ngư i Nh t ñã áp d ng quy t c c i thi n doanh nghi p t bên trong ra ngoài, t trên xu ng dư i và h luôn l y y u t con ngư i lên làm hàng ñ u ñ ñ t ñư c hi u qu cao trong công vi c. Có r t nhi u y u t tác ñ ng vào ch t lư ng s n ph m c a m t doanh nghi p. Y u t bên trong, bên ngoài, trư c tiên ph i chăm lo và c i thi n s tác Chu Minh Tuân QT52A-HN
 16. Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN ñ ng tiêu c c c a các y u t bên trong. Doanh nghi p t i ch t lư ng s n ph m r i sau m i là các y u t bên ngoài. Chú tr ng t i y u t con ngư i trong các y u t bên trong doanh nghi p là s m t. ð u tiên h v n ñ ng các k sư thay ñ i quy trình s n xu t thì t l sai h ng gi m còn 2/1000. Sau ñó h hô hào và ñ ng viên công nhân hi n k làm gi m t l sai h ng thì k t qu là 2/1.000.000 m i hàn không ñ t tiêu chu n. ðó là s bi u hi n c a phong cách qu n lý c a ngư i Nh t t trong ra ngoài, t k sư xu ng công nhân và nó ñã ñ t hi u qu r t cao. Nguyên t c 4M trong nhóm các y u t bên trong doanh nghi p ñã ñư c ngư i Nh t áp d ng r t thành công. S hi u bi t và tinh th n c a m i ngư i trong h th ng có quy t ñ nh r t l n t i vi c hình thành ch t lư ng s n ph m. Chu Minh Tuân QT52A-HN
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản