GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

Chia sẻ: tottenham6811

Tham khảo tài liệu 'giải bài toán bằng phương trình ion rút gọn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN
bài toán có phương trình phân tử xảy ra cùng
Dạng 1: Các
bản chất
VÝ dô 1: a/ 200 ml dung dÞch A chøa HCl 0,15M vµ H2SO4 0,05M trung hoµ hÕt bao nhiªu
ml dung dÞch baz¬ B chøa NaOH 0,2 M vµ Ba(OH)2 0,1 M ?
c/ TÝnh tæng khèi l­îng muèi thu ®­îc sau ph¶n øng gi÷a dung dÞch A vµ B ?
VÝ dô 2: Cho 200 ml dung dÞch A chøa HCl 1 (M) vµ HNO3 2(M) t¸c dông víi 300 ml
dung dÞch B chøa NaOH 0,8 (M) vµ KOH (ch­a râ nång ®é) thu ®­îc dung dÞch C. BiÕt
r»ng ®Ó trung hoµ 100 ml dung dÞch C cÇn 60 ml dung dÞch HCl 1 M, tÝnh :
a/ Nång ®é ban ®Çu cña KOH trong dung dÞch B.
b/ Khèi l­îng chÊt r¾n thu ®­îc khi c« c¹n toµn bé dung dÞch C.
VÝ dô 3: a/ Cho dung dÞch NaOH cã pH = 13 (dung dÞch A). §Ó trung hoµ 10 ml dung
dÞch A cÇn 10 ml dung dÞch B chøa 2 axit HCl vµ H2SO4. X¸c ®Þnh pH cña dung dÞch B ?
b/ Trén 100 ml dd A víi 100 ml dung dÞch Ba(OH)2 x (M), thu ®­îc dung dÞch C. §Ó
trung hoµ dung dÞch 500 ml dung dÞch C cÇn 350 ml dung dÞch B. X¸c ®Þnh x
VÝ dô 4: Cho 35 gam hçn hîp X gåm Na2CO3 vµ K2CO3. Thªm tõ tõ , khuÊy ®Òu 0,8 lit
HCl 0,5 M vµo dung dÞch X trªn thÊy cã 2,24 lit khÝ CO2 tho¸t ra ë ®ktc vµ dung dÞch Y.
Thªm Ca(OH)2 vµo dung dÞch Y ®­îc kÕt tña A.
TÝnh khèi l­îng mçi chÊt trong X vµ khèi l­îng kÕt tña A ?
VÝ dô 5: a/ LÊy 21 gam hçn hîp Na2CO3 vµ K2CO3(víi tØ lÖ mol lÇn l­ît lµ 2:1) víi thµnh
phÇn % nh­ trªn t¸c dông víi dung dÞch HCl võa ®ñ (kh«ng cã khÝ CO2 bay ra). TÝnh thÓ
tÝch dung dÞch HCl 2M cÇn dïng ?
b/ NÕu thªm tõ tõ 0,12 lit dung dÞch HCl 2M vµo dung dÞch chøa 21 gam hçn hîp X trªn.
TÝnh thÓ tÝch CO2 tho¸t ra ë ®ktc ?
Bµi tËp tham kh¶o
Câu 1: Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ lệ mol 3:1. 100ml dung dịch A trung
hòa vừa đủ bởi 50ml dung dịch NaOH 0,5M. Nồng độ mol mỗi acid là?
A. [HCl]=0,15M;[H2SO4]=0,05M B. [HCl]=0,5M;[H2SO4]=0,05M
C. [HCl]=0,05M;[H2SO4]=0,5M D. [HCl]=0,15M;[H2SO4]=0,15M
Câu 2: 200ml dung dịch A chứa HCl 0,15M và H2SO4 0,05M phản ứng vừa đủ với V lít
dung dịch B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Gía trị của V là?
A. 0,25lít B. 0,125lít C. 1,25lít D. 12,5lít
Câu 3: Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng của dung dịch A và dung dịch B ở
trên(câu 22) là?
A. 43,125gam B. 0,43125gam C. 4,3125gam D. 43,5gam
Câu 4: 200 ml dung dịch A chứa HNO3 và HCl theo tỉ lệ mol 2:1 tác dụng với 100ml
NaOH 1M thì lượng acid dư sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 50 ml Ba(OH)2 0,2M.
Nồng độ mol các acid trong dung dịch A là?
A. [HNO3]=0,04M;[HCl]=0,2M B. [HNO3]=0,4M;[HCl]=0,02M
C. [HNO3]=0,04M;[HCl]=0,02M D. [HNO3]=0,4M;[HCl]=0,2M
Câu 5: Trộn 500 ml dung dịch A chứa HNO3 0,4M và HCl 0,2M với 100 ml dung dịch B
chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M thì dung dịch C thu được có tính gì?
B. Bazơ C. Trung tính D. không xác định
A. Acid
được
Câu 6: Cho 84,6 g hỗn hợp 2 muối CaCl2 và BaCl2 tác dụng hết với 1 lít dung dịch chứa
Na2CO3 0,25M và (NH4)2CO3 0,75M sinh ra 79,1 gam kết tủa. Thêm 600 ml Ba(OH)2
1M vào dung dịch sau phản ứng. Khối lượng kết tủa và thể tích khí bay ra là?
A. 9,85gam; 26,88 lít B. 98,5gam; 26,88 lít
C. 98,5gam; 2,688 lít D. 9,85gam; 2,688 lít
Câu 7: Cho 200 ml dung dịch A chứa HCl 1M và HNO3 2M tác dụng với 300 ml dung
dịch chứa NaOH 0,8M và KOH (chưa biết nồng độ) thì thu được dung dịch C. Biết rằng
để trung hòa dung dịch C cần 60 ml HCl 1M. Nồng độ KOH là?
A. 0,7M B. 0,5M C. 1,4M D. 1,6M
Câu 8: 100 ml dung dịch X chứa H2SO4 2 M và HCl 2M trung hòa vừa đủ bởi 100ml
dung dịch Y gồm 2 bazơ NaOH và Ba(OH)2 tạo ra 23,3 gam kết tủa. Nồng độ mol mỗi
bazơ trong Y là?
A. [NaOH]=0,4M;[Ba(OH)2]=1M B. [NaOH]=4M;[Ba(OH)2]=0,1M
C. [NaOH]=0,4M;[Ba(OH)2]=0,1M D. [NaOH]=4M;[Ba(OH)2]=1M
Câu 9: Dung dịch HCl có pH=3. Cần pha loãng bằng nước bao nhiêu lần để có dung dịch
có pH=4.
A. 10 B. 1 C. 12 D. 13
Câu 10: Dung dịch NaOH có pH=12 cần pha loãng bao nhiêu lần để có dung dịch có
pH=11
A. 10 B. 1 C. 12 D. 13
Câu 11: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung
dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Gía trị pH của dung
dịch X là?
A. 2 B. 1 C. 6 D. 7
Câu 12: Cho 2,45g hçn hîp Al- Ba(tØ lÖ mol t­¬ng øng lµ 4:1) t¸c dông víi 50ml dd
NaOH 1M, thu ®­îc dung dÞch X. TÝnh thÓ tÝch HCl 1M cÇn thªm vµo dd X ®Ó sau ph¶n
øng thu ®­îc:
a/ KÕt tña lín nhÊt
A. 0,07 l B. 0,08 l C. 0,09 l D. 0,1 l
b/ 1,56 g kÕt tña
A. 0,05 l B. 0,08 l C. 0,13 l D. C¶ A vµ C ®óng

Câu 13: Cho m gam hỗn hợp Mg và Al vào 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp acid HCl
1M và acid H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung
dịch không đổi). Dung dich Y có pH là?
A. 7 B. 1 C. 2 D. 6
Câu 14: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước dư thu được dung dịch X và
3,36lít H2 (đktc). Thể tích dung dịch acid H2SO42 M cần dùng để trung hòa dung dịch X
là?
A. 150ml B. 75ml C. 60ml D. 30ml
Câu 15:200 ml dung dịch A chứa HNO3 1M và H2 SO4 0,2M trung hòa với dung dịch B
chứa NaOH 2M và Ba(OH)2 1M. Thể tích dung dịch B cần dùng là?
A. 0,05 lít B. 0,06 lít C. 0,04lít D. 0,07 lít
Dạng 2: Ph¶n øng cña oxit axit víi hçn hîp dung dÞch kiÒm.
nOH  
 NÕu  1 => chØ t¹o ra muèi axit (HCO 3 )
nCO 2
nOH 
 2 => chØ t¹o ra muèi trung tÝnh (CO 3  )
2
 NÕu
nCO 2
nOH 
 NÕu 1< < 2 => t¹o ra 2 muèi.
nCO 2
 Chó ý :
- NÕu baz¬ d­ chØ thu ®­îc muèi trung hoµ.
- NÕu CO2 d­ chØ cã muèi axit.
- NÕu cïng mét lóc cã 2 muèi th× c¶ 2 chÊt CO2 vµ baz¬ ®Òu hÕt.
- Khèi l­îng chung cña c¸c muèi :
 m C¸c muèi  m cation  m anion
= +

,
trong ®ã : mCation = mKim lo¹i mAnion = mGèc axit
VÝ dô. Cã 200 ml dung dÞch A gåm : NaOH 1M vµ KOH 0,5 M. Sôc V lit khÝ CO2 ë ®ktc
víi c¸c tr­êng hîp V1 = 2,24 lit, V2 = 8,96 lit, V3 = 4,48 lit. Thu ®­îc dung dÞch B, c« c¹n
B thu ®­îc m gam chÊt r¾n khan. TÝnh m trong c¸c tr­êng hîp ?

Bµi tËp tham kh¶o
C©u 1: Sôc CO2 vµo 200ml hçn hîp dung dÞch gåm KOH 1M vµ Ba(OH)2 0,75M. Sau khi
khÝ bÞ hÊp thô hoµn toµn thÊy t¹o 23,6 g kÕt tña. TÝnh VCO2 ®· dïng ®o ë ®ktc
A. 8,512 lÝt B. 2,688 lÝt C. 2,24 lÝt D. C¶ A vµ B ®Òu
®óng
C©u 2: HÊp thô 4,48 lÝt CO2(®ktc) vµo 0,5 lÝt hçn hîp dung dÞch gåm NaOH 0,4M vµ
1
KOH 0,2M. Sau ph¶n øng thu ®­îc dung dÞch X. LÊy dd X t¸c dông víi dd Ba(OH)2
2
d­, sau ph¶n øng t¹o m gam kÕt tña. Gi¸ tri m vµ tæng khèi l­îng muèi khan thu ®­îc sau
khi c« c¹n dd X lÇn l­ît lµ
A. 19,7g- 20,6g B. 19,7g- 13,6g C. 39,4g- 20,6g D.
1,97g- 2,06g
C©u 3: Sôc 2, 24 lÝt(®ktc) CO2 vµo 100ml hçn hîp dung dÞch gåm KOH 1M vµ Ba(OH)2
0,75M. Sau khi khÝ bÞ hÊp thô hoµn toµn thÊy t¹o m g kÕt tña. TÝnh m
A. 19,7g B. 14,775g C. 23,64g D. 16,745g
C©u 4: Sôc 4, 48 lÝt(®ktc) CO2 vµo 100ml hçn hîp dung dÞch gåm KOH 1M vµ Ba(OH)2
0,75M. Sau khi khÝ bÞ hÊp thô hoµn toµn thÊy t¹o m g kÕt tña. TÝnh m
A. 23,64g B. 14,775g C. 9,85g D. 16,745g
C©u 5: HÊp thô 3, 36 lÝt SO2(®ktc) vµo 0,5 lÝt hçn hîp dung dÞch gåm NaOH 0, 2M vµ
KOH 0,2M. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc khèi l­îng muèi khan lµ
A. 9,5gam B. 13,5g C. 12,6g D. 18,3g

Dạng 3: TÝnh chÊt cña ion NO 3 trong m«i tr­êng axit.VÝ dô 1: Cho 1,92 g Cu vµo 100ml hçn hîp dung dÞch X gåm KNO3 0,16 M vµ H2SO4
0,4M. Sau ph¶n øng thÊy tho¸t ra VlÝt khÝ NO(®ktc). TÝnh V
VÝ dô 2: Hçn hîp X gåm Fe vµ Cu cho t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng, d­ thÊy t¹o
2,24 lÝt khÝ. §Ó oxiho¸ c¸c chÊt sau ph¶n øng cÇn dïng mét l­îng võa ®ñ 10,1 g KNO3.
Ph¶n øng kÕt thóc thÊy t¹o V lÝt khÝ NO. TÝnh V vµ % khèi l­îng hçn hîp X(thÓ tÝch c¸c
khÝ ®Òu ®o ë ®ktc)
VÝ dô 3: Cho 11,76 gan hçn hîp X gåm Fe, Mg, Cu t¸c dông víi 100ml dung dÞch HNO3
3,4 M. Sau ph¶n øng thÊy t¹o khÝ NO vµ cßn mét kim lo¹i ch­a tan hÕt. Cho tõ tõ dung
dÞch H2SO4 0,5M vµo hçn hîp thu ®­îc, ®Õn khi kimlo¹i võa tan hÕt thÊy tèn hÕt 220 ml
axÝt, ph¶n øng l¹i sinh ra thªm khÝ NO. LÊy toµn bé dung dÞch thu ®­îc t¸c d ông víi
NaOH d­. T¸ch kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi t¹o 15,6 g chÊt
r¾n. TÝnh % khèi l­îng X

Bµi tËp tham kh¶o:
C©u 1: Cho 19,2g Cu vµo 500ml dung dÞch NaNO3 1M sau ®ã thªm tiÕp 500ml dung dÞch
HCl 2M vµo. Ph¶n øng kÕt thóc thu ®­îc dung dÞch X vµ V lÝt khÝ NO(®ktc). Gi¸ trÞ cña
V vµ thÓ tÝch dung dÞch NaOH 2M cÇn dïng ®Ó kÕt tña hÕt ion Cu2+ trong dung dÞch X lÇn
l­ît lµ
A. 4,48lÝt - 4lÝt B. 4,48lÝt - 2lÝt C. 2,24lÝt - 4lÝt D. 4,48lÝt -
0,5lÝt
Câu 2: Thực hiện 2 thí nghiệm
a. Cho 3,84g Cu phản ứn với 80ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO
b. Cho 3,84g Cu phản ứn với 80ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2
lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện.
Quan hệ giữa V1 và V2 là như thế nào?
A. V2=2,5V1 B. V2=1,5V1 C. V2=V1 D. V2=2V1
Câu 3: Hoµ tan 27,8g muèi FeSO4.7 H2O vµo n­íc ®­îc dung dÞch X. Chia X thµnh hai
phÇn b»ng nhau
PhÇn 1 cho t¸c dông víi 900ml hçn hîp dung dÞch gåm HNO3 1M vµ H2SO4 1M thÊy
t¹o VlÝt khÝ NO(®ktc)
PhÇn 2 cho t¸c dông víi dung dÞch NH3 d­, t¸ch kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi
l­îng kh«ng ®æi t¹o mg chÊt r¾n
Gi¸ tri m vµ V lÇn l­ît lµ
A. 4- 0,224 B. 4- 0,3584 C. 2- 0,224 D. 2- 0,3584
C©u 4 :KhuÊy kü dung dÞch chøa 13,6g AgNO3 víi m g bét Cu råi thªm tiÕp 100ml dung
dÞch H2SO4 lo·ng d­ vµo. §un nãng cho tíi khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× thu ®­îc
9,28g kim lo¹i vµ VlÝt khÝ NO
TÝnh m vµ V ®o ë ®ktc
A. 6,4- 2,24 B. 3,2- 0,3584 C. 10,88- 1,792 D.
10,88- 2,68 8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản