GIẢI MẬT TÀI LIỆU KHO LƯU TRỮ TW ĐẢNG

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
88
lượt xem
45
download

GIẢI MẬT TÀI LIỆU KHO LƯU TRỮ TW ĐẢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bối cảnh của xu thế hội nhập, toàn cầu hoá;  sự bùng nổ thông tin và sự phát triển nhanh chóng  của công nghệ thông tin…của xu thế mở rộng dân  chủ của xã hội, đòi hỏi Đảng phải chủ động thông  tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của mình  giúp cho nhân dân hiểu đầy đủ về Đảng qua những  kênh thông tin chính thức,  đưa chủ trương, chính  sách, đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẢI MẬT TÀI LIỆU KHO LƯU TRỮ TW ĐẢNG

 1. GIẢI MẬT TÀI LIỆU  KHO LƯU TRỮ TW NHẰM TĂNG CƯỜNG  CÔNG TÁC PHỤC VỤ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI  LIỆU LƯU TRỮ CỦA ĐẢNG                                                     Nguyễn Văn Lanh                        Cục  trưởng Cục Lưu trữ  Văn phòng Trung ương Đảng 06/13/10  
 2. 1. Sự cần thiết phải giải mật tài liệu ­  Không  tiến  hành  giải  mật  không  thể  khai  thác,  sử  dụng  đầy  đủ,  kịp  thời  thông  tin  có  giá  trị  trong  tài  liệu mà còn gây nên tình trạng tồn đọng quá nhiều tài liệu  được đóng dấu mật nhưng nội dung đã hết mật hoặc đã  giảm mật trong kho lưu trữ.  ­ Nhiều thông tin trong các tài liệu lưu trữ đã đóng dấu  mật  thường  liên  quan  đến  các  sự  kiện,  vụ  việc,  nhân  vật quan trọng rất được nhiều người quan tâm. Nếu các  thông tin chính thức không được đáp ứng sẽ có những  thông  tin  không  chính  thức  (thường  là  xuyên  tạc)  lấp  chỗ trống đó 06/13/10  
 3. 1. Sự cần thiết phải giải mật tài liệu (tiếp) • Trong bối cảnh của xu thế hội nhập, toàn cầu hoá;  sự bùng nổ thông tin và sự phát triển nhanh chóng  của công nghệ thông tin…của xu thế mở rộng dân  chủ của xã hội, đòi hỏi Đảng phải chủ động thông  tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của mình  giúp cho nhân dân hiểu đầy đủ về Đảng qua những  kênh  thông  tin  chính  thức,  đưa  chủ  trương,  chính  sách, đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. 06/13/10  
 4. 1. Sự cần thiết phải giải mật tài liệu (tiếp) ­ Tài liệu lưu trữ mật đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề  quan  trọng  trong  lịch sử  Đảng  và  lịch sử  dân  tộc, phục vụ  sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí  thư  và  các  cơ  quan  tham  mưu,  giúp  việc  TW  về  các  lĩnh  vực, giúp Trung ương chủ động, tập trung xử lý những vấn  đề lớn trong từng thời điểm cụ thể.  ­  Trong  lĩnh  vực  tổ  chức  và  cán  bộ,  nhiều  tài  liệu  về  chủ  trương,  quyết  sách  lớn  (chuẩn  bị  nhân  sự  Đại  hội  Đảng,  nhân  sự  Quốc  hội  giúp  cho  công  tác  chuẩn  bị  được  chu  đáo, chính xác.  ­ Tài liệu  lưu trữ cũng  đã góp  phần quan  trọng trong công  tác tư tưởng, củng cố đoàn kết nội bộ.  06/13/10  
 5. 2. Tình hình khối tài liệu cần được  tiến hành giải mật tại Kho lưu trữ  TW Đảng 06/13/10  
 6. 2.1. Thực trạng công tác giải mật tài liệu  tại Kho Lưu trữ TW Đảng • Năm 2000, thành lập Hội đồng giải mật để tiến hành  giải mật những hồ sơ, tài liệu được quản lý theo chế  độ mật (lưu nguyên bì) gồm trên 1000 hồ sơ, tài liệu. • Phục vụ xuất bản Bộ toàn tập văn kiện Đảng (1925 –  1995). Hội đồng xuất bản văn kiện Đảng đã tiến hành  giải  mật  đến  từng  tài  liệu.  Hàng  trăm  tài  liệu  văn  kiện  có  độ  mật  từ  mật  đến  tối  mật  (cá  biệt,  có  tài  liệu tuyệt mật) đã được giải mật 06/13/10  
 7. 2.2. Công tác phục vụ khai thác, sử dụng  tài liệu mật tại kho lưu trữ ­ Hàng năm Cục Lưu trữ VPTW Đảng tiếp nhận và phục  vụ hàng trăm yêu cầu nghiên cứu, sử dụng tài liệu.  ­  Đối  tượng  nghiên  cứu,  sử  dụng  tài  liệu:  các  đồng  chí  lãnh  đạo  cao  cấp  của  Đảng,  cấp  uỷ  đảng  các  địa  phương, các cơ quan, tổ chức của Đảng và các cơ quan  nghiên cứu khoa học, cán bộ đảng viên.  ­ Từ 1990 ­ 2006, có trên 5.000 yêu cầu với gần 90.000  hồ  sơ,  tài  liệu,  trong  đó  có  một  phần  tài  liệu  mật  được  đưa  ra  nghiên  cứu,  sử  dụng.  Các  yêu  cầu  khai  thác  tài  liệu mật trong những năm gần đây có xu hướng tăng lên. 06/13/10  
 8. 2.2. Công tác phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu  mật tại kho lưu trữ  (tiếp theo) Khó khăn: ­ Tài  liệu chưa được giải mật, nên  dù  thực chất nội  dung tài liệu không mật hoặc ít mật nhưng theo quy  định vẫn phải trình cấp có thẩm quyền duyệt.  ­ Các quy định của Trung ương và Văn phòng Trung  ương chưa đồng bộ, chưa có quy định riêng về giải  mật tài liệu lưu trữ.  06/13/10  
 9. 3. Phương hướng và giải pháp giải mật tài liệu  tại Kho Lưu trữ TW Đảng trong thời gian tới 06/13/10  
 10. 3.1. Nguyên tắc giải mật tài liệu • Tài liệu lưu trữ thuộc bí mật quốc gia • Tài  liệu  lưu  trữ  nói  chung  và  tài  liệu  lưu  trữ  của  Đảng  nói  riêng  cần  được  bảo  mật  an  toàn,  thực  hiện đúng chế độ giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà  nước, đồng thời phải được khai thác, sử dụng triệt  để giá trị thông tin phục vụ lợi ích to lớn của dân  tộc 06/13/10  
 11. 3.1. Nguyên tắc giải mật tài liệu (tiếp)        * Đặt nguyên tắc bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân  tộc và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng lên  trên  hết.  Đây  là  nguyên  tắc  cơ  bản  nhất,  có  tính  định  hướng trong khi xem xét để giải mật tài liệu lưu trữ.        * Nguyên tắc của sự “lão hoá” thông tin: Thông tin  trong tài liệu có tính thời gian và cùng với thời gian, thông  tin sẽ mất dần tính thời sự hoặc tính mật, nói cách khác là  bị “lão hoá”  Căn  cứ  vào  thời  gian  hình  thành  tài liệu  để  xem  xét  giải  mật hoặc cho phép sử dụng rộng rãi tài liệu.          06/13/10  
 12. 3.1. Nguyên tắc giải mật tài liệu (tiếp) *Nguyên tắc “Đáp ứng yêu cầu thông tin tài liệu lưu  trữ”      Với mục đích phục vụ lợi ích dân tộc, phục vụ sự  lãnh  đạo,  chỉ  đạo  của  Đảng,  tổng  kết,  biên  soạn  lịch sử và nghiên cứu khoa học… thì việc đáp ứng  yêu  cầu  thông  tin  tài  liệu  lưu  trữ  trở  thành  nhiệm  vụ luôn cấp thiết và quan trọng.         Độc giả càng được tạo điều kiện tiếp cận đầy đủ  hơn với tài liệu, khoảng trống về lịch sử do tính mật  của tài liệu tạo nên càng được thu hẹp. 06/13/10  
 13. 3.2. Phương pháp giải mật tài liệu ­  Phương  pháp  tiến  hành  giải  mật  chủ  yếu  là  vận  dụng  hệ  thống  các  quan  điểm,  nguyên  tắc,  tiêu  chuẩn để nghiên cứu, đánh giá nội dung và kết luận  về khả năng giải mật.  ­ Yêu cầu người làm công tác giải mật tài liệu phải  có kiến thức tổng hợp, có kinh nghiệm về công tác  lưu  trữ,  am  hiểu  lịch  sử  Đảng,  đặc  biệt  phải  có  sự  nhạy cảm về chính trị, đồng thời phải hết sức thận  trọng, tỉ mỉ. 06/13/10  
 14. 3.3. Một số kiến nghị về công tác  giải mật tài liệu Kho lưu trữ TW Đảng • Ban Bí thư sớm ban hành quy định về giải mật tài liệu  lưu trữ của Đảng  • Văn phòng ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện  quy định của Ban Bí thư về giải mật tài liệu  ­ Xây dựng kế hoạch giải mật tài liệu lưu trữ Kho  lưu trữ Trung ương  ­ Quy trình, các bước triển khai cụ thể;  ­  Thống kê, lập mục lục những hồ sơ, tài liệu mật  06/13/10  
 15. Xin trân trọng cảm ơn! 06/13/10  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản