GiẢI PHẪU TIM PHỔI TRUNG THẤT

Chia sẻ: DO PHAM TRUONG LONG | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

0
1.192
lượt xem
363
download

GiẢI PHẪU TIM PHỔI TRUNG THẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới hạn Phía trước: mặt sau xương ức, các sụn sườn, và cơ ngang ngực. Phía sau: mặt trước thân các đốt sống ngực. Phía trên: lỗ trên lồng ngực, nơi trung thất thông với nền cổ. Phía dưới là cơ hoành. hai bên : lá thành màng phổi trung thất. Có 4 phân khu: trung thất trên, trung thất trước, trung thất sau và trung thất giữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GiẢI PHẪU TIM PHỔI TRUNG THẤT

 1. GiẢI PHẪU TIM PHỔI TRUNG THẤT TS Nguyeãn Văn Lâm
 2. TRUNG THẤT GIỚI HẠN - Phía trước: mặt sau xương ức, các sụn sườn, và cơ ngang ngực. - Phía sau : mặt trước thân các đốt sống ngực. - Phía trên : lỗ trên lồng ngực, nơi trung thất thông với nền cổ. - Phía dưới : cơ hoành. - Hai bên : lá thành màng phổi trung thất.
 3. PHÂN KHU • 4 khu : - Trung thất trên: phía trên mp ngang ngay trên màng ngoài tim,  ngang khe gian đs N4-5, và góc x.ức - Trung thất trước: hẹp, trước màng ngoài tim và sau x.ức  chứa ít mô lkết, hạch BH. - Trung thất giữa: chứa tim, màng ngoài tim. - Trung thất sau : sau tim và màng ngoài tim.
 4. TRUNG THẤT TRÊN 1. Tuyến ức 2. KQ - PQ chính 3. Cung ĐMC 4. Các thân TM tay đầu 5. Các dây TK hoành
 5. TRUNG THẤT TRÊN Tuyến ức - Biến mất khi trưởng thành - Tồn tại gây bệnh nhược cơ
 6. TRUNG THẤT TRÊN Khí quản - PQ chính - Dài 15cm, Đk 12cm - Từ C6-N4,5 - 16 – 20 sụn chữ C
 7. TRUNG THẤT TRÊN Cung ĐMC Các dây TK hoành Và TK X
 8. TRUNG THẤT TRÊN Các thân TM tay đầu - Thân tay đầu P và T đỗ vào TM chủ trên
 9. TRUNG THẤT SAU 1. Thực quản. 2. Động mạch chủ ngực. 3. Hệ thống tĩnh mạch đơn. 4. Ống ngực. 5. Dây TK lang thang (TK X). 6. Các thân giao cảm ngực.
 10. TRUNG THẤT SAU 1. Thực quản. - ống cơ thẳng, dẹt - Dài 23-25cm - 3 chổ hẹp ( C6,N4,N10)
 11. TRUNG THẤT SAU Động mạch chủ ngực. - Các ĐM phế quản - Các ĐM trung thất cấp máu cho màng tim . - Các ĐM thực quản - Các ĐM hoành trên - 9 cặp ĐM gian sườn đi sát cs  phía sau nhất
 12. TRUNG THẤT SAU Hệ thống TM đơn: nối TMC dưới - TMC trên. Gồm: - TM đơn: hợp bởi TM gian sườn, TM TL lên (P), nhánh TMC dưới, ngang cơ hoành. Đi lên sát bờ (P) cs ngực, ngang N4 cong ra trước trên cuống phổi (P) đổ vào TMC trên. Nhận 9 TM gian sườn (P) dưới, TM bán đơn, TM bán đơn phụ, thân TM gian sườn (P) trên. - TM bán đơn: hợp bởi TM gian sườn, TM TL lên (T), nhánh TMC dưới or thận (T). Đi sát bờ (T) cs ngực  x.sườn VII quặt (P) đổ vào TM đơn. Nhận 5 -6 TM (T) cuối cùng.
 13. TRUNG THẤT SAU - TM bán đơn phụ: do 6-7 TM gian sườn (T) đầu hợp thành. Đi bờ sườn (T) cs  x.sườn VI, quặt (P) đổ vào TM -Thân TM sườn (P) trên: thân chung 3 TM gian sườn (P) trên cùng, đổ vào TM đơn.  Chèn ép  áo choàng phụ nữ: phù nền cổ & phần trên ngực.
 14. TRUNG THẤT SAU Ống ngực. - Là ống bạch huyết lớn nhất cơ thể, nhận BH của cơ thể trừ nửa phải của đầu, cổ, ngực và chi trên phải. - Bắt đầu từ 2 or 3 thân: thân ruột, thân thắt lưng phải, và thân thắt lưng trái, ngang đs N12 or đs L1 (trên or dưới cơ hoành). - Bắt nguồn ở dưới cơ hoành (trong ổ bụng)  phình thành bể dưỡng chấp  qua lỗ ĐMC, tới nền cổ quặt (T) đổ vào hội lưu TM dưới đòn (T) trái và TM cảnh trong (Ti. - Không màu hoặc màu hơi trắng.
 15. TRUNG THẤT SAU - Dây TK lang thang (TK X) - Các thân giao cảm ngực: gồm 11 hạch nối nhau bởi các nhánh gian hạch nằm 2 bên cs ngực ngang đầu các xương sườn cho nhánh vào mạch, phổi, thực quản, và đặc biệt có 3 dây tạng : tạng lớn, tạng bé và tạng dưới đi qua cơ hoành xuống bụng vào các hạch của đám rối tạng
 16. GIAÛI PHAÃU TIM MUÏC TIEÂU  Moâ taû vò trí, chöùc naêng, lieân quan caùc maët cuûa tim  Moâ taû hình theå trong vaø caáu taïo cuûa tim  Moâ taû sô ñoà maïch maùu cuûa tim  Ñoái chieáu tim vaø caùc loå van tim leân loàng ngöïc
 17. 1.ÑAÏI CÖÔNG  Laø khoái cô ñaët bieät  Boán buoàng  Vöøa huùt m aùu, vöøa ñaåy m aùu  Naèmtrung thaát giöõa  To baèng naémtay ngöôøi lôùn  Truïc töø ñaùy tôùi ñænh 12cm ngang 8cm ,  260gr nöõ, 270gr nam
 18. 2.HÌNH THEÅ NGOØAI VAØ LIEÂN QUAN Hình thaùp ba maët, moät ñaùy vaø moät ñænh 2.1.ÑAÙY TIM  Quay phía sau  Maët sau hai taâm nhæ  Raõnh lieân nhæ  Beân phaûi raõnh laø taâm nhæ phaûi, lieân quan maøng phoåi phaûi vaø TK hoøanh phaûi
 19. 2.HÌNH THEÅ NGOØAI VAØ LIEÂN QUAN Hình thaùp ba maët, moät ñaùy vaø moät ñænh  Phía treân coù TM chuû treân  Phía döôùi coù TM chuû döôùi  Raõnh taän cuøng, noái bôø phaûi TM chuû treân vaø chuû döôùi  Xoang TM chuû  Taâm nhætraùi  Hoøan toøan quay ra phía sau  Boán TM phoåi ñoå vaøo  Lieân quan vôùi thöïc quaûn
 20. 2.HÌNH THEÅ NGOØAI VAØ LIEÂN QUAN Hình thaùp ba maët, moät ñaùy vaø moät ñænh 2.2.MAËT ÖÙC SÖÔØN  Maët tröôùc  Raõnh vaønh  Hai taâm nhæ ôû treân  Hai taâm thaát ôû döôùi  Taâm nhæ bò caùc maïch maùu lôùn che khuaát  Hai tieåu nhæ
Đồng bộ tài khoản