Giải quyết thâm hụt “xanh” của doanh nghiệp

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
5
download

Giải quyết thâm hụt “xanh” của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự bền vững chính là một vấn đề kinh doanh trọng tâm, tuy vậy nhiều doanh nghiệp không có đủ các nguồn lực hoặc tổ chức không phù hợp với những nhu cầu mới một cách hiệu quả, hoặc quan trọng hơn nữa là chuyển chúng thành những lợi thế kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết thâm hụt “xanh” của doanh nghiệp

  1. Gi i quy t thâm h t “xanh” c a doanh nghi p S b n v ng chính là m t v n kinh doanh tr ng tâm, tuy v y nhi u doanh nghi p không có các ngu n l c ho c t ch c không phù h p v i nh ng nhu c u m i m t cách hi u qu , ho c quan tr ng hơn n a là chuy n chúng thành nh ng l i th kinh doanh. Tôi nh n th y r ng các công ty v n chưa s n sàng cho thách th c này thư ng có m t ho c nhi u hơn trong s năm c i m sau: Trách nhi m iv iv n b n v ng b chia nh . R t nhi u t ch c chia nh trách nhi m iv iv n b n v ng m t cách c th - trong s n xu t, pháp lý, tuân th các quy nh c a chính ph , giao ti p trong doanh nghi p - nghĩa là m i vi c s cùng m c qu n lý c a CEO (ho c, t i t hơn, là nhóm c v n ư c t ng giám c i u hành thành l p). Không có ai ch c v cao có th hi u ti m năng c a l i th c nh tranh trong b n v ng. Lãnh o công ty coi s b n v ng như m t lo t các v n b t bu c v kĩ thu t (v i h th ng năng lư ng ho c ngư i lau d n ng khói) và phân công công vi c cho c p dư i ti n hành.
  2. Không có nhãn mác b n v ng trong các k ho ch kinh doanh. Không có quá trình rõ ràng giúp cho s b n v ng tr thành m t v n kinh doanh, do ó không có ai ch u trách nhi m theo u i m t chi n lư c như v y. Suy cho cùng, n u lên k ho ch kinh doanh thì s b n v ng ch là m t v n ph thêm. Thi u m t m ng lư i xanh ánh giá quá trình xây d ng m t doanh nghi p b n v ng. Công ty không có các phương ti n ánh giá s b n v ng và không xây d ng m ng lư i ho t ng xanh trong k ho ch kinh doanh c a mình. M i quan h v i các t ch c phi chính ph r i r c và ch mang tính ch t t tham kh o. Các nhóm t ch c phi chính ph như WWF International và Sierra Club có vai trò ti ng nói quan tr ng và lâu dài trong nh ng th o lu n v kinh doanh xanh không ng ng phát tri n. R t nhi u doanh nghi p thi u nh ng m i quan h b n v ng và lâu dài như v y v i nh ng t ch c phi l i nhu n này m c dù nh ng t ch c này có th cho mư n uy tín ho c t o ra nh ng r c r i i v i nh ng n l c kinh doanh xanh c a các doanh nghi p. S tương tác v i các t ch c này m t cách r i r c là không , ch ng nói n s tương tác ch d a trên nh ng i u mà công ty b n mu n nhìn th y.
  3. nh: springwise.com S có nh ng cơ h i n u b n g t u công nh n v i m t ho c nhi u hơn v i nh ng i u sau, doanh nghi p c a b n không tham gia vào m t n l c b n v ng nghiêm túc. Trong nh ng t ch c như v y, v n b n v ng có th phát sinh ngoài ý mu n, khi n cho nh ng nhà qu n lý ph i tranh ch p trong vi c ưa ra quy t nh. S b n v ng không ph i là m t cu c kh ng ho ng tranh giành qu n lý. Dư i ây là b n cách gi i quy t nh ng s thi u h t ó: 1. Nâng t m s b n v ng thành m t v trí C-Suite (quan tr ng) ch u trách nhi m cho vi c k t h p c năng l c và s minh b ch. R t áng khen là r t nhi u công ty ã ưa ra m t nhân viên chuyên trách v s b n v ng. Nhưng h c n ph i c i thi n vai trò và cân nh c kĩ xem ai s là ngư i phù h p. S b n v ng là m t v n kinh doanh ch không ph i là m t v n v pháp lý b t bu c, vì v y t t hơn h t là b nhi m m t chuyên gia v v n này thay vì
  4. c t nh c m t nhà qu n lý v an toàn và s c kho môi trư ng vào v trí ó. Nhà lãnh o này ph i ưa ra m t i g m nh ng chuyên gia v pháp lý, quan h công chúng, v i chính ph , marketing, và các v n v ho t ng và công ngh . Nhóm ó c n làm vi c v i nhau trên cơ s thư ng xuyên và lâu dài. 2. Coi s b n v ng là m t s n ph m ho c d ch v . C u thành trong cái g i là "ki ng ba chân" c a vi c theo u i nh ng m c tiêu v kinh t , xã h i, sinh thái cho doanh nghi p c a b n. B n mu n m i ngư i nói: “Chúng tôi ang t o ra m t s n ph m và chúng tôi ch u trách nhi m v i s n ph m”. Coi s b n v ng như m t s n ph m s làm gi m nh ng nh ng ph n tác ng t i môi trư ng c a các k ho ch kinh doanh thư ng xuyên. ây chính là u ra c a s n ph m b n v ng? ánh giá ti n dành cho c công ty và xã h i. 3. Thi t l p m i quan h i tác lâu dài và gia tăng giá tr v i nh ng thành viên quan tr ng c a các c ng ng vì s b n v ng. i u này có nghĩa coi m i m t trong nh ng t ch c quan tr ng trên gi ng như m t khách hàng quan tr ng. B n ph i ch ra nh ng t ch c phi chính ph nào có ti ng nói, vai trò trong lĩnh v c ho t ng c a b n. Sau ó ph i tìm hi u nhu c u và m c tiêu c a h .
  5. Thúc y nh ng m i quan h như v y có th giúp b n t o m i liên k t rõ r ng v nh ng i u b n có th và không th làm giúp chương trình c a h và ch ra nh ng gi i pháp có l i cho c hai bên i v i nh ng v n mà l i ích c a doanh nghi p b n khác v i l i ích c a các t ch c ó. i u này c n n m t nhóm làm vi c nhi t tình, gi ng như có nh ng l c lư ng kinh doanh chuyên ngành luôn h t lòng v i m t khách hàng quan tr ng có th qu n lý và duy trì nh ng m i quan h quan tr ng. 4. Hãy làm cho vi c qu n lý kh ng ho ng xanh tr thành m t ph n trong nh ng cam k t lâu dài c a b n v i s b n v ng. S không tránh kh i vi c có nh ng s ki n và nh ng v n quan tr ng nhưng ch di n ra m t l n. ôi khi, ó có th là m t cu c kh ng ho ng (ví d , m t nguyên v t li u s n ph m hoá ra l i có nh hư ng x u không ng i v i môi trư ng), ôi khi ó l i là cơ h i (ví d như m t n l c xin c p phép cho m t a i m ho t ng c bi t khó khăn). Ngư i lãnh o hư ng t i s b n v ng m c C s c n ph i thành l p m t nhóm chuyên gi i quy t nh ng v n không ng ó cho dù ó là nh ng v n thu c v tai n n công nghi p, m t thông tin khoa h c m i i v i quá trình kinh doanh ho c m t cu c t n công c nh tranh m i i v i thương hi u c a b n.
  6. L i ích có ư c t nh ng bi n pháp trên là có th c. Wal-Mart ã n i danh v i vi c coi s b n v ng là m ng trung tâm trong chi n lư c kinh doanh c a mình, b t u vào năm 2004 khi h p tác v i Conservation International (t ch c b o t n qu c t ) ti p c n v i nh ng nh hư ng v môi trư ng c a các nhà bán l kh ng l . Gi ây Wal-Mart là m t ngư i i u ư c ghi nh n cho nh ng n l c nh m c t gi m vi c s d ng năng lư ng và gi m vi c s d ng óng gói và các nguyên v t li u thông qua chu i cung c p s n ph m c a mình. Nh ng n l c trên òi h i s u tư g n v i nh ng ho t ng có ý nghĩa. Nhưng như Miranda Anderson, giám c qu n lý s b n v ng c a Wal-Mart, lưu ý trong m t s ki n c a t ch c Aspen Institute g n ây: “Nh ng gì chúng ta khám phá ra là toàn b nh ng i u mang tính b n v ng, và nhìn vào năng lư ng, khí h u, th c t phù h p m t cách hoàn h o v i nhi m v tr ng tâm c a công ty là giúp m i ngư i ti t ki m ti n h có th s ng t t p hơn. "T ng i u chúng tôi làm u xuyên su t quán tri t tư tư ng ó. Nh ng gì mà s b n v ng ( ã làm là) m c a cho nh ng ti m năng k t n i c vi c ti t ki m ti n và s ng t t p hơn”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản