Giải thích thuật ngữ, nội dung về ngân sách nhà nước

Chia sẻ: hizaza

Giá trị tăng thêm là giá trị hàng hóa và dịch vụ mới sáng tạo ra của các ngành kinh tế trong một thời kì nhất định. Giá trị tăng thêm là một bô phận của giá trị sản xuất bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giải thích thuật ngữ, nội dung về ngân sách nhà nước

Tµi kho¶n Quèc gia vµ Ng©n s¸ch Nhµ n−íc
National Accounts and State Budget
BiÓu Trang
Table Page

Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ Tµi kho¶n Quèc gia
26
Key indicators on National Accounts 71

Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo khu vùc kinh tÕ
27
Gross domestic product at current prices by economic sector 72

Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo khu vùc kinh tÕ
28
Gross domestic product at constant 1994 prices by economic sector 73

Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ
29
ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ
Gross domestic product at current prices by types of ownership
and kinds of economic activity 74

C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ
30
ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ
Structure of gross domestic product at current prices by types of ownership
and kinds of economic activity 76

Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994
31
ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ
Gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership
and kinds of economic activity 78

ChØ sè ph¸t triÓn tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994
32
ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (N¨m tr−íc = 100)
Index of gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership
and kinds of economic activity (Previous year = 100) 80

Sö dông tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ
33
Gross domestic product by expenditure category at current prices 82

Sö dông tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994
34
Gross domestic product by expenditure category at constant 1994 prices 83


63
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
Tæng thu nhËp quèc gia theo gi¸ thùc tÕ
35
Gross national income at current prices 84

QuyÕt to¸n thu ng©n s¸ch Nhµ n−íc
36
State budget revenue final accounts 85

C¬ cÊu thu ng©n s¸ch Nhµ n−íc
37
Structure of state budget revenue final accounts 86

QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch Nhµ n−íc
38
State budget expenditure final accounts 87

C¬ cÊu chi ng©n s¸ch Nhµ n−íc
39
Structure of state budget expenditure final accounts 88
64 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
Gi¶I thÝch thuËt ng÷, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p tÝnh
mét sè chØ tiªu thèng kª tμI kho¶n quèc gia
vμ ng©n s¸ch nhμ n−íc


TμI kho¶n quèc gia
Gi¸ trÞ t¨ng thªm lμ gi¸ trÞ hμng hãa vμ dÞch vô míi s¸ng t¹o ra cña
c¸c ngμnh kinh tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Gi¸ trÞ t¨ng thªm lμ mét bé
phËn cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt, b»ng chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ s¶n xuÊt vμ chi phÝ
trung gian. Gi¸ trÞ t¨ng thªm ®−îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ gi¸ so s¸nh.
Tæng s¶n phÈm trong n−íc lμ gi¸ trÞ míi cña hμng hãa vμ dÞch vô
®−îc t¹o ra cña toμn bé nÒn kinh tÕ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.
Tæng s¶n phÈm trong n−íc ®−îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ gi¸ so s¸nh. Cã
3 ph−¬ng ph¸p tÝnh:
Ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt: Tæng s¶n phÈm trong n−íc b»ng tæng gi¸ trÞ


t¨ng thªm cña tÊt c¶ c¸c ngμnh kinh tÕ céng víi thuÕ nhËp khÈu hμng hãa
vμ dÞch vô.
Ph−¬ng ph¸p thu nhËp: Tæng s¶n phÈm trong n−íc b»ng thu nhËp


t¹o nªn tõ c¸c yÕu tè tham gia vμo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh− lao ®éng, vèn,
®Êt ®ai, m¸y mãc. Theo ph−¬ng ph¸p nμy, tæng s¶n phÈm trong n−íc gåm
4 yÕu tè: Thu nhËp cña ng−êi lao ®éng tõ s¶n xuÊt (b»ng tiÒn vμ hiÖn vËt),
thuÕ s¶n xuÊt, khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh dïng trong s¶n xuÊt vμ thÆng d−
s¶n xuÊt.
• Ph−¬ng ph¸p sö dông: Tæng s¶n phÈm trong n−íc b»ng tæng cña 3

yÕu tè: Tiªu dïng cuèi cïng cña hé gia ®×nh vμ Nhμ n−íc; tÝch lòy tμi s¶n
(cè ®Þnh, l−u ®éng vμ quý hiÕm) vμ chªnh lÖch xuÊt, nhËp khÈu hμng hãa
vμ dÞch vô.
Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ th−êng ®−îc dïng ®Ó
nghiªn cøu c¬ cÊu kinh tÕ, mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a c¸c ngμnh trong s¶n
xuÊt, mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ s¶n xuÊt víi phÇn huy ®éng vμo ng©n s¸ch.
Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh ®· lo¹i trõ biÕn ®éng cña
yÕu tè gi¸ c¶ qua c¸c n¨m, dïng ®Ó tÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña nÒn kinh tÕ,
nghiªn cøu sù thay ®æi vÒ khèi l−îng hμng hãa vμ dÞch vô s¶n xuÊt.
Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi lμ chØ tiªu ph¶n65
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
¸nh mét c¸ch tæng quan møc sèng d©n c− vμ ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ gi÷a tæng
s¶n phÈm trong n−íc víi tæng d©n sè trung b×nh trong n¨m. Tæng s¶n
phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi cã thÓ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ, gi¸ so
s¸nh, tÝnh theo néi tÖ hoÆc theo ngo¹i tÖ.
Tæng s¶n phÈm trong n−íc tÝnh theo ngo¹i tÖ lμ chØ tiªu ph¶n
¸nh tæng s¶n phÈm trong n−íc theo néi tÖ ®−îc tÝnh chuyÓn sang ngo¹i tÖ.
ViÖc tÝnh chuyÓn nμy ®−îc sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau, trong ®ã
cã viÖc so s¸nh tæng s¶n phÈm trong n−íc cña c¸c quèc gia víi nhau. Cã hai
ph−¬ng ph¸p tÝnh chuyÓn:
Ph−¬ng ph¸p tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ: LÊy tæng s¶n phÈm trong n−íc


theo néi tÖ chia cho tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc b×nh qu©n n¨m gi÷a néi tÖ vμ
ngo¹i tÖ;
Ph−¬ng ph¸p søc mua t−¬ng ®−¬ng: LÊy tæng s¶n phÈm trong n−íc


theo néi tÖ chia cho tû gi¸ theo søc mua t−¬ng ®−¬ng.
Tæng thu nhËp quèc gia lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh tæng thu nhËp lÇn ®Çu
®−îc t¹o ra tõ c¸c yÕu tè thuéc së h÷u cña quèc gia tham gia vμo ho¹t ®éng
s¶n xuÊt trªn l·nh thæ quèc gia hay ë n−íc ngoμi trong mét thêi kú nhÊt
®Þnh. Tæng thu nhËp quèc gia b»ng tæng s¶n phÈm trong n−íc céng chªnh
lÖch gi÷a thu nhËp cña ng−êi lao ®éng ViÖt Nam ë n−íc ngoμi göi vÒ vμ thu
nhËp cña ng−êi n−íc ngoμi ë ViÖt Nam göi ra n−íc ngoμi céng víi chªnh
lÖch gi÷a thu nhËp së h÷u nhËn ®−îc tõ n−íc ngoμi víi thu nhËp së h÷u
tr¶ n−íc ngoμi.
Tiªu dïng cuèi cïng lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh toμn bé chi tiªu cho mua
s¾m hμng hãa vμ dÞch vô tiªu dïng cña hé gia ®×nh th−êng tró, cña c¸c tæ
chøc kh«ng vÞ lîi phôc vô hé gia ®×nh th−êng tró vμ cña Nhμ n−íc trong
mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Tiªu dïng cuèi cïng lμ mét bé phËn cña thu nhËp
quèc gia kh¶ dông vμ còng lμ mét bé phËn cña tæng s¶n phÈm trong n−íc.
Tiªu dïng cuèi cïng ®−îc chia theo nhãm hμng hãa vμ dÞch vô tiªu dïng,
®−îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ gi¸ so s¸nh vμ th−êng t¸ch thμnh hai thμnh
phÇn: Tiªu dïng cuèi cïng cña hé gia ®×nh vμ tiªu dïng cuèi cïng cña
Nhμ n−íc.
TÝch lòy tμi s¶n lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh chi tiªu cho ®Çu t− tμi s¶n cè
®Þnh, ®Çu t− tμi s¶n l−u ®éng vμ tμi s¶n quý hiÕm trong mét thêi kú nhÊt
®Þnh. TÝch lòy tμi s¶n ®−îc chia theo lo¹i tμi s¶n, tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ
gi¸ so s¸nh.
TÝch lòy tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh nhËn vÒ
66 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
trõ ®i tμi s¶n cè ®Þnh thanh lý trong kú cña c¸c ®¬n vÞ thÓ chÕ, kh«ng bao
gåm phÇn hé gia ®×nh tiªu dïng.
TÝch lòy tμi s¶n l−u ®éng gåm tμi s¶n lμ nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n


xuÊt, thμnh phÈm tån kho, s¶n phÈm dë dang; ®−îc tÝnh b»ng chªnh lÖch
cuèi kú vμ ®Çu kú cña c¸c ®¬n vÞ thÓ chÕ, kh«ng bao gåm tån kho cña hé gia
®×nh cho tiªu dïng.
Tμi s¶n quý hiÕm trong c¸c ®¬n vÞ thÓ chÕ gåm c¶ hé gia ®×nh tiªu


dïng n¾m gi÷ víi môc ®Ých b¶o toμn gi¸ trÞ cña c¶i. Tμi s¶n quý hiÕm
kh«ng bÞ hao mßn vμ gi¶m gi¸ trÞ theo thêi gian, ®−îc tÝnh b»ng chªnh lÖch
gi÷a tμi s¶n quý hiÕm nhËn ®−îc trong kú vμ nh−îng b¸n tμi s¶n quý hiÕm
nhËn ®−îc trong kú ®ã.
Chªnh lÖch xuÊt nhËp khÈu hμng ho¸ vμ dÞch vô (hay xuÊt khÈu
thuÇn hμng ho¸ dÞch vô) lμ hiÖu sè cña xuÊt khÈu hμng ho¸, dÞch vô trõ ®i
nhËp khÈu hμng ho¸, dÞch vô. XuÊt nhËp khÈu hμng ho¸ vμ dÞch vô bao gåm
toμn bé s¶n phÈm vËt chÊt vμ dÞch vô ®−îc mua b¸n, trao ®æi, chuyÓn
nh−îng gi÷a c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n d©n c− lμ ®¬n vÞ th−êng tró cña
ViÖt Nam víi c¸c ®¬n vÞ kh«ng th−êng tró (gi÷a c¸c ®¬n vÞ th−êng tró cña
ViÖt Nam víi n−íc ngoμi). Trong tμi kho¶n quèc gia, xuÊt khÈu vμ nhËp
khÈu ®Òu tÝnh theo gi¸ FOB.


Ng©n s¸ch Nhμ n−íc
Thu ng©n s¸ch Nhμ n−íc gåm toμn bé c¸c nguån thu vμo ng©n s¸ch
Nhμ n−íc tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, tõ d©n c− trong n−íc
vμ c¸c nguån thu tõ ngoμi n−íc, bao gåm c¸c kho¶n: Thu tõ thuÕ, phÝ, lÖ
phÝ, thu tõ ho¹t ®éng kinh tÕ cña Nhμ n−íc, c¸c kho¶n ®ãng gãp cña c¸c tæ
chøc vμ c¸ nh©n; thu viÖn trî cña n−íc ngoμi, c¸c kho¶n thu kh¸c.
Chi ng©n s¸ch Nhμ n−íc gåm toμn bé c¸c kho¶n chi tõ ng©n s¸ch
Nhμ n−íc cho c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc, d©n c− trong n−íc
vμ ngoμi n−íc, bao gåm c¸c kho¶n: Chi ®Çu t− ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi,
b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh, b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhμ n−íc,
chi tr¶ nî cña Nhμ n−íc, chi viÖn trî n−íc ngoμi, c¸c kho¶n chi kh¸c.
67
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
Explanation of terminology, content and Methodology
of some statistical indicators on national accounts
and state budgetNational accounts
Value added (VA) is an economic indicator reflecting the new value
of goods and services that was produced in an economy in a given period.
VA, a component of gross output, is the difference between gross output
and intermediate consumption. Value added is measured at current and
constant price.

Gross domestic product (GDP) is a general indicator reflecting the
final results of production and business activities of the whole economy in
a given period. GDP is calculated at current and constant prices.

There are three approaches to calculate Gross domestic product:
•GDP calculated by production approach is the sum of the value
added of all economic activities plus import tax on goods and services.

• GDP calculated by income approach is sum of all income created by
factors distributed to process of production as labour, capital, land,
machinery. GDP includes (1) Compensation of employees (in cash and in
kind); (2) Tax on production; (3) Consumption of fixed capital;
(4) Operating surplus.

• GDP calculated by expenditure approach is the sum of three factors:
Final consumption of households and the state, gross capital formation
(fixed asset, change in inventories and precious asset) and balance of
export and import of goods and services.

GDP by current prices is used to study the economic structure, the
inter-industries relationship, relationship between the production results
and state budget mobilization.

GDP by constant prices removing the factor of price changes is used to
calculate the economic growth rate and to study the changes in goods and
services quantities.


68 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
GDP per capita is an economic indicator that reflects the living
standard of people. It refers to the proportion of gross domestic products to
total population of a year. GDP per capita is calculated at current price,
constant prices, domestic or foreign currency.
GDP at foreign currency refers to GDP at domestic currency
exchanged into foreign currency. GDP at foreign exchange can be used to
make comparison among countries. Of which:
•GDP at current exchange rate is calculated by dividing GDP at
domestic currency by official average exchange rate of the year.

GDP at purchasing power parity is calculated by dividing of GDP at
domestic currency by purchasing power parity rate of the year.
Gross national income (GNI) is total primary income created by
productive factors which are properties of a nation whether within the
country territory or abroad in a given time. GNI is equal to GDP plus net
income of Vietnamese oversea and foreigners in Vietnam, and plus net
property income from and to abroad.
Final consumption (FC) is total consumption of goods and services of
households, non-profit institutions serving households and of government
in a given time. Final consumption is a component of National Disposable
Income (NDI) as well as of GDP. The final consumption is normally divided
by goods and service group at current prices and constant prices. The final
consumption consists of final consumption of households and final
consumption of government.
Gross capital formation refers to expenditure for investment in
fixed asset, change in inventories and precious in a given period. Gross
capital formation is classified by types of capital at current prices or
constant prices.
• Fixed capital formation is the difference between fixed capital
received and liquidated fixed capital in the period by institutions,
excluding household’s durable asset.
• Changes in inventories include productive materials, finished goods
and work-in-progress. Changes in inventories are measured by the value of
the entries into inventories less the value of withdrawals and value of
recurrent losses of goods held in inventories, excluding inventories of
household for final consumption.


69
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
• Precious capital owned by both institutions and households for
preservation. It is not worn out or devalued over time and is the difference
between precious capital received in a given period and precious capital
received but sold and transferred out.

Net export of goods and services refers to the difference of the exports
and the imports of goods and services. The exports and imports include the
value of various goods and services sold and transferred or purchased and
acquired by the resident units to/from the non-resident units (between Viet
Nam resident units with foreign countries). In SNA, the export and import
of goods and services are calculated at FOB.


State budget
State budget revenue: refers to revenue of the government finance
from domestic production, business and service establishments or citizens
and other revenues from abroad. State budget revenue includes different
items such as taxes, duties, fees collected from the state economic
activities, contributions from organizations and individuals, foreign grants,
and other revenues.

State budget expenditure: refers to all expenditure of the state
budget for domestic and foreign enterprises, offices, organizations and
individuals. State budget expenditure includes expenditures for
investment in socio-economic development, national defence and security,
state apparatus operation, state debts settlement and grants for foreign
countries and other expenditures.
70 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
26 Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ Tµi kho¶n Quèc gia
Key indicators on National Accounts

S¬ bé
2000 2004 2005 2006 2007 Prel.
2008

Gi¸ thùc tÕ - At current prices
Tæng s¶n phÈm trong n−íc - Tû ®ång
Gross domestic product - Bill. dongs 441646 715307 839211 974266 1143715 1477717
Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi
Gross domestic product per capita
Néi tÖ - Ngh×n ®ång - Vietnam currency - Thous. dongs 5689 8720 10098 11580 13428 17141
Ngo¹i tÖ (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i b×nh qu©n) - §« la Mü
Foreign currency (At average exchange rate) - USD 402 553 639 723 834 1034
TÝch luü tµi s¶n - Tû ®ång
Gross capital formation - Bill. dongs 130771 253686 298543 358629 493300 607746
Tiªu dïng cuèi cïng - Tû ®ång
Final consumption - Bill. dongs 321853 511221 584793 675916 809862 1084876
XuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô - Tû ®ång
Export of goods and services - Bill. dongs 243049 470216 582069 717109 879461 1155686
NhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô - Tû ®ång
Import of goods and services - Bill. dongs 253927 524216 617157 761547 1060763 1400134
Tæng thu nhËp quèc gia - Tû ®ång
Gross national income - Bill. dongs 435319 701906 822432 953232 1109404 1428952

Gi¸ so s¸nh 1994 - At constant 1994 prices
Tæng s¶n phÈm trong n−íc - Tû ®ång
Gross domestic product - Bill. dongs 273666 362435 393031 425373 461344 489833
Tèc ®é t¨ng tæng s¶n phÈm trong n−íc
(N¨m tr−íc = 100) - %
6,79 7,79 8,44 8,23 8,46 6,18
Growth rate of GDP (Previous year = 100) - %

Mét sè tû lÖ so víi GDP (Gi¸ thùc tÕ) - %
Compared with GDP (At current prices) - %
TÝch luü tµi s¶n - Gross capital formation 29,61 35,47 35,58 36,81 43,13 41,13
Tµi s¶n cè ®Þnh - Gross fixed capital formation 27,65 33,26 32,87 33,35 38,27 36,00
Tiªu dïng cuèi cïng - Final consumption 72,87 71,47 69,68 69,38 70,81 73,42
XuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô
Export of goods and services 55,03 65,74 69,36 73,61 76,90 78,21
NhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô
Import of goods and services 57,50 73,29 73,54 78,17 92,75 94,75
Tæng thu nhËp quèc gia - Gross national income 98,57 98,13 98,00 97,84 97,00 96,7071
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
27 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ
ph©n theo khu vùc kinh tÕ
Gross domestic product at current prices by economic sector
Tæng sè Chia ra - Of which
Total N«ng, l©m nghiÖp C«ng nghiÖp DÞch vô
vµ thuû s¶n vµ x©y dùng Service
Agriculture, Industry and
forestry and fishing construction

Tû ®ång - Bill. dongs

1995 228892 62219 65820 100853
1996 272036 75514 80876 115646
1997 313623 80826 100595 132202
1998 361017 93073 117299 150645
1999 399942 101723 137959 160260
2000 441646 108356 162220 171070
2001 481295 111858 183515 185922
2002 535762 123383 206197 206182
2003 613443 138285 242126 233032
2004 715307 155992 287616 271699
2005 839211 175984 344224 319003
2006 974266 198798 404697 370771
2007 1143715 232586 474423 436706
S¬ bé - Prel. 2008 1477717 326505 587157 564055

C¬ cÊu (%) - Structure (%)

1995 100,00 27,18 28,76 44,06
1996 100,00 27,76 29,73 42,51
1997 100,00 25,77 32,08 42,15
1998 100,00 25,78 32,49 41,73
1999 100,00 25,43 34,50 40,07
2000 100,00 24,53 36,73 38,74
2001 100,00 23,24 38,13 38,63
2002 100,00 23,03 38,49 38,48
2003 100,00 22,54 39,47 37,99
2004 100,00 21,81 40,21 37,98
2005 100,00 20,97 41,02 38,01
2006 100,00 20,40 41,54 38,06
2007 100,00 20,34 41,48 38,18
S¬ bé - Prel. 2008 100,00 22,10 39,73 38,17


72 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
28 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994
ph©n theo khu vùc kinh tÕ
Gross domestic product at constant 1994 prices by economic sector

Tæng sè Chia ra - Of which
Total N«ng, l©m nghiÖp C«ng nghiÖp DÞch vô
vµ thuû s¶n vµ x©y dùng Service
Agriculture, Industry and
forestry and fishing construction

Tû ®ång - Bill. dongs

1995 195567 51319 58550 85698
1996 213833 53577 67016 93240
1997 231264 55895 75474 99895
1998 244596 57866 81764 104966
1999 256272 60895 88047 107330
2000 273666 63717 96913 113036
2001 292535 65618 106986 119931
2002 313247 68352 117125 127770
2003 336242 70827 129399 136016
2004 362435 73917 142621 145897
2005 393031 76888 157867 158276
2006 425373 79723 174259 171392
2007 461344 82717 192065 186562
S¬ bé - Prel. 2008 489833 86082 203791 199960

ChØ sè ph¸t triÓn (N¨m tr−íc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
1995 109,54 104,80 113,60 109,83
1996 109,34 104,40 114,46 108,80
1997 108,15 104,33 112,62 107,14
1998 105,76 103,53 108,33 105,08
1999 104,77 105,23 107,68 102,25
2000 106,79 104,63 110,07 105,32
2001 106,89 102,98 110,39 106,10
2002 107,08 104,17 109,48 106,54
2003 107,34 103,62 110,48 106,45
2004 107,79 104,36 110,22 107,26
2005 108,44 104,02 110,69 108,48
2006 108,23 103,69 110,38 108,29
2007 108,46 103,76 110,22 108,85
S¬ bé - Prel. 2008 106,18 104,07 106,11 107,18


73
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
29 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ
ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ
Gross domestic product at current prices by types of ownership
and kinds of economic activity
Tû ®ång - Bill. dongs

S¬ bé
2000 2004 2005 2006 2007 Prel.
2008

Tæng sè - Total 441646 715307 839211 974266 1143715 1477717

Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ
By types of ownership
Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 170141 279704 322241 364250 410883 507620
Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non- State 212879 327347 382804 444560 527432 694083

Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 37907 50718 57193 63622 71059 89025
Kinh tÕ t− nh©n - Private 32267 60703 74612 91710 116505 159716
Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 142705 215926 250999 289228 339868 445342

Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi
58626 108256 134166 165456 205400 276014
Foreign investment sector

Ph©n theo ngµnh kinh tÕ
By kinds of economic activity
N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp - Agriculture and forestry 93450 128519 143037 160462 186462 268096
Thuû s¶n - Fishing 14906 27474 32947 38335 46124 58409
C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 42606 72492 88897 99702 111700 131968
C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 81979 145475 173122 207027 243142 311848
S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc
13993 25090 28929 33464 39869 47644
Electricity, gas and water supply
X©y dùng - Construction 23642 44558 53276 64503 79712 95696
Th−¬ng nghiÖp; söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«,
xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh - Wholesale
and retail trade; repair of motor vehicles, motor
62836 96995 113768 132794 156442 204735
cycles and personal and household goods
Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants 14343 22529 29329 35861 44992 6482874 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
29 (TiÕp theo) Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ
ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ
(Cont.) Gross domestic product at current prices
by types of ownership and kinds of economic activity
Tû ®ång - Bill. dongs

S¬ bé
2000 2004 2005 2006 2007 Prel.
2008


VËn t¶i, kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c
17341 30402 36629 43825 51118 67100
Transport, storage and communications

Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermedation 8148 12737 15072 17607 20756 27215

Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ
2345 4315 5247 6059 7065 9221
Scientific activities and technology

C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n
vµ dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting and
19173 31304 33635 36814 43509 53743
business activities

Qu¶n lý Nhµ n−íc vµ ANQP, ®¶m b¶o x· héi b¾t
buéc - Public administration and defence;
12066 19061 23038 26737 31310 40992
compulsory social security

Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 14841 23335 26948 30718 34843 38510

Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi
5999 10851 12412 14093 16160 18592
Health and social work

Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ thÓ thao
2558 3693 4158 4617 5200 5989
Recreational, cultural and sporting activities

Ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi
614 885 1054 1217 1425 1874
Activities of party and of membership organisations

Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång
9853 14354 16293 18789 21959 28704
Community, social and personal service activities

Ho¹t ®éng lµm thuª c«ng viÖc gia ®×nh trong c¸c hé
953 1237 1421 1640 1927 2551
t− nh©n - Private households with employed persons
75
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
30 C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ
ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ
Structure of gross domestic product at current prices
by types of ownership and kinds of economic activity
%

S¬ bé
2000 2004 2005 2006 2007 Prel.
2008

Tæng sè - Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ
By types of ownership
Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 38,52 39,10 38,40 37,39 35,93 34,35
Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non-State 48,20 45,77 45,61 45,63 46,11 46,97
Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 8,58 7,09 6,81 6,53 6,21 6,02
Kinh tÕ t− nh©n - Private 7,31 8,49 8,89 9,41 10,18 10,81
Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 32,31 30,19 29,91 29,69 29,72 30,14
Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi
13,28 15,13 15,99 16,98 17,96 18,68
Foreign investment sector

Ph©n theo ngµnh kinh tÕ
By kinds of economic activity
N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp - Agriculture forestry 21,16 17,96 17,04 16,47 16,30 18,14

Thuû s¶n - Fishing 3,37 3,84 3,93 3,93 4,03 3,95
C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 9,65 10,13 10,59 10,23 9,77 8,93
C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 18,56 20,34 20,63 21,25 21,26 21,10
S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc
3,17 3,51 3,45 3,43 3,49 3,22
Electricity, gas and water supply
X©y dùng - Construction 5,35 6,23 6,35 6,62 6,97 6,48

Th−¬ng nghiÖp; söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«,
xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh - Wholesale
and retail trade; repair of motor vehicles, motor
14,23 13,56 13,56 13,63 13,68 13,85
cycles and personal and household goods
Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants 3,25 3,15 3,49 3,68 3,93 4,3976 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
30 (TiÕp theo) C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ
ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ
(Cont.) Structure of gross domestic product at current prices
by types of ownership and kinds of economic activity

%

S¬ bé
2003 2004 2005 2006 2007 Prel.
2008


VËn t¶i, kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c
3,93 4,25 4,36 4,50 4,47 4,54
Transport, storage and communications

Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermedation 1,84 1,78 1,80 1,81 1,81 1,84

Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ
0,53 0,60 0,63 0,62 0,62 0,62
Scientific activities and technology

C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n
vµ dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting and
4,34 4,38 4,01 3,78 3,80 3,64
business activities

Qu¶n lý Nhµ n−íc vµ ANQP, ®¶m b¶o x· héi b¾t
buéc - Public administration and defence;
2,73 2,66 2,75 2,74 2,74 2,77
compulsory social security

Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 3,36 3,26 3,21 3,15 3,05 2,61

Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi
1,36 1,52 1,48 1,45 1,41 1,26
Health and social work

Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ thÓ thao
0,58 0,52 0,50 0,47 0,45 0,41
Recreational, cultural and sporting activities

Ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi
0,14 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
Activities of party and of membership organisations

Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång
2,23 2,01 1,94 1,93 1,92 1,94
Community, social and personal service activities

Ho¹t ®éng lµm thuª c«ng viÖc gia ®×nh trong c¸c hé
t− nh©n - Private households with employed persons 0,22 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
77
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
31 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994
ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ
Gross domestic product at constant 1994 prices
by types of ownership and kinds of economic activity
Tû ®ång - Bill. dongs

S¬ bé
2000 2004 2005 2006 2007 Prel.
2008

Tæng sè - Total 273666 362435 393031 425373 461344 489833

Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ
By types of ownership
Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 111522 148865 159836 169696 179718 187310
Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non-State 132546 171659 185744 201427 220301 236235
Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 23351 27159 28240 29230 30201 31140
Kinh tÕ t− nh©n - Private 21117 33475 38165 43832 50727 56245
Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 88078 111025 119339 128365 139373 148850
Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi
29598 41911 47451 54250 61324 66288
Foreign investment sector

Ph©n theo ngµnh kinh tÕ
By kinds of economic activity
N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp
Agriculture and forestry 57037 64717 66707 68751 70585 73289
Thuû s¶n - Fishing 6680 9200 10181 10972 12132 12792
C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 18430 22437 22854 22397 21904 21065
C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 51492 79116 89338 101269 113801 125115
S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc
6337 10015 11247 12361 13485 14899
Electricity, gas and water supply
X©y dùng - Construction 20654 31053 34428 38230 42875 42712
Th−¬ng nghiÖp; söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«,
xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh - Wholesale
and retail trade; repair of motor vehicles, motor
44644 59027 63950 69418 75537 80389
cycles and personal and household goods
Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants 8863 11511 13472 15145 17086 1856178 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
31 (TiÕp theo) Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994
ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ
(Cont.) Gross domestic product at constant 1994 prices
by types of ownership and kinds of economic activity
Tû ®ång - Bill. dongs

S¬ bé
2000 2004 2005 2006 2007 Prel.
2008


VËn t¶i, kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c
10729 13975 15318 16870 18793 21266
Transport, storage and communications

Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermedation 5650 7495 8197 8867 9651 10291

Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ
1571 2196 2368 2543 2738 2906
Scientific activities and technology

C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n
vµ dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting and
12231 14396 14816 15252 15872 16268
business activities

Qu¶n lý Nhµ n−íc vµ ANQP, ®¶m b¶o x· héi b¾t
buéc - Public administration and defence;
8021 9773 10477 11270 12186 12974
compulsory social security

Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 9162 12125 13126 14231 15477 16721

Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi
3946 5234 5640 6082 6572 7117
Health and social work

Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ thÓ thao
1601 1997 2163 2329 2518 2682
Recreational, cultural and sporting activities

Ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi
317 395 423 454 491 525
Activities of party and of membership organisations

Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång
5734 7141 7655 8210 8860 9419
Community, social and personal service activities

Ho¹t ®éng lµm thuª c«ng viÖc gia ®×nh trong c¸c hé
t− nh©n - Private households with employed persons 567 632 670 720 781 840
79
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
32 ChØ sè ph¸t triÓn tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994
ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ
(N¨m tr−íc = 100)
Index of gross domestic product at constant 1994 prices
by types of ownership and kinds of economic activity
(Previous year = 100)
%

S¬ bé
2000 2004 2005 2006 2007 Prel.
2008

Tæng sè - Total 106,79 107,79 108,44 108,23 108,46 106,18

Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ
By types of ownership
Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 107,72 107,75 107,37 106,17 105,91 104,22
Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non-State 105,04 106,95 108,21 108,44 109,37 107,23
Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 105,46 103,83 103,98 103,51 103,32 103,11
Kinh tÕ t− nh©n - Private 109,70 112,30 114,01 114,85 115,73 110,88
Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 103,88 106,21 107,49 107,56 108,58 106,80
Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi
111,44 111,51 113,22 114,33 113,04 108,10
Foreign investment sector

Ph©n theo ngµnh kinh tÕ
By kinds of economic activity
N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp
103,88 103,80 103,07 103,06 102,67 103,83
Agriculture and forestry
Thuû s¶n - Fishing 111,58 108,53 110,66 107,77 110,57 105,44
C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 107,15 108,86 101,86 98,00 97,80 96,17
C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 111,68 110,86 112,92 113,36 112,37 109,94
S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc
114,57 111,97 112,30 109,91 109,09 110,49
Electricity, gas and water supply
X©y dùng - Construction 107,51 109,03 110,87 111,05 112,15 99,62
Th−¬ng nghiÖp; söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«,
xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh - Wholesale
and retail trade; repair of motor vehicles, motor
106,31 107,82 108,34 108,55 108,81 106,42
cycles and personal and household goods
Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants 104,09 108,13 117,04 112,42 112,82 108,6380 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
32 (TiÕp theo) ChØ sè ph¸t triÓn tæng s¶n phÈm trong n−íc
theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ
vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (N¨m tr−íc = 100)
(Cont.) Index of gross domestic product at constant 1994 prices
by types of ownership and kinds of economic activity
(Previous year = 100)
%

S¬ bé
2000 2004 2005 2006 2007 Prel.
2008

VËn t¶i, kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c
105,80 108,12 109,61 110,13 111,40 113,16
Transport, storage and communications

Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermedation 106,06 108,07 109,36 108,18 108,84 106,63

Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ
123,99 107,44 107,83 107,38 107,66 106,14
Scientific activities and technology

C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n
vµ dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting and
102,56 104,35 102,92 102,94 104,06 102,50
business activities

Qu¶n lý Nhµ n−íc vµ ANQP, ®¶m b¶o x· héi b¾t
buéc - Public administration and defence;
103,86 105,91 107,20 107,57 108,13 106,47
compulsory social security

Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 104,01 107,68 108,26 108,42 108,75 108,04

Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi
106,45 107,85 107,76 107,84 108,05 108,30
Health and social work

Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ thÓ thao
106,38 107,54 108,31 107,68 108,12 106,52
Recreational, cultural and sporting activities

Ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi
105,67 106,18 107,09 107,42 108,15 106,92
Activities of party and of membership organisations

Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång
103,02 105,90 107,20 107,25 107,92 106,30
Community, social and personal service activities

Ho¹t ®éng lµm thuª c«ng viÖc gia ®×nh trong c¸c hé
t− nh©n - Private households with employed persons 103,09 103,61 106,01 107,45 108,48 107,67
81
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
33 Sö dông tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ
Gross domestic product by expenditure category at current prices

S¬ bé
2000 2004 2005 2006 2007 Prel.
2008

Tû ®ång - Bill. dongs


Tæng sè - Total 441646 715307 839211 974266 1143715 1477717

TÝch luü tµi s¶n - Gross capital formation 130771 253686 298543 358629 493300 607746
Tµi s¶n cè ®Þnh
122101 237868 275841 324949 437702 531987
Gross fixed capital formation
Thay ®æi tån kho - Changes in inventories 8670 15818 22702 33680 55598 75759
Tiªu dïng cuèi cïng - Final consumption 321853 511221 584793 675916 809862 1084876
Nhµ n−íc - State 28346 45715 51652 58734 69247 90904
C¸ nh©n - Private 293507 465506 533141 617182 740615 993972
Chªnh lÖch xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô
-10878 -54000 -35088 -44438 -181302 -244448
Trade balance (goods & services)
Sai sè - Statistical discrepancy -100 4400 -9037 -15841 21855 29543

C¬ cÊu (%) - Structure (%)


Tæng sè - Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TÝch luü tµi s¶n - Gross capital formation 29,61 35,47 35,58 36,81 43,13 41,13
Tµi s¶n cè ®Þnh
27,65 33,26 32,87 33,35 38,27 36,00
Gross fixed capital formation
Thay ®æi tån kho - Changes in inventories 1,96 2,21 2,71 3,46 4,86 5,13
Tiªu dïng cuèi cïng - Final consumption 72,87 71,47 69,68 69,38 70,81 73,42
Nhµ n−íc - State 6,42 6,39 6,15 6,03 6,05 6,15
C¸ nh©n - Private 66,45 65,08 63,53 63,35 64,76 67,26
Chªnh lÖch xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô
-2,46 -7,55 -4,18 -4,56 -15,85 -16,54
Trade balance (goods & services)
Sai sè - Statistical discrepancy -0,02 0,61 -1,08 -1,63 1,91 2,0082 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
34 Sö dông tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994
Gross domestic product by expenditure category
at constant 1994 prices

S¬ bé
2000 2004 2005 2006 2007 Prel.
2008

Tû ®ång - Bill. dongs

Tæng sè - Total 273666 362435 393031 425373 461344 489833
TÝch luü tµi s¶n - Gross capital formation 83496 128916 143291 160247 203191 215948
Tµi s¶n cè ®Þnh
78552 121312 133141 146325 181673 188647
Gross fixed capital formation
Thay ®æi tån kho - Changes in inventories 4944 7604 10150 13922 21518 27301
Tiªu dïng cuèi cïng - Final consumption 200665 260940 280104 303520 335776 366045
Nhµ n−íc - State 18245 23678 25620 27797 30272 32549
C¸ nh©n - Private 182420 237262 254484 275723 305504 333496

Chªnh lÖch xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô
-10085 -30123 -24438 -30551 -86822 -101784
Trade balance (goods & services)
Sai sè - Statistical discrepancy -410 2702 -5926 -7844 9198 9624

ChØ sè ph¸t triÓn (N¨m tr−íc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %

Tæng sè - Total 106,79 107,79 108,44 108,23 108,46 106,18

TÝch luü tµi s¶n - Gross capital formation 110,10 110,54 111,15 111,83 126,80 106,28
Tµi s¶n cè ®Þnh
110,20 110,44 109,75 109,90 124,16 103,84
Gross fixed capital formation
Thay ®æi tån kho - Changes in inventories 109,00 112,15 133,48 137,17 154,56 126,88
Tiªu dïng cuèi cïng - Final consumption 103,20 107,16 107,34 108,36 110,63 109,01
Nhµ n−íc - State 105,00 107,77 108,20 108,50 108,90 107,52
C¸ nh©n - Private 103,10 107,09 107,26 108,35 110,80 109,16
Chªnh lÖch xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô
76,70 95,79 81,13 125,01 284,19 117,23
Trade balance (goods & services)83
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
35 Tæng thu nhËp quèc gia theo gi¸ thùc tÕ
Gross national income at current prices


Chia ra - Of which Tû lÖ tæng thu nhËp
Tæng thu nhËp
quèc gia so víi
quèc gia
Tæng s¶n phÈm Thu nhËp thuÇn tuý tæng s¶n phÈm
(Tû ®ång)
trong n−íc (Tû ®ång) tõ n−íc ngoµi trong n−íc (%)
Gross national
(Tû ®ång)
Gross domestic
income (GNI) GNI over GDP (%)
product (GDP) Net income from
(Bill. dongs)
(Bill. dongs) abroad (Bill. dongs)


1995 228677 228892 -215 99,9

1996 269654 272036 -2382 99,1

1997 308600 313623 -5023 98,4

1998 352836 361017 -8181 97,7

1999 392693 399942 -7249 98,2

2000 435319 441646 -6327 98,6

2001 474855 481295 -6440 98,7

2002 527056 535762 -8706 98,4

2003 603688 613443 -9755 98,4

2004 701906 715307 -13401 98,1

2005 822432 839211 -16779 98,0

2006 953232 974266 -21034 97,8

2007 1109404 1143715 -34311 97,0

S¬ bé - Prel. 2008 1428952 1477717 -48765 96,7
84 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
36 QuyÕt to¸n thu ng©n s¸ch Nhµ n−íc
State budget revenue final accounts
Tû ®ång - Bill. dongs

2000 2003 2004 2005 2006 2007


Tæng thu - Total revenue 90749 152274 190928 228287 279472 315915

Thu trong n−íc (Kh«ng kÓ thu tõ dÇu th«)
Domestic revenue (Exc. oil revenue) 46233 78687 104576 119826 145404 174298

Thu tõ doanh nghiÖp Nhµ n−íc
19692 28748 32177 39079 46344 50371
Revenue from state owned enterprises
Thu tõ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi
4735 9942 15109 19081 25838 31388
Revenue from foreign invested enterprises
Thu tõ khu vùc c«ng, th−¬ng nghiÖp, dÞch vô
ngoµi Nhµ n−íc - Revenue from non state sector 5802 10361 13261 16938 22091 31178
ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp
1776 151 130 132 111 113
Agricultural land use tax
ThuÕ thu nhËp ®èi víi ng−êi cã thu nhËp cao
1831 2951 3521 4234 5179 7422
Tax on high income earners
LÖ phÝ tr−íc b¹ - License tax 934 1817 2607 2797 3363 5690
Thu xæ sè kiÕn thiÕt - Revenue from lottery 1969 3657 4570 5304 6142
Thu phÝ x¨ng dÇu - Gasoline fee 2192 3204 3583 3943 3969 4457
Thu phÝ, lÖ phÝ - Fees 2713 3279 4182 4192 4986 4059
C¸c kho¶n thu vÒ nhµ ®Êt
2823 10546 17463 17757 20536 33925
Revenue from land and houses
C¸c kho¶n thu kh¸c - Other revenue 1766 4031 7973 6369 6845 5695

Thu tõ dÇu th« - Oil revenue 23534 36773 48562 66558 83346 76980

Thu tõ h¶i quan - Custom duty revenue 18954 33845 34913 38114 42825 60381

ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
hµng nhËp khÈu, thu chªnh lÖch gi¸ hµng nhËp
khÈu - Export and import duties, special
consumption tax, surtax on import 13568 21507 21654 23660 26280 38385
ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu
5386 12338 13259 14454 16545 21996
VAT on imports

Thu viÖn trî kh«ng hoμn l¹i - Grants 2028 2969 2877 3789 7897 425685
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
37 C¬ cÊu thu ng©n s¸ch Nhµ n−íc
Structure of state budget revenue final accounts
%

2000 2003 2004 2005 2006 2007


Tæng thu - Total revenue 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Thu trong n−íc (Kh«ng kÓ thu tõ dÇu th«)
Domestic revenue (Exc. oil revenue) 50,95 51,67 54,77 52,49 52,03 55,17
Thu tõ doanh nghiÖp Nhµ n−íc
21,70 18,88 16,85 17,12 16,58 15,94
Revenue from state owned enterprises
Thu tõ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi
5,22 6,53 7,91 8,36 9,25 9,94
Revenue from foreign invested enterprises
Thu tõ khu vùc c«ng, th−¬ng nghiÖp, dÞch vô
ngoµi Nhµ n−íc - Revenue from non state sector 6,39 6,80 6,95 7,42 7,90 9,87
ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp
1,96 0,10 0,07 0,06 0,04 0,04
Agricultural land use tax
ThuÕ thu nhËp ®èi víi ng−êi cã thu nhËp cao
2,02 1,94 1,84 1,85 1,85 2,35
Tax on high income earners
LÖ phÝ tr−íc b¹ - License tax 1,03 1,19 1,37 1,23 1,20 1,80
Thu xæ sè kiÕn thiÕt - Revenue from lottery 2,17 2,40 2,39 2,32 2,20
Thu phÝ x¨ng dÇu - Gasoline fee 2,41 2,10 1,88 1,73 1,42 1,41
Thu phÝ, lÖ phÝ - Fees 2,99 2,15 2,19 1,84 1,78 1,28
C¸c kho¶n thu vÒ nhµ ®Êt
3,11 6,93 9,15 7,78 7,35 10,74
Revenue from land and houses
C¸c kho¶n thu kh¸c - Other revenue 1,95 2,65 4,18 2,79 2,45 1,80

Thu tõ dÇu th« - Oil revenue 25,93 24,15 25,43 29,16 29,82 24,37

Thu tõ h¶i quan - Custom duty revenue 20,89 22,23 18,29 16,70 15,32 19,11

ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
hµng nhËp khÈu, thu chªnh lÖch gi¸ hµng nhËp
khÈu - Export and import duties, special
consumption tax, surtax on import 14,95 14,12 11,34 10,36 9,40 12,15
ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu
5,94 8,10 6,94 6,33 5,92 6,96
VAT on imports

Thu viÖn trî kh«ng hoμn l¹i - Grants 2,23 1,95 1,51 1,66 2,83 1,3586 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
38 QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch Nhµ n−íc
State budget expenditure final accounts
Tû ®ång - Bill. dongs

2000 2003 2004 2005 2006 2007

Tæng chi - Total expenditure 108961 181183 214176 262697 308058 399402

Trong ®ã - Of which:

Chi ®Çu t− ph¸t triÓn
Expenditure on development investment 29624 59629 66115 79199 88341 112160

Trong ®ã: Chi x©y dùng c¬ b¶n
26211 54430 61746 72842 81078 107440
Of which: Capital expenditure

Chi ph¸t triÓn sù nghiÖp kinh tÕ - x· héi
Expenditure on social and economic services 61823 95608 107979 132327 161852 211940

Trong ®ã - Of which:
Chi sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o
12677 22881 25343 28611 37332 53774
Expenditure on education and training
Chi sù nghiÖp y tÕ - Expenditure on health care 3453 5372 6009 7608 11528 16426
Chi d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh
559 666 397 483 489 612
Expenditure on population and family planning
Chi sù nghiÖp khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr−êng
1243 1853 2362 2584 2540 7604
Exp. on science, technology and environment
Chi sù nghiÖp v¨n ho¸, th«ng tin
919 1258 1584 2099 1874 2346
Expenditure on culture and information
Chi sù nghiÖp ph¸t thanh, truyÒn h×nh
717 1056 1325 1464 1184 1410
Expenditure on broadcasting and television
Chi sù nghiÖp thÓ dôc, thÓ thao
387 648 883 879 956 1005
Expenditure on sports
Chi l−¬ng h−u, ®¶m b¶o x· héi
10739 16451 17282 17747 22157 36597
Pension and social relief
Chi sù nghiÖp kinh tÕ
5796 8164 10301 11801 14212 16145
Expenditure on economic services
Chi qu¶n lý hµnh chÝnh
8089 11359 15901 18761 18515 29214
Expenditure on general public administration

Chi bæ sung quÜ dù tr÷ tμi chÝnh
Addition to financial reserve fund 846 111 78 69 135 18587
Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
39 C¬ cÊu chi ng©n s¸ch Nhµ n−íc
Structure of state budget expenditure final accounts
%

2000 2003 2004 2005 2006 2007

Tæng chi - Total expenditure 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Trong ®ã - Of which:

Chi ®Çu t− ph¸t triÓn
Expenditure on development investment 27,19 32,91 30,87 30,15 28,68 28,08
Trong ®ã: Chi x©y dùng c¬ b¶n
24,06 30,04 28,83 27,73 26,32 26,90
Of which: Capital expenditure

Chi ph¸t triÓn sù nghiÖp kinh tÕ - x· héi
Expenditure on social and economic services 56,74 52,77 50,42 50,37 52,54 53,06

Trong ®ã - Of which:
Chi sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o
11,63 12,63 11,83 10,89 12,12 13,46
Expenditure on education and training
Chi sù nghiÖp y tÕ - Expenditure on health care 3,17 2,96 2,81 2,90 3,74 4,11
Chi d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh
0,51 0,37 0,19 0,18 0,16 0,15
Expenditure on population and family planning
Chi sù nghiÖp khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr−êng
1,14 1,02 1,10 0,98 0,82 1,90
Exp. on science, technology and environment
Chi sù nghiÖp v¨n ho¸, th«ng tin
0,84 0,69 0,74 0,80 0,61 0,59
Expenditure on culture and information
Chi sù nghiÖp ph¸t thanh, truyÒn h×nh
0,66 0,58 0,62 0,56 0,38 0,35
Expenditure on broadcasting and television
Chi sù nghiÖp thÓ dôc, thÓ thao
0,36 0,36 0,41 0,33 0,31 0,25
Expenditure on sports
Chi l−¬ng h−u, ®¶m b¶o x· héi
9,86 9,08 8,07 6,76 7,19 9,16
Pension and social relief
Chi sù nghiÖp kinh tÕ
5,32 4,51 4,81 4,49 4,61 4,04
Expenditure on economic services
Chi qu¶n lý hµnh chÝnh
7,42 6,27 7,42 7,14 6,01 7,31
Expenditure on general public administration

Chi bæ sung quÜ dù tr÷ tμi chÝnh
Addition to financial reserve fund 0,78 0,06 0,04 0,03 0,04 0,0588 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản