Giải tích mạch điện P7

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
63
lượt xem
11
download

Giải tích mạch điện P7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán ngắn mạch Tính toán ngắn mạch cho ta biết dòng và áp của hệ thống điện trong trạng thái sự cố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải tích mạch điện P7

 1. GIAÍI TÊCH MAÛNG CHÆÅNG 7 TÊNH TOAÏN NGÀÕN MAÛCH 7.1. GIÅÏI THIÃÛU. Tênh toaïn ngàõn maûch cho ta biãút doìng vaì aïp cuía hãû thäúng âiãûn trong traûng thaïi sæû cäú. Viãûc tênh toaïn giuïp ta dæû âënh cho hãû thäúng baío vãû råle tæång æïng vaì xaïc âënh caïc giaï trë càõt cuía maïy càõt æïng våïi mäùi vë trê khaïc nhau. Hãû thäúng råle phaíi nháûn ra sæû täön taûi cuía ngàõn maûch vaì bàõt âáöu maïy càõt taïc âäüng càõt sæû cäú dãù daìng. Sæû taïc âäüng âoìi hoíi phaíi âaím baío âäü tin cáûy giåïi haûn sæû thiãût haûi cho thiãút bë. Giaï trë doìng vaì aïp nháûn âæåüc laì kãút quaí cuía nhiãöu daûng ngàõn maûch xaíy ra riãng biãût taûi nhiãöu vë trê trong hãû thäúng âiãûn nãn phaíi tênh toaïn âãø cung cáúp âuí dæî liãûu coï hiãûu quaí cho hãû thäúng råle vaì maïy càõt. Tæång tæû maïy tênh, caïc thäng tin thu âæåüc æïng duûng vaìo caïc muûc âêch riãng biãût âæåüc goüi laì giaíi têch maûng âaî âæåüc duìng räüng raîi trong nghiãn cæïu ngàõn maûch træåïc khi kyî thuáût säú phaït triãøn. G1 i Hãû thäúng truyãön taíi Μ G2 Μ p Gn Eia,b,c ...... Epa,b,c L1 L2 Lm Taíi Hçnh 7.1 : Giåïi thiãûu hãû thäúng âiãûn daûng 3 pha Cáúu truïc nuït qui chiãúu trong hçnh thæïc täøng dáùn laì viãûc laìm âáöu tiãn trong æïng duûng cuía maïy tênh säú cho nghiãn cæïu ngàõn maûch. Tæång tæû nhæ phæång phaïp tênh toaïn traìo læu cäng suáút, duìng kyî thuáût làûp. Hoaìn toaìn làûp laûi mäüt caïch âáöy âuí æïng våïi mäùi daûng sæû cäú. Thuí tuûc chi tiãút täún nhiãöu thåìi gian, thæåìng trong mäùi træåìng håüp, doìng vaì aïp âoìi hoíi cho mäüt säú låïn vë trê ngàõn maûch. Vç váûy phæång phaïp naìy khäng âæåüc æïng duûng räüng raîi. Sæû phaïp triãøn cuía kyî thuáût våïi sæû æïng duûng cuía maïy tênh säú, hçnh thæïc ma tráûn täøng tråí nuït coï thãø tênh toaïn âæåüc bàòng caïch duìng âënh lyï Thevenin cho viãûc tênh toaïn ngàõn maûch. Pheïp tênh gáön âuïng cung cáúp giaï trë trung bçnh cho doìng vaì aïp luïc ngàõn maûch, vç giaï trë coï thãø thu âæåüc våïi vaìi pheïp toaïn säú hoüc theo sau chè liãn hãû våïi ma tráûn täøng tråí nuït. Trang 91
 2. GIAÍI TÊCH MAÛNG 7.2. TÊNH TOAÏN NGÀÕN MAÛCH BÀÒNG CAÏCH DUÌNG MA TRÁÛN ZNUÏT . 7.2.1. Mä taí hãû thäúng Mä taí hãû thäúng âiãûn 3 pha trong traûng thaïi bçnh thæåìng nhæ hçnh 7.1. Trong træåìng håüp täøng quaït âuí chênh xaïc khi nghiãn cæïu ngàõn maûch coï thãø thu âæåüc våïi sæû trçnh baìy âån giaín hoïa. Miãu taí 3 pha âån giaín trong hçnh 7.2 vaì thu âæåüc båíi: Maïy phaït i e1a,b,c Hãû thäúng truyãön taíi Μ Μ p ena,b,c Eia,b,c Epa,b,c Hçnh 7.2 : Giåïi thiãûu hãû thäúng âiãûn daûng 3 pha cho nghiãn cæïu ngàõn maûch - Miãu taí mäùi maïy phaït bàòng âiãûn aïp khäng âäøi phêa sau maïy phaït laì âiãûn khaïng quaï âäü hay siãu quaï âäü. - Khäng chuï yï âãún nhaïnh maûch reî, taíi hay âæåìng dáy ... - Coi táút caí caïc maïy biãún aïp nhæ laì mäüt cuäün dáy khäng âaïng kãø. Trong nghiãn cæïu ngàõn maûch, âàûc biãût våïi hãû thäúng âiãûn cao aïp, coï thãø miãu taí täøng tråí maïy biãún aïp vaì âæåìng dáy truyãön taíi nhæ 1 säú thæûc bàòng âuïng âiãûn khaïng cuía noï. 7.2.2. Doìng vaì aïp ngàõn maûch. Duìng ma tráûn täøng tråí nuït cung cáúp nhæîng thuáûn låüi cho viãûc tênh toaïn doìng vaì aïp khi ta xem âáút laì âiãøm qui chiãúu. Mäüt âiãöu thuáûn låüi riãng laì hçnh thaình ma tráûn täøng tråí nuït, caïc thaình pháön cuía ma tráûn coï thãø tênh toaïn træûc tiãúp doìng vaì aïp æïng våïi mäùi vë trê vaì daûng ngàõn maûch. Hãû thäúng miãu taí våïi âiãøm ngàõn maûch taûi nuït p trçnh baìy trong hçnh 7.3. åí âáy ta sæí duûng âënh lyï Thevenin, giaï trë täøng tråí riãng âæåüc miãu taí bàòng ma tráûn täøng tråí nuït coï tênh âãún âiãûn khaïng maïy phaït vaì giaï trë âiãûn aïp maûch håí âæåüc biãøu diãùn båíi âiãûn aïp nuït træåïc ngàõn maûch. Phæång trçnh âàûc tênh cuía hãû thäúng trong luïc sæû cäú. ρa , c ρa , c ρa , c E Nuïbt ,( F ) = E Nuïbt ,( 0) − Z Nuïbt , c . I Nuïb(, F ) a, t (7.1) Giaï trë áøn cuía vectå âiãûn aïp laì: Trang 92
 3. GIAÍI TÊCH MAÛNG Eia( ,0b),c Ma tráûn täøng tråí i nuït a ,b,c (hãû thäúng truyãön Μ E p(0) Μ taíi vaì âiãûn khaïng p maïy phaït) E ia( ,F ),c b I p (, b , c) a F Ngàõn E p (,b,c a F) maûch Hçnh 7.3 : Giåïi thiãûu hãû thäúng âiãûn 3 pha våïi ngàõn maûch taûi nuït p E1a(,F ,)c b ......... ρa , E Nuïbt,( c ) = E p (,bF, )c a F ......... E n (,b ,)c a F ρ ρ Våïi : E Nuïbt,( c ) : Caïc thaình pháön laì caïc vectå âiãûn aïp 3 pha Eia(,F ,) c a, F b i = 1, 2, 3, ...., n Caïc giaï trë vectå âiãûn aïp âaî biãút træåïc luïc ngàõn maûch laì: E1a(,0b), c ......... ρa , E Nuïbt,(c ) = 0 E p (,b ,)c a 0 ......... E n (,0 ,) c ab Giaï trë áøn vectå doìng âiãûn luïc ngàõn maûch taûi nuït p laì: Trang 93
 4. GIAÍI TÊCH MAÛNG 0 ......... 0 ρa , c I Nuïb(, F ) = t I p (,bF, )c a 0 ......... 0 Ma tráûn täøng tråí nuït 3 pha laì: Z 11,b, c a ...... Z 1ap,b, c ...... Z 1an,b, c ...... ...... ...... ...... ...... Z Nuïbt , c = a, Z p1b, c a, ...... Z a ,b, c ...... Z a ,b, c pp pn ...... ...... ...... ...... ...... Z n1,b, c a ...... Z np,b, c ...... a Z nn,b, c a Trong âoï caïc thaình pháön cuía ma tráûn Z Nuïbt, c laì ma tráûn coï kêch thæåïc 3x3. Phæång trçnh a, (7.1) coï thãø viãút laûi nhæ sau: E1a(,Fb), c = E1a(,0b), c − Z 1ap,b, c . I p (,b, )c a F E 2 (,F ,) c = E 2 (,0 ), c − Z 2 pb, c . I p (,b, )c a b ab a, a F ........................................ E p (, b ,) c = E p (,b,) c − Z ppb, c . I p (,b, )c a F a 0 a, a F (7.2) ......................................... E n (,F ,) c = E n (,0), c − Z np,b, c . I p (,b, )c a b ab a a F Vectå âiãûn aïp 3 pha luïc ngàõn maûch taûi nuït p theo hçnh 7.3 laì: E p (,b, )c = Z F ,b, c . I p (,b, )c a F a a F (7.3) Trong âoï: Z F , b, c laì ma tráûn täøng tråí 3 pha luïc ngàõn maûch. Ma tráûn kêch thæåïc 3x3 coï caïc a thaình pháön phuû thuäüc vaìo daûng vaì täøng tråí ngàõn maûch. Thãú phæång trçnh (7.3) våïi E p (, b,)c vaìo trong phæång trçnh (7.2) ta coï. a F Z F ,b ,c . I p (, F,)c = E p (, 0 ), c − Z ppb, c . I p (, b,)c a a b a b a, a F (7.4) Tæì phæång trçnh (7.4) ta thu âuåüc I p (, b,)c a F I p (, b,)c = ( Z F , b, c + Z ppb, c ) −1 E p (, 0 ,) c a F a a, a b (7.5) Thay I p (, b,)c vaìo trong phæång trçnh (7.3) âiãûn aïp 3 pha luïc ngàõn maûch taûi nuït p nhæ sau. a F E p (, b,)c = Z F , b, c ( Z F , b, c + Z ppb, c ) −1 E p (, 0,) c a F a a a, a b (7.6) Trang 94
 5. GIAÍI TÊCH MAÛNG Tæång tæû âiãûn aïp 3 pha taûi caïc âiãøm khaïc p coï thãø thu âæåüc bàòng sæû thay thãú I p (, b,)c vaìo a F trong phæång trçnh (7.5) ta coï: Eia( ,Fb), c = Eia(,0b), c − Z ip, b, c ( Z F , b, c + Z ppb, c ) −1 E p (, 0,) c a a a, a b i≠ p (7.7) Âáy laì caïch biãøu diãùn thäng duûng caïc tham säú doìng ngàõn maûch trong hçnh thæïc täøng tråí, doìng 3 pha ngàõn maûch taûi nuït p laì: I p (, b,)c = Y FÌa , b, c . E p (, b,)c a F a F (7.8) Trong âoï Y FÌa , b, c laì ma tráûn täøng dáùn luïc ngàõn maûch. Thay I p (, b,)c tæì phæång trçnh (7.8) vaìo a F phæång trçnh (7.2) tråí thaình. E p (, b,)c = E p (, 0 ), c − Z ppb, c .Y Fa , b, c . E p (, b,)c a F a b a, a F (7.9) Tæì phæång trçnh (7.9) ruït E p (, b,)c ta coï. a F E p (, b,)c = (U + Z ppb, cY Fa , b, c ) −1 E p (, 0,) c a F a, a b (7.10) Thãú E p (, b,)c vaìo trong phæång trçnh (7.8) doìng ngàõn maûch 3 pha taûi nuït p laì: a F I p (, b,)c = Y Fa , b, c (U + Z ppb, cY Fa , b, c ) −1 E p (, 0 ,)c a F a, a b (7.11) Tæång tæû âiãûn aïp 3 pha taûi caïc nuït khaïc p coï thãø thu âæåüc bàòng caïch thay thãú I p (, b,)c tæì a F phæång trçnh (7.11). Eia( ,Fb), c = Eia( ,0b), c − Z ip, b, cY Fa , b, c (U + Z ppb, cY Fa , b, c ) −1 E p (, 0,) c a a, a b i≠ p (7.12) Doìng ngàõn maûch qua mäùi nhaïnh cuía maûng coï thãø âæåüc tênh våïi âiãûn aïp nuït thu âæåüc tæì phæång trçnh (7.6) vaì (7.7) hay tæì phæång trçnh (7.10) vaì (7.12). Doìng âiãûn qua mäùi nhaïnh trong maûng laì: ρ a [ ] i( F,)b, c = y a , b, c v (aFb, c , ) Trong âoï thaình pháön cuía vectå doìng âiãûn laì: a iij ( F ) iij (, F,)c = iijb( F ) a b c iij ( F ) Caïc thaình pháön cuía vectå âiãûn aïp laì: a v ij ( F ) v ij (, b ,)c = v ij ( F ) a F b c v ij ( F ) Caïc thaình pháön cuía ma tráûn täøng tråí gäúc laì: aa ab ac yij,kl yij,kl yij,kl yija,,kl, c = b ba bb bc yij,kl yij,kl yij,kl ca cb cc yij,kl yij,kl yij,kl Trang 95
 6. GIAÍI TÊCH MAÛNG bc Våïi y ij , kl laì täøng dáùn tæång häù giæîa nhaïnh i-j cuía pha b vaì nhaïnh k-l cuía pha c. Doìng âiãûn 3 pha trong nhaïnh i-j coï thãø thu âæåüc tæì. ρ b ρa b iija(,F ,)c = y ija,,rs, c . v rs (, F,)c b (7.13) Våïi r - s liãn hãû våïi nhaïnh i-j nhæ nhæîng pháön tæí tæång häù näúi âãún nhaïnh i-j. ρa ρ b ρ b v rs,(b, )c = E ra(,F ,)c − E sa(,F ,)c F (7.14) Phæång trçnh (7.13) tråí thaình ρ b ρ b ρ b iija(,F ,)c = y ija,,rs, c ( E ra(,F ,)c − E sa(,F ,)c ) b Nhæîng cäng thæïc trãn coï thãø aïp duûng âãø tênh doìng vaì aïp cho caí daûng ngàõn maûch 3 pha âäúi xæïng hay khäng âäúi xæïng. 7.3. TÊNH TOAÏN NGÀÕN MAÛCH CHO MAÛNG 3 PHA ÂÄÚI XÆÏNG BÀÒNG CAÏCH DUÌNG ZNUÏT 7.3.1. Biãún âäøi thaình daûng âäúi xæïng. Nhæîng cäng thæïc âaî âæa ra åí trãn âãø tênh toaïn doìng vaì aïp luïc ngàõn maûch coï thãø âån giaín hoïa âäúi våïi mäüt hãû 3 pha âäúi xæïng bàòng caïch duìng caïc thaình pháön âäúi xæïng. Ma tráûn täøng tråí gäúc âäúi våïi mäüt thaình pháön 3 pha âäúi xæïng äøn âënh laì: zs pq zm pq zm pq z pqb, c = a, zm pq zs pq zm pq zm pq zm pq zs pq Ma tráûn coï thãø tråí thaình ma tráûn âæåìng cheïo bàòng pheïp biãún âäøi (Ts* ) t z a , b, cTs ta âæåüc. pq z (pq) 0 z pq1, 2 = 0, z (pq) 1 z (pq) 2 Våïi z (pq) , z (pq) vaì z (pq) thæï tæû laì täøng tråí thæï tæû khäng, thæï tæû thuáûn, thæï tæû nghëch. Âäúi våïi 0 1 2 hãû 3 pha âäúi xæïng täøng tråí thæï tæû thuáûn vaì thæï tæû nghëch bàòng nhau Tæång tæû, y ij ,, kl, c trong ma tráûn täøng dáùn gäúc vaì z ij , b, c trong ma tráûn täøng tråí nuït coï thãø a b a âæåìng cheïo hoïa bàòng pheïp biãún âäøi ma tráûn Ts thu âæåüc tæång æïng. yij0)kl ( , zij0) ( yij0,kl, 2 = ,1 yij1,)kl ( vaì zij0, 1, 2 = zij1) ( yij2kl ( ) , zij2) ( Thäng thæåìng xem táút caí caïc âiãûn aïp nuït træåïc luïc ngàõn maûch laì bàòng nhau vãö âäü låïn vaì goïc lãûch pha. Xem âäü låïn âiãûn aïp pha âáút Ei(0) bàòng mäüt âån vë. Luïc âoï âiãûn aïp nuït thæï i træåïc ngàõn maûch coï daûng. Trang 96
 7. GIAÍI TÊCH MAÛNG Baíng 7.1 : Ma tráûn täøng tråí vaì täøng dáùn ngàõn maûch Caïc thaình pháön ba pha Daûng ngàõn maûch Z F , b, c a Y Fa , b, c a b c zF + z0 z0 z0 y0 + 2yF y0 - yF y0 - yF zF zF zF zF + z0 1 y0 - yF y0 + 2yF z0 z0 y0 - yF 3 z0 z0 zF + z0 y0 - yF y0 - yF y0 + 2yF zg 1 Våïi y 0 = Ba pha chaûm âáút z F + 3z 0 a b c 2 -1 -1 Khäng xaïc âënh yF -1 2 -1 zF zF zF 3 -1 -1 2 Ngàõn maûch ba pha a b c zF 0 0 yF 0 0 0 0 0 0 0 8 zF 0 0 8 0 0 0 Mäüt pha chaûm âáút a b c 0 0 0 0 0 8 z F + z0 − z0 zF zF 0 zF + z0 z0 0 z + 2z F z0 2 F z + 2z F z0 2 F 0 z0 zF + z0 − z0 z F + z0 zg 0 z F + 2z F z0 2 z F + 2z F z0 2 Hai pha chaûm âáút a b c 0 0 0 yF 0 1 -1 zF zF Khäng xaïc âënh 2 0 -1 1 Ngàõn maûch hai pha Trang 97
 8. GIAÍI TÊCH MAÛNG Caïc thaình pháön âäúi xæïng Daûng ngàõn maûch Z F,1, 2 0 Y F0,1, 2 a b c zF + 3z0 0 0 yF 0 0 zF zF zF 0 zF 0 0 yF 0 0 0 zF 0 0 yF zg 1 Våïi y0 = Ba pha chaûm âáút z F + 3 z0 a b c 0 0 0 0 0 8 zF zF zF 0 zF 0 yF 0 1 0 0 0 zF 0 0 1 Ngàõn maûch ba pha a b c 1 1 1 yF 3 1 1 1 zF Khäng xaïc âënh 1 1 1 Mäüt pha chaûm âáút a b c 2zF -zF -zF 1 Khäng xaïc âënh -zF 2zF + 3z0 -(zF + 3z0) zF 3( z + 2 z F z 0 ) 2 F -zF -(zF + 3z0) 2zF + 3z0 zg Hai pha chaûm âáút a b c 0 0 0 yF 0 1 -1 zF zF Khäng xaïc âënh 2 0 -1 1 Ngàõn maûch hai pha Trang 98
 9. GIAÍI TÊCH MAÛNG 1 E ia( ,0b) , c = a2 a Biãún âäøi vãö caïc thaình pháön daûng âäúi xæïng laì: E a, b, c = (Ts* ) t Eia( ,0b), c i(0) Thç 0 E a , b, c i(0) = 3 0 Ma tráûn täøng tråí ngàõn maûch Z F , b, c coï thãø âæåüc biãún âäøi båíi ma tráûn Ts vaìo trong ma tráûn a Z F,1, 2 . Ma tráûn thu âæåüc laì ma tráûn âæåìng cheïo nãúu daûng ngàõn maûch laì âäúi xæïng. Ma 0 tráûn täøng tråí vaì täøng dáùn luïc ngàõn maûch coi nhæ 3 pha âäúi xæïng cuía nhiãöu daûng ngàõn maûch trçnh baìy trong baíng 7.1. Tæång tæû caïc phæång trçnh tênh toaïn doìng vaì aïp ngàõn maûch coï thãø âæåüc viãút dæåïi daûng caïc thaình pháön âäúi xæïng. Doìng âiãûn taûi nuït ngàõn maûch p laì: I p,(1F, 2 = ( Z F,1, 2 + Z pp1, 2 ) −1 E p,(1,)2 0 ) 0 0, 0 0 (7.15) Hay I p,(1F, 2 = Y F0,1, 2 (U + Z pp1, 2Y F0,1, 2 ) −1 E p,(1,)2 0 ) 0, 0 0 (7.16) Âiãûn aïp ngàõn maûch taûi nuït p laì: E p,(1F, 2 = Z F,1, 2 ( Z F,1, 2 + Z pp1, 2 ) −1 E p,(1,)2 0 ) 0 0 0, 0 0 (7.17) Hay E p,(1F, 2 = (U + Z pp1, 2Y F0,1, 2 ) −1 E p,(1,)2 0 ) 0, 0 0 (7.18) Âiãûn aïp taûi caïc nuït khaïc p laì: Ei0(,F,)2 = Ei0(,01), 2 − Z ip,1, 2 ( Z F,1, 2 + Z pp1, 2 ) −1 E p,(1,)2 1 0 0 0, 0 0 (7.19) Hay Ei0(,F,)2 = Ei0(,01), 2 − Z ip,1, 2Y F0,1, 2 (U + Z pp1, 2Y F0,1, 2 ) −1 E p,(1,)2 1 0 0, 0 0 (7.20) Doìng ngàõn maûch 3 pha trong nhaïnh i-j laì: ρ0 ρ 1 ρ 1 iij (,1, 2 = y ij ,,1, 2 ( E r0(,F,)2 − E s0(,F,)2 ) 0 F) rs (7.21) 7.3.2. Ngàõn maûch 3 pha chaûm âáút. Doìng vaì aïp trong ngàõn maûch 3 pha chaûm âáút coï thãø coï âæåüc bàòng caïch thay ma tráûn täøng tråí tæång æïng bàòng caïc säú haûng cuía nhæîng thaình pháön âäúi xæïng vaìo trong phæång trçnh (7.15), (7.17) vaì (7.19). ÅÍ hai phêa cuía phæång trçnh thu âæåüc ta coï thãø nhán træåïc noï våïi Ts âãø nháûn âæåüc caïc cäng thæïc tæång æïng våïi caïc thaình pháön pha. Ma tráûn täøng tråí ngàõn maûch cho hãû thäúng 3 pha chaûm âáút laì: zF + 3z0 z 0, 1, 2 = zF (7.22) F zF Trang 99
 10. GIAÍI TÊCH MAÛNG Doìng 3 pha vaì âiãûn aïp nuït ngàõn maûch thu âæåüc bàòng sæû thay thãú Z F,1, 2 tæì phæång trçnh 0 (7.22) vaìo trong phæång trçnh (7.15), (7.17) vaì (7.19). Doìng ngàõn maûch taûi nuït p laì: -1 (0) I p( F ) z F + 3 z 0 + Z pp) (0 0 I p1()F ) ( = z F + Z pp) (1 3 I p2)F ) z F + Z pp) ( (2 ( 0 Biãún âäøi ta coï: I p0( )F ) ( 0 3 (7.23) I p1()F ) ( = z F + Z (1) pp I p2)F ) ( ( 0 Caïc thaình pháön pha cuía doìng ngàõn maûch taûi nuït p coï thãø thu âæåüc bàòng caïch nhán caí hai vãú cuía phæång trçnh (7.23) våïi Ts. Ta coï doìng thu âæåüc: a I p( F ) 1 b 1 I p( F ) = z F + Z (1) a2 pp c I p( F ) a Âiãûn aïp ngàõn maûch taûi nuït p laì: E p0( )F ) ( zF + 3z0 0 3 E p1()F ) ( = zF z F + Z (1) pp E p2 )F ) ( ( zF 0 Biãún âäøi âån giaín ta coï: E p0( )F ) ( 0 3 E p1()F ) ( = z F + Z (1) pp E p2 )F ) ( ( 0 Caïc thaình pháön pha cuía âiãûn aïp ngàõn maûch laì: a E p( F ) 1 zF b E p( F ) = z F + Z (1) a2 pp c E p( F ) a Trang 100
 11. GIAÍI TÊCH MAÛNG Âiãûn aïp taûi caïc nuït khaïc p laì: Ei((0F) ) 0 zip0) ( 0 3 Ei((1F ) ) = 3 - zip) (1 zF + Z (1 ) pp Ei((2F) ) 0 zip2) ( 0 Biãún âäøi âån giaín ta coï: Ei((0F) ) 0 Z ip1 ) ( Ei((1F ) ) = 3 1− z F + Z pp) (1 Ei((2F) ) 0 Caïc thaình pháön pha laì: Eia( F ) 1 ⎛ Z ip ) (1 ⎞ ⎜1 − ⎟ a2 Eib( F ) = ⎜ ⎟ ⎝ z F + Z (1) pp ⎠ Eic( F ) a Caïc cäng thæïc thu âæåüc trong caïc muûc trãn täøng kãút trong baíng 7.2. Âiãûn aïp cuía mäüt pha âäúi våïi âáút xem nhæ mäüt âån vë so våïi gäúc qui chiãúu. Cäng thæïc trong baíng 7.2 bao gäöm âiãûn aïp mäüt pha âäúi våïi âáút, noï coï thãø xem nhæ mäüt âån vë. Doìng luïc ngàõn maûch trong caïc nhaïnh cuía maûng âiãûn coï thãø tênh toaïn tæì cäng thæïc (7.21). Tæì âáy caïc giaï trë âiãûn aïp thæï tæû khäng, thæï tæû nghëch bàòng 0 âäúi våïi ngàõn maûch 3 pha maì åí âoï khäng coï tæång häø thaình pháön thæï tæû thuáûn cuía hãû laì y ij1,)rs = 0 , ngoaûi træì ( rs = ij, phæång trçnh (7.21) tråí thaình. I ij0()F ) ( 0 I ij1()F ) ( y ij1,)ij ( E i1( F ) − E (j1 )F ) ) ( ( = I ij2( )F ) ( 0 Caïc thaình pháön pha laì: a i ij ( F ) 1 i b 1 ij ( F ) = y ij1,)ij ( Ei((1F ) − E (j1)F ) ) ( ) ( a2 3 c i ij ( F ) a Trang 101

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản