GIÁM SÁT THI CÔNG ĐÚC HẪNG & ĐỔ TẠI CHỖ TRÊN GIÀN GIÁO CỐ ĐỊNH KẾT CẤU CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

1
571
lượt xem
264
download

GIÁM SÁT THI CÔNG ĐÚC HẪNG & ĐỔ TẠI CHỖ TRÊN GIÀN GIÁO CỐ ĐỊNH KẾT CẤU CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thi công lắp hẫng hoặc đúc hẫng: Thi công hẫng thường bắt đầu từ mỗi trụ ra đối xứng đều hai phía theo dọc tim cầu Đối với cầu khung thì phần trên của trụ chính là đốt dầm bên trên trụ thường gọi là đốt K-0. Đối với cầu kiểu dầm thì bên trên đỉnh trụ phải đặt các gối kê tạm bằng BTCT , trên gối tạm sẽ đúc dầm bên trên trụ ,kéo các thanh dự ứng lực thẳng đứng tạm thời hoặc bó cốt thép dự ứng lực để liên kết cứng tạm thời kết cấu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁM SÁT THI CÔNG ĐÚC HẪNG & ĐỔ TẠI CHỖ TRÊN GIÀN GIÁO CỐ ĐỊNH KẾT CẤU CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

 1. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT GIAÙM SAÙT THI COÂNG ÑUÙC HAÃNG & ÑOÅ TAÏI CHOà TREÂN GIAØN GIAÙO COÁ ÑÒNH KEÁT CAÁU CAÀU BE TOÂNG COÁT THEÙP DÖÏ ÖÙNG LÖÏC -----@----- Bieân soaïn : Phaïm Quang Nhaät Chöông 1 :Giôùi thieäu coâng ngheä ñuùc haãng & laép haãng Trình töï thi coâng laép haãng hoaëc ñuùc haãng: Thi coâng haãng thöôøng baét ñaàu töø moãi truï ra ñoái xöùng ñeàu hai phía theo doïc tim caàu Ñoái vôùi caàu khung thì phaàn treân cuûa truï chính laø ñoát daàm beân treân truï thöôøng goïi laø ñoát K-0. Ñoái vôùi caàu kieåu daàm thì beân treân ñænh truï phaûi ñaët caùc goái keâ taïm baèng BTCT , treân goái taïm seõ ñuùc daàm beân treân truï ,keùo caùc thanh döï öùng löïc thaúng ñöùng taïm thôøi hoaëc boù coát theùp döï öùng löïc ñeå lieân keát cöùng taïm thôøi keát caáu nhòp vôùi truï nhaèm baûo ñaûm oån ñònh choáng laät trong suoát quaù trình thi coâng haãng . H×nh 1. S¬ häa khèi ®Ønh trô 1200 350 100 300 100 350 25 25 45 270 391.7 391.7 485.7 485.7 405 550 180 69 69 80 100 100 30 300 H×nh 2. Bè trÝ chung ®µ gi¸o thi c«ng khèi ®Ønh trô TRANG 1/35
 2. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT §µ GI¸O K0 1/2 H×NH CHIÕU DäC CÇU 1/2 H×NH CHIÕU NGANG CÇU 700/2=350 123.5 220.5 242.5 29.1 300/2 660/2 450x200 87.5 300x100 30 300x100 187.2 450x200 315 345 450x200 205.9 125x125 30 125x125 450x200 450x200 Thanh C§C D38 500/2 C«ng viÖc ®æ bª t«ng cho khèi ®Ønh trô ®-îc chia lµm 3 ®ît (H×nh 3):  §ît 1: §æ bª t«ng cho b¶n ®¸y mét phÇn cña t-êng ng¨n vµ thµnh hép.  §ît 2: Thi c«ng thµnh hép, t-êng ng¨n.  §ît 3: §æ bª t«ng b¶n mÆt. H×nh 3. Ph©n ®ît ®æ bª t«ng cho khèi ®Ønh trô 1200 350 100 300 100 350 25 ®ît 3 25 270 ®ît 2 391.7 391.7 485.7 485.7 550 180 69 69 ®ît 1 100 TRANG 2/35
 3. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT H×nh 4. Mèi nèi thanh bar vµ ®Þnh vÞ èng thÐp mèi nèi thanh bar ®Þnh vÞ èng thÐp 60 60 èng thÐp 60 ThÐp kÕt cÊu 5 57 MÆt ®Ønh trô L-íi thÐp d12 ®Þnh vÞ èng gen 500 Cót nèi thanh bar 57 D©y buéc 2 èng thÐp 60 èng thÐp 60 60 Thanh bar 38 Thanh bar 38 H×nh 5. Ph-¬ng ph¸p nhåi v÷a cho gèi kª t¹m 70 Gèi kª t¹m M¸ng t«n 30 V¸n khu«n 300/2 H×nh 6: S¬ ho¹ cÊu t¹o gèi H×nh 6. Bè trÝ v¸n khu«n cho khèi ®Ønh trô TRANG 3/35
 4. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT H×NH CHIÕU NGANG CÇU 1170 260 60 100 330 100 60 260 2x100=200 2x100=200 Cét chèng TC L=1.0m 480 156 150 150 150 2x150=300 Cét chèng TC L=1.5m 120 120 120 120 120 425/2 425/2 175 450 175 H×nh 7: MÆt bªn xe ®óc 500 600 Dµn chñ 200 250 G«ng ®u«i DÇm ray Sµn c«ng t¸c Ch©n ch¹y phÝa tr-¬c Sµn c«ng t¸c Thanh C§C D38 Sµn c«ng t¸c K0 Thanh C§C D38 V¸n khu«n thµnh ngoµi HÖ sµn ®¸y Sµn c«ng t¸c TRANG 4/35
 5. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT H×nh 8: MÆt tr-íc xe ®óc 1/2 giµn sau xe ®óc 1/2 giµn tr-íc xe ®óc 300 660/2 660/2 275 150 200 250 Thanh bar 38 1370/2 Thanh bar 38 Pal¨ng xÝch 15T 700 Pal¨ng xÝch 15T 45 610 45 Ñoaïn daàm ôû saùt moá cuûa nhòp bieân coù theå ñöôïc laép gheùp hoaëc ñuùc taïi choã treân ñaø giaùo coá ñònh. Sau khi thi coâng haãng xong caùc caùnh haãng thì phaûi hôïp long theo moät trình töï ñaõ ñöôïc tính toaùn kyõ löôõng tröôùc . Tröôùc heát hôïp long nhòp bieân , noái ñoaïn thi coâng treân ñaø giaùo coá ñònh vôùi moät caùnh haãng ñaõ ñöôïc thi coâng haãng.Cuõng coù theå noái töøng caëp caùnh haãng ñeå taïo ra keát caáu daàm haãng sieâu tónh vöõng chaéc , thaùo caùc giaù ñôõ vaø caùc goái keâ taïm roài keâ daàm leân goái chính thöùc. Tieáp ñoù seõ hôïp long ñeå noái caùc daàm tónh ñònh noùi treân vôùi nhau thh heä daàm sieâu tónh taêng daàn sau moãi laàn hôïp long. Vieäc keùo caêng caùp chuû ôû phaàn baûn naép hoäp laø ñeå chòu moâ men aâm taêng daàn theo ñoä vöôn daøi cuûa caùnh haãng . Sau khi hôïp long phaûi keùo caêng caùp chuû ôû phaàn baûn ñaùy hoäp ñeå chòu moâ men döông trong quaù trình khai thaùc caàu. Tröôøng ñuùc haãng hoaëc laép haãng coù söû duïng döï öùng löïc ngoaøi thì coâng taùc caêng caùp seõ ñöôïc tieán haønh tuaân theo trình töï ñaõ ñöôïc laäp trong giai ñoïan tính toaùn thieát keá. Nhö vaäy, phöông phaùp xaây döïng haãng töùc laø xaây döïng keát caáu nhòp caàu töø nhöõng ñoát lieân tieáp nhau , maø moãi ñoát sau ñoù khi ñaõ ñöôïc thi coâng seõ ñôõ troïng löôïng cuûa ñoát tieáp theo vaø ñoâi khi caû troïng löôïng cuûa vaùn khuoân vaø thieát bò thi coâng. Moãi ñoát daàm ñöôïc lieân keát vôùi ñoát tröôùc noù ngay sau khi ñuû cöôøng ñoä ; sau ñoù noù trôû neân ñuû khaû naêng töï chòu löïc vaø ñeán löôït mình , noù trôû thaønh boä phaän ñôõ cho moãi ñoát môùi tieáp theo noù. Söï oån ñònh cuûa moãi ñoát haãng ñöôïc ñaûm baûo taïi moãi böôùc thi coâng nhôø caùc coát theùp döï öùng löïc coù chieàu daøi taêng daàn , ñöôïc ñaët trong phaïm vi baûn naép hoäp cuûa daàm. Ñeå laép haãng phaûi ñuùc saün caùc ñoát daàm treân bôø roài duøng xaø lan - phao noåi ñöa daàn chuùng ra giöõa soâng , treân keát caáu nhòp phaû ñaët saün caùc caàn caåu ñaëc bieät ñeå caåu caùc ñoát ñöôïc ñaët töø döôùi xaø lan leân vaø gheùp vaøo phaàn keát caáu ñaõ xong tröôùc ñoù . Göõa caùc ñoát phaûi laøm moái noái . Coù nhieàu kieåu moái noái nhö : moái noái keo daùn , moái noái öôùt coù haøn coát chôø roài TRANG 5/35
 6. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT ñoå beâ toâng bòt khe noái v.v...nhöng phoå bieán nhaátlaø moái noái keo daùn. Sau khi daùn keo phaûi caêng caùp chuû ñeå lieân keát ñoât môùi laép vaøo keát caáu nhòp ñaõ laép xong tröôùc ñoù. Ñeå ñuùc haãng phaûi coù 2 boä xe ñuùc(boä vaùn khuoân treo di ñoäng) , sau khi laøm xong moät ñoát , boä xe ñuùc naøy ñöôïc di chuyeån tieán leân xa daàn ra khoûi truï ñeán vò trí chuaån bò ñuùc ñoát môùi tieáp theo. Vaùn khuoân ñöôïc ñieàu chænh veà cao ñoä vaø ñoä nghieâng cho ñuùng, laép döïng khung coát theùp thöôøng vaø caùc oáng roãng chöùa caùp chuû trong vaùn khuoân ñoù. Coâng taùc ñoå beâ toâng ñöôïc laøm töøng ñôït , ñaàu tieân ñoå baûn ñaùy , tieáp ñoù ñoå hai thaønh beân , roài cuoái cuøng ñoå beâ toâng baûn maët caâu cho hoaøn chænh maët caét hoäp . Beâ toâng seõ ñöôïc baûo döôõng trong hai, ba ngaøy cho ñuû cöôøng ñoä . Sau ñoù seõ luoàn caùc caùp chuû vaøo trong oáng roài keùo caêng chuùng vaø neo laïi (cuõng coù theå luoàn caùp DÖL ñoàng thôø vôùi coâng taùc laép ñaët coát theùp tröôùc khi ñoå beâ to8nh).Chu kyø noùi treân ñöôïc laëp laïi nhieàu laàn cho ñeán khi keát thuùc coâng taùc ñuùc haãng ñeå chuyeån sang coâng taùc hôïp long Coâng ngheä laép haãng coù öu ñieåm laø thôøi gian thi coâng nhanh , chaát löôïng beâ toâng caùc caáu kieän laép gheùp ñöôïc ñaûm baûo toát trong coâng xöôûng, khi caêng coát theùp thì cöôøng ñoä beâ toâng caùc khoái daàm ñaõ ñaït khaù cao , haïn cheá bôùt ñöôïc moät phaàn aûnh höôûng xaáu cuûa töø bieán vaø co ngoùt . Khuyeát ñieåm laø vieäc noái gheùp caùc ñoát khaù phöùc taïp , phaûi xöû duïng keo epoxy ñeå daùn, vieäc cheá taïo caùc goái phaûi chính xaùc. Taïi caùc khe noái ñeàu khoâng coù coát theùp thöôøng neân neáu thi coâng keùm coù theå xaå ra söï coá gaõy caàu sôùm nhö caàu Raøo (Haûi Phoøng ) . Ngaøy nay do coâng ngheä saûn xuaát vaø cung caáp beâ toâng töôi ñaõ coù tieán boä vöôït baäc neân caû coâng ngheä ñuùc haãng vaø coâng ngheä laép haãng ñeàu coù cô hoäi aùp duïng nhö nhau. Coâng ngheä ñuùc haãng coù öu ñieåm laø vieäc xöû lyù caùc moái noái ñôn giaûn hôn , keát caáu coù tính toaøn khoái vöõng chaéc , tuoåi thoï cao nhöng vì toøan boä ñuùc haãng thöïc hieän treân ñaø giaùo treo di ñoäng neân cuõng ñoøi hoûi trình ñoä thi coâng cao. Trình töï thi coâng coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán sô ñoà chòu löïc cuûa keát caáu. Ñoái vôùi caùc daàm sieâu tónh nhieàu nhòp thì phaûi döï kieán trình töï hôïp long tröôùc khi tính toaùn. Sau moãi giai ñoaïn thi coâng haãng laïi ñeán moät laàn hôïp long , keát caáu seõ coù baäc sieâu tónh taêng daàn cho ñeán khi keát thuùc sau laàn hôïp long cuoái cuøng. Ñoâi khi ñeå ñaûm baûo oån ñònh choáng laät trong quaù trình thi coâng haãng caàn phaûi boá trí theâm moät vaøi truï taïm hoaëc heä thoáng taêng cöôøng baèng coät thaùp - keùo daây xieân. Neáu laép haãng maø coù duøng truï taïm nhö treân thì goïi laø laép nöûa haãng. Caùc giai ñoaïn thi coâng haãng: TRANG 6/35
 7. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT Thi c«ng bÖ, th©n (L¾p ®Æt c¸c chi tiÕt phôc vô cho thi c«ng khèi K0) l¾p gèi chÝnh l¾p ®µ gi¸o khèi k0 l¾p gèi kª t¹m l¾p v¸n khu«n khèi K0 ®æ bª t«ng khèi k0 c¨ng kÐo d-l khèi k0 L¾p xe ®óc ®óc hÉng c¸c khèi k ®óc khèi trªn ®µ gi¸o Hîp long GIAI ÑOAÏN 1 : THI COÂNG TRUÏ - Laép döïng ñaø giaùo vaùn khuoân - Laép ñaët coát theùp - Ñoå beâ toâng thaân truï GIAI ÑOÏAN 2 : THI COÂNG KHOÁI ÑÆNH TRUÏ -Chuaån bò vaät tö thieát bò thi coâng -Laép ñaët ñaø giaùo , laép ñaët goái taïm vaø goái chính, laép ñaët vaùn khuoân khoái ñænh truï theo 3 ñôït. - Laép ñaët coát theùp thöôøng , oáng chöùa caùp. - Ñoå beâ toâng ñoát ñænh truï. -Khi beâ toâng ñoát ñænh truï ñuû cöôøng ñoä tieán haønh caêng caùp DÖÙL vaø bôm vöõa vaøo oáng chöùa caùp. -Caêng keùo caùc thanh neo taïm (laø thanh cöông ñoä cao hoaëc caùp cöôøng ñoä cao) ñeå neo ñoát ñænh truï vaøo thaân truï. -Chuaån bò xe ñuùc khoái K1 GIAI ÑOAÏN 3 : THI COÂNG CAÙC ÑOÁT HAÃNG -Laép ñaët vaùn khuoân , coát theùp thöôøng , oáng chöùa caùp, luoàn caùp DÖÙL hoaëc khoâng luoàn tröôùc caùp DÖÙL , ñoå beâ toâng caùc khoái haãng theo phöông phaùp ñuùc haãng caân baèng. -Sau khi beâ toâng ñuû cöôøng ñoä , luoàn caùp DÖÙL neáu tröôùc khi ñoå beâ toâng chöa luoàn roài tieán haønh caêng keùo coát theùp DÖÙL vaø bôm vöõa oáng chöùa caùp ( vieäc bôm vöõa coù theå tieán haønh sau khi ñuùc moät vaøi caëp ñoát tuy nhieân phaûi ñöôïc thöïc hieän). - Di chuyeån xe ñuùc thi coâng caùc ñoát daàm tieáp theo. GIAI ÑOÏAN 4 : THI COÂNG ÑOÁT HÔÏP LONG T5-T6 & T8-T9 -Ñieàu chænh cao ñoä khoái hôïp long , ñoä leäch taâm ñaàu daàm theo phöông ngang - Laép caùc thanh noái cöùng vaø caêng taïm caùc boù caùp DÖÙL duøng ñeå hôïp long TRANG 7/35
 8. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT - Laép vaùn khuoân coát theùp ñoå beâ toâng khoái hôïp long -Khi beâ toâng ñuû cöôøng ñoä ñieàu chænh öùng suaát trong caùc boù caùp vaø caêng caùp baûn ñaùy hoäp. -Hoaøn thieän ñoát hôïp long vaø thaùo vaùn khuoân . GIAI ÑOAÏN 5 : THI COÂNG PHAÀN DAÀM HOÄP TREÂN ÑAØ GIAÙO - Ñoùng coïc BTCT cho ñaø giaùo thi coâng ñoïan 12.84m - Laép döïng ñaø giaùo vaùn khuoân , boá trí coát theùp , oáng chöùa caùp. - Ñoå beâ toâng laøm 2 ñôït. GIAI ÑOAÏN 6 : - Thaùo dôõ ñaø giaùo truï taïm vaø boû lieân keát ngaøm taïi truï T6 & T8 GIAI ÑOAÏN 7 : THI COÂNG ÑOÁT HÔÏP LONG NHÒP T7-T8 & NHÒP T8-T9 -Ñieàu chænh cao ñoä ñoát hôïp long ,ñoä leäch taâm ñaàu daàm theo phöông ngang -Laép caùc thanh noái cöùng vaø caêng taïm caùc boù caùp DÖÙL phuïc vuï vieäc hôïp long -Laép vaùn khuoân coát theùp ñoå beâ toâng ñoát hôïp long -Khi beâ toâng ñuû cöôøng ñoä,ñieàu chænh öùng suaát trong caùc boù caùp vaø caêng caùp baûn ñaùy -Hoøan thieän ñoát hôïp long vaø thaùo vaùn khuoân GIAI ÑOAÏN 8 : -Thi coâng lôùp phuû maët caàu, lan can, gôø chaén xe... -Hoøan thieän daàm hoäp lieân tuïc Treân caùc hình 1.1 & 1,2 giôùi thieäu bieän phaùp vaø tieán ñoä thi coâng cuûa caàu ñuùc haãng noùi treân. Chöông 2 : GIAÙM SAÙT THI COÂNG ÑUÙC HAÃNG CAÂN BAÈNG VAØ ÑUÙC TAÏI CHOÃ TREÂN GIAØN GIAÙO COÁ ÑÒNH KEÁT CAÁU CAÀU BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP DÖÏ ÖÙNG LÖÏC &2.1 Nguyeân taéc chung : Trong caùc tieâu chuaån thi coâng vaø nghieäm thu xaây döïng caàu khoâng coù caùc chöông rieâng noùi veà töøng coâng ngheä thi coâng ñuùc haãng caân baèng .Bôûi vaäy khi giaùm saùt thi coâng phaûi döïa treân caùc quy ñònh chung trong caùc muïc nhö : Coâng taùc beâ toâng , coâng taùc coát theùp , coâng taùc keùo caêng caùp döï öùng löïc ,v.v….Hieän nay ôû nöôùc ta cuõng chöa ban haønh tieâu chuaån rieâng veà thi coâng ñuùc haãng caân baèng caàu BTCT-DÖÙL. Döôùi ñaây chæ neâu ra nhöõng vaán ñeà ñaëc bieät cuûa coâng ngheä maø TVGS caàn löu yù. &2.2. Moät soá ñaëc ñieåm ñoå beâ toâng khi ñuùc haãng goàm coù : (1) Thi coâng ñoát K0 treân ñænh truï; (2) Lieân keát taïm thôøi khoái K0 vôùi thaân truï baèng caùc thanh theùp cöôøng ñoä cao döï öùng löïc. (3) Boá trí caùc goái vaø beä keâ ñôõ taïm thôøi beân döôùi ñoát K0; (4) Laép ñaët xe ñuùc leân khoái K0, thöû taûi vaø ño bieán daïng . (5) Di chuyeån xe ñuùc sau moãi luùc hoaøn thaønh moät ñoát; (6) Ñuùc ñoát hôïp long giöõa caùc phaàn keát caáu nhòp ñaõ ñöôïc ñuùc haãng; (7) Ñuùc phaàn keát caáu nhòp beân treân ñaø giaùo coá ñònh . (8) Ñuùc ñoát hôïp long noái phaàn ñuùc treân ñaø giaùo coá ñònh vôùi phaàn ñaõ ñuùc haãng ; (9) Keùo caêng caùc caùp döï öùng löïc chòu moâ men döông trong loøng hoäp; (10) Keùo caêng caùp döï öùng löïc ngoaøi; TRANG 8/35
 9. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT (11) Kieåm tra thöôøng xuyeân cao ñoä vaùn khuoân vaø cao ñoä caùc ñoát ñaõ ñuùc xong cuõng nhö caùc aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi nhieät ñoä ñeán bieán daïng keát caáu trong suoát quaù trình thi coâng . Caên cöù vaøo keát quaû ño bieán daïng ñeå hieäu chænh cao ñoä vaùn khuoân cuûa ñoát ñuùc tieáp theo. (12) Phaù dôõ beä keâ taïm thôøi döôùi caùc ñoát K0, haï keát caáu nhòp leân goái chính thöùc. Tröôùc khi cho pheùp ñuùc haãng ñoát daàm ñaàu tieân cuõng nhö moãi ñoát daàm tieáp theo , TVGS caàn kieåm tra töøng noäi dung chính sau : (13) Kieåm tra caùc tính toaùn vaø thieát keá cuûa Nhaø thaàu veà : + Tieán ñoä vaø trình töï ñoå beâ toâng töøng ñoát ñuùc haãng keát hôïp vôùi trình töï vaø coâng ngheä baûo döôõng beâ toâng. + Trình töï thaùo dôõ töøng phaàn vaùn khuoân , keùo caêng caùp döï öùng löïc. + Trình töï bôm vöõa , di chuyeån thieát bò ñuùc tieán leân ñeå chuaån bò ñuùc ñoát tieáp the (14) Kieåm tra coâng suaát thöïc teá vaø söï saõn saøng hoaït ñoäng toát cuûa caùc thieát bò tham gia thi coâng (xe ñuùc, vaùn khuoân, ñaø giaùo, maùy ñaàm,caàn caåu, maùy troän, maùy bôm, xe chôû beâ toâng,v,v…) . Chuù yù sao cho coâng ngheä ñoå beâ toâng phaûi traùnh gaây ra nhieät löôïng quaù lôùn. (15) Kieåm tra ñoä vöõng traéc , vò trí chính xaùc trong maët ñöùng vaø maët baèng cuûa heä thoáng ñaø giaùo vaùn khuoân , xe ñuùc, xem ñaõ ñieàu chænh ñuùng theo tính toaùn chöa. (16) Kieåm tra thaønh phaàn caáp phoái , chuù yù ñeán aûnh höôûng cuûa thôøi tieát , nhieät ñoä , naéng gioù , möa, ñieàu kieän ban ngaøy hay ban ñeâm khi ñoå beâ toâng. (17) Vì hoãn hôïp beâ toâng coù duøng phuï gia sieâu deûo neân TVGS phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra vaø hieäu chænh haøm löôïng phuï gia neáu thaáy caàn thieát , sao cho ñaûm baûo tính coâng taùc cuûa hoãn hôïp beâ toâng vaø cöôøng ñoä beâ toâng cao sôùm.Thoâng thöôøng thì ñoái vôùi ñoát K0 treân ñænh truï laø ñoát daàm coù khoái löôïng lôùn ( ñeán côõ xaáp xæ 90-120m3 beâ toâng) neân duøng loaïi phuø gia sieâu deûo keùo daøi thôøi gian ninh keát ñeå traùnh nhieät löôïng toaû ra quaù nhanh vaø nhieàu do phaûn öùng thuyû hoaù xi maêng dieãn ra nhanh.Nhöng ñoái vôùi caùc ñoát daàm khaùc thì laïi neân duøng loaïi phuï gia sieâu deûo taêng cöôøng ñoä cao sôùm ñeå taêng nhanh tieán ñoä thi coâng , sau 3 ngaøy coù theå keùo caêng caùp döï öùng löïc .Neáu phaûi bôm beâ toâng ñi quaù xa ñeán hôn 150m vaø cao hôn 20m caàn phaûi xeùt khaû naêng duøng theâm phuï gia trôï bôm ñaëc bieät, ñieàu naøy seõ caên cöù thí nghieäm taïi coâng tröôøng maø quyeát ñònh. (18) Tröôùc khi ñuùc ñoát K0 ñaàu tieân treân truï cuûa daàm lieân tuïc , caàn phaûi kieåm tra kyõ heä thoáng goái keâ taïm thôøi. Sau khi beâ toâng ñaït ñuû cöôøng ñoä vaø keùo caêng caùc coát theùp döï öùng löïc thaúng ñöùng ñeå lieân keát taïm thôøi daàm vôùi truï , phaûi kieåm tra kyõ chaát löôïng thi coâng caùc coát theùp naøy ñeå ñaûm baûo an toaøn tuyeät ñoái trong luùc thi coâng haãng caùc ñoát daàm khaùc.Neáu ñaø giaùo môû roäng truï bò bieán daïng seõ phaùt sinh veát nöùt thaúng ñöùng trong ñoát daàm treân truï naøy. (19) Kieåm tra vieäc chuaån bò caùc maïch ngöøng thi coâng vaø vieäc chuaån bò caùc beà maët tieáp giaùp giöõa caùc ñoát ñeå ñuùc beâ toâng laàn löôït. Ví duï : phaûi töôùi aåm ñeán möùc baõo hoaø nöôùc cho toaøn beà maët beâ toâng ñoát ñuùc ñôït tröôùc, ñaëc bieät laø baûn naép hoäp phaûi giöõ aåm treân dieän tích coù chieàu daøi ít nhaát 1.0 m doïc caàu tröôùc khi tieán haønh ñoå beâ toâng ñoát tieáp theo.(Ruùt kinh nghieäm khoâng cho phaùt sinh caùc veát nöùt ngang ôû baûn naép hoäp taïi maïch noái giöõa caùc ñoát daàm). (20) Ngay sau khi dôõ vaùn khuoân thaønh beân cuûa hoäp daàm , TVGS caàn chuù yù kieåm tra phaùt hieän sôùm caùc veát nöùt co ngoùt vaø veát nöùt nhieät ñeå xöû lyù kòp thôøi. (21) Phaûi ñaëc bieät kieåm tra coâng taùc baûo döôõng beâ toâng . Toát nhaát laø yeâu caàu Nhaø thaàu duøng hoãn hôïp baûo döôõng ñaëc bieät goác silicat hoaëc goác paraphil ñeå baûo döôõng beà maët TRANG 9/35
 10. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT beâ toâng .Neáu söû duïng nöôùc ñeå baûo döôõng thì phaûi ñaûm baûo theo ñuùng Quy trình baûo döôõng beâ toâng ñaëc bieät coù phuï gia taêng nhanh hoaù cöùng ñaït cöôøng ñoä sôùm. &2.3. Ñaëc ñieåm giaùm saùt laép ñaët keùo caêng caùp : Ngoaøi ñaëc ñieåm töông töï nhö giaùm saùt coâng taùc coát theùp döï öùng löïc thoâng thöôøng caàn chuù yù theâm caùc vaán ñeà sau : (1) Vì caùp coù chieàu daøi lôùn , phaûi keùo caêng ñoàng thôøi töø hai ñaàu neân caàn coù bieän phaùp thoâng tin lieân laïc giöõa hai nhoùm coâng nhaân ñang keùo caêng ôû hai ñaàu. (2) Ñoä keùo daõn caàn thieát cuûa caùp thöôøng lôùn hôn ñoä daøi haønh trình cuûa kích neân phaûi keùo caêng nhieàu ñôït , do vaäy coâng taùc giaùm saùt phaûi kieåm tra kyõ hôn, soå saùch ghi cheùp cuõng ñöôïc ghi chi tieát hôn cho töøng ñôït keùo caêng. (3) Caàn phaûi luoân luoân kieåm tra so saùnh giöõa keát quaû ñoïc treân ñoàng hoà ño aùp löïc daàu kích vaø keát quaû ño ñoä daõn daøi caùp ñeå coù bieän phaùp hieäu chænh kòp thôøi. (4) Ñoái vôùi caùp döï öùng löïc ngoaøi , caàn yeâu caàu phía thieát keá laäp chæ daãn rieâng cho töøng döï aùn vaø caên cöù vaøo ñoù ñeå giaùm saùt , nghieäm thu,vì moãi döï aùn coù theå coù coâng ngheä khaùc nhau. &2.4 Noäi dung soaïn thaûo ñeà cöông TVGS. &2.4.1 Ñoà aùn thieát keá thi coâng cuûa nhaø thaàu. Tính phuø hôïp TKKT , Tính phuø hôïp ñieàu kieän cuï theå , Nhaân löïc , thieát bò , vaät tö saün coù cuûa Nhaø thaàu.Kieåm tra söï trôï giuùp cuûa phoøng thí nghieäm ñeå kieåm tra coâng ngheä, ví duï nhö ñoä suït , ñaëc tính thi coâng cuûa beâ toâng bôm, beâ toâng phun , kieåm tra caùc loaïi vöõa khoâng co ngoùt , kieåm tra hieäu chuaån caùc thieát bò keùo caêng caùp döï öùng löïc v.v… &2.4.2 Kieåm tra caùc tieâu chuaån thi coâng vaø quy trình coâng ngheä cuûa nhaø thaàu: 1. Ñoái chieáu caùc tieâu chuaån caáp Nhaø nöôùc vaø caáp ngaønh coù lieân quan. 2. Ñoái chieáu vôùi caùc keát quaû cuûa phoøng thí nghieämveà vaät lieäu, caùt ñaù xi maêng beâ toâng , coát theùp , theùp DÖL 3. Ñoái chieáu caùc Catalog , caùc lyù lòch , caùc giaáy chöùng nhaän chaát löôïng caùc thieát bò, maùy moùc , hay vaät tö ñaëc chuûng, hoà sô veà xe ñuùc haãng , thieát bò vaät tö caêng caùp döï öùng löïc , taøi lieäu vöõa bôm laáp loøng oáng chöùa caùp , veà chaát baûo döôõng beâ toâng. 4. Kieåm tra baûn tính : *- Trình töï keùo caêng caùp DÖL , söï thay ñoåi döï öùng löïc qua töøng böôùc thi coâng. *-Tính toaùn bieán daïng (voõng , voàng , xeâ dòch , co ngaén v.v…) trong moãi giai ñoaïn thi coâng (ñuùc daàm , lao ñaåy , caåu laép , ñuùc haãng , caêng caùp,v.v..) *-Tính toaùn veà oån ñònh vaø dao ñoäng cuûa keát caáu chính trong quaù trình thi coâng haãng hoaëc ñuùc ñaåy , hoaëc chôû noåi . Ñaëc bieät löu yù xeùt caùc tình huoáng trong muøa möa baõo *-Tính toaùn veà nöùt keát caáu chính trong quaù trình lao laép hoaëc ñuùc haãng ñuùc ñaåy. *-Tính toaùn khaû naêng traùnh caùc veát nöùt do nhieät lôùn toaû ra khi ñuùc caùc khoái lôùn vaø nöùt do cheânh leäch nhieät ñoä ôû thôøi ñieåm môùi ñoå beâ toâng xong , chöa ñaït ñuû cöôøng ñoä thieát keá. *-Tính toaùn veà tieán ñoä thi coâng ñoå beâ toâng , ñaëc bieät laø trong muøa noùng hoaëc khi ñoå beâ toâng vaøo ban ñeâm , khi traïm troän ôû xa coâng tröôøng. *-Kieåm tra kyõ veà nhöõng quy ñònh lieân quan ñeán coâng taùc chuaån bò beà maët tröôùc khi ñoå beâ toâng , coâng taùc xöû lyù khe noái thi coâng giöõa caùc ñoát keát caáu , coâng taùc baûo döôõng trong nhöõng ngaøy ñaàu sau khi vöøa ñoå beâ toâng , coâng taùc dôõ vaùn khuoân sôùm ( ñaëc bieät laø ñoái vaùn khuoân tröôït , vaùn khuoân leo) TRANG 10/35
 11. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT *-Kieåm tra veà caùc döï kieán söï coá coù theå xaåy ra vaø döï kieán bieän phaùp khaéc phuïc sôùm . Nhöõng ñieàu naøy phaûi ñöôïc Nhaø thaàu döï kieán ngay trong quy trình thi coâng maø hoï ñeä trình TVGS. *-Kieåm tra caùc maãu bieân baûn ghi cheùp veà töøng haïng muïc coâng trình cuï theå trong quaù trình thi coâng . Ví duï maãu soå ghi cheùp quaù trình caêng caùp döï öùng löïc , maãu soå ghi soá lieäu traéc ñaïc trong quaù trình ñuùc haãng vaø soá lieäu veà ñieàu chænh vaùn khuoân tröôùc khi ñuùc moãi ñoát daàm môùi,v.v… *-Kieåm tra caùc quy ñònh coù lieân quan ñeán caùc sai soá cho pheùp cuûa caùc haïng muïc coâng taùc. Thoâng thöôøng trong caùc tieâu chuaån caáp TCVN vaø TCN ñeàu coù caùc quy ñònh veà sai soá naøy. Tuy nhieân ñoái vôùi coâng ngheä môùi nhö ñuùc ñaåy , ñuùc haãng , thì roõ raøng laø caùc TCVN vaø TCN chöa thaät söï ñeà caäp ñeán . Kyõ sö TVGS phaûi xem xeùt kyõ vaán ñeà naøy vì noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng coâng trình &2.4.3 Kieåm tra Ñaø giaùo vaùn khuoân : Khi giaùm saùt vaø nghieäm thu caàn caên cöù vaøo caùc ñieàu töø 7-1 ñeán 7-27 cuûa QT166 Trình töï caùc ñeà muïc caàn giaùm saùt nhö sau: *-Kieåm tra baûn tính vaø baûn veõ ñaø giaùo , vaùv khuoân, baûng tieán ñoä thi coâng döï kieán cuûa Nhaø thaàu . Löu yù tình hình neàn moùng cuûa ñaø giaùo coù theå laø treân neàn ñaát möôïn hoaëc ñaát yeáu vaø deã xaåy ra luùn suït sau naøy. *-Ñoái vôùi baûn tính caàn xeùt kyõ caû phaàn tính veà bieán daïng theo phöông thaúng ñöùng (luùn , voõng) vaø phöông naèn ngang (theo höôùng doïc caàu vaø caû theo höôùng ngang caàu) . Thoâng thöôøng do khoâng ñuû soá lieäu khaûo saùt ñaát neàn Nhaø thaàu thöôøng khoâng tính döï baùo luùn ñöôïc . Khi ñoù coù theå tính gaàn ñuùng theo trò soá SPT taïi vò trí thöïc teá roài keát hôïp vôùi thöû taûi ñaø giaùo ñeå quyeát ñònh caùc giaûi phaùp hôïp lyù. *-Kieåm tra quy trình cheá taïo , thi coâng laép döïng , thaùo dôõ vaø quy trình thöû taûi ñaø giaùo do Nhaø thaàu bieân soaïn. *-Xem xeùt caùc ñieàu kieän thuyû vaên (möùc nöôùc luõ döï kieán trong khoaûng thôøi gian thi coâng , toác ñoä nöôùc , khaû naêng taøu thuyeàn vaø vaät va troâi phaù huyû moùng cuûa ñaø giaùo truï taïm trong muøa luõ) *-Yeâu caàu Nhaø thaàu döï kieán caùc tình huoáng xaáu coù theå xaåy ra nhö luùn ñaø giaùo , beä ñuùc ñaëc bieät khi coù möa lôùn vaø luït loäi baát ngôø … vaø döï kieán caùc bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi . *-Kieåm tra chaát löôïng vaät lieäu vaø caùc chi tieát ñaø giaùo vaø keát caáu phuï taïm sau khi ñöa ñeán coâng tröôøng veà chuûng loaïi , ñoä daøi , tính nguyeân veïn (khoâng cong veânh hö hoûng meùp gheùp). Tham khaûo tuaân theo caùc ñieàu töø 7-1 ñeán 7-9 cuûa QT166 QÑ. *-Giaùm saùt coâng taùc ño ñaïc ñònh vò. *-Giaùm saùt thi coâng laép ñöïng ñaø giaùo , vaùn khuoân ,v.v…, theo caùc ñieàu töø 7-10 ñeán 7-23 cuûa QT 166 QÑ. *-Phaûi thöû taûi ñaø giaùo theo moät quy trình rieâng do Nhaø thaàu soaïn vaø ñöôïc TVGS chaáp thuaän. *-Ñoái vôùi vaùn khuoân , ngoaøi ra coøn phaûi tuaân theo caùc ñieàu töø 9-1 ñeán 9-35 cuûa QT 166 QÑ. Caàn ñaëc bieät chuù yù : **- Kieåm tra kích thöôùc toång theå vaø chi tieát cuûa vaùn khuoân. **- Kieåm tra ñoä baèng phaúng , nhaün beà maët trong vaùn khuoân. **- Kieåm tra ñoä kín nöôùc cuûa vaùn khuoân **-Tieán haønh nghieäm thu theo caùc ñieàu töø 7-24 ñeán 7-27 vaø töø 9-36 ñeán 9-37 cuûa QT 166 QÑ . Caùc sai soá cho pheùp laáy theo baûng 25 cuûa QT 166 QÑ. TRANG 11/35
 12. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT &2.4.4 Vaùn khuoân daàm hoäp (ñuùcñaåy hoaëc cheá taïo ñuùc saün treân ñaø giaùo hay treân maët ñaát) Nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán vaùn khuoân ñôn giaûn ñaõ ñöôïc trình baøy kyõ trong caùc Tieâu chuaån . Sau ñaây chæ noùi rieâng veà nhöõng ñaëc ñieåm rieâng cuûa daàm hoäp ñuùc saün , ñuùc haãng taïi choã hay ñuùc ñaåy.Noùi chung ñuùc khoái hoäp thöôøng goàm 2 giai ñoaïn : -ÔÛ giai ñoaïn 1 bao goàm : Laép döïng vaùn khuoân , coát theùp , ñoå beâ toâng baûn ñaùy hoäp vaø moät phaàn chieàu cao cuûa caùc thaønh hoäp . -Trong giai ñoaïn 2 seõ laép vaùn khuoân , coát theùp vaø ñoå beâ toâng phaàn chieàu cao coøn laïi cuûa caùc thaønh hoäp vaø baûn naép hoäp. a.Kieåm tra cao ñoä : Trong giai ñoaïn 1 vaùn khuoân phaûi ñöôïc laép ñaët ñuùng cao ñoä thieát keá vôùi sai soá khoâng quaù 3mm , cheânh leäch giöõa 2 ñaàu ñoaïn ñuùc khoâng ñöôïc quaù 2mm . Caùc ñieåm kieåm tra cao ñoä ñaùy vaùn khuoân coù theå xem treân hình sau. Keát quaû ño ghi vaøo baûng maãu nhö sau : Maãu bieåu ño kieåm tra cao ñoä vaùn khuoân khoái daàm hoäp tröôùc khi ñoå beâ toâng giai ñoaïn 1(hình.1) 1 2 3 Cao ñoä Ñieåm Cao ñoä Sai soá Cao ñoä Sai soá Cao ñoä Sai soá thieát keá Maëtcaét I–I II – II III – III Hinh 1 : Ví duï veà caùc vò trí kieåm tra cao ñoä vaùn khuoân ñoå beâ toâng giai ñoaïn 1 cuûa daàm hoäp TL: Thöôïng löu HL: Haï löu Trong giai ñoaïn 2 , caùc ñieåm kieåm tra cao ñoä ñaùy vaùn khuoân coù theå xem treân hình sau : TRANG 12/35
 13. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT Maãu bieåu ño kieåm tra cao ñoä vaùn khuoân khoái daàm hoäp tröôùc khi ñoå beâ toâng giai ñoaïn 2 (hình.2) Maët caét I-I II-II III-III IV-IV V-V Ghichuù Ñieåm ño A Cao ñoä thieát keá Cao ñoä ño ñöôïc Sai soá B Cao ñoä thieát keá Cao ñoä ño ñöôïc Sai soá C Cao ñoä thieát keá Cao ñoä ño ñöôïc Sai soá D Cao ñoä thieát keá Cao ñoä ño ñöôïc Sai soá Hình 2 Caùc vò trí kieåm tra cao ñoä vaùn khuoân tröôùc khi ñoå beâ toâng giai ñoaïn 2 cuûa daàm hoäp b/-Kieåm tra chieàu daøi , caùc kích thöôùc khaùc cuûa vaùn khuoân Vieäc ghi cheùp keát quaû ño kieåm tra caùc kích thöôùc chung cuûa vaùn khuoân tröôùc khi ñoå beâ toâng ñôït 1 cuûa daàm hoäp coù theå laøm theo bieåu maãu sau. Maãu bieåu ño kieåm tra chieàu daøi vaùn khuoân khoái daàm hoäp tröôùc khi ñoå beâ toâng giai ñoaïn 1 (hình.1) Maët caét doïc a-a b-b c-c Ghi chuù Chieàu daøi thöïc teá Chieàu daøi ño ñöôïc Sai soá Maãu bieåu ño kieåm tra chieàu daøi vaùn khuoân khoái daàm hoäp tröôùc khi ñoå beâ toâng giai ñoaïn 2 (hình.2) Maët caét doïc A-A B-B C-C D-D Ghi chuù Chieàu daøi thieát keá TRANG 13/35
 14. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT Chieàu daøi ño ñöôïc Sai soá &2.4.5 Kieåm tra vaät lieäu : (Caùt , ñaù, xi maêng , phuï gia, chaát ñoän) Caùc ñieàu 11-1 ñeán 11-18 (QT 166) chaát löôïng vaät lieäu chuaån bò ñoå beâ toâng Caùc ñieàu 11-19 ñeán 11-27 (QT 166) lieân quan tôùi thaønh phaàn beâ toâng. Moät soá ñieåm caàn löu yù : Nguoàn goác vaät lieäu roõ raøng coù chöùng thöïc chaát löôïng Thay ñoåi nguoàn cung caáp phaûi coùchöùng thöïc thí nghieäm môùi Caáp phoái coù theå thieát keá theo caùc phöông phaùp cuûa Lieân xoâ (cuõ) hoaëc cuûa Hoa Kyø (ACI) . Vì vaäy neân cho Nhaø thaàu töï do löïa choïn phöông phaùp naøo cuõng ñöôïc , mieãn laø kieåm tra maãu thöû cho caùc chæ tieâu thoaû maõn yeâu caàu kyõ thuaät. Caùc phuï gia phaûi coù caùc keát quaû thí nghieäm trong phoøng vaø hieän tröôøng laø heát söùc caàn thieát . Lieàu löôïng phuï gia phaûi ñöôïc theo doõi vaø thay ñoåi khi caàn thieát ñeå ñaûm baûo chaát löôïng beâ toâng. &2.4.6 Beâ toâng troän saün (Cheá taïo, chuyeân chôû) : Theo quy ñònh ñieàu 11-28 ñeán 11-42(QT166) veà cheá taïo vaø chuyeân chôû beâ toâng. Caàn phaûi TVGS caà löu yù *- Möùc ñoä suy giaûm ñoä suït trong quaù trình chôû beâ toâng töôi phuï thuoäc thôøi tieát , nhieät ñoä coát lieäu vaø xi maêng khi troän , loaïi phuï gia vaø haøm löôïng phuï gia thôøi ñieåm ñoå beâ toâng ban ngaøy hay ban ñeâm , khoaûng caùch chuyeân chôû beâ toâng töôi, v.v…Do ñoù TVGS luoân luoân phaûi caên cöù vaøo thí nghieäm hieän tröôøng ñeå quyeát ñònh ñieàu chænh haøm löôïng phuï gia vaø tieán ñoä thi coâng beâ toâng. *-Tieán ñoä thi coâng chuyeân chôû beâ toâng phaûi xeùt ñeán caùc khoù khaên baát ngôø coù theå sinh ra treân ñöôøng vaän chuyeån. *-Caàn nghieâm khaéc loaïi boû caùc xe beâ toâng khoâng ñaûm baûo ñoä suït. &2.4.7 Beâ toâng bôm: Neân chuù yù ñeán vieäc giaùm saùt söû duïng phuï gia hoaù deûo (loaïi phuï gia hoaù deûo thöôøng vaø phuï gia sieâu hoaù deûo) vaø caùc phuï gia trôï bôm nöõa ñeå ñaûm baûo chaát löôïng beâ toâng bôm xa Kieåm tra caùc tính naêng thieát bò nhö maùy bôm . ñöôøng oáng . Caàn löu yù ñoä suït beâ toâng xuoáng döôùi 10cm raát haïi bôm vaø deã xaåy ra söï coá taéc khoâng bôm ñöôïc. &2.4.8 Baûo döôõng beâ toâng vaø baûo veä choáng aên moøn: Theo caùc ñieàu 11-85 ñeán 11-87 (QT166) vaø caùc ñieàu 6.5.1 ñeán 6.5.2 cuûa TCVN 5592-91. Tuy nhieân do söû duïng phuï gia ñeå ñaït cöôøng ñoä sôùm khaù phoå bieán neân nhieät löôïng toaû ra do phaûn öùng thuyû hoaù laø sôùm vaø khaù cao . Ñieàu naøy caàn chuù troïng kieåm tra coâng taùc baûo döôõng ngay töø ñaàu tieân ngay sau khi ñoå beâ toâng . Moät soá giaû phaùp môùi veà baûo döôõng beâ toâng chöa ñöôïc neâu trong quy trình nhöng ñaõ ñöôïc aùp duïng nhieàu nöôùc trong thöïc teá caàn ñöôïc xem xeùt . Ñoù laø: *-Duøng chaát baûo döôõng beâ toâng goác silicat. *-Duøng chaát baûo döôõng beâ toâng goác Paraphin &2.4.9 Cheá taïo vaø laép ñaët coát theùp: Caùc ñieàu töø 10.1 ñeán 10.39 cuûa QT166 QÑ vaø caùc ñieàu töø 4.1.1 ñeán 4.7.4 cuûa TCVN 4453-95 ñeàu lieân quan ñeán giaùm saùt coâng taùc cheá taïo vaø laép ñaët coát theùp thöôøng. TRANG 14/35
 15. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT Döôùi ñaây chæ neâu nhöõng ñieåm ñaëc bieät lieân quan ñeán moät vaøi coâng ngheä môùi cuûa vaøi naêm gaàn ñaây : &2.4.9.1 Coát theùp thöôøng cuûa caùc daàm hoäp : *- Khung coát theùp cuûa daàm hoäp ñöôïc cheá taïo theo cuïm vaø ñöôïc ñaët vaøo trong vaùn khuoân treo cuûa thieát bò ñuùc di ñoäng(xe ñuùc haãng) moät caùch töông öùng vôùi trình töï ñoå beâ toâng haãng ñaõ ñöôïc thieát keá trong baûn veõ thi coâng . Noùi chung trình töï thöôøng gaëp nhö sau : Coát theùp baûn ñaùy vaø coát theùp thaønh beân cuûa daàm hoäp ñöôïc ñaët tröôùc tieân, sau khi ñoå beâ toâng baûn ñaùy môùi laép vaùn khuoân trong cuûa thaønh hoäp vaø ñoå beâ toâng thaønh hoäp, sau ñoù laép ñaët coát theùp baûn naép vaø ñoå beâ toâng baûn naép hoäp. *-Noäi dung cô baûn cuûa coâng taùc giaùm saùt coát theùp chuû yeáu khoâng coù gì ñaëc bieät , chæ caàn luoân ñoái chieáu giöõa baûn veõ vaø khung coát theùp thöïc teá cho phuø hôïp veà cöï ly , soá löôïng , vò trí ñöôøng kính . Nhöõng choã thöôøng sai soùt laø moái haøn noái giöõa coát theùp cuûa hai ñoát lieân tieáp nhau bò truøng nhau quaù 50% treân moät maët caét , moái haøn khoâng ñuû chieàu daøi , chieàu daày hoaëc coù khuyeát taät khoâng ngaáu. *-Caàn löu yù raèng chieàu daøy thaønh hoäp thöôøng ñöôïc thieát keá thay ñoåi giaûm daàn töø phía saùt truï ñeán phía giöõa nhòp (ví duï treân truï thì thaønh hoäp daày 65cm, ôû giöõa nhòp daày 30cm ) Nhö vaäy cöï ly giöõa hai nhaùnh coát theùp ñai thaúng ñöùng seõ bò thay ñoåi daàn nhöng chieàu daày taàng beâ toâng baûo hoä thì phaûi luoân luoân giöõ ñuùng thieát keá. *-Trong nhöõng tröôøng hôïp maø hoà sô ñaáu thaàu chöa chæ roõ caùc baûn veõ coát theùp chi tieát, Nhaø thaàu phaûi töï laäp baûn veõ coát theùp chi tieát . Khi ñoù traùch nhieäm cuûa TVGS laø phaûi xem xeùt kyõ ñeå yeâu caàu söûa cho hôïp lyù tröôùc khi duyeät cho thi coâng. *- Nhieàu chi tieát theùp chôø phuïc vuï thi coâng vaø khai thaùc laâu daøi caàn phaûi ñöôïc döï truø tröôùc vaø ñaët saün trong vaùn khuoân tröôùc khi ñoå beâ toâng . Nhaø thaàu deã sai soùt ôû choã naøy. *-Nhöõng choã chòu öùng löïc cuïc boä caàn ñöôïc chuù yù hôn nhö : Khu vöïc ñaët maáu neo , caùc uï chuyeån höôùng caùp döï öùng löïc ngoaøi , caùc loã khoeùt ôû vaùch ngang . *-Ñeå traùnh caùc veát nöùt thaúng ñöùng trong thaønh hoäp do nhieät toaû ra trong quaù trình thuyû hoaù vaø do co ngoùt khoâng ñeàu , TVGS coù theå xem xeùt taêng coát theùp caáu taïo ñaët naèm ngang vôùi ñöôøng kính 14-16mm , cöï ly 20cm trong thaønh hoäp cuûa nhöõng ñoát gaàn truï (ñoát coù chieàu cao lôùn ñeán 5-6m). *-Ñeå giöõ ñuùng vò trí caùc oáng chöùa caùp döï öùng löïc , caàn phaûi haøn saün caùc maáu ñònh vò treân khung coát theùp thöôøng cuûa baûn naép , cuûa baûn ñaùy hoaëc cuûa thaønh hoäp . Caàn ñaëc bieät chuù yù oáng chöùa caùc caùp döï öùng löïc ngang vì chæ caàn sai vò trí 1-2cm laø coù theå gaây haäu quaû xaáu, thaäm chí nöùt baûn. &2.4.9.2 Laép ñaët caùc oáng chöùa caùp döï öùng löïc , caùc boä phaän phaûi ñaët tröôùc cuûa neo Caàn kieåm tra vò trí , soá löôïng vaø chuûng loaïi cuûa caùc oáng chöùa caùp ñaët trong vaùn khuoân tröôùc khi ñoå beâ toâng . Kieåm tra caùc chi tieát ñònh vò caùc oáng naøy . Caùc ñeäm neo cuõng caàn ñöôïc kieåm tra moät caùch töông töï. &2.4.9.3 Laép ñaët keùo caêng caùp döï öùng löïc , bôm vöõa Ñeå giaùm saùt coâng taùc naøy caàn tham khaûo chöông 4 cuûa Quy trình 22TCN 247-98 &2.4.10 Nghieäm thu : Caùc ñieàu khoaûn veà nghieäm thu qua keát quaû thí nghieäm vaø kieåm tra sai soá ñaõ ñöôïc neâu roõ trong caùc ñieàu töø 11-96 ñeán 11-106 cuûa QT 166QÑ vaø caùc ñieàu töø 7.1.1 ñeán 7.2.2 cuûa TCVN 4453-95. TRANG 15/35
 16. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT Ngoaøi ra ñoái vôùi daàm döï öùng löïc caàn tuaân theo quy trình 22TCN 247-98 nöõa. Chöông 3 : Giôùi thieäu veà ñuùc haãng daàm hoäp BTCT-DÖÙL caàu Taân Thuaän 2 Tp.Hoà Chí Minh: & 3.1. Sô ñoà boá trí caàu : (lieân tuïc 2 nhòp:2x45m) + ( lieân tuïc 3 nhòp: 60m+90m+60m ) + (lieân tuïc 2 nhòp: 2x45m) * Traéc doïc caàu : Ñöôøng cong Parabon . * Maët caàu : Khoå caàu………; Chieàu roäng toaøn boä ……………; Ñoä doác ngang maët caàu : i= 2%. Lôùp phuû maët caàu goàm caùc lôùp töø treân xuoáng :………… * Heä thoáng lan can , chieáu saùng thoaùt nöôùc : Lan can baèng ……..; Ñieän chieáu saùng 2 beân caàu ; Heä thoáng thoaùt nöôùc baèng oáng ……..coù chaén raùc baån. * Khe co daõn : coù 4 khe co daõn 2 ôû vò trí truï vaø 2 ôû vò trí moá . * Keát caáu lieân tuïc nhieät . &3.2 Caên cöù ñeå soaïn thaûo ñeà cöông TVGS: Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâ toâ TCVN 4054 - 98 ; Tieâu chuaån thieát keá 22 TCN 221- 95 Coâng trình giao thoâng trong vuøng coù ñoäng ñaát . Quy trình thi coâng . Caùc chæ daãn trong baûn veõ thieát keá kyõ thuaät thi coâng cuûa coâng ty Tö vaán thieát keá giao thoâng phía Nam. Thieát keá xe ñuùc haãng , coâng ngheä vaän haønh vaø söû duïng xe ñuùc ( coù höôùng daãn rieâng cho töøng loaïi xe); Caùc thieát bò hieän coù : xe ñuùc haãng , traïm troän beâ toâng , caùc thieát bò thi coâng döï öùng löïc ( Kích , bôm daøu , bôm vöõa….) &3.3 Caùc chæ tieâu kyõ thuaät : & 3.3.1 Vaät lieäu döï öùng löïc * Theùp döï öùng löïc : xem muïc (IV , H ,d) * Boá trí caùp döï öùng löïc : xem chæ daãn cuûa thieát keá . * OÁng gel : xem chæ daãn cuûa thieát keá . * Ñaàu neo : xem chæ daãn cuûa thieát keá . & 3.3.2 Beâ toâng daàm : Maùc beâ toâng R28=#500 , khi caêng keùo caùp R28 =#400. & 3.3.3 Coát theùp thöôøng : Theo TCVN 4453-87 . & 3.3.4 Goái caàu : theo thieát keá . & 3.3.5 Thanh neo : Theo thieát keá. & 3.3.6 Khe co daõn : theo thieát keá . & 3.3.7 Vaät lieäu choáng thaám maët caàu : theo thieát keá . &3 3.8 Kích döï öùng löïc : Chæ roõ loaïi kích vaø tính naêng cuûa kích . & 3.4 Coâng taùc thi coâng : & 3.4.1 Coâng taùc vaùn khuoân ñaø giaùo . Ñaø giaùo môû roäng truï , truï taïm , daøn giaùo phaûi coù baûn tính ,baûn veõ thieát keá , daøn giaùo phaûi qua thöû taûi ( kieåm tra öùng suaát , bieán daïng , oån ñònh , ñoä voõng, luùn neàn …) cuûa daøn giaùo coù ñaït yeâu caàu môùi ñöôïc ñöa vaøo söû duïng . Vaùn khuoân ñöôïc cheá taïo baèng theùp vaø goã coù ñoä cöùng lôùn ( ñoä voõng cuûa caùc boä phaän chòu uoán cuûa vaùn khuoân khoâng ñöôïc vöôït quaù 1/400 chieàu daøi tính toaùn ñoái vôùi caùc boä phaän boá trí ôû beà maët ngoaøi vaø 1/250 chieàu daøi tính toaùn ñoái vôùi caùc boä phaän khaùc ) . Maët tieáp xuùc vôùi beâ toâng phaûi phaúng , ñoä loài khoâng quaù 1/1000. Taïi choã tieáp giaùp phaûi coù bieän phaùp choáng roø vöõa nhö mattit, baêng dính , gioaêng cao su ….Vaùn khuoân phaûi ñöôïc thieát keá phaân maûnh sao cho phuø hôïp vôùi phaân ñoaïn ñoå beâ toâng cuûa khoái daàm vaø coù theå duøng laïi ñöôïc . Vaùn khuoân phaûi ñöôïc queùt chaát caùch ly ñeå boùc vaùn khuoân deã daøng . Chaát naøy phaûi baûo ñaûm giöõ nguyeân ñöôïc maàu xi maêng cuûa noù. &3.4.2 Xe ñuùc haãng vaø thi coâng ñuùc haãng . TRANG 16/35
 17. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT Kieåm tra tính naêng kyõ thuaät chuû yeáu cuûa xe ñuùc haãng phuï thuoäc vaøo troïng löôïng ñoát daàm lôùn nhaát, chieàu daøi ñoát daàm lôùn nhaát, chieàu roäng ñænh daàm , chieàu roäng ñaùy daàm chieàu cao daàm, phöông thöùc di chuyeån , soá löôïng xe ñuùc . Sau moãi laàn ñuùc moät khoái caàn kieåm tra ñoä xieát chaët caùc bu loâng cuûa xe vaø kieåm tra keát caáu xe nhaèm phaùt hieän caùc khuyeát taät cuûa xe ñeå kòp thôøi söûa chöõa. Tröôùc khi ñöa xe ñuùc vaøo söû duïng phaûi kieåm tra , thöû taûi vôùi taûi troïng baèng 1.25 laàn taûi troïng khoái ñuùc lôùn nhaát. Khi thöû taûi caàn ño ñoä voõng xe ñuùc öùng vôùi taûi troïng caùc ñoát , duøng soá lieäu naøy ñeå chænh cao ñoä vaùn khuoân cho phuø hôïp. Xe ñuùc phaûi ñöôïc ñaët ñoái xöùng vôùi ñaày ñuû vaùn khuoân coát theùp vaø chæ ñöôïc leäch nhau veà troïng löôïng beâ toâng moät khoái ñuùc , haïn cheá toái thieåu caùc taûi troïng phuï trong quaù trình thi coâng ñuùc haãng. &3.4.3 Coâng taùc vaùn khuoân . Soá lieäu ño ñaïc caên chænh vaùn khuoân phaûi ñuùng vôùi soá lieäu tính toaùn , oån ñònh caùc thanh choáng , ñoä cöùng vaùn khuoân , choáng thaám taïi caùc moái noái , xöû lyù caùc vò trí phaân ñoaïn ñoå beâ toâng moái noái vôùi caùc caáu kieän coù tröôùc , chaát löôïng beà maët (phaûi coù lôùp choáng dính beâ toâng ñaûm baûo thaùo dôõ vaùn khuoân deã daøng vaø khoâng aûnh höôûng ñeán maàu saéc beân ngoaøi cuûa beâ toâng ) ñoä saïch vaùn khuoân , xöû lyù caùc goùc , kieåm tra dung sai kích thöôùc vaùn khuoân , keïp giöõ vaùn khuoân .Ñoä voõng cuûa caùc boä phaän chòu uoán cuûa vaùn khuoân khoâng ñöôïc vöôït quaù 1/400 chieàu daøi tính toaùn ñoái vôùi caùc boä phaän boá trí ôû maët ngoaøi vaø 1/250 chieàu daøi tính toaùn ñoái vôùi caùc boä phaän khaùc. Vaùn khuoân ñöôïc cheá taïo phaûi baûo ñaûm caùc yeâu caàu quy ñònh taïi chöông IX cuûa “Tieâu chuaån kyõ thuaät giao thoâng ñöôøng boä taäp III : Thi coâng vaø nghieäm thu” Vaùn khuoân cheá taïo xong phaûi cho laép thöû ñeå kieåm tra nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät , ñaùnh giaù chaát löôïng vaø sau khi coù vaên baûn nghieäm thu ñaït yeâu caàu môùi cho pheùp ñöa vaøo söû duïng. &3.4.4 Coâng taùc beâ toâng . Kieåm tra vaät lieäu cho beâ toâng . Thí nghieäm tuyeån choïn caáp phoái beâ toâng goàm coù maùc beâ toâng R28= #500 , R3=#400 , ñoä suït thi coâng , tyû leä N/X , xi maêng , caùt , ñaù ,nöôùc , phuï gia ….nhieät ñoä ñoå beâ toâng , phuï gia sika , laáy maãu thí nghieäm cöôøng ñoä beâ toâng . Ñoå beâ toâng chæ ñöôïc tieán haønh khi moïi coâng taùc chuaån bò ñaõ ñöôïc hoaøn thieän vaø ñöôïc TVGS chaáp nhaän baèng vaên baûn cuï theå ( Coâng taùc vaùn khuoân , coâng taùc coát theùp , laép ñaët caùc oáng gen , neo , caùc keát caáu choân saün …Soá lieäu ño ñaïc , ñaày ñuû vaät lieäu , maùy thieát bò ( keå caû thieát bò döï phoøng ), boá trí nhaân löïc …Ñoå beâ toâng caùc khoái daàm treân ñænh truï ñöôïc ñoå thaønh 2 ñôït (ñaùy daàm vaø moät phaàn chieàu cao thaønh hoäp ; ñôït hai thaønh hoäp coøn laïi vaø toaøn boä baûn ñænh) . ÔÛ moãi ñôït beâ toâng ñöôïc ñoå lieân tuïc cho töøng ñoát daàm töø döôùi leân treân theo töøng lôùp coù beà daøy 10~40 cm ; ñöôïc ñaàm neùn ñoàng thôøi bôûi caùc ñaàm rung gaén treân thaønh vaùn khuoân vaø ñaàm duøi . Thôøi gian ñoå beâ toâng cho töøng khoái daàm chuû khoâng ñöôïc vöôït quaù thôøi gian ninh keát cuûa beâ toâng . Chuù yù khoâng ñöôïc cho ñaàm duøi khi ñaàm chaïm vaøo oáng theùp taïo loã , sau khi ñoå beâ toâng xong caàn thoâng oáng loã baèng “chuoät” ñeå traùnh oáng bò taéc. Nhieät ñoä ñoå beâ toâng khoâng quaù 30O C . Sau 10 giôø keå töø khi ñoå xong caàn ñöôïc baûo döôõng lieân tuïc trong thôøi gia 21 ngaøy baèng töôùi aåm vaø che naéng . Caùc khoái ñuùc haãng , khoái hôïp long cuõng ñoå lieân tuïc theo trình töï treân . Caùc khoái daàm coù chieàu cao >3m hai söôøn daàm phaûi ñoå so le ( khoâng ñoå xong töøng beân moät traùnh daàm bò vaën ). Khi ñoå beâ toâng söôøn daàm do chieàu cao lôùn hôn vaùn khuoân trong loøng hoäp daàm coù boá trí caùc cöûa soå beâ toâng . Trong tröôøng hôïp chieàu cao rôi töï do cuûa beâ toâng < 2m , ñaàm beâ toâng coù voøi daøi 6m. Toác ñoä ñoå beâ toâng phaûi phuø hôïp naêng löïc ñaàm beâ toâng ñaëc bieät khi ñoå vaøo söôøn daàm. Beâ toâng ñöôïc ñoå thaønh töøng lôùp 20~25cm. TRANG 17/35
 18. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT Khi ñoå beâ toâng vieäc thoâng tin lieân laïc giöõa 3 ñòa ñieåm : traïm troän beâ toâng , maùy bôm beâ toâng , daàm laø heát söùc caàn thieát vaø phaûi coù moät ngöôøi ñieàu phoái beâ toâng taïi daàm thoâng tin kòp thôøi baèng heä thoáng maùy boä ñaøm ñeán caùc ñòa ñieåm neâu treân ñeå giaûi quyeát caùc vieäc cuï theå nhö : * Ñieàu chænh ñoä suït beâ toâng taïi traïm cho phuø hôïp . * Taïm döøng troän khi caàn .* Bôm , döøng bôm kòp thôøi theo ñuùng yeâu caàu taïi daàm. Phaûi theo doõi döï baùo thôøi tieát thöôøng xuyeân ñeå chuû ñoäng xöû lyù vaø ñoái phoù vôùi caùc tình huoáng thôøi tieát xaáu . Khi coù tin baùo baõo ñoái vôùi caùc khoái ñaõ caêng caùp xong phaûi taùch vaùn khuoân vaø di chuyeån xe ñuùc vaøo vò trí saùt truï . Trong quaù trình ñoå beâ toâng phaûi coù caùn boä thí nghieäm vaø caùn boä kyõ thuaät tröïc tieáp taïi traïm beâ toâng ( caân ñong vaät lieäu , ñoä aåm caùt ñaù ñeå ñieàu chænh cho ñuùng löôïng nöôùc thieát keá , ñoä suït beâ toâng). Trong moïi tröôøng hôïp beâ toâng khoâng baûo ñaûm chaát löôïng khoâng ñöôïc ñoå vaøo daàm. Khi ñoå beâ toâng neân traùnh beâ toâng ñang ñoå chòu tröïc tieáp aùnh naéng maët trôøi , caàn coù maùi che , phaûi laøm nguoäi vaùn khuoân baèng caùch töôùi nöôùc vaøo maët ngoaøi vaùn khuoân. Thôøi gian giaùn ñoaïn ñoå beâ toâng khoâng ñöôïc quaù thôøi gian sô tính ban ñaàu cuûa beâ toâng. Vieäc tieán haønh ñoå beâ toâng ñöôïc tieán haønh töø ñaàu muùt vaøo choã tieáp giaùp giöõa hai khoái. Khi ñoå beâ toâng maët keát thuùc caàn laøm maët beâ toâng phaüng theo yeâu caàu, ñeå sau naøy thi coâng lôùp phoøng nöôùc deã daøng . Coâng taùc baûo döôõng beâ toâng : Sau khi laøm maët beâ toâng ñöôïc 3 giôø duøng bao taûi ñay aåm nöôùc phuû kín maët beâ toâng cuûa khoái vöøa ñuùc vaø chôøm sang khoái tieáp giaùp 1m Cöù 15 phuùt töôùi öôùt bao taûi gai vaø cöù baûo döôõng nhö vaäy cho ñeán khi beâ toâng ñaït cöôøng ñoä caêng keùo cuûa caùp . Sau 3 ngaøy dôõ bao taûi gai ñeå caêng keùo caùp vaãn tieáp tuïc phaûi baûo döôõng khi beâ toâng ñaït 7 ngaøy tuoåi. Xöû lyù moái noái maët tieáp xuùc giöõa caùc khoái ñuùc vaø beâ toâng maët daàm : Sau ñoå beâ toâng 1 ngaøy thaùo vaùn khuoân bòt ñaàu vaø taïo nhaùm maët beâ toâng . Tröôùc khi ñoå beâ toâng caàn laøm aåm maët tieáp xuùc vaø vaùn khuoân. Beâ toâng maët daàm phaûi ñöôïc laøm phaúng chính xaùc cao ñoä (cöõ khoáng cheá cao ñoä maët beâ toâng döïa vaøo cao ñoä cuûa khoái beâ toâng ñaõ ñuùc vaø cao ñoä vaùn khuoân bòt ñaàu ñang ñoå). Coâng vieäc naøy phaûi laøm khaån tröông vaø khoâng ñöôïc töôùi theâm nöôùc trong khi laøm maët deã gaây nhöõng veát nöùt treân maët beâ toâng. Thaùo gôõ vaùn khuoân ñöôïc tieán haønh khi ñaõ caêng xong caùc boù caùp döï öùng löïc ñoøn gaùnh cuûa khoái daàm vaø tieán haønh theo ñuùng quy ñònh thaùo dôõ vaùn khuoân. Kieåm tra chaát löôïng beâ toâng: - Taïi coâng tröôøng coù moät phoøng thí nghieäm vôùi ñaày ñuû caùc thieát bò , duïng cuï thí nghieäm (caùc thieát bò ñeàu ñöôïc kieåm ñònh) . Boá trí ñaày ñuû caùn boä thí nghieäm ñeå ñaùp öùng yeâu caàu thi coâng taïi coâng tröôøng cuï theå : - Kieåm tra chaát löôïng vaät lieäu khi nhaäp vaøo coâng tröôøng (caùt , ñaù , theùp , xi maêng …) - Thieát keá tuyeån choïn caáp phoái beâ toâng cho taát caû caùc haïng muïc coâng trình. - Eùp maãu beâ toâng , keùo theùp ( thí nghieäm theùp döï öùng löïc theo ASTM 419-85, theùp thöôøng theo TCVN 4453-87). - Taïi traïm troän kieåm tra tyû leä caáp phoái , ñoä suït so vôùi thieát keá . - Taát caû caùc xe beâ toâng ñeàu phaûi kieåm tra ñoä suït phaûi baûo ñaûm töø 9cm12cm môùi ñöôïc pheùp cho vaøo daàm ( keát quaû ghi theo bieåu). - Laáy maãu beâ toâng taïi hieän tröôøng : Vôùi caùc khoái daàm laáy ôû caùc vò trí : baûn ñaùy , söôøn , vuøng neo, baûn caùnh (moãi vò trí 3 toå maãu).Laáy maãu treân caùc xe troän khaùc nhau moät caùch TRANG 18/35
 19. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT ngaãu nhieân taïi ñaàu ra cuûa bôm.Cöù 4 caëp khoái ñuùc laáy theâm 3 maãu ñeå thöû neùn cöôøng ñoä 90 ngaøy tuoåi . - Soá löôïng khuoân maãu laäp phöông 150x150x150 toái thieåu 24 caùi. - Caùc maãu ñöôïc baûo quaûn trong hoäp daàm ñieàu kieän baûo döôõng gioáng nhö baûo döôõng daàm. Maãu 3 ngaøy yeâu caàu ñaït > M400 , 3 maãu ñaàu tieân maø khoâng ñaït chöa cho caêng caùp döï öùng löïc , phaûi neùn 3 maãu khaùc sau 4 ngaøy hoaëc hôn nöõa luùc naøy yeâu caàu 3 maãu ñeàu phaûi ñaït >M400(1trong 3 maãu khoâng coù maãu naøo thaáp hôn trò soá M400).Neáu vaán ñeà naøy laëp laïi phaûi laäp laïi tyû leä caáp phoái beâ toâng. &3.5Ño ñaïc : Coâng taùc khaûo saùt ño ñaïc trong khi thi coâng laø moät coâng vieäc heát söùc quan troïng neân phaûi laøm thöôøng xuyeân vaø ñoøi hoûi ñoä chính xaùc cao . &3.5.1 Ñaët moác cao ñoä Khi thi coâng caùc caëp khoái cuûa daàm haãng , beâ toâng ñöôïc ñoå cho töøng khoái rieâng bieät neân daàm haãng coù khaû naêng “baäp beânh “, do ñoù moác cao ñoä phaûi ñaët vaøo tim ngang truï vaø phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra so vôùi moác cao ñoä thieát keá ñeå phaùt hieän xem coù baát kyø söï sai khaùc naøo khoâng. &3.5.2 Thôøi ñieåm ño ñaïc : Cheânh leäch nhieät ñoä coù aûnh höôûng lôùn ñeán ñoä voõng cuûa daàm haãng neân cao ñoä chæ ñöôïc nghieäm thu vaøo luùc nhieät ñoä khoâng khí ≤250C .Daàm haãng coù khaû naêng töï baäp beânh neáu coù leäch taûi giöõa hai ñaàu neân phaûi nghieäm thu cao ñoä vaùn khuoân caû hai khoái cuûa moät caëp khoái xong môùi tieán haønh ñoå beâ toâng. Taïi moãi maët caét cuûa daàm haãng , caùc giaù trò cao ñoä laáy ôû caùc thôøi ñieåm : - Tröôùc khi ñoå beâ toâng . - Sau khi ñoå beâ toâng . - Sau khi caêng keùo . - Sau khi lao xe ñuùc vaø buoäc xong coát theùp cho caëp khoái môùi. &3.5.3 Ño ñaïc ñoä voàng cuûa daàm theo caùc giai ñoaïn thi coâng : Keát thuùc xong moät khoái daàm , tröôùc khi ñoå beâ toâng cho khoái môùi , phaûi ño ñaïc laïi caùc soá lieäu veà ñoä voàng ñeå kieåm tra möùc ñoä sai soá vaø sai soá ñoù phaûi naèm trong sai soá cho pheùp. Vieäc ño ñaïc phaûi tieán haønh vaøo thôøi ñieåm maø nhieät ñoä khoâng thay ñoåi trong ngaøy vaø coù nhieät ñoä khoâng khí ≤250C thôøi ñieåm ñoù thì : - Boù caùp cuûa caëp khoái tröôùc ñaõ ñöôïc caêng xong . - Xe ñuùc ñaõ ñöôïc lao ñeán vò trí saün saøng cho vieäc ñuùc khoái môùi . - Coát theùp cuûa khoái môùi ñaõ ñöôïc ñaët . - Vò trí caùc ñieåm ño ñaïc ñaët theo doïc chieàu daøi daàm taïi 3 vò trí : + Tim caàu . + Meùp thöôïng löu caàu . + Meùp haï löu caàu. Rieâng ñoä voàng cuûa daàm khi thi coâng khoái hôïp long ñöôïc ño ñaïc taïi thôøi ñieåm sau : - Sau khi thi coâng xong khoái cuoái cuøng cuûa daàm haãng . - Sau khi lao xe ñeán vò trí thi coâng khoái hôïp long . - Tröôùc khi ñieàu chænh cao ñoä . - Sau khi ñieàu chænh cao ñoä . - Sau khi thi coâng xong khoái hôïp long. Ñoä voàng toaøn caàu seõ ñöôïc ño ñaïc sau khi khoái hôïp long cuoái cuøng cuûa caàu hoaøn thaønh TRANG 19/35
 20. DẦM HỘP PHẠM QUANG NHẬT Noùi chung , vieäc ño ñaïc ñoä voàng phaûi gaén lieàn vôùi sô ñoà ñaët taûi ñaõ ñöôïc thieát keá tính ñeán töông öùng vôùi giai ñoaïn thi coâng . &3.5.4 Toùm taét caùc böôùc thi coâng nhòp chính : Thi coâng keát caáu nhòp chính baèng phöông phaùp ñuùc haãng ñoái xöùng treân xe treo . Vieäc thi coâng ñöôïc thöïc hieän ñoàng thôøi hoaëc laàn löôït theo hai muõi töø truï ñôõ nhòp giöõa cuûa nhòp chính ra hai phía . * Böôc 1 : Taäp keát vaät lieäu , heä thoáng caáp beâ toâng treân heä noåi . * Böôùc 2 : Thi coâng khoái ñænh truï K0,K1 treân ñaø giaùo haãng taïi truï ñôõ ôû nhòp giöõa cuûa nhòp chính . - Laép döïng ñaø giaùo haãng ôû caùc truï ñôõ ôû nhòp giöõa cuûa nhòp chính ñeå thi coâng khoái ñænh truï K0,K1; - Ñaët goái chính vaøo vò trí thieát keá ; - Ñaët goái taïm baèng beâ toâng; - Gia coâng vaø laép döïng vaùn khuoân , coát theùp thöôøng , oáng daãn caùp döï öùng löïc cho khoái ñænh truï . - Ñoå beâ toâng khoái K0,K1 ñænh truï; - Khi beâ toâng ñaït treân 90% cöôøng ñoä thieát keá tieán haønh caêng caùp döï öùng löïc, sau ñoù phun vöõa laáp loøng oáng daãn caùp . - Xieát bu loâng  38mm neo khoái K0 vôùi truï. * Böôùc 3 : Thi coâng caùc khoái töø K2 K14 theo phöông phaùp ñuùc haãng caân baèng treân xe treo - Laép döïng hai xe treo ñoái xöùng veà hai phía treân khoái ñænh truï ; - Gia coâng vaø laép döïng vaùn khuoân , coát theùp thöôøng , oáng daãn caùp döï öùng löïc cho 2 khoái ñoái xöùng . - Ñoå beâ toâng 2 khoái ñoái xöùng treân xe treo . - Caêng caùp döï öùng löïc töông töï nhö böôùc 2; * Böôùc 4 : Thi coâng hai khoái daàm bieân K15 treân heä ñaø giaùo taïm , thöïc hieän song song vôùi böôùc 2 , 3 ; - Laép ñaët ñaø giaùo choàng neà goã , heä thoáng coâng trình phuï trôï treân bôø ñeå ñuùc khoái K15; - Gia coâng vaø laép döïng vaùn khuoân , coát theùp thöôøng , oáng daãn caùp döï öùng löïc vaø luoàn caùp döï öùng löïc saün tröôùc khi ñoå beâ toâng; - Ñoå beâ toâng khoái K15; * Böôùc 5 : Hôïp long nhòp bieân khoái K16 sau ñoù tieán haønh giaûi phoùng goái taïm treân truï ñôõ ôû nhòp giöõa cuûa nhòp chính . - Thi coâng khoái hôïp long khoái K16 ôû nhòp bieân soá 4 , soá 6 ; - Caêng caùp döï öùng löïc caét qua khoái hôïp long khoái K16 khi beâ toâng ñaït treân 90% cöôøng ñoä. - Thaùo dôõ choàng neà , heä coâng trình phuï trôï cho khoái K15,K16; - Giaûi phoùng goái taïm , caét boû lieân keát bu loâng F38mm treân ñænh truï ñôõ ôû nhòp giöõa cuûa nhòp chính. * Böôùc 6 : Hôïp long nhòp giöõa khoái K17 . - Laép döïng vaùn khuoân treo khoái hôïp long nhòp giöõa ; - Thi coâng khoái hôïp long K17 nhòp giöõa ; - Caêng caùc boù caùp döï öùng löïc coøn laïi caét qua khoái hôïp long nhòp giöõa K17 khi beâ toâng ñaït treân 90% cöôøng ñoä. TRANG 20/35

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản