GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

Chia sẻ: duongchauphu

Phụ lục Mẫu số: 09C/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT_BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN ) [01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:................………………………………………… [02] Mã số thuế: - [03] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………... [04] Mã số thuế: - [05] Số CMND vợ (chồng)…………………[06] Số hộ chiếu vợ (chồng)……..………… Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Họ và tên Ngày sinh Mã số thuế Số CMND/ hộ chiếu Quan hệ với ĐTNT Số tháng được tính...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản