Gián án Toán học lớp 2

Chia sẻ: Trieu Viet Tu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
1.272
lượt xem
98
download

Gián án Toán học lớp 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán học lớp 2, dành cho các giáo viên tiểu học tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gián án Toán học lớp 2

 1.      Tröôøng   tieåu  hoïc  Leâ   Lôïi  Lôùp   2C   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ TUẦN 5 Thứ hai ngaøy 21 thaùng 9 năm 2009 Toán 38 + 25 A.Mục tiêu: - HS biết cách thực hiện phép cộng dạng : 38 + 25 (cộng có nhớ dưới dạng tính viết) - Củng cố phép tính cộng đã học 8 + 5 và 28 + 5 - Rèn kĩ năng tính nhẩm và tính viết . B.Chuẩn bị: - GV: Que tính chục, que tính rời, bảng gài - HS: Bảng con, que tính C.Các hoạt động dạy- Học:   cũ: bài   Kieå m          1.  tra  Gọi 2 HS (yếu) lên bảng làm bài tập: 28 + 6; 58 + 5 2.GTB – ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 38 + 25 * HS biết cách thực hiện phép cộng dạng 38 + 25 - GV cùng HS thực hiện thao tác trên que tính - Yeâu caàu HS tìm kết quả trên que tính: 38 + 25 = 63 - HD cách đặt tính và tính theo cột dọc: 38 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1 + 25 63 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Hoạt động 2: Thực hành Bài 1 : HS làm bảng con. GV giúp đỡ HS cách đặt tính cho thẳng cột (HS yếu) Bài 2 : Giảm tải Bài 3 : HS đọc yeâu caàu bài tập - Höôùng daãn học sinh tìm hiểu đề - Lớp làm vào vở bài tập – 1 HS làm bảng phụ Baøi giaûi Con kiến phải bò hết đoạn đường dài là : 18 + 25 = 43 (dm) Đáp số: 43 dm Bài 4 : HS làm cột bên trái (GV theo dõi sửa sai) 3. Củng cố - dặn dò HS nhắc lại cách đặt tính và tính : 58 + 33 Daën HS chuaån bò baøi sau. ------------------------------------------------------------------------------------- 1 ---------------------- Giaùo vieân soaïn: Phaïm Thò Hoàng
 2. Tr öôøng ti eåu hoï c Leâ Lôï i Lôùp 2C --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- _______________________________________________ Tập đọc: (2 tieát) Chiếc bút mực A.Mục tiêu : 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng : - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ: hồi hỗp, nức nở, loay hoay .., - Biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ dài - Biết đọc phân biệt lời kể chuyện và lời nhân vật (cô giáo, Mai, Lan) 2. Rèn kĩ năng đọc - hiểu : - Hiểu nghĩa các từ đã chú giải trong SGK - Hiểu nội dung bài: khen ngợi Mai là cô bé ngoan, biết giúp bạn. B.Chuẩn bị : Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn khó. C.Các hoạt động dạy học : Tieát 1 1. Ki eåm t r a baøi baøi : Gọi 3HS đọc bài “Trên chiếc bè” và trả lời câu hỏi. Nhaän xeùt cho ñieåm 2. Giôùi thieäu baøi: – Ghi bảng Hoạt đọng 1. Luyện đọc đúng • Giúp HS đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ khó và giải nghĩa các từ mới - Gv đọc mẫu. - Gv rút từ đọc sai – ghi bảng - HS đọc lại - Yêu cầu HS đọc đoạn và giải nghĩa từ (các từ trong chú giải SGK). - HS đọc đoạn trong nhóm: GV chia nhóm 4 em phân công mỗi lần đọc 1 em - Thi đọc giữa các nhóm (GV tuyên dương, khuyến khích HS). Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Tieát 2 • HS hiểu được nội dung bài và trả lời được các câu hỏi SGK. - Gv yêu cầu HS đọc câu hỏi . - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi. Hoạt động 3: Luyện đọc lại • Giúp HS đọc rõ ràng, diễn cảm, thể hiện được giọng của nhân vật - GV hướng dẫn cách đọc - Đọc mẫu lần 2. HS đọc bài. 3. Củng cố - dặn dò - 1 HS đọc lại bài - Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? _______________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ---------------------- Giaùo vieân soaïn: Phaïm Thò Hoàng
 3. Tr öôøng ti eåu hoï c Leâ Lôï i Lôùp 2C --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Thể dục : (daïy chieàu) Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại . Ôn 4 động tác của bài TD phát triển chung . Giaùo vieân chuyeân daïy Thứ ba ngaøy 22 thaùng 9 năm 2009 Toán Luyện tập A Mục tiêu: - Củng cố và rèn kĩ năng thực hiện phép cộng dạng 8 + 5; 28 + 5; 38 + 25 (cộng qua 10 có nhớ dạng tính viết) - Củng cố giải toán có lời văn . - Nhận biết đúng, thực hiện nhanh thành thạo các phép tính. B chuẩn bị : HS : Bảng con , que tính . GV: Baûng phuï ghi saün baøi taäp. C các hoạt động dạy – học : 1. Ki eåm t r a baøi cuõ : - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập (nhắc lại cách đặt tính và tính theo cột dọc) 2. Giới thiệu bài – ghi bảng . Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập (VBT) * Củng cố cách đặt tính và tính toán . Bài 1 : HS nêu miệng Bài 2 : HS làm bảng con (GV lưu ý cách đặt tính theo cột dọc) Bài 3 : - HS nêu yeâu caàu– Tìm hiểu đề - Lớp làm vào VBT – 1 HS làm bảng phụ Baøi giaûi Cả hai tấm vải dài là : 48 + 35 = 83 (dm) Đáp số: 83 dm 3.Củng cố - dặn dò - 2 HS yếu lên bảng thực hiện 38 + 15 ; 58 + 23 - Höôùng daãn HS chuaån bò baøi sau. _______________________________________________ Đạo đức Goïn gaøng ngaên naép. A/ MỤC TIÊU : Giúp HS hiểu - Ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. - Biết phân biệt gọn gàng, ngăn nắp và chưa gọn gàng ngăn nắp. ------------------------------------------------------------------------------------- 3 ---------------------- Giaùo vieân soaïn: Phaïm Thò Hoàng
 4. Tr öôøng ti eåu hoï c Leâ Lôï i Lôùp 2C --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- - Biết giữ gọn gàng ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh aûnh, vôû baøi taäp ñaïo ñöùc, phieáu hoïc taäp. - HS: Coù ñaày ñuû vôû baøi taäp ñaïo ñöùc. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/   Kieå m  tra baøi      Biết nhận lỗi và sửa lỗi. cuõ :  2/ Dạy bài mới : Giới thiệu bài. * Hoạt động 1: Hoạt cảnh đồ dùng để ở đâu? - Giúp HS nhận thấy lợi ích của việc sống gọn bản cho các nhóm - Cho từng nhóm trình bày gàng, ngăn nắp. - GV chia nhóm và giao kịch - HS thảo luận sau khi xem hoạt cảnh. * Hoạt động 2 : Thảo luận, nhận xét nội dung tranh. - Giúp HS biết phân biệt gọn gàng, ngăn nắp và chưa gọn gàng, ngăn nắp. - GV chia nhóm giao nhiệm vụ - HS làm việc theo nhóm - Đại diện các nhóm báo cáo + Nơi học tập và sinh hoạt học tập trong tranh 1, 3 là gọn gàng, ngăn nắp. + Nơi học và sinh hoạt của các nhóm trong tranh 2, 4 là chưa gọn gàng. * Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến - Giúp HS biết đề nghị, bày tỏ ý kiến của mình với người khác. - GV nêu tình huống (VBT) đặt câu hỏi. - HS thảo luận, cho HS trình bày - Nga nên bày tỏ ý kiến, Y/C mọi người trong gia đình để đồ dùng đúng nơi quy định. 3. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài cho tiết sau. _______________________________________________ Kể chuyện Chieác  buùt  öïc.     m A/ MỤC TIÊU 1/Rèn kĩ năng nói : - Dựa vào trí nhớ, tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn v aø nội dung câu chuyện Chiếc bút mực. - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung. 2/ Rèn kĩ năng nghe: Tập trung theo dõi bạn nghe bạn kể; biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp được lời bạn. ------------------------------------------------------------------------------------- 4 ---------------------- Giaùo vieân soaïn: Phaïm Thò Hoàng
 5. Tr öôøng ti eåu hoï c Leâ Lôï i Lôùp 2C --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh hoạ trong SGK - HS coù ñaày ñuû SGK. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ki eåm t r a baøi cuõ: Goïi HS ñoïc baøi Bạn của Nai nhỏ - GV nhaän xeùt cho ñieåm HS. 2.Dạy bài mới: Giới thiệu bài. * Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện a/ HS kể từng đoạn theo tranh. - HS đọc yêu cầu của bài. - HS quan sát từng tranh trong SGk, phân biệt các nhân vật (Mai, Lan, cô giáo). - HS nói nội dung mỗi tranh. - HS kể theo nhóm. - HS kể trước nhóm, sau mỗi lần kể, cả lớp và GV nhận xét về nội dung, cách diễn đạt, cách thể hiện. b/ Kể toàn bộ câu chuyện. - 2, 3 HS kể lại câu chuyện, sau mỗi lần kể, cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn kể hay nhất. 3.Củng cố, dăn dò - Theo em thế nào là người bạn tốt? - Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. - Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài cho tiết sau. _______________________________________________ Chính tả (tập chép) Chiếc bút mực A.Mục tiêu : - Chép lại chính xác đoạn tóm tắt nội dung bài : “Chiếc bút mực” - Viết đúng một số tiếng có âm chính ia/ya - Làm đúng các bài tập phân biệt các en/eng . - Có ý thức luyện chữ viết, giữ gìn vở cẩn thận. B.Chuẩn bị : GV : Bảng phụ HS : Bảng con C.Các hoạt động dạy – học : 1. Kieåm tra baøi cuõ: Gọi 2 HS yếu lên bảng, cả lớp viết bảng con: dỗ em, ăn giỗ, dòng sông, ròng rã. 2.GTB – ghi bảng – HS nhắc lại Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả ------------------------------------------------------------------------------------- 5 ---------------------- Giaùo vieân soaïn: Phaïm Thò Hoàng
 6. Tr öôøng ti eåu hoï c Leâ Lôï i Lôùp 2C --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- • HS nắm được cách viết và trình bày đúng đoạn chính tả - GV đọc mẫu đoạn cần chép - 2 HS đọc lại. - GV đặt câu hỏi - HS trả lời - HS viết bảng con từ khó: bút mực, quên, mượn … - Đọc lại từ khó - HS chép bài (SGK) (GV theo dõi và giúp đỡ HS yếu) - Chấm, sửa bài. Hoạt động 2: Höôùng daãn HS laøm bài tập • Giúp HS phân biệt được ia/ya; en/en. Bài 1 : Lớp làm vào bảng con - sửa bài : tia nắng, đêm khuya, cây mía. Bài 2 : HS điền vào vở (chọn câu b). GV giúp đỡ HS yế. 3.Củng cố, dặn dò. - Nhận xét chính tả - Gọi 3 HS yếu viết lại các từ còn sai trong bài . - Dặn dò HS chuaån bò baøi sau. _______________________________________________ Âm nhạc: (daïy chieàu) Học hát : bài xoè hoa Giaùo vieân chuyeân daïy _____________________________________________________________ Thứ tö ngaøy 23 thaùng 9 năm 2009 Toán : Hì nh chöõ nhaät - hì nh t öù gi aùc. A/ MỤC TIÊU Giúp HS : - Nhận dạng được hình chữ nhật, hình tứ giác (qua hình dạng tổng thể, chưa đi vào đặc điểm yếu tố của hình). - Bước đầu vẽ được hình tứ giác, hình chữ nhật (nối các điểm cho sẵn trên giấy kẻ ô li). B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Hình chữ nhật, hình tứ giác, bảng phụ. - HS: Boä ñoà duøng hoïc toaùn cuûa HS, coù ñaày ñuû SGK. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Kieå m  tra baøi cuõ: 2 HS leân baûng laøm baøi. 2/ Dạy bài mới : Giới thiệu bài. * Hoạt động 1: Giới thiệu hình chữ nhật, hình tứ giác. ------------------------------------------------------------------------------------- 6 ---------------------- Giaùo vieân soaïn: Phaïm Thò Hoàng
 7.      Tröôøng   tieåu  hoïc  Leâ   Lôïi  Lôùp   2C   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ . Hình chữ nhật - GV đưa một số hình trực quan: bảng con, quyển vở,..có dạng hình chữ nhật rồi giới thiệu: đây là HCN - GV vẽ HCN lên bảng. Ghi tên hình và đọc: hình chữ nhật ABCD, hình chữ nhật MNPQ. + HS thực hiện bảng con: vẽ hình rồi ghi tên vào hình rồi đọc. . Hình tứ giác - GV đưa hình tứ giác rồi giới thiệu đây là hình tứ giác. + HS thực hiện bảng con vẽ hình tứ giác, ghi tên hình và đọc tên hình *Hoạt động 2 : Thực hành - Bài 1 : Dùng thước và bút nối các điểm để được: hình chữ nhật, hình tứ giác. - HS làm VBT, đổi vở kiểm tra, nhận xét, sửa sai, - Bài 2 : Tô màu vào hình tứ giác có trong mỗi hình vẽ sau: (VBT ) - HS làm VBT, 1 HS làm bảng phụ, GV chấm điểm, nhận xét sửa sai. * Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - HS lên bảng vẽ hình tứ giác, hình chữ nhật. - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài cho tiết sau. _______________________________________________ Thuû   coâng Gấp máy bay đuôi rời (tiết 1) A. Mục tiêu - HS biết cách gấp máy bay đuôi rời. - HS gấp được máy bay đuôi rời. - HS hứng thú và yêu thích gấp hình. B. Đồ dùng dạy – học: GV: Mẩu máy bay đuôi rời gấp to, qui trình gấp máy bay minh hoạ cho từng bước. HS: giấy màu, kéo, màu, hồ dán... C. Các hoạt động dạy – học: 1. Kieå m  tra  ài cũ: kiểm tra dụng cụ học tập của môn học. b 2. Bài mới: Giới thiệu bài. Hoạt động 1: quan sát và nhận xét. Bước 1: GV đưa mẫu máy bay đuôi rời gấp sẵn – HS quan sát trả lời các câu hỏi: + Máy bay đuôi rời có mấy phần? Hình dáng như thế nào? (đầu, thân, cánh ...) Hoạt động 2: Hướng dẫn cách gấp máy bay. Bước 1: GV treo mẫu qui trình và hướng dẫn từng bước (lần 1) – cả lớp theo dõi. B1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành 1 hình vuông và một hình chữ nhật. - GV chỉ từng hình và hướng dẫn cụ thể ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 7 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Giaùo   vieân  soaïn:  Phaïm Thò Hoàng
 8. Tr öôøng ti eåu hoï c Leâ Lôï i Lôùp 2C --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- B2: Gấp đầu và cánh máy bay. B3: làm thân và đuôi máy bay. B4: lắp máy bay hoàn chỉnh bà sử dụng. Bước 2: GV nhắc lại các bước gấp (lần 2) kết hợp thao tác. - GV hướng dẫn lại các bước khó HS chưa nắm được. Hoạt động 3: Thực hành. - GV nêu yêu cầu thực hành : chọn giấy màu tuỳ thích( hoặc giấy nháp), gấp theo từng bước, từng bộ phận của máy bay, gấp đều tránh không để nhăn giấy... - HS thực hành gấp từng bộ phận của máy bay. - GV theo dõi – hướng dẫn lại cho những HS chậm, còn lúng túng. - GV nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: - Daën HS thực hành gấp lại các bộ phận của máy bay bằng giấy nháp cho thạo. - Nhắc HS dọn vệ sinh sau tiết học. _______________________________________________ Tập đọc : M c l uï csaùch uï A/ MỤC TIÊU 1/ Rèn kĩ năng đọc thành tiếng : - Biết đọc đúng giọng một văn bản có tính chất liệt kê, biết ngắt và chuyển giọng khi đọc tên tác giả, tên truyệntrong mục lục. 2/ Rèn kĩ năng đọc - hiểu : - Nắm được nghĩa các từ mới. - Bước đầu biết dùng mục lục sách để tra cứu. B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Tuyển tập truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi, tập 6 ( Trần Hoài Dương tuyển chọn), bảng phụ. - HS: coù ñaày ñuû SGK. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Kieå m  tra baøi  cuõ: Chiếc bút mực 2/ Dạy bài mới : *Hoạt động 1: Luyện đọc đúng - GV đọc mẫu cả bài - HS nối tiếp nhau đọc từng dòng (2 lần) - GV theo dõi rút từ HS phát âm sai ghi bảng - HS đọc từ khó. - Luyện đọc đoạn, giải nghĩa từ mới: Mục lục, tuyển tập, tác phẩm, tác giả, hương đồng cỏ nội, Vương quốc. ------------------------------------------------------------------------------------- 8 ---------------------- Giaùo vieân soaïn: Phaïm Thò Hoàng
 9.      Tröôøng   tieåu  hoïc  Leâ  Lôïi  Lôùp   2C   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - Luyện đọc theo nhóm – các nhóm nhận xét * Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài - GV (HS) nêu câu hỏi – HS đọc thầm từng đoạn trả lời câu hỏi. + Câu 1 : HS nêu tên từng truyện. + Câu 2 : Truyện Người học trò cũ ở trang 52. + Câu 3 : Truyện “Mùa quả cọ” của nhà văn Quang Dũng. + Câu 4: Mục lục sách dùng để cho ta biết cuốn sách viết về cái gì, có những phần nào, trang bắt đầu của mỗi phần là trang nào. Từ đó, ta nhanh chóng tìm được những mục cần đọc. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại - HS thi đọc lại toàn bài văn Mục lục sách. - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân đọc tốt nhất. 3.Củng cố, dặn dò - Muốn biết cuốn sách có bao trang, có những truyện gì, muốn đọc từng truyện ta làm gì? - Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị tiết sau. _______________________________________________ Luyện từ và câu : Tên riêng. Câu kiểu Ai là gì? A.Mục tiêu : - Phân biệt các từ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật. Biết viết hoa tên riêng - Rèn kĩ năng đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) – là gì? - Biết dùng từ đặt câu và biết viết hoa tên riêng . B.Chuẩn bị : GV: Phiếu bài tập, baûng phuï ghi saün baøi taäp 2. HS: Coù ñaày ñuû vôû baøi taäp Tieáng Vieät. C.Các hoạt động dạy học :   Kieå m       cũ : - Kiểm tra vở bài tập HS 1.  tra  ài   b 2 HS lên bảng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về ngày, tháng, năm; tuần, ngày trong tuần 2.GTB – ghi bảng Hoạt động 1: Hướng dẫn bài tập Bài 1 : * HS biết cách viết được tên riêng . - HS đọc yêu cầu bài tập (GV hướng dẫn các em phải so sánh cách viết các từ ở nhóm 1 và các từ nằm ngoài ngoặc đơn ở nhóm 2) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 9 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Giaùo   vieân  soaïn:  Phaïm Thò Hoàng
 10.      Tröôøng   tieåu  hoïc  Leâ  Lôïi  Lôùp   2C   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - HS làm việc theo nhóm đôi . - Các nhóm trình bày , nhận xét và sửa sai . - GV kết luận : Các từ ở cột 1 là tên chung , không viết hoa . Các từ ở cột 2 là tên tên riêng của một dòng sông, một ngọn núi, một thành phố hay một người, những tên riêng đó phải viết hoa. - HS đọc thuộc lòng nội dung cần ghi nhớ. Bài 2 : * HS viết được tên riêng. - HS đọc yeâu caàu bài tập. - HS viết vào vở bài tập (GV theo dõi, sửa sai) Bài 3 : * Biết đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) – là gì? - Hướng dẫn mẫu . - HS làm vào vở bài tập. GV chấm sửa bài cho HS 3.Củng cố - Dặn dò Dặn HS hoàn thành bài tập Nhận xét tiết học. _________________________________________________________________ Thứ naêm ngaøy 24 thaùng 9 năm 2009 Tự nhiên và Xã hội Cơ quan tiêu hóa. A. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Chỉ đường đi của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hóa trên sơ đồ. - Chỉ và nói tên 1 số tuyến tiêu hóa và dịch tiêu hóa trên sơ đồ. B.Đồ dùng dạy – học: Tranh vẽ cơ quan tiêu hóa. Thẻ từ ghi tên các cơ quan tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. C. Các hoạt động dạy - học: 1. Kieå m  tra  baøi  cuõ: - Gọi hs lên bảng trả lời câu hỏi: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? - Nhận xét đánh giá- Nhận xét bài cũ. 2. Bài mới: Giới thiệu bài. Hoạt động 1: Quan sát. - HS trả lời câu hỏi: Thức ăn sau khi vào miệng được nhai, nuốt và rồi đi đâu? - Đại diện 1 số nhóm trình bày trước lớp. - Lớp nhận xét – Bổ sung. GV nhận xét, tuyên dương. - Gv treo tranh vẽ ống tiêu hóa gọi - HS lên bảng chỉ và nói tên các cơ quan tiêu hóa và đường đi của chúng. Kết luận: Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non thành chất bổ thấm vào máu, chất cặn bã được đưa xuống ruột già thải ra ngoài. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 10 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Giaùo   vieân  soaïn:  Phaïm Thò Hoàng
 11.      Tröôøng   tieåu  hoïc  Leâ  Lôïi  Lôùp   2C   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hoạt động 2: Quan sát và nhận biết các cơ quan tiêu hóa trên sơ đồ. - GV yêu cầu HS làm việc theo cặp quan sát tranh 2, trong SGK / 13. Chỉ đâu là cơ quan tiêu hóa. - Đại diện một số cặp trình bày trước lớp - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. Kết luận: Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tụy. 3. Củng cố, dặn dò: HS nhắc lại nội dung bài. Trò chơi: Tiếp sức Chia 2 đội mỗi đội 4 em dùng thẻ từ đã ghi tên các cơ quan tiêu hóa. Gắn vào bên cạnh các cơ quan tiêu hóa trên sơ đồ sao cho đúng. - Lớp nhận xét tuyên dương đội nhanh, đúng thắng cuộc. - Tiết sau: Tiêu hóa thức ăn _______________________________________________ Toaùn Baøi  toaùn   veà   nhieàu   hôn­   íthôn. A.Mục tiêu : Giúp HS : + Củng cố khái niệm “nhiều hơn”, biết cách giải và trình bày bài giải toán về nhiều hơn (dạng đơn giản). + Rèn kĩ năng giải toán về nhiều hơn (toán đơn có một phép tính). B.chuẩn bị : HS : Bảng con GV : Các hình quả cam và bảng gài . C.Các hoạt động dạy – học :   tra  cũ: 1.Kieå m     bài     Kiểm tra VBT (5 HS) 2.GTB – Ghi bảng. Hoạt động 1: Giới thiệu bài toán về nhiều hơn • HS biết cách giải và trình bày bài toán giải - GV gài lần lượt số quả cam lên bảng để hình thành bài toán . - HS đọc lại bài toán - Nêu lời giải – phép tính – đáp số Bài giải : Số quả cam ở hàng dưới là : 5 + 2 = 7 (quả) Đáp số: 7 quả Hoạt động 2: Thực hành Bài 1 : HS tìm hiểu đề bài – giải vào VBT - nêu miệng kết quả (GV ghi bảng lớp) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 11 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Giaùo   vieân  soaïn:  Phaïm Thò Hoàng
 12. Tr öôøng ti eåu hoï c Leâ Lôï i Lôùp 2C --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Bài giải : Số bút chì màu Lan có là : 6 + 2 = 8 (bút) Đáp số: 8 bút Bài 2: Tìm hiểu đề bài – giải vào VBT- 1 HS làm bảng phụ Baøi giaûi: Số nhãn vở Bắc có là : 12 + 4 = 16 (nhãn vở) Đáp số: 16 nhãn vở Bài 3: HS nêu đề toán. Lớp làm VBT – 1 em làm bảng phụ . Baøi giaûi: Hồng cao số xăng-ti-mét là : 95 + 4 = 99 (cm) Đáp số: 99cm 3.Củng cố - dặn dò Trả lời nhanh bài tập 4 Daën HS chuaån bò baøi sau. _______________________________________________ Tập viết : Chöõ hoa D A/ MỤC TIÊU Rèn kĩ năng viết chữ : - Viết chữ hoa D theo cỡ vừa và nhỏ. - Viết câu ứng dụng Dân giàu nước mạnh cỡ nhỏ: đúng chữ đều nét đúng quy trình. - Giáo dục HS yêu thích viết chữ đẹp. B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ D hoa, bảng phụ. - HS coù ñaày ñuû vôû Taäp vieát, baûng con phaán. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Kieå m  tra  baøi  cuõ : Chữ hoa C, 2 HS leân baûng vieát. Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 2/ Dạy bài mới : Giới thiệu bài, ghi teân baøi leân baûng. HS theo doõi, nhaéc laïi teân baøi. * Hoạt động 1: Höôùng daãn HS viết chữ hoa - HD HS quan sát và nhận xét chữ D ------------------------------------------------------------------------------------- 12 ---------------------- Giaùo vieân soaïn: Phaïm Thò Hoàng
 13. Tr öôøng ti eåu hoï c Leâ Lôï i Lôùp 2C --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- + Độ cao : chữ D cao 2 ñôn vò röôõi. + Chữ D gồm 1 nét là kết hợp của hai nét cơ bản - nét lượn hai đầu và nét cong phải nối liền nhau, tạo một vòng xoắn nhỏ ở chân chữ. - Gv viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết. - GV viết mẫu trên khung chữ, trên dòng kẻ chữ D - HS viết bảng con chữ D - Höôùng daãn HS viết câu ứng dụng + Giới thiệu câu ứng dụng + HS đọc câu ứng dụng, GV giúp HS hiểu câu ứng dụng. + GV viết mẫu câu ứng dụng. + HD HS quan sát và nhận xét về độ cao của các chữ cái và khoảng cách giữa các chữ. + HS viết bảng con : Dân * Hoạt dộng 2 : HD HS viết vào vở tập viết - GV nêu yêu cầu viết - HS viết vào vở. - GV theo dõi giúp HS yếu viết đúng quy trình, hình dáng và nội dung - GV thu 5- 7 chấm điểm, nhận xét. 3.Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài cho tiết sau. _______________________________________________ Chính tả Caùi tr oáng t r öôøng em A/ MỤC TIÊU 1. Nghe - viết chính xác hai khổ thơ đầu của bài Cái trống trường em; biết trình bày một bài thơ 4 tiếng, viết hoa chữ đầu mỗi dòng thơ, để cách một dòng khi viết hết một khổ thơ. 2. Làm đúng các bài tập điền vào chỗ trống âm đầu l/n hoặc âm chính i/iê. B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ ghi saün baøi taäp. - HS coù ñaày ñuû vôû baøi taäp Tieáng Vieät. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Kieå m   tra baøi  cuõ : Chiếc bút mực 2/ Dạy bài mới : Giới thiệu bài, ghi teân baøi leân baûng. Nghe GV giôùi thieäu baøi. ------------------------------------------------------------------------------------- 13 ---------------------- Giaùo vieân soaïn: Phaïm Thò Hoàng
 14. Tr öôøng ti eåu hoï c Leâ Lôï i Lôùp 2C --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- * Hoạt động 1: Höôùng daãn HS nghe viết - GV đọc mẫu lần 1 - 2, 3 HS đọc lại bài viết - GV hỏi: Hai khổ thơ này nói điều gì? - Höôùng daãn HS nhận xét chính tả? - Trong hai khổ thơ đầu, có mấy dấu câu, là những dấu gì? - Có bao nhiêu chữ phải viết hoa, vì sao phải viết hoa? - HS tập viết từ khó bảng con: trống, nghỉ, ngẫm, nghĩ, buồn, tiếng. - HS luyện đọc. - GV đọc cho HS viết vào vở. - GV đọc cho HS soát lỗi vào vở. - HS đổi vở kiểm tra, sửa lỗi bằng bút chì. - GV thu 5– 7 bài chấm điểm, nhận xét * Hoạt động 2 : Höôùng daãn HS làm bài tập chính tả. - Bài 1 : Điền chữ hoặc vần thích hợp vào chỗ trống : a/ l hoặc n - HS làm VBT, HS làm bảng phụ, Gv chấm điểm, nhận xét c/ i hoặc iê - HS làm VBT, 1 hS làm bảng phụ, đổi vở kiểm tra, nhận xét sửa sai. 3.Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài cho tiết sau. _____________________________________________________________ Thứ saùu ngaøy 25 thaùng 9 năm 2009 Mĩ thuật : Tập nặn tạo dáng: nặn hoặc xé, dán, vẽ con vật Giaùo vieân chuyeân daïy _______________________________________________ Tập làm văn : Tr aû l ôøi caâu hoûi -Ñaët t eân cho baøi l uyeän t aäp veà m c l uï c uï saùch. A/ MỤC TIÊU 1. Rèn kĩ năng nghe và nói: Dựa vào tranh vẽ và câu hỏi, kể lại được từng việc thành câu, bước đầu biết tổ chức các câu thành bài và đặt tên cho bài. 2. Rèn kĩ năng viết: Biết soạn một mục luc đơn giản. B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ bài tập 1. - HS coù ñaày ñuû vôû baøi taäp Tieáng Vieät. ------------------------------------------------------------------------------------- 14 ---------------------- Giaùo vieân soaïn: Phaïm Thò Hoàng
 15.      Tröôøng   tieåu  hoïc  Leâ   Lôïi  Lôùp   2C   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Kieå m  tra  baøi  cuõ: Cảm ơn, xin lỗi 2/Dạy bài mới : Giới thiệu bài. * Hoạt động 1: Höôùng daãn HS làm bài tập. - Bài 1 : Dựa vào tranh trả lời câu hỏi + 1HS đọc yêu cầu bài tập. Cả lớp đọc thầm suy nghĩ. HD HS thực hiện từng bước yêu cầu của bài. + Tranh 1 : Bạn trai đang vẽ ở đâu? + Tranh 2 : Bạn trai nói gì với bạn gái? + Tranh 3 : Bạn gái nhận xét như thế nào? + Tranh 4 : Hai bạn đang làm gì? - HS thảo luận theo cặp, đại diện 1 số cặp trả lời, nhận xét bổ sung. - Bài 2 : Đặt tên cho câu chuyện ở bài tập 1 + 1HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp suy nghĩ: nhiều HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến - GV chốt: Không vẽ lên tường, Đẹp mà không đẹp, Bảo vệ của công,… - HS làm VBT, 1 hS làm bảng phụ, đổi vở kiểm tra, nhận xét sửa sai. - Bài tập 3: Viết tên các bài tập đọc trong tuần 6. + HS làm VBT, GV chấm điểm, nhận xét 3.Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài cho tiết sau. _______________________________________________ Thể dục: (daïy chieàu) Động tác bụng - chuyển đội hình Giaùo vieân chuyeân daïy Toán Luyeän t aäp A/ MỤC TIÊU Giúp HS : - Củng cố cách giải toán về nhiều hơn (chủ yếu là phương pháp giải) - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác. B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ, phieáu hoïc taäp. - HS coù ñaày ñuû vôû baøi taäp Toaùn. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/Kieå m  tra baøi  cuõ : HS làm bài tập 3/24 2Dạy bài mới : Giới thiệu bài. * Hoạt động 1: Thực hành VBT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 15 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Giaùo   vieân  soaïn:  Phaïm Thò Hoàng
 16. Tr öôøng ti eåu hoï c Leâ Lôï i Lôùp 2C --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Mục tiêu : Củng cố cách giải toán về nhiều hơn. - Bài 1 : HS đọc đề toán, bài toán cho biết gì ?, Hỏi gì ?, GV tóm tắt : - HS làm VBT,1HS làm bảng phụ,đổi vở kiểm tra, nhận xét, sửa sai, HS đọc lại bài. - Bài 2 : HS đọc tóm tắt bài toán, HS nắm dữ kiện bài toán - HS làm VB,HS làm bảng phụ,Gv chấm điểm, nhận xét sửa sai,HS đọc lại bài làm. - Bài 4 : HS đọc bài toán, bài toán cho biết gì ? hỏi gì ? + HS làm VBT, GV chấm điểm, nhận xét, sửa sai. 3.Củng cố, dặn dò - GV nêu bài toán, HS đưa ra kết quả, nhận xét, sửa sai. - GV nhận xét tiết học. _______________________________________________ An t oaøn gi ao t hoâng Baøi  Khoâng   3:  chôi  ñuøa   treân  ñöôøng   phoá A.M uïc  tieâu: - Giuùp HS nhaän bieát: + Taùc haïi cuûa vieäc chôi ñuøa treân phoá. + Bieát chôi ñuùng choã. + Coù thaùi ñoä khoâng ñoàng tình vôùi vieäc chôi ñuøa treân phoá. B. Chuaån bò: - Ñóa, saùch poâkeâmon cuøng em hoïc an toaøn giao thoâng. C. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: - Hoaït ñoäng 1: Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung chuyeän. - Hoaït ñoäng 2: Baøy toû yù kieán. - Hoaït ñoäng 3: Troø chôi hoã trôï: “Neân- Kkoâng neân”. D.Cuûng coá- daën doø: - GV toång keát baøi: + HS hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù cuoái baøi trong SGK. + Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän baøi 3. Ban giaùm hieäu kyù duyeät. ------------------------------------------------------------------------------------- 16 ---------------------- Giaùo vieân soaïn: Phaïm Thò Hoàng
 17.      Tröôøng   tieåu  hoïc  Leâ   Lôïi  Lôùp   2C   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Âm nhạc : Tiết : 4 Học hát : bài xoè hoa ( Dân ca Thái : Lời mới Phan Duy) . SGK /6 ; DKTG:35 phút A.Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và lời ca ; Biết bài xoè hoa là một bài dân ca của đồng bào Thái . - Tập gõ đệm theo phách , theo nhịp . - HS mạnh dạn , tự tin . B.Chuẩn bị: GV: Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát. Nhạc cụ gõ . Một số tranh ảnh về dân tộc Thái C.Các hoạt động dạy – học: Hoạt động 1: Bài cũ : Gọi HS hát lại bài hát Thật là hay Hoạt động 2: Giới thiệu bài – ghi bảng Hoạt động 3: Dạy bài hát xoè hoa *HS hát đúng giai điệu bài hát . - GV giới thiệu bài hát ( tranh ) - GV hát mẫu - HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu kết kợp cả bài Hoạt động 4 : Hát kết hợp gõ đệm • Giúp HS biết gõ đệm theo nhịp bài hát . - GV vừa hát vừa gõ đệm theo phách : - Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 17 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Giaùo   vieân  soaïn:  Phaïm Thò Hoàng
 18.      Tröôøng   tieåu  hoïc  Leâ   Lôïi  Lôùp   2C   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ x x x x x x x - Vừa hát vừa gõ đệm theo nhịp : - Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang . x x x x - Vừa hát vừa gõ đệm theo tiết tấu : - Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang . x x x x x x x x x x Hoạt động 5 : Củng cố - dăn dò Cả lớp hát lại + vỗ tay. Dặn dò, nhận xét. Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2008 Thể dục . Tiết 12 Động tác bụng - chuyển đội hình DKTG : 35 phút A.Mục tiêu: - Ôn 5 đ/t : vươn thở , tay , chân , lườn , bụng . Y/C thực hiện được động tác tương đối chính xác và đúng . - Trò chơi “Có chúng em ” .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động . - HS có thái độ nhanh nhẹn , có ý thức tập luyện . B.Chuẩn bị: GV: Còi. HS: Dọn vệ sinh sân trường sạch sẽ. C.Các hoạt động dạy – học: Hoạt động 1: Phần mở đầu • HS biết tập hợp hàng và làm 1 số động tác khởi động. - Tập hợp lớp phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Đứng tại chổ vỗ tay và hát. - Cử động bằng các động tác xoay các khớp tay , chân , hông , đầu gối … Hoạt động 2: Phần cơ bản * Ôn 5 động tác vươn thở tay , chân , lườn , bụng và trò chơi “ Có chúng em” - Động tác vươn thở (giao nhiệm vụ cho lớp trưởng điều khiển ) - Các động tác còn lại ( tương tự ) - Trò chơi : Có chúng em . Cả lớp cùng chơi Hoạt động 3: Phần kết thúc. • Biết thực hiện các động tác thả lỏng người. - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 18 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Giaùo   vieân  soaïn:  Phaïm Thò Hoàng
 19.      Tröôøng   tieåu  hoïc  Leâ   Lôïi  Lôùp   2C   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ -GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà -GV hô “ Giải tán !”, HS đồng thanh hô to “ Khoẻ !”. Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2008 Mĩ thuật : Tiết 5 Tập nặn tạo dáng : nặn hoặc xé , dán , vẽ con vật VTV/ 9.DKTG : 32 phút A.Mục tiêu : - HS nhận biết đặc điểm một số con vật . - Biết cách xé , dán 1 con vật mình yêu thích . - Yêu mến con vật , biết chăm sóc , bảo vệ con vật . B.Chuẩn bị : GV : Tranh một số con vật ; hình hướng dẫn cách vẽ ở ĐDDH HS : Bút chì , bút màu … C.Các hoạt động dạy học : Hoạt động 1 :Bài cũ : Kiểm tra vở tập vẽ của HS và bút màu Hoạt động 2 : GTB ( tranh ) – ghi bảng Hoạt động 3 : Quan sát , nhận xét : • Giúp HS nhận biết hình dáng và đặc điểm một số con vật . - GV giới thiệu tranh vẽ một số con vật . - HS quan sát nhận biết vẽ đẹp của chúng qua hình dáng , màu sắc , đặc điểm , các phần chính : đầu , mình , chân . - GV yêu cầu HS kể tên một số con vật quen thuộc : chó , mèo , gà , vịt …. Hoạt động 4: Cách xé , dán con vật . • HS biết cách xé , dán con vật . - HS mở vở tập vẽ quan sát bài tập thực hành – nhận xét - GV hướng dẫn cách xé , dán con con vật : + xé phần chính trước , các phần nhỏ sau + Xé hình các chi tiết + Xếp hình con vật đã xé lên giấy nền sao cho phù hợp với khổ giấy , chú ý tạo dáng cho con vật sinh động hơn . + Dùng hồ dán từng phần của con vật ( không xê dịch các vị trí đã xếp ) Hoạt động 5:Thực hành GV theo dõi , động viên Hoạt động 6: Nhận xét , đánh giá Chọn một số bài vẽ đẹp của HS – Lớp nhận xét , đánh giá Hoạt động 7: Củng cố , dặn dò . Sưu tầm tranh , ảnh về các con vật . Tìm và xem tranh dân gian ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 19 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Giaùo   vieân  soaïn:  Phaïm Thò Hoàng
 20.      Tröôøng   tieåu  hoïc  Leâ   Lôïi  Lôùp   2C   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ D.Bổ sung : ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thể dục : Tiết 9 Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại . Ôn 4 động tác của bài TD phát triển chung . DKTG : 35 phút A.Mục tiêu: - Ôn 4 động tác vươn thở , tay ,chân và lườn . Y / C thực hiện được động tác tương đối chính xác . - Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại . Y/C thực hiện được động tác tương đối chính xác , nhanh và trật tự . B.Chuẩn bị: Gv: Còi. HS: Dọn vệ sinh sân trường sạch sẽ. C.Các hoạt động dạy – học: Hoạt động 1: Phần mở đầu • HS biết tập hợp hàng và làm 1 số động tác khởi động. - Tập hợp lớp phổ biến nội dung, y/c giờ học. - Đứng tại chổ vỗ tay và hát. - Cử động bằng các động tác xoay các khớp tay , chân , hông , đầu gối … Hoạt động 2: Phần cơ bản * Tập thành thạo 4 động tác. Học cách chuyển đội hình . - Ôn 4 động tác vươn thở , tay , chân và lườn . - Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại ( lần 1 GV điều khiển , lần sau giao nhiệm vụ cho lớp trưởng điều khiển ) - Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ ” Hoạt động 3: Phần kết thúc. • Biết thực hiện các động tác thả lỏng người. - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. -GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà -GV hô “ Giải tán !”, HS đồng thanh hô to “ Khoẻ !”. Sinh hoạt tập thể:5 A/ Đánh giá hoạt động tuần 9 và phương hướng hoạt động tuần 10. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 20 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Giaùo   vieân  soaïn:  Phaïm Thò Hoàng
Đồng bộ tài khoản