Giảng dạy WinCC

Chia sẻ: phanhuyluan

WinCC là chữ viết tắt của Windows Control Center (Trung tâm điều khiển chạy trên nền Windows), nói cách khác, nó cung cấp các công cụ phần mềm để thiết lập một giao diện điều khiển chạy trên các hệ điều hành của Microsoft như Windows NT hay Windows 2000, XP, Vista 32bit (Not SP1). Trong dòng các sản phẩm thiết kế giao diện phục vụ cho vận hành và giám sát, WinCC thuộc thứ hạng SCADA (SCADA class) với những chức năng hữu hiệu cho việc điều khiển....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giảng dạy WinCC

Giảng dạy WinCC
Chöông trình giaûng daïy WinCC
I/ Yeâu caàu caáu hình vaø Caùch caøi ñaët WINCC :
1/ Caáu hình :
Yeâu caàu veà caáu hình cuûa maùy tính cho vieäc caøi ñaët Wincc :
CPU : Pentium III , 800MB trôû leân
RAM: 128 MB trôû leân
OÅ cöùng : OÅ cöùng coøn troáng cho vieäc caøi ñaët >500MB
WinCC phaûi ñöôïc caøi ñaët cho heä ñieàu haønh Win NT4.0,Win 2000,hoaëc WinXp
Thoâng thöôøng ngaøy nay heä thoáng maùy tính thöôøng duøng laø Win2000 hoaëc WinXp ( töø
PIII trôû leân ) do vaäy yeâu caàu veà caáu hình phaàn cöùng khoâng quaù khoù ñoái vôùi heä ñieàu
haønh hieän taïi.
Caáu hình maùy tính neâu ôû treân laø caáu hình coù theå chaïy ñöôïc cho WinCC,neáu coù ñieàu
kieän duøng Pentium IV thì heä thoáng chaïy seõ toát hôn,ñôõ toán thôøi gian hôn nhieàu
2/ Yeâu caàu :
Phaàn meàm Wincc 5.0
Phaàn meàm SQL cho Wincc
Service pack 2 ( ñoái vôùi heä ñieàu haønh duøng Win 2000,coøn ñoái vôùi WinXp thì
khoâng caàn duøng ,maø chæ caàn choïn theâm Query laø ñuû).
3/ Caøi ñaët WinCC:
Ñöa ñóa Wincc autorun vaøo trong oå CD chôø cho ñóa töï ñoäng chaïy.
Choïn Install SIMATIC WinCC baèng caùch Click vaøo Install SIMATIC Wincc
Ñieàn thoâng tin ngöôøi söû duïng,teân coâng ty vaø soá Serial ( neáu coù ) hoaëc laø demo
roài choïn Next.
Choïn ngoân ngöõ cho vieäc söû duïng roài choïn Next
Choïn öùng duïng ngöôøi duøng,coù 3 öùng duïng ngöôøi duøng cho pheùp choïn,vaø phaûi
chuù yù ñeán yeâu caàu cuûa töøng öùng duïng cuï theå.
Choïn Option cho vieäc caøi ñaët Help,Communication…..roài click Next.
Caøi ñaët baûn quyeàn ,neáu coù baûn quyeàn thì choïn option treân,coøn khoâng coù baûn
quyeàn hoaëc laø mua baûn quyeàn sau thì choïn option döôùi,tröôøng hôïp khoâng coù
baûn quyeàn thì chöông trình vaãn chaïy bình thöôøng nhöng chæ chaïy ñöôïc ôû traïng
thaùi demo,nghóa laø chæ chaïy trong 1 khoaûng thôøi gian cho pheùp maø thoâi.
Choïn Next ñeå tieáp tuïc.
Caøi ñaët Tag Simulator :
Ñeå coù theå thay ñoåi giaù trò cuûa Tag trong quaù trình chaïy ,ta phaûi caøi ñaët Tag
Simulator
Click choïn Tools vaø Drivers ñeå caøi ñaët Tag Simulator.
Click Next ñeå choïn caùc böôùc keá tieáp
Choïn Acept ñeå chaáp nhaän hoaëc thöøa nhaän nhöõng yeâu caàu roài hoaøn taát quaù trình
caøi ñaët
Choïn ñöôøng daãn cho vieäc caøi ñaët Wincc ( thoâng thöôøng laø oå C) hoaëc laø ñeå maëc ñònh
(C:\Siemens\WinCC\SmartTools\Simulator).
Böôùc keá tieáp :
Ñeå chaïy ñöôïc Wincc böôùc keá tieáp laø phaûi caøi ñaët SQL cho Wincc
Caøi Service Pack 2 ( cho heä ñieàu haønh Win 200 ),hoaëc choïn Message Query
cho heä ñieàu haønh WinXP.
II / Caùch thöùc taïo moät Project môùi :
Böôùc 1: Khôûi ñoäng Wincc baèng caùch choïn Start / Simatic / Wincc / Window control
center 5.0
Böôùc 2: Taïo moät Project môùi ,thoâng thöôøng coù 3 option cho vieäc choïn 1 project
môùi.
Choïn Single-User Project roài choïn OK,khi ñoù noù seõ taïo ra 1 Project môùi.
Neáu muoán môû moät Project coù saün ta coù theå choïn Open an Existing Project roài choïn
OK.
Sau ñoù choïn Teân Project cuõng nhö ñöôøng daãn cuûa Project ñoù,baèng caùch choïn teân
Project vaø choïn ñöôøng daãn cuûa Project.
Sau ñoù choïn Create ñeå taïo ra Project môùi ñoù.
Böôùc 3 : Theâm Driver cuûa PLC caàn lieân keát baèng caùch Click chuoät traùi vaøo Tag
Management roài choïn Add New Driver
Trong oâ Add new Driver,choïn SIMATIC S7 Protool Suit,baèng caùch click choïn
vaøo daáu coäng.
Taïo moät keát noái môùi baèng caùch click chuoät phaûi vaøo MPI roài choïn New
connection.
Choïn teân cuûa Connection,coù theå laø PLC roài ñòa chæ ,ID….baèng caùch choïn
Properties.
Teân cuûa Server List thoâng thöôøng laø teân maùy.
III / Taïo Tag vaø nhoùm Tag :
Thoâng thöôøng coù 2 loaïi Tag
Process Tag ( External tag,Power Tag ) : Laø tag ngoaøi duøng ñeå lieân keát vôùi
PLC ,ñeå hieån thò nhöõng thoâng soá cuûa PLC
Vd: Nhö muoán hieån thò möùc nöôùc trong boàn,hay hieån thò traïng thaùi cuûa moät
ñoäng cô bôm nöôùc…. Taát caû caùc traïng thaùi ñoù phaûi duøng ñeán Tag ngoaøi.
Internal Tag : Tag noäi ñöôïc duøng ñeå thöïc hieän caùc pheùp tính trung gian
hoaëc duøng cho cheá ñoä Simmulator,vôùi Tag noäi khoâng theå lieân keát vôùi thieát
bò beân ngoaøi ñöôïc.
Böôùc 4: Taïo Tag noäi ( Internal Tag )
Choïn Tag Manager roài môû noù baèng caùch Double click vaøo Tag Manager
Click chuoät phaûi vaøo Internal Tag roài choïn New Tag
ÔÛ phaàn Tag Properties choïn Teân cuûa Tag,kieåu döõ lieäu cho Tag caàn duøng.
Sau ñoù choïn OK ñeå chaáp nhaän Tag vöøa taïo
Nhöõng Tag vöøa taïo seõ naèm ôû nhöõng oâ beân phaûi
Caùch taïo Tag coù theå choïn copy roài Paste hoaëc coù theå chon Ctrl C,hoaëc Ctrl P
Böôùc 5 : Taïo moät nhoùm Tag .
Nhoùm tag seõ ñöôïc taïo beân döôùi PLC Connection baèng caùch click chuoät phaûi
vaøo PLC roài choïn New Group.
Trong Properties cuûa Tag Group Nhaäp teân cuûa Nhoùm Tag caàn choïn.
Sau ñoù choïn OK,nhoùm Tag vöøa môùi ñöôïc taïo seõ naèm beân döôùi PLC Connection.
Böôùc 6 : Taïo moät Process Tag ( External Tag ) :
Tröôùc khi taïo Process Tag,ta phaûi taïo New Driver cuõng nhö New Connection (
Choïn loaïi PLC caàn lieân keát ).
Taïo Process Tag baèng caùch click chuoät phaûi vaøo New Connection roài choïn
New Tag.
Trong oâ Tag Properties nhaäp teân cuûa Tag
Nhaäp Kieåu Tag maø ta choïn ( 16 Bit khoâng daáu,16 Bit coù daáu….)
Neáu caàn thieát coù theå choïn bieán ñoåi kieåu döõ lieäu sau khi ñoïc döõ lieäu ñoù vaøo Tag
Choïn ñòa chæ cuûa PLC lieân keát vôùi Tag baèng caùch choïn “Select” Button
Sau ñoù choïn ñòa chæ caàn lieân keát vôùi PLC ( vd MW0,DB1.DBD20…).
Sau ñoù choïn OK ñeå chaáp nhaän vieäc taïo Tag ngoaïi.
Ngoaøi ra ta coù theå choïn Scale cho giaù trò ñoïc thaønh giaù trò theo mong muoán
baèng caùch choïn Linear Scaling.
Click vaøo oâ choïn Linear Scaling roài ñieàn giaù trò caàn Scale vaøo caùc oâ caàn
thieát.
IV/ Process Picture :
1/ Taïo Process Picture :
ÔÛ oâ beân traùi WinCC Explorer : Click chuoät phaûi Grapics Designer choïn New
Picture, Teân NewPdl0.pdl seõ ñöôïc taïo ra taïi oâ beân phaûi.
Taïi oâ NewPdl0.pdl click chuoät phaûi choïn Rename ñeå thay ñoåi teân cuûa Picture caàn
thieát keá ( Ví duï laø START.pdl ).
Töông töï nhö vaäy ta coù theå taïo ra caùc maøn hình tieáp theo.
Ñeå môû maøn hình ta Double vaøo maøn hình choïn ñoù ñeå môû maøn hình ra.
2/ Thieát keá maøn hình giao dieän :
Khi môû maøn hình thieát keá giao dieän, giao dieän nhö hình döôùi:
Ta coù theå choïn loaïi Palatte taïi Slyle Palette
Coù theå choïn Palette taïi Object Palette
Choïn Font Palette taïi Font Palette
Choïn Zoom Palette ñi phoùng to thu nhoû Palette
3/ Process Picture :
Hình döôùi thieát keá Process Picture bao goàm I/O,Static Text ,Bar Chart vaø Button.
a/ Taïo 1 Button:
Ñeå ñôn giaûn tröôùc heát taïo ra 1 Button cho pheùp ta chuyeån qua laïi giöõa 2 maøn
hình ,maøn hình 1 vaø maøn hình 2.
ÔÛ maøn hình 1 : Choïn Window Object / Button ñeå laáy button ra
Chænh laïi kích côõ nut nhaán cho phuø hôïp vôùi maøn hình.
Vaøo Button Configuration ñeå ñònh daïng cho nuùt nhaán: Teân Text cuûa nuùt nhaán .
Choïn Font cho oâ Text cuûa Nuùt nhaán ,Choïn maøu cho oâ Text,Choïn Hotkey cho
nuùt nhaán ( Hot Key coù theå F1…F12)
Choïn Picture muoán nhaûy ñeán khi nhaán nuùt,baèng caùch choïn ñeå choïn maøn
hình muoán nhaûy ñeán.
Töông töï nhö vaäy ta coù theå ñònh daïng cho caùc nuùt nhaán tieáp theo.
b/Ñònh daïng Process Picture :
Taïo Tank Nöôùc :
Treân Menu Bar choïn View / Library /Plant Element / Tanks sau ñoù View ñeå
xem Tank caàn choïn roài Drag Tank ñoù ra maøn hình giao dieän caàn thieát keá,sau ñoù
thay ñoåi kích côõ cuûa Tank theo yù muoán.
Taïo ñöôøng oáng :
Vaøo Global Library / PlantElements / Pipe ñeå ñöa hình oáng vaøo giao dieän
Vaøo Global Library / PlantElements / Valves ñeå ñöa hình van vaøo giao dieän
Caùc hình veõ coù theå caét daùn ,söõa hoaëc xoay theo yù muoán.
Taïo Static Text :
Vaøo Object Palette choïn Standard Object / Static Text ,roài ñöa Static Text vaøo
giao dieän hình caàn thieát keá
Nhaäp doøng Text caàn hieån thò
Hieån thò möïc nöôùc :
Ñeå hieån thò vaø thay ñoåi ñaëc tính cuûa möïc nöôùc ta click chuoät phaûi vaø choïn
Properties
ÔÛ beân traùi cöûa soå choïn Tag Assignement
ÔÛ beân phaûi cöûa soå choïn Fill Level ,click chuoät phaûi choïn Tag caàn lieân keát ñeå
hieån thò möùc cho Tank
ÔÛ oâ Update Cycle ( Current) choïn thôøi gian Cycle laø 2s
Choïn giaù trò nhoû nhaát vaø giaù trò lôùn nhaát cho hieån thò cuûa Tank laø 0 vaø 100.
c/ Taïo vaø thieát laäp 1 I/O Field :
Taïo I/O Field:
Ñeå taïo I/O Field choïn Smart-Object/ I-O Field,roài Drag vaøo giao dieän thieát keá.
Chænh söõa kích thöôùc I/O theo yù muoán ,khi ñoù maøn hình configuration xuaát hieän
Choïn Tag cuûa I/O Field cuõng nhö thôøi gian caäp nhaät cuûa I/O Field.
Thieát laäp cho I/O Field :
Click chuoät phaûi vaøo I/O Field,choïn Properties
Choïn Min Value laø 0,choïn Max Value laø 100,töông öùng vôùi möùc nöôùc töø 0-100.

d/ Thieát laäp ñaëc tính cho cheá ñoä chaïy :
Ñeå thieát laäp ñaëc tính cho cheá ñoä Runtime ta thöïc hieän caùc böôùc sau:
ÔÛ cöûa soå traùi cuûa Wincc Explorer ,click chuoät traùi vaøo My Computer roài choïn
Properties.
Click vaøo Tab Graphic Runtime,ôû Tab naøy ta coù theå choïn maøn hình xuaát hieän ñaàu
tieân khi baét ñaàu chaïy chöông trình.
Döôùi Window Attribute choïn Title,Max,Min
Click OK ñeå hoaøn taát vieäc ñònh daïng,baây giôø chöông trình saün saøng chaïy ôû cheá ñoä
Runtime.
Böôùc 7 : Kích hoaït Project
Ñeå kích hoaït Project, vaøo File choïn Active hoaëc click ,maøn hình Runtime seõ hieän
thò
Böôùc 8: Söû duïng Simulator
Neáu khoâng coù PLC keát noái vôùi Wincc ta coù theå söû duïng moâ phoûng ñeå chaïy chöông
trình Wincc,baèng caùch choïn Start / Simatic /Wincc / Wincc Simulator
Trong baûng Simulator,choïn Tag muoán moâ phoûng,ñeå laøm ñieàu naøy click Edit / New
Tag
Trong oâ Project Tag,choïn Tag caàn thöïc hieän vieäc moâ phoûng.
Choïn Tab Inc cho vieäc moâ phoûng
Choïn giaù trò nhoû nhaát vaø lôùn nhaát cho vieäc moâ phoûng.
Böôùc 9: Hieån thò Process Value
Môû Tag Logging : ÔÛ cöûa soå beân traùi ,click chuoät phaûi vaøo Tag Logging,choïn
Open
Ñònh daïng Timer cho Tag Logging : Ñeå taïo moät Timer môùi,click chuoät phaûi
vaøo Timer choïn New.
Trong cöûa soå Timer Properties,nhaäp teân cuûa Timer,ví duï laø Weekly

chaúng haïn
Choïn 1 day trong oâ Base

Choïn 7 trong oâ Factor

Choïn OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng.


Taïo Moät Archive
Ñeå taïo moät Archive ,trong cöûa soå Navigation,click chuoät phaûi vaøo Archive choïn
Archive Wizard
Choïn Next roài choïn teân cuûa Archive ,roài choïn loaïi Process Value Archive
Click Next roài choïn Select ñeå choïn Tag caàn thöïc hieän vieäc Archive,choïn Apply
ñeå chaáp nhaän,cuoái cuøng choïn Finish.
Ñeå thay ñoåi ñaëc tính cuûa Tag Archive ,trong cöûa soå Table ,click chuoät phaûi vaøo
cöûa soå Table,neáu khoâng coù Tag naøo ñöôïc choïn ,leänh seõ töï ñoäng choïn Tag ñaàu
tieân trong baûng Table.
Ñoåi teân cuûa Tag Archive thaønh 7 ,choïn Parameter Tab
Vôùi Phaïm vi cuûa chu kì,ñieàn Logging = 1s , Archiving = 1 * 1s
Böôùc 10 : Taïo moät Trend Window
Trend Window ñeå hieän thò daïng ñoà thò cuûa Process Tag , ñeå hieän thò daïng ñoà
thò cuûa Process Tag,ta phaûi taïo môùi moät maøn hình thieát keá.
Trong Object Palette choïn “ Control” Tab sau ñoù choïn “ Wincc Online Trend
Control” ñöa phaàn töû ñöôïc choïn ñoù vaøo maøn hình thieát keá vaø chænh kích
thöôùc cho phuø hôïp theo yeâu caàu.
Choïn Teân cho Trend Window mong muoán
Click Curves Tab,ñaët teân cho Curve töông öùng.
Click choïn Button Selection, beân traùi khung Archive/Tag Selection choïn
Tanklevel Archive,beân phaûi choïn Tag Tanklevel Archive.
Choïn OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng.
Double Click vaøo Control ñeå hieån thò Trend Window luùc chaïy chöông
trình.
Ñeå trôû veà maøn hình bình thöôøng ,Click chuoät traùi vaøo ñieåm beân ngoaøi
Trend Window.
Böôùc 11 : Taïo moät Table Window
Vôùi moät Table Window ta coù theå hieån thò moät baûng Process Tag döôùi daïng moät baûng .
In Object Palette choïn Control Tab roài choïn “Wincc Online Table
Control”
Ñöa Control vaøo cöûa soå baèng caùch Click choïn vaø hieäu chænh kích
thöôùc cho phuø hôïp.
Trong oâ ñònh daïng ,döôøi General Tab,choïn teân “TankLevel_Table”
nhö töïa cuûa Trend Window.
Choïn Column Tab,nhaäp “TankLevel” cho teân cuûaColumn
Click choïn button Selection,Beân traùi oâ Archive/Tag choïn
“TankLevel_Archive” ,beân phaûi choïn Tag :TankLevel_Arch”
Click Ok ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng.
Ñeå hieån thò Control naøy trong khi chaïy chöông trình Double click vaøo
Control trong khi chaïy
Ñeå trôû veà laïi maøn hình bình thöôøng Click beân ngoaøi Control.
Böôùc 12: Ñònh daïng ñaëc tính cho cheá ñoä RUNTIME
Beân traùi cöûa soå Window Explorer choïn “Computer”,Click chuoät phaûi choïn
Properties
Click Startup Tab,choïn Tag Logging Runtime.
Click Graphic Runtime Tab
Ñeå choïn start Picture,Click on Search,trong oâ “Start Picture”Choïn Picture cho
vieäc chaïy “TagLogging.pdl”
Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng.
Böôùc 13: Kích hoaït moät Project
Ñeå xem taát caû vieäc ñònh daïng trong quaù trình chaïy,Click Activate trong Window
Explorer.
Ñeå kích hoaït Simulator,choïn Start / Simatic / Wincc / Wincc Simulator.
Choïn Tag cho vieäc Simulator laø Intenal Tag “Tank Level”.
Trong oâ “Propeties” Panel choïn “Inc” cho loaïi Simulate.
Choïn 0 cho giaù trò baét ñaàu vaø choïn 10 cho giaù trò keát thuùc.
Trong cheá ñoï chaïy Tag seõ ñöôïc hieån thò theo giaù trò môùi,khi ñoù caùc giaù trò Tag seõ
ñöôïc moâ phoûng treân Trend Window,Table….
IV/ Ñònh daïng Message :
Phaàn naøy ñaëc tröng cho nhaân toá cô baûn cho vieäc ñònh daïng Alarm Logging
vaø moâ taû caùch thöùc taïo moät Message trong quaù trình chaïy.
Ñeå ñònh daïng Alarm Logging ta thöïc hieän caùc böôùc sau :
Môû Alarm Logging Edittor
Baét ñaàu vôùi System Wizard
Ñònh daïng Message Text
Duøng loaïi cho lôùp Message cuõng nhö vieäc ñònh daïng maøu saéc.
Ñònh daïng vieäc theo doõi giaù trò giôùi haïn
Theâm Message Window vaøo trong giao dieän thieát keá
Set thoâng soá cho vieäc baét ñaàu
Kích hoaït Project ( Chaïy Project ).
Böôùc 1 : Môû Alarm Logging Edittor
Cöûa soå beân traùi Window Explorer,click chuoät phaûi vaøo “Alarm Logging” choïn
Open
Böôùc 2: Khôûi ñoäng System Wizard
System Wizard laø caùch thöùc ñôn giaûn nhaát ñeå taïo moät Alarm System
Ñeå kích hoaït System Wizard choïn File / select Wizard Hoaëc coù theå Click choïn
Button.
Trong Wizard Dialog choïn Double Click System Wizard,roài choïn Next
Trong Message Blocks choïn “Date,Time,Number”, vaø “Msg Txt,Error
Location”,roài Click choïn Next.
Trong Message Classes choïn “ Class Error with Types Alarm,Failure,and
Warning,roài choïn Next
Trong Archive choïn Short-Term Archive for 250 Message
Click Next roài choïn Apply ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng Wizard.
Böôùc 3: Ñònh daïng Message Text
Böôùc keá tieáp ta seõ choïn Message trong baûng Table Window.
Thay ñoåi chieàu daøi Message Text duøng Text Block
Trong Navigation Window Click vaøo Icon taïi “Message Block”,roài Click choïn
User Block
Click chuoät phaûi vaøo “Message Text” choïn Properties,roài nhaäp giaù trò 30
Thay ñoåi chieàu daøi “Point of Error” trong User Text Block
Trong Navigation Window Click choïn Message Blocks / User Text Block
Trong Data Window Click chuoät phaûi vaøo “Point of Error” roài choïn Properties
roài nhaäp giaù trò 25
Ñònh daïng Message ñaàu tieân
Trong Line 1 double Click vaøo “Message Text” Tag
Click Next,roài choïn Tag “TankLevel” vaø Click OK
Trong Line 1 Click vaøo “MessageBit” Field
Ñieàn giaù trò “2”,giaù trò naøy chæ raèng Message trong Line 1 khi Bit thöù 3 töø phaûi
sang trong 16 Bit cuûa “Tank Level”
Trong Line 1 Double Click vaøo “Message Text”,roài choïn Next vaø choïn teân
Text laø “Field Level Exceeded”.
Trong Line 1 choïn double Click vaøo “Point of Error” roài choïn teân Text laø
“Tank”.
Ñònh daïng Message thöù 2:
Click chuoät phaûi vaøo soá 1 taïi coät ñaàu tieân cuûa Table Window roài choïn “Append
new line”
Trong Line 2 ,Double Click vaøo “Message Tag” Field.
Click Next,roài choïn Tag “TankLevel” vaø Click OK
Trong Line 2 Click vaøo “MessageBit” Field
Ñieàn giaù trò “3”,giaù trò naøy chæ raèng Message trong Line 1 khi Bit thöù 4 töø phaûi
sang trong 16 Bit cuûa “Tank Level”
Trong Line 2 Double Click vaøo “Message Text”,roài choïn Next vaø choïn teân
Text laø “Field Level Exceeded”.
Trong Line 2 choïn double Click vaøo “Point of Error” roài choïn teân Text laø
“Tank”.
Vieäc ñònh daïng cho Message tieáp theo cuõng hoaøn toaøn töông töï.
Böôùc 4:Ñònh daïng maøu cuûa Message
Maøu cuûa Message deã daøng ñöôïc thay ñoåi trong cheá ñoä Runtime baèng caùch ñònh daïng
maøu cuûa noù.
Trong Navigation Window ,Click choïn “Message Class”,roài Click choïn
“Error”.
Trong Data Window Click chuoät phaûi taïi “Alarm” roài choïn Properties
Trong oâ Next ta coù theå Set maøu cuõng nhö maøu neàn cuûa Message tuyø thuoäc vaøo
traïng thaùi cuûa Message.
Ñònh daïng nhöõng maøu naøy trong Message caàn thieát keá trong “Alarm”
message Class
Click vuøng Preview treân “Came In” ( Alarm kích hoaït)
Click vaøo button Text color vaø choïn maøu muoán choïn ( ví duï maøu traéng)
Click vaøo Button “Background color” vaø choïn maøu ñoû

Click vaøo vuøng Preview “Went Out” ( Alarm khoâng ñöôïc kích hoaït)
Click vaøo button Text color vaø choïn maøu muoán choïn ( ví duï maøu ñen)
Click vaøo Button “Background color” vaø choïn maøu vaøng .

Click vaøo vuøng Preview “Acknowledge” ( Alarm ñöôïc nhaän bieát )
Click vaøo button Text color vaø choïn maøu muoán choïn ( ví duï maøu traéng)
Click vaøo Button “Background color” vaø choïn maøu xanh .
Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng.
Böôùc 5:Theo doõi giaù trò giôùi haïn (Limit Value)
Böôùc 5.1: Ñònh daïng vieäc theo doõi giaù trò giôùi haïn
Vôùi vieäc theo doõi giaù trò giôùi haïn ñeå chaéc raèng giaù trò cuûa chuùng naèm trong giôùi haïn ñaõ
ñöôïc ñònh saün.
Trong Menu Alarm Logging Edittor ,Click choïn Tool / Add Ins…
Trong Dialog Add Ins ,kích hoaït phaàn töû caàn theo doõi giaù trò giôùi haïn
Phaàn töû vöøa ñöôïc choïn cho vieäc theo doõi giaù trò giôùi haïn seõ ñöôïc hieån thò
trong Navigation Window ôû döôùi Message Class
Click chuoät phaûi vaøo giaù trò giôùi haïn ôû treân roài choïn New
Trong OÂ Properties ,ta coù theå choïn Tag cho vieäc theo doõi giaù trò giôùi
haïn vaø choïn loaïi theo doõi,ñeå choïn Tag,Click vaøo Button beân phaûi.
Chuù yù : Neáu coù nhieàu Message cuøng kích hoaït cuøng moät luùc do cuøng thoaû ñieàu kieän kích
hoaït thì ta phaûi choïn thöù töï cho Message ñoù,baèng soá cuûa Message.
Trong oâ “Select a Tag” ta coù theå choïn moät Tag coù saün hoaëc phaûi taïo
moät Tag môùi
Taïo moät Tag môùi baèng caùch Click vaøo button
Trong oâ “Tag Properties” choïn teân Tag ( ví duï Analog Alarm) môùi roài
choïn loaïi Tag ( soá 16 Bit khoâng daáu…)
Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc choïn naøy
Beân traùi cöûa soå choïn Intenal Tag,beân phaûi choïn AnalogAlarm
Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy
Click Close ñeå ñoùng cöûa soå Properties
Böôùc 5.2 : Setting giaù trò giôùi haïn
Setting giaù trò giôùi haïn treân
Click chuoät phaûi vaøo “AnalogAlarm” Tag roài choïn New
Trong oâ Properties ,kích hoaït ñieåm “high Limit”
Nhaäp Number Message laø 4,kích hoaït “effective for both” ,Limit Value laø
90,roài Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy.
Setting giaù trò giôùi haïn döôùi
Töông töï vieäc setting giaù trò treân
Click chuoät phaûi vaøo “AnalogAlarm” Tag roài choïn New
Trong oâ Properties, choïn Lower Limit,setting giaù trò Low laø 10,Setting
Message number laø 5,choïn effective for both
Click OK ñeå löu vieäc ñònh daïng roài ñoùng “Alarm Logging” Edittor.
Böôùc 6: Taïo moät Message Picture
Ñònh daïng moät Message Window
Môû phaàn thieát keá giao dieän vaø taïo moät giao dieän môùi coù teân laø
“AlarmLogging.pdl”
Trong Object Palette choïn “Control” Tab vaø “Wincc Alarm Control” roài ñöa
Control vaøo maøn hình giao dieän vaø chænh kích thöôùc cho phuø hôïp
Trong oâ ñònh daïng ,choïn teân cho Window Message laø “Water Supply atlanta”
Choïn Display check box
Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy
Ñònh daïng I/O Field
Trong Object Palette choïn “ Standard / Smart Object / I/O Field
Ñöa phaàn töû vaøo maøn hình thieát keá ,choïn Tag cho vieäc keát noái vôùi I/O Field
baèng caùch Click vaøo bieåu töôïng beân phaûi Tag
Choïn Update laø 500ms,roài Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy.
Taïo moät Slider
Trong Object Palette choïn Standard / Window Object / Slider Object
Ñöa phaàn töû ñöôïc choïn vaøo trong maøn hình thieát keá vaø chænh kích thöôùc
cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu .
Choïn Tag lieân keát vôùi Slider Object ( Taïi nuùt beân phaûi Tag) ,vaø choïn
Update laø 500ms,Click OK ñeå chaáp nhhaän vieäc ñònh daïng naøy .
Löu Picture “AlarmLogging.pdl” baèng caùch choïn Save.
Böôùc 7: Setting ôû cheá ñoä Runtime
Ta seõ xeùt ñaëc tính cuûa Runtime ñeå AlarmLogging coù theå xuaát hieän trong cheá ñoä Runtime
ÔÛ maøn hình traùi choïn “ Computer”,ôû maøn hình phaûi choïn teân maùy tính hieän taïi
,Click chuoät phaûi vaøo teân maùy tính ñoù roài choïn Properties
Trong Tab “StartUp” ,Click choïn Alarmlogging Runtime vaø khi ñoù noù seõ maëc
ñònh kích hoaït Text Library Runtime
Trong Tab Graphic Runtime ,choïn “Search” vaø trong “Start Picture” choïn
“AlarmLogging.pdl”.
Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc choïn naøy.
Böôùc 8: Kích hoaït Project vöøa ñònh daïng
Ñeå xem Message Window,Click Active ñeå chuyeån sang cheá ñoä Runtime
ÔÛ cheá ñoä chaïy ta coù theå xem danh saùch nhöõng Message hieän taïi baèng caùch
Click vaøo “Message List” trong Message Window.
Ñeå chaáp nhaän Message Single Click choïn “Single Acknownledgement” button
treân toolbar
Moät nhoùm Message seõ ñöôïc chaáp nhaän neáu choïn “Group Acknowledge”
Ñeå hieån thò danh saùch 250 Message cuoái cuøng Click vaøo button “Short_Term
Archive”
V/ In Baûng baùo caùo Message :
Ñeå in baûng baùo caùo Message ta thöïc hieän caùc böôùc sau:
1 Kích hoaït baùo caùo Message thöôøng xuyeân trong Alarm Logging Edittor
2 Ñònh nghóa Layout cuûa Message
3 Set thoâng soá cho nhieäm vuï In
4 Set thoâng soá baét ñaàu
5 Kích hoaït Project : hieån thò vaø thöïc hieän nhieäm vuï In aán.
Böôùc 1: Kích hoaït moät Message Sequence Report
Trong cöûa soå beân traùi ,Click chuoät phaûi vaøo “Alarm Logging” roài choïn Open
Trong cöûa soå Navigation cuûa Alarm Logging Editor ,Click chuoät phaûi vaøo
Report roài choïn “Add/Remove”
Trong cöûa soå Assigning Report choïn Message Sequence Report
Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng roài ñoùng cöûa soå “Alarm Logging
Edittor”
Böôùc 2: Chænh söõa LayOut
Böôùc 2.1: Môû moät LayOut
Layout duøng trong nhieäm vuï In aán ñöôïc ñònh daïng trong Report Designer ,Report
Designer naøy seõ töï ñoäng môû khi môû Layout.
Trong cöûa soå beân traùi ,Click vaøo Report Designer ,roài choïn Layout,beân cöûa soå
beân phaûi Click chuoät phaûi “@alrtmef.rpl” roài choïn Open LayOut
Böôùc 2.2 : Thieát keá Report Designer
Môû Report Designer
Color Paalette: Ñeå thieát keá maøu cho Palette ta coù theå choïn Palette roài choïn maøu cho
phuø hôïp,coù taát caû 16 maøu cô baûn
Object palette: Coù raát nhieàu phaàn töû ñeå thieát keá cho Report Designer bao goàm ( ñöôøng
thaúng ,ñöôøng troøn ,Elip…)
Style Palette: Ta coù theå choïn loaïi cho Palette nhö Solid,Dash….
Alignment Palette: Ta coù theå choïn vò trí cho Palettte cho phuø hôïp
Zoom Palette: Choïn heä soá phoùng ñaïi (%) cho cheá ñoä chaïy .
Menu Bar : chöùa caùc Menu cho cheá ñoä Designer
Toolbar : chöùa caùc nuùt nhaán cho vieäc choïn vieäc thöïc hieän nhanh aùc leänh.
Font Palette: Cho pheùp ta thay ñoåi Font chöõ maøu vaø kích côõ chöõ cho phuø hôïp.
Böôùc 2.3: Chænh söûa LayOut
Trong LayOut cho baùo caùo Message Click chuoät phaûi treân baûng Table roài choïn
Properties
Click treân Tab Connect,roài choïn tieáp nuùt nhaán Connect
Chaéc chaén raèng ,döôùi “AlarmLogging Runtime” “Message Requence Report”
phaûi ñöôïc choïn ,roài Click OK
Beân phaûi maøn hình Window cuûa “Connect” Click vaøo “Selection” roài
Click vaøo nuùt nhaán “Edit”
Chaéc chaén raèng taát caû caùc Message Block ñöôïc choïn ñeå in trong “Message
Sequence Report” roài Click choïn OK.
Trong “Object Properties” Dialog choïn Tab “ Properties”
Click vaøo Symbol ñeå chænh söûa dialog
Ñeå chænh söûa ñaëc tính cuûa LayOut Click vaøo choã troáng beân ngoaøi vuøng
LayOut cuûa baûng.
Beân cöûa soå beân traùi choïn “Geometry” ,beân cua73 soå beân phaûi choïn Paper
Size.
Ta coù theå thay ñoåi kích thöôùc cuûa giaáy baèng caùch Double Click vaøo Paper Size
roài choïn kích thöôùc theo mong muoán .
Löu LayOut laïi baèng caùch Click vaøo bieåu töông Save.
Böôùc 3: Ñònh daïng nhieäm vuï In aán
Ñeå In baùo caùo trong suoát quaù trình Runtime ta phaûi ñònh daïng trong Window Explorer.
Trong cöûa soå beân traùi cuûa Window Explorer ,Click vaøo “Print Job” .Moät danh
saùch nhieäm vuï In ñöôïc chuaån bò seõ ñöôïc hieån thò beân phaûi.
Ñeå taïo ra nhieäm vuï In ta thöïc hieän caùc böôùc sau:
Beân traùi cöûa soå Window Explorer,Click chuoät phaûi vaøo “Print Job” choïn “New
Print Job”.Nhieäm vuï In seõ ñöôïc thieát keá vôùi teân laø “ Print Job 001” vaø ñaët noù
cuoái cuøng cuûa danh saùch in.
Beân phaûi maøn hình Window Explorer ,Click chuoät phaûi vaøo “Print Job 001”
choïn Properties
Ñieàn teân cuûa Print Job “ Message Sequence Report” vaø choïn LayOut laø
“@alrtmef.rpl”
Click choïn Start Time ( ôû oâ check Box).
Click choïn Tab cho “ Set Printer” ,choïn phaàn töû caàn in trong danh saùch.
Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy.
Böôùc 4: ñònh daïng thuoäc tính Runtime
Ta phaûi ñònh daïng thuoäc tính cuûa Runtime ñeå Report Designer coù theå xuaát hieän trong
cheá ñoä Runtime.
Click chuoät phaûi vaøo teân cuûa maùy tính roài choïn “Properties”
Choïn Tab StartUp roài Click choïn Report Runtime
Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy.
Böôùc 5: Kích hoaït Project
Ñeå kích hoaït Project ,Click vaøo Button “Activate”
Trong Window Taskbar ,Click vaøo Window Explorer ,Click chuoät phaûi vaøo
“Message Sequence Report” ,roài choïn “Preview Print Job”
Trong Preview,ta coù theå choïn “ZoomIn”,”Zoom Out” hoaëc “Two Page”.
Ñeå In aán ,click vaøo nuùt nhaán “Print”
VI/ In baùo caùo Tag Logging trong quaù trình chaïy:
Ñeå taïo moät baùo caùo Tag Logging trong quaù trình chaïy ta thöïc hieän caùc böôùc sau:
1 Taïo moät Layout môùi
2 Chænh söõa Laayout cuûa baùo caùo Tag Logging
3 Set thoâng soá In aán
4 Hieån thò Baùo caùo
Böôùc 1: Taïo moät Layout
Trong cöûa soå beân traùi cuûa maøn hình Window Explorer,Click chuoät phaûi vaøo
Layout roài choïn “New Layout”
Moät Layout môùi coù teân laø “NewRPL00.RPL” seõ ñöôïc taïo ra taïi cuoái danh saùch
ôû beân traùi cöûa soå Window Explorer.
Ñeå thay ñoåi teân ,Click chuoät phaûi vaøo teân Layout roài choïn Rename
Töông töï ta coù theå taïo teân cuûa layout keá tieáp laø TagLogging.RPL
Böôùc 2: Chænh söûa Layout
Beân phaûi cöûa soå Window Explorer,Double Click vaøo “TagLogging.RPL”
Report Designer seõ hieän ra vôùi moät trang troáng.
Tröôùc heát ta phaûi theâm moät soá phaàn töû môùi vaøo nhö: Ngaøy Thaùng,Page
Number,Layout name,Project name…..
Baét ñaàu chænh söõa caùc phaàn töû cuûa Layout baèng caùch Click vaøo nuùt treân
Toolbar
Ñeå hieän thò ngaøy thaùng Click vaøo Layout “System Object” / “Date/Time”
Click chuoät phaûi vaøo Date/Time Object roài choïn Properties
Trong Properties ôû beân traùi maøn hình choïn Font
Beân phaûi maøn hình Click vaøo “X Alignment” roài choïn “Left”,beân traùi maøn
hình Click vaøo “Y Alignment “ roài choïn “Centeredt”
Böôùc 2.2 : Chænh söûa Dynamic Portion
Ñeå chænh söûa Dynamic Portion Click vaøo nuùt treân Toolbar
Ñeå hieån thò moät Process Value trong moät baûng Click vaøo “Object Palette”
trong “ Dynamic Object” / “Dynamic Table”
Trong baûng Connect ,Click chuoät traùi vaøo “Tag Logging Runtime” roài choïn
Tag Table.
Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy.
Click chuoät phaûi nuùt nhaán ôû treân baûng ,choïn Properties
Click treân Tab Connect
Beân phaûi maøn hình Connect,choïn Tag Selection ,roài choïn nuùt nhaán Edit
Trong baûng Tag Logging Runtime Click vaøo nuùt nhaán “Add” trong “ Tag
Selection for Reporting”
Trong cöûa soå beân traùi “ArchiveSelection” Click Qckstart roài choïn
TankStand Archive,beân phaûi cöûa soå choïn “Tank Level Arch” Tag.
Choïn OK ñeå chaáp nhaän söï choïn löïa.
Click vaøo Tab “Properties” roài choïn Paper Size ñeå coù theå thay ñoåi kích côõ cuûa
giaáy in.
Böôùc 3: Ñònh daïng thoâng soá In
Click chuoät phaûi vaøo “Print Job”,choïn Properties ,ñaët teân “Report tag Logging
RT Table” cho oâ name ,choïn TagLogging.rpl trong Layout,roài Click choïn Start
Time.
Click Set Printer roài choïn Printer cho vieäc in aán
Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy.
Böôùc 4: Kích hoaït Project
Ñeå coù theå in aán baùo caùo trong quaù trình chaïy,ta phaûi kích hoaït nuùt Activate
Click choïn Wincc Explorer ,beân phaûi maøn hình Click chuoät phaûi vaøo “@Repot
Tag Logging RT Table” roài choïn Preview Print Job”
Trong phaàn Preview coù theå choïn daïng hieån thò “ Zoom In”,”Zoom Out” hoaëc
cheá ñoä “Two Page”
Ñeå In aán Click vaøo button “Printing”
VII/ Hoaït ñoäng theo Client/ Server :
Ñeå keát noái vôùi Client ta thöïc hieän caùc böôùc sau:
Thay ñoåi Project töø “a single –user” sang “ multi-user”
Bao goàm maùy tính Client trong Project
Set thoâng soá Client
Môû moät Project trong Client
Chaïy maøn hình khaùc nhau treân Server vaø Client
Kích hoaït Project.
Heä thoáng Client/Server : Moät Client/Server bao goàm nhieàu Client keát noái vôùi moät
Server,Client gôûi moät yeâu caàu tôùi Server.Client vaø Server coù moái quan heä vôùi nhau
thoâng qua vieäc trao ñoåi baèng leänh.
Phaàn cöùng ñoøi hoûi cho moät heä thoáng goàm Client vaø Server:
Heä thoáng chæ hoaït ñoäng trong moâi tröôøng Window 95 trôû leân,Client vaø Server phaûi ñöôïc
keát noái vôùi nhau thoâng qua maïng LAN thoâng qua TCP/IP.hôn theá nöõa Client phaûi ñöôïc
cung caáp quy6eøn ñeå truy caäp tôùi Server.
Böôùc 1: Taïo moät heä thoáng Multi-user
Beân traùi cöûa soå Window ,click chuoät phaûi vaøo “Qckstart” roài choïn “Properties”
Trong danh saùch choïn Multi-User System ñöôïc duøng cho layout.
Böôùc 2: Keát noái vôùi Client
Beân traùi cöûa soå Window ,Click chuoät phaûi vaøo “Computer” roài choïn “New
Computer”
Trong oâ Computer Name: ñaùnh teân cuûa Computer Client
Click OK ñeå chaáp nhaän söï ñònh daïng naøy
Baây giôø caû maùy tính Server vaø Client ñeàu hieän treân Wincc Explorer
Böôùc 3: Setting ñaëc tính Runtime cuûa Client
Thoâng soá baét ñaàu cuûa Client:
Beân traùi cöûa soå Window ,Click chuoät phaûi vaøo Client roài choïn Properties
Click vaøo Tab Startup
Click choïn “Alarm Logging”,”Tag Logging”,”Graphic Runtime” neáu muoán in
Report thì choïn theâm “Report Runtime”
Setting ñaëc tính Graphic Runtime cuûa Client
Click vaøo Graphic Runtime Tab,ñeå choïn löïa Start Picture ,Click vaøo
Browse,choïn Picture baét ñaàu ( ví duï choïn “Alarmlogging.pdl”)
ÔÛ döôùi Window Attribute,choïn Title,Maximum,Minimum
Click OK ñeå chaáp nhaän söï ñònh daïng naøy.
Böôùc 4: Môû moät Project treân Client
Môû Wincc treân maùy Client
Trong oâ Wincc Explorer ,choïn open Existing Project
Treân maùy Client,choïn File theo ñöôøng daãn “Network Neighborhood” tôùi
thaúng “Qckstart” ôû treân maùy Server.Trong ñöôøng daãn naøy tìm Qckstart.MCP
treân Server ñeå môû Project ñoù.
Click OK ñeå chaáp nhaän söï choïn löïa naøy.
Böôùc 5 : Baét ñaàu Picture khaùc nhau treân Client vaø Server.
Ñeå hieån thò “TagLogging.pdl” treân Server vaø “Alarmlogging.pdl” treân Client ta thöïc
hieän caùc böôùc sau:
Beân phaûi maøn hình Window,Click chuoät phaûi vaøo Server roài choïn Properties
Choïn Tab “Graphic Runtime” ,Click choïn “Search” ,trong “Start Picture” choïn
“TagLogging.pdl” .

Beân phaûi maøn hình Window,Click chuoät phaûi vaøo Client roài choïn Properties
Choïn Tab “Graphic Runtime” ,Click choïn “Search” ,trong “Start Picture” choïn
“AlarmLogging.pdl” .
Böôùc 6: Kích hoaït moät Project
Neáu ñaõ hoaøn taát vieäc chaïy moät Project treân Server ,noù seõ töï ñoäng kích hoaït Project treân
Client,ngöôïc laïi ta coù theå kích hoaït tröïc tieáp project treân Client cuõng nhö treân Server.
Treân Wincc Explorer,kích hoaït cheá ñoä chaïy baèng caùch Click vaøo nuùt nhaán
Activate.
Chuù yù: Kích hoaït moät Project treân Client hoaëc treân Server noù seõ kích hoaït taát caû heä
thoáng maø keát noái vôùi noù.Ngöôïc laïi neáu döøng öùng duïng treân Client,thì noù seõ hoûi: chæ
döøng ôû Client hay caû heä thoáng.
Ñeå kích hoaït Simulator,ta thöïc hieän Start / Simatic / Wincc / Wincc Simulator
Tag maø choïn cheá ñoä Simulator phaûi laø Tag noäi (Internal Tag)
Trong oâ “Properties” choïn loaïi Simulator laø “Inc”
Nhaäp giaù trò baét ñaàu laø 0 vaø giaù trò cuoái cuøng laø 100
Choïn check box “activate” ,Trong “Tag” Panel ,Tag seõ ñöôïc hieån thò vôùi giaù
trò ñaõ ñöôïc ñònh nghóa.
Phaàn 2 : Giao Tieáp
I / Giao tieáp vôùi S7_200 thoâng qua driver PC_ACCESS 1.0 :
Do S7_200 khoâng coù saün Driver trong WinCC, do vaäy ñeå coù theå lieân keát S7_200 vôùi
phaàn meàm Wincc ,ta phaûi caøi ñaët Diver cho noù,Driver ñoù laø phaàn meàm PC ACCESS 1.0
Caùc böôùc thöïc hieän giao tieáp :
Böôùc 1 : Taïo Tag caàn lieân keát trong PC ACCESS 1.0 :
Môû phaàn meàm PC ACCESS 1.0
Theâm PLC vaøo trong heä thoáng,tuøy töøng heä thoáng,soá traïm seõñöôïc thieát
keá trong phaàn PC ACCESS 1.0,moãi traïm ñöôïc phaân bieät vôùi nhau baèng
ñòa chæ cuûa PLC
Choïn teân PLC vaø ñòa chæ PLC töông öùng
Soá löôïng ñòa chæ PLC coù theå leân tôùi 126,do vaäy ta coù theå taïo ra toái ña 127
Traïm coù ñòa chæ töø 1 ñeán 126 thoâng qua maïng RS485
Töông töï ta coù theå taïo caùc traïm khaùc nhöng phaûi ñònh ñòa chæ môùi cho
caùc traïm töông öùng naøy cho phuø hôïp.
Taïo Tag cho töøng traïm töông öùng baèng caùch Click chuoät phaûi vaøo
Traïm caàn taïo Tag roài choïn NEW:
Folder : neáu muoán taïo moät nhoùm Tag trong moät Traïm
Item : Neáu muoán taïo ra moät Tag rieâng reõ
Choïn teân cho Tag vaø loaïi Tag cuõng nhö ñòa chæ töông öùng cuûa Tag caàn
thieát keá trong chöông trình.
Ta coù theå choïn loaïi Tag,ñòa chæ , giaù trò nhoû nhaát lôùn nhaát ,kieåu cho pheùp ,chæ ñoïc,chæ
vieát hoaëc vöøa ñoïc vöøa vieát cuõng nhö ghi chuù trong chöông trình.
Save laïi Caùc Tag vöøa taïo ,ñeå thöïc hieän vieäc laáy döõ lieäu cuûa tag naøy
trong phaàn meàm Wincc.
Böôùc 2 : Môû phaàn meàm Wincc ,taïo môùi moät chöông trình Wincc,choïn
File/New …
Choïn teân cho Project môùi cuõng nhö ñöôøng daãn cuûa Project töông öùng sau ñoù choïn
Create
ADD Theâm Driver môùi cho vieäc keát noái vôùi S7_200
Choïn loaïi Driver laø OPC cho vieäc lieân keát Wincc vôùi S7_200 thoâng qua
PC_ACCESS 1.0.
lick chuoät phaûi vaøo OPC Group roài choïn SYSTEM PARAMETER
Maøn hình OPC Itam Manager xuaát hieän.
Click chuoät vaøo LOCAL,neáu heä thoáng ñaõ caøi ñaët thaønh coâng PC ACCESS thì
chöông trình seõ töï ñoäng tìm kieám ra OPC SERVER
Choïn S7200.OPC SERVER roài choïn Browse Server
Roài choïn Next trong maøn hình Filter Criteria
Click vaøo + taïi S7200.OPCServer
Choïn töøng traïm cuõng nhö Item trong töøng traïm muoán Add vaøo chöông trình
Wincc
Roài choïn Add Item
Sau ñoù choïn New Connection töông öùng laø S7200.OPC Server.
Sau ñoù choïn OK cho vieäc chaáp nhaän söïc choïn löïa naøy .
Sau ñoù choïn S7200_OPC Server roài choïn Finish .Khi ñoù chöông trình seõ töï
ñoäng Add Tag vöøa choïn vaøo trong phaàn meàm
Sau khi hoaøn thaønh vieäc Add taát caû caùc tag thì thoaùt ra khoûi phaàn thieát keá.

Khi ñoù trong chöông trình Wincc seõ taïo ra nhöõng Tag maø ta ñaõ laáy trong phaàn meàm
PC ACCESS
Khi ñoù coi nhö vieäc lieân keát vôùi thieát bò S7200 chæ thoâng qua nhöõng Tag maø ta ñaõ taïo
,neáu muoán jtaïo theâm tag môùi ta phaûi thöïc hieän laïi hoaøn toaøn nhöõng böôùc ôû treân.
I / Giao tieáp vôùi S7_300,400 thoâng qua driver coù saün:

Vieäc giao tieáp vôùi S7_300 vaø 400 ñôn giaûn hôn nhieàu ,do ñaõ coù saün Driver ôû treân phaàn
meàm WinCC
Böôùc 1: Add Driver vaøo trong Wincc
Choïn Driver töông öùng cho vieäc keát noái vôùi S7300_400 la øSIMATIC S7 Protocol Suite.chn
Choïn loaïi SIMATIC S7 Protocol Suite.chn roài choïn Open.
Caùc giao thöùc coù theå toàn taïi trong SIMATIC S7 Suite bao goàm nhö heä thoáng treân.
Ñeå giao tieáp vôùi S7_300 400 thoâng qua coång MPI ta choïn MPI
Click chuoät phaûi vaøo MPI choïn New Driver Connection
Choïn Connection laø S7300
Choïn Properties ñeå coù theå thay ñoåi ñòa chæ cuûa töøng traïm töông öùng.
Sao ñoù choïn OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng caùc tag töông öùng naøy
Sau ñoù ta coù theå taïo Tag cuõng nhö nhoùm Tag trong MPI naøy töông öùng cho heä thoáng.
Caùc Tag coù theå taïo ñöôïc laø Nhoùm Tag,Tag rieâng leû hoaëc laø Tag coù caáu truùc.
Tuøy theo töøng öùng duïng cuï theå maø ta choïn thieát keá töøng loaïi Tag cho phuø hôïp.

Internal Tag thoâng thöôøng ñöôïc choïn thieát keá chung cho caû heä thoáng khoâng rieâng cho
töøng Connection naøo caû.
Ta coù theå choïn teân Tag, loaïi Tag töông öùng
Vôùi vieäc ñònh daïng nhö vaäy ta coù theå giao tieáp tröïc tieáp Wincc vaø caùc traïm
S7_300 vaø S7_400 thoâng qua coång MPI
Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua Industrial Ethernet :
Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua TCP/IP :
Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua OPC :
Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua PROFIBUS :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản