Giảng văn. THUỐC (Lỗ Tấn)

Chia sẻ: cuncon2211

Nắm được những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp của Lỗ Tấn. 2. Hiểu Thuốc là hồi chuông cảnh báo sự mê muội đớn hèn của người Trung Hoa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Cần có phương thuốc thức tỉnh người Trung Hoa đứng lên tự giải phóng. 3. Thấy cách viết cô đọng, súc tích, lời ít ý nhiều của nhà văn.

Nội dung Text: Giảng văn. THUỐC (Lỗ Tấn)

Ngày soạn: 06 /03 / 2006

Tiết PPCT: 79 - 80_Giảng văn. Bài

THUỐC

(Lỗ Tấn)

I- Mục đích, yêu cầu: Giúp học sinh:

1. Nắm được những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp của Lỗ Tấn.

2. Hiểu Thuốc là hồi chuông cảnh báo sự mê muội đớn hèn của người Trung
Hoa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Cần có phương thuốc thức tỉnh người Trung
Hoa đứng lên tự giải phóng.

3. Thấy cách viết cô đọng, súc tích, lời ít ý nhiều của nhà văn.

II- Chuẩn bị:

1. Giáo viên: - Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo.

- PP: Thuyết trình + Gợi mở bằng câu hỏi theo hướng qui
nạp.

2. Học sinh: Đọc -> tóm tắt TP và trả lời câu hỏi Sgk.

III- Tiến trình bài dạy:

1. Ổn định:
2. Bài cũ: - Những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn
M.Gorki?

- Tóm tắt nội dung truyện ngắn Một con người ra đời?

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài: Lỗ Tấn -> “linh hồn dân tộc” của người TQ.

Thuốc -> sáng tạo nghệ thuật của nhà văn.


Hoạt động của GV và HS TG Ghi bảng


GV nói nhanh về xã hội TQ cận hiện đại: T1 I- Tác giả – tác phẩm:

- Chiến tranh Nha phiến (1840) + sự xâm lấn 1. Vài nét về TQ cận hiện
5’
của Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật đã biến TQ từ đại:
nước PK tự chủ -> nửa phong kiến, nửa thuộc
- Nửa phong kiến, nửa thuộc
địa.
địa.
- Tuyệt đại bộ phận nhân dân TQ ngu muội,
- Nhân dân ngu muội, lạc
lạc hậu. Họ ngủ mê trong một cái nhà hộp
hậu.
bằng sắt, không có cửa sổ (Lỗ Tấn) nhưng lại
luôn hớn hở, tự đắc như chàng AQ. Trình độ - Các phong trào CM thất bại.
về mọi mặt của TQ và các nước phương Tây
=>XH TQ là con bệnh trầm
có sự chênh lệch lớn.
trọng
- Mọi cuộc vận động và phong trào CM đều
thất bại: Các cuộc KN nông nhân mà đỉnh cao
là Thái Bình thiên quốc -> các phong trào phải có thuốc chữa.
phản đế mà tiêu biểu là Nghĩa Hòa đoàn; từ
cuộc vận động “bách nhật duy tân” -> CM
Tân Hợi (1911) lật đổ triều Mãn Thanh đưa
lại cho TQ cái tên “Trung Hoa dân quốc”
nhưng thực chất chỉ “thay thang mà không
thay thuốc”.

GV ghi bảng -> chuyển ý (2).

H: Những nét chính về Lỗ Tấn giúp hiểu thêm
về truyện ngắn “Thuốc”?

- Trước khi chuyển sang hoạt động văn học,
Lỗ Tấn mấy lần đổi nghề? Động cơ?

- Vì sao Lỗ Tấn chuyển hẳn sang hoạt động
văn nghệ? (HS nêu sự kiện xem phim khi học
y ở Nhật)

10’
- Mục đích sáng tác văn chương? (biến đổi
tinh thần dân chúng đang trong tình trạng ngu
muội, hèn nhát).
2. Tác giả Lỗ Tấn:
- Chủ đề chính? (phê phán quốc dân tính).
- Người con ưu tú, nhiều tâm
GV bổ sung -> ghi bảng -> chuyển ý (3). huyết với dân tộc.

H: Từ những hiểu biết về Lỗ Tấn cho biết mục - Quan điểm nghệ thuật tiến
đích sáng tác truyện ngắn “Thuốc”?(Thuốc
đề cập đến vấn đề gì?) bộ: văn chương phục vụ CM.

GV hướng dẫn HS tóm tắt TP. - Văn phong dung dị, trầm
lắng mà sâu xa.
H: Bố cục mấy phần? (4 phần)
=> Nhà văn nhân đạo, dân
- Thử đặt tiêu đề cho 4 phần của tác phẩm?
chủ, cách mạng tiêu biểu cho
(mua Thuốc (pháp trường – đêm)-> uống
văn học hiện đại TQ (linh
Thuốc (bếp-sáng)-> bàn về Thuốc (sáng -
hồn của dân tộc).
quán trà)-> hậu quả của Thuốc (nghĩa địa -
tiết thanh minh)). 3. Truyện ngắn “Thuốc”:
15’
- Nhận xét về mối quan hệ giữa các phần? - Mục đích:

GV nhấn mạnh:Câu chuyện tuy diễn ra ở + Phanh phui bệnh tinh thần
nhiều thời điểm và trên những địa bàn khác của quốc dân.
nhau song các tính tiết vẫn liên hệ với nhau
+ Lưu ý mọi người tìm
hết sức chặt chẽ: xoay quanh tên truyện
phương thuốc chữa.
“Thuốc”.

- Bố cục (4 phần): Mua
HS tóm tắt tác phẩm.
Thuốc -> uống Thuốc -> bàn
về Thuốc -> hậu quả của
GV tóm tắt sơ lược -> chuyển ý (II.1)
Thuốc
H: Qua việc đọc Tp, cho biết suy nghĩ của em
về nhan đề truyện? - Tóm tắt -> cốt truyện đơn
giản.
GV bổ sung -> ghi bảng -> chuyển ý (II.2):
không gian, thời gian là một yếu tố nghệ thuật II- Phân tích:
trong truyện ngắn. 1. Nhan đề:

H: Em có nhận xét gì về thời gian, không gian 10’ - Thuốc chữa bệnh lao.
của truyện?
- Thuốc độc -> mọi người
- Thời gian có tiến triển: thu -> xuân. Thu là phải tỉnh ngộ.
buổi chiều của năm. Mùa thu lá vàng rơi để
- Phương thuốc -> quần
cây tích nhựa qua đông, đón xuân nảy lộc
chúng giác ngộ CM và CM
đâm chồi.
gắn bó với quần chúng (tư
tưởng chủ đề).
- Không gian dung di: quán trà nghèo nàn,
pháp trường vắng vẻ, bãi tha ma mộ dày khít
2. Thời gian, không gian:
với một con đường mòn mờ ảo.

- Thời gian:
GV bổ sung -> ghi bảng -> chuyển ý (II.3)
T2
+ 3 cảnh đầu: mùa thu.
GV treo sơ đồ -> hướng dẫn học sinh tìm hiểu
7’
hệ thống nhân vật các chi tiết nghệ thuật tiêu + Cảnh cuối: mùa xuân.
biểu trong truyện.
-> có sự tiến triển [dụng ý
H: Hệ thống nhân vật trong truyện gồm nghệ thuật} -> hy vọng.
những mảng nào?(đám đông quần chúng mê
- Không gian: quán trà +
muội + người cách mạng cô đơn).
pháp trường + bãi tha ma.
- Gắn bó với nhau bởi hình ảnh nào? (bánh
-> bức tranh điển hình của
bao tẩm máu người chết chém)
Trung Hoa u ám nặng nề.
- Theo em đâu là nhân vật trung tâm?( nhân
3.Vợ chồng Hoa Thuyên và
vật trung tâm là nhân vật có liên quan đến
mọi tình tiết của tác phẩm, có vai trò quan
trong trong thể hiện chủ đề). đám đông:

H: Vợ chồng Hoa Thuyên? Đám đông có suy - Vợ chồng Hoa Thuyên: Coi
nghĩ và hành động gì? Em có nhận xét gì từ máu Hạ Du -> thuốc chữa
những suy nghĩ và hành động đó? bệnh.

(Việc lấy máu hạ Du làm thuốc chữa bệnh có - Đám đông coi Hạ Du là
ý nghĩa gì?) điên, là làm giặc.

H: Hạ Du là nhân vật trung tâm. Nghệ thuật => Sự u mê, lạc hậu, thái độ
miêu tả nhân vật có gì độc đáo? (có được hờ hững với CM.
miêu tả trực tiếp không?)
4. Hạ Du – người chiến sĩ
H: Em có nhận xét gì về Hạ Du? (Qua đối CM:
thoại và suy nghĩ của những người trong quán
(Miêu tả gián tiếp)
trà, em hiểu gì về Hạ Du?)

- Giác ngộ sớm.
H: Cái chết của Hạ Du và bé Thuyên có ý
nghĩa gì? - Có lí tưởng CM rõ ràng >
bi kịch.
HS đọc đoạn từ Thấy thế -> hết.

* Cái chết của Hạ Du + bé
H: Hành động của mẹ bé Thuyên có ý nghĩa
Thuyên:
gì?

- Vạch trần sự u mê của quần
H: Em có suy nghĩ gì về hình ảnh vòng hoa?
chúng.
Câu hỏi của mẹHạ Du gợi cho em suy nghĩ
gì? - Trả giá cho sự giác ngộ, sự
gieo mầm cho tương lai.
GV bổ sung -> ghi bảng -> chuyển ý (III). 5. Hai người mẹ, vòng hoa:

- Đau khổ -> có sự cảm
thông.

- Vòng hoa -> niềm lạc quan,
lời hứa tiếp bước.

- Câu hỏi -> sự day dứt, hứa
hẹn câu trả lời.

III- Tổng kết:

Chủ đề:

Đặc sắc nghệ thuật:


4. Củng cố: Chủ đề tư tưởng?

Hướng dẫn: * Nắm chắc những nét chính về tác giả, nội dung Tp.

* Chuẩn bị bài Bình luận xã hội.

- Đọc và trả lời câu hỏi SGK.

- Lập dàn bài cho các đề bài theo yêu cầu bài tập 3/161.

- Đọc kĩ bài tập 1/157.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản