Giáo án 4 tuổi - Phân biệt hình Tròn, Vuông, Chữ Nhật và Tam Giác

Chia sẻ: ferari

- Cô có 2 hình tròn, 1 hình vuông, 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác - Cháu có tập " Bé vui học Toán" - Mỗi cháu có nhiều hình tròn, 1 hình vuông, 1 hình chữ nhật, 1 hình tam giác III. Tiến hành Hoạt động của cô 1. Cô và Thỏ cùng đọc bài thơ: " Cốc Cốc Cốc Ai gọi đó Tôi là Thỏ Nếu là Thỏ Cho xem tai" 1 a/ Cô đẩy chiếc xe có chú Thỏ kéo ra trong thùng xe có nhiều hình khác nhau. - Các con ơi thỏ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án 4 tuổi - Phân biệt hình Tròn, Vuông, Chữ Nhật và Tam Giác

Giáo án Toán Phương án 1

Đề tài: Phân biệt hình Tròn, Vuông, Chữ Nhật và Tam Giác

I. Mục đích - yêu cầu

II. Chuẩn bị

- Cô có 2 hình tròn, 1 hình vuông, 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác

- Cháu có tập " Bé vui học Toán"

- Mỗi cháu có nhiều hình tròn, 1 hình vuông, 1 hình chữ nhật, 1 hình tam giác

III. Tiến hành

Hoạt động của cô Hoạt động của cháu

1. Cô và Thỏ cùng đọc bài thơ:

" Cốc Cốc Cốc - Trẻ cùng đọc thơ với cô

Ai gọi đó

Tôi là Thỏ

Nếu là Thỏ

Cho xem tai"

1 a/ Cô đẩy chiếc xe có chú Thỏ kéo ra

trong thùng xe có nhiều hình khác nhau. - Trẻ làm và trả lời

- Các con ơi thỏ kéo nặng quá, Thỏ nhờ

các con lăn xem có hình nào lăn được

không ? Cô mời một bạn lên chọn cho cô

một hình vuông trong xe của Thỏ . - Trẻ kể

- Bạn nào lăn giúp thỏ hình vuông? Cô
mời 1 trẻ lên hướng dẫn kỹ năng cho cháu.

- Con dựng hình vuông đứng lên bàn, bàn

tay phải đặt lên trên hình vuông khẽ lăn

sang phải, lăn sang trái. Hình vuông có lăn

được không? Tương tự đưa cháu lăn hình

tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.

- Các con ơi! Giúp Thỏ để những hình lăn

được sang bên phải, những hình không lăn

được sang bên trái

- Bạn nào kể cho cô biết những hình lăn

được( gợi ý trẻ kể hình tròn to nhỏ, xanh

đỏ, tất cả những hình tròn đều lăn được...)

- Bạn nào kể cho Thỏ những hình nào

không lăn được?( Gợi ý trẻ kể hình vuông

hình chữ nhậ, hình tam giác..và các bắp

cải , khăn tay, các cờ các đèn bàn, mũi tên

chỉ từ hình tới vật có dạng gần giống với

hình đó. Cô mời vài bạn lên đánh tiếp

những mũi tên vào những chỗ cô chưa

đánh.

b/ Các con lấy hộp đồ dùng ra. Trong hình

có nhiều hình các con ngữa mặt lên nhắm

mắt lại , tay phải con đựng hình trên mặt

bàn lăn từng hình một, hình nào lăn được

con để sang trái nhé!
- Các con mở tập: "Bé vui học toán" Cô

hướng dẫn các cháu làm bài tập trong bài 6

3. Chơi :" Cáo và Thỏ"

- Các con là Thỏ. Cáo ra Thỏ phải nghe lời

Thỏ mẹ là cô nhé! Thỏ mẹ nói về nhà

mình hình tròn, các con phải về nhà hình

tròn . Thỏ mẹ nói về nhà hình vuông các

con về nhà hình vuông( hình tam giác,

hình chữ nhật ) các con nghe và đúng kẻo

cáo ăn thịt nhé. Trên nền nhà vẽ các nhà

hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật .

- Cô và các cháu vừa chơi vừa đọc thơ:

" Trên bãi cỏ

Thỏ nhớ nhé( Cô đọc to)

Nhà hình vuông (tam giác, chữ nhật, hình

tròn)

Chạy cho mau

Kẻo bị bắt"

IV. Nhận xét và tuyên dương
Giáo án Toán Phương án 2

Đề tài: Phân biệt hình Tròn, Vuông, Chử Nhật và Tam Giác

Chưa hỏi đặc điểm của hình

Bé nào cứng thực hiện

I. Mục đích - yêu cầu

- Ôn kỹ năng nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác hình chữ nhật

- Ôn kỹ năng sờ và lăn hình

- Trẻ sử dụng các từ: Có góc, không có góc và gọi đúng tên các hình lăn được và

không lăn được

II. Chuẩn bị

- Một phong bì lớn đựng hình tròn, hình vuông hình tam giác, hình chữ nhật

- Một hình đựng vài hình tròn, hình vuông hình tam giác, hình chữ nhật

- Một vài tấm bìa vẽ những đồ vật có dạng hình hình tròn, hình vuông hình tam giác,

hình chữ nhật

- Mỗi cháu có một hình ( tròn, vuông, tam giác, chữ nhật )

- Lớp ngồi

III. Tiến hành

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Các con ơi cô nhận được cái gì nè?

- À một bức thư của bạn búp bê để xem

bạn nói gì với chúng ta nhé ! Bạn búp bê
để lẫn lộn các hình với nhau và không biết

đâu là hình tròn và đâu là hình vuông, hình - Sờ không bị vướng vì hình tròn không có

tam giác, hình chữ nhật. Bạn búp bê nhờ góc

lớp mình chỉ giúp - Dạ được

2 a/ Ai lên cho tay vào phong bì và chọn - Đặt hình tròn lên bàn, bàn tay phải đặt

giúp cho bạn búp bê hình tròn nào ? lên trên, khẽ lăn sang phải sang trái

- Cô mời một bạn - Dạ không

- Sao con biết đó là hình tròn - Đặt hình tam giác lên bàn, tay phải đặt

- Hình tròn có lăn được không? lên trên, khẽ lăn sang phải sang trái

- Con lăn hình tròn như thế nào? - Vì có góc

- Ai lên sờ và chọn cho bạn búp bê - Dạ không

hình tam giác? Hình tam giác có lăn được - Đặt hình vuông lên bàn, tay phải đặt lên

không ? Con lăn hình tam giác như thế nào trên, khẽ lăn sang phải sang trái

? - Vì có góc

- Tại sao hình tam giác không lăn được? - Hình chữ nhật

- Bạn nào sờ và chọn tiếp cho búp bê hình - Dạ không

vuông nào? Hình vuông có lăn được - Vì có góc

không ?

- Con lăn hình vuông như thế nào?

- Tại sao hình vuông không lăn được?

- Bạn nào sờ và cho biết hình còn lại trong

phong bì là hình gì?

- Hình chữ nhật có lăn được không?

- Vì sao không lăn được?

- Búp bê cảm ơn các bạn nhiều và búp bê
còn mang theo một hộp đựng hình nữa.

Búp bê nhờ các bạn giúp hình nào lăn

được gắn vào bên trái bảng, hình nào

không lăn được gắn vào bên phải bảng.

b/ Bạn búp bê còn có một yêu cầu nữa nè!

Bạn muốn chọn những đồ vật có dạng hình

lăn được. Ai giúp bạn búp bê nè ! Cô mời

vài cháu lên.

( Cô gắn lên bảng một số tấm bìa vẽ sẵn

những đồ vật có dạng hình tròn, hình

vuông, hình chữ nhật, hình tam giác)

- Giờ mình chơi trò " Tìm cái gì biến mất "

nhé. Các con lên bảng nhìn lên bảng kỹ

xem có những hình gì nhé. Co gắn một

bảng hình tròn và một bảng hình vuông,

một bảng hình chữ nhật, hình tam giác

-Bây giờ các con nhắm mắt lại cô cất đi

một hình nhé.

Rồi mở mắt ra xem nào ?

- Trên bảng thiếu những hình nào ?

- Cô mời một cháu trả lời

- Sau đó cô thay những hình bằng các lá

bài vẽ cárc đồ vật có dạng hình tròn, hình

vuông hình chữ nhật, hình tam giác.

- Chơi 2-3 lần
3. Lớp mình đi chơi với cô nhé

- Cô phát mỗi cháu một hình;hình tròn,

hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác

). Khi nào cô đưa là bài đồ vật có hình nào

thì cháu nào có hình đó đưa lên cho cháu

và cả lớp xem nhé.

- Nào " đi chơi, đi chơi"

- Cho các cháu đổi hình

- Chơi 2-3 lần

IV. Nhận xét và tuyên dương
Giáo án Toán Phương án 3

Đề tài: Phân biệt hình Tròn, Vuông, Chử Nhật và Tam Giác

I. Mục đính yêu cầu

- Trẻ phân biệt hình tròn với hình vuông

II. Chuẩn bị

- Cô có những chuồng Thỏ có cửa hình vuông, cửa hình tam giác, cửa hình tròn, cửa

hình chữ nhật. Hình vẽ rời các vật có dạng hình vuông, hình tròn hình tam giác, hình

chữ nhật( cà chua, bắp cải, cà rốt, đậu hủ, bánh qui, bánh chưng..)

- Mỗi cháu có hai hình tròn, một hình vuông, một hình tam giác, một hình chữ nhật,

III. Tiến hành

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Chơi trò chơi " Con Thỏ"

- Con Thỏ ăn cỏ( làm động tác ăn cỏ)

- Uống nước( làm động tác uống nước)

- Chui vô hang

- Con Thỏ ngủ( làm động tác ngủ)

2. a/ Cô để ra trước lớp những cái chuồng

Thỏ :

- Ò ó o! Các chú thỏ dậy rồi. Các con cho

các chú thỏ ăn nhe! - Cà chua có dạng hình tròn

- Những đồ ăn có dạng hình tròn thì con - Cà rốt có hình tam giác

cho vào chuồng có cửa sổ hình tròn, những

đồ ăn có dạng hình tam giác con để vào
chuồng có cửa hình tam giác, những đồ ăn

có dạng hình vuông con để vào chuồng có - Bánh chưng có dạng hình vuông

cửa hình vuông và những đồ ăn có dạng

hình chữ nhật các con để vào chuồng có

cửa hình chữ nhật
- Đậu hũ có dạng hình chữ nhật
- Cô mời một cháu lên cho thỏ ở chuồng

có cửa hình tròn ăn

- Tương tự cô hỏi về bắp cải dưa hấu... - Dạ được

- Cô khái quát lại :

- Ở chuồng có cửa hình tròn bạn để đồ ăn

là cà chua , bắp cải.. đều có dạng hình tròn
- Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác
- Cô mời một bạn lên cho Thỏ ăn chuồng

có cửa hình tam giác - Hình tam giác

- Tại sao con đặt cà rốt vào chuồng có cửa - Hình chữ nhật

hình tam giác ? - Hình chữ nhật
- Tương tự cô hỏi về nấm củ dền

- Cô khái quát lại :

- Cà rốt nấm, củ dền, bạn để vào chuồng

có cửa hình tam giác vì những đồ ăn này

đều có hình tam giác.

- Cô mời một bạn lên cho thỏ ăn ở chuồng

có cửa hình vuông

- Tại sao con đặt bánh chưng vào chuồng

có cửa hình vuông?

- Tương tự cô hỏi về bánh qui
- Cô khái quát lại:

- Bánh quy, bánh chưng đều có dạng hình

vuông bạn để vào chuồng có cửa hình

vuông

- Cô mời một bạn lên cho thỏ ăn ở chuồng

có cửa hình chữ nhật

- Tại sao con đặt miếng đậu hủ vào chuồng

có cửa hình chữ nhật

- Cô khái quát lại:

- Đậu hũ, bánh ngọt đều có dạng hình chữ

nhật nên bạn để vào chuồng có hình chữ

nhật

b/ Các con có nhiều hình, các con hãy

chọn cho cô hình tròn. Các con lăn xem

hình tròn có lăn được không ?

- Cô khái quát lại :

- Tất cả hình tam giác đều không lăn được.

Tương tự cô cho các cháu lăn hình vuông

hình chữ nhật.

- Các con xếp những hình lăn được sang

bên trái, những hình không lăn được sang

bên phải.

- Các con kể cho cô nghe những hình nào

không lăn được

- Các con có nhiều hình. Các con có muốn
xếp chuồng thỏ không? Cô đưa hình mẫu

chuồng thỏ cho các cháu xem

- Chuồng thỏ của cô có mái hình gì ?

- Thân chuồng hình gì ?

- Cửa chuồng hình gì?

- Cô cất mẫu để trẻ chọn hình xếp chuồng

thỏ?

3. Các con lấy tập "Bé vui học toán "

Cô hướng dẫn trẻ làm bài tập trong bài 6

IV. Nhận xét - tuyên dương
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản