Gíao án 5 - CÓ CHÍ THÌ NÊN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
108
lượt xem
4
download

Gíao án 5 - CÓ CHÍ THÌ NÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trong cuộc sống, con người phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Nhưng nếu có ý chí, có quyết tâm và biết tìm kiếm sự hỗ trợ của những người tin cậy, thì sẽ có thể vượt qua được khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. - Xác định được những thuận lợi, khó khăn của mình; biết đề ra kế hoạch vượt khó khăn của bản thân. - Cảm phục những tấm gương có ý chí vượt lên khó khăn để trở thành những người có ích cho gia đình, cho xã hội. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 5 - CÓ CHÍ THÌ NÊN

  1. Bài 3: CÓ CHÍ THÌ NÊN Ti t: 01 & 02 I. M C TIÊU H c xong bài này HS bi t: - Trong cu c s ng, con ngư i ph i i m t v i nh ng khó khăn, th thách. Nhưng n u có ý chí, có quy t tâm và bi t tìm ki m s h tr c a nh ng ngư i tin c y, thì s có th vư t qua ư c khó khăn vươn lên trong cu c s ng. - Xác nh ư c nh ng thu n l i, khó khăn c a mình; bi t ra k ho ch vư t khó khăn c a b n thân. - C m ph c nh ng t m gương có ý chí vư t lên khó khăn tr thành nh ng ngư i có ích cho gia ình, cho xã h i. II. DÙNG D Y H C - 1 vài m u chuy n v nh ng t m gương vư t khó. - Th màu dùng cho ho t ng 3, ti t 1.
  2. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U Ti t 1 HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ: - GV g i 2 HS lên b ng tr l i câu h i. - 2 HS lên b ng tr l i. - GV nh n xét, cho i m HS. 2. D y bài m i: Ho t ng 1: HS tìm hi u thông tin v t m gương vư t khó Tr n B o ng. M c tiêu: Giúp HS bi t ư c hoàn c nh và nh ng bi u hi n vư t khó c a Tr n B o ng. Cách ti n hành: - GV cho HS c l p t c thông tin v - HS c th m. Tr n B o ng trong SGK. - HS c l p th o lu n. - GV yêu c u HS th o lu n theo các câu h i - 2 HS tr l i 1,2,3 SGK
  3. - GV yêu c u HS trình bày trư c l p - GV k t lu n: T t m gương c a Tr n B o ng ta th y dù g p hoàn c nh r t khó khăn, nhưng n u có quy t tâm và bi t cách s p x p th i gian h p lí thì v n có th v a h c t t, v a giúp ư c gia ình. Ho t ng 2: x lý tình hu ng. M c tiêu: giúp HS ch n ư c cách gi i quy t tích c c nh t, th hi n ý chí vư t lên khó khăn trong các tình hu ng. - HS làm vi c theo nhóm, Cách ti n hành: cùng th o lu n. - GV t ch c cho HS th o lu n theo các nhóm nh theo các tình hu ng sau: + Tình hu ng 1: ang h c l p 5, 1 tai n n b t ng ã cư p i c a Khôi ôi chân khi n em không th il i ư c. Trong trư ng h p ó, Khôi s như th nào? - i di n các nhóm tr l i, c l p nh n xét, b sung + Tình hu ng 1: Nhà Thiên r t nghèo. V a qua l i b lũ l t cu n trôi h t nhà c a, c. Theo em trong hoàn c nh ó, Thiên có th làm gì có th ti p t c i h c? - GV yêu c u HS trình bày ý ki n trư c
  4. l p. - GV k t lu n: trong nh ng tình hu ng như trên, ngư i ta có th chán n n, b h c,…. Bi t vư t khó khăn s ng và ti p t c h c t p m i là ngư i có chí. Ho t ng 3: làm vi c theo c p. M c tiêu: giúp HS phân bi t ư c nh ng bi u hi n c a ý chí vư t khó và nh ng ý ki n phù - HS l ng nghe h p v i n i dung bài h c. - 2 HS ng i g n trao i. Cách ti n hành: - HS giơ th (theo qui - GV nêu yêu c u bài t p 1-2, SGK. ư c). - GV t ch c cho HS trao i t ng trư ng h p theo c p. - GV nêu t ng trư ng h p, yêu c u HS giơ th ánh giá (th :có ý chí;th xanh:không có ý chí). - GV nh n xét và k t lu n: các em ã phân bi t âu là bi u hi n c a ngư i có ý chí. Nh ng bi u hi n ó ư c th hi n trong c vi c l n và vi c nh , trong c h c t p và trong i s ng. 2. C ng c –d n dò:
  5. - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và - HS tr l i sưu t m vài m u chuy n nói v gương HS “có chí thì nên” ho c trên sách báo l p, trư ng, a phương.
  6. Ti t 2 HO T NG D Y HO T NG H C Ho t ng 1: Làm bài t p 3, SGK. M c tiêu: m i nhóm nêu ư c 1 t m - C l p hát. gương tiêu bi u k cho l p cùng nghe. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm - HS làm vi c theo nhóm nh , cùng th o lu n v các t m gương ã sưu t m nh , cùng th o lu n ư c - i di n các nhóm trình - GV yêu c u các nhóm trình bày k t qu bày, nhóm khác trao i, b sung. trư c l p. - GV nh n xét. Ho t ng 2:T liên h b n thân(bài t p 4, SGK). M c tiêu: giúp HS bi t liên h b n thân, nêu ư c nh ng khó khăn trong cu c s ng, trong h c t p và ra ư c cách vư t qua khó khăn. - HS làm vi c theo nhóm, cùng trao i khó khăn c a
  7. Cách ti n hành: mình. - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm - 1-2 HS trình bày, l p và t phân tích nh ng khó khăn c a b n thân theo th o lu n và tìm cách giúp m u. b n. - GV yêu c u HS trình bày trư c l p. - GV k t lu n: Trong cu c s ng m i ngư i u có nh ng khó khăn riêng và u c n ph i có ý chí vư t lên; s c m thông, ng viên, giúp c a b n bè, t p th là h t s c c n thi t giúp chúng ta vư t qua khó khăn, vươn lên trong cu c s ng. 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và - HS tr l i chu n b bài m i. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản