Gíao án 5 - EM YÊU QUÊ HƯƠNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
120
lượt xem
18
download

Gíao án 5 - EM YÊU QUÊ HƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này HS biết: - Mọi người cần phải yêu quê hương. - Hợp tác với những người xung quanh trong học tập, lao động, sinh hoạt hàng ngày. - Đồng tình với những người biết hợp tác với những người xung quanh và không đồng tình với những người không biết hợp tác với những người xung quanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 5 - EM YÊU QUÊ HƯƠNG

  1. Bài 9: EM YÊU QUÊ HƯƠNG Ti t: 01 & 02 I. M C TIÊU H c xong bài này HS bi t: - M i ngư i c n ph i yêu quê hương. - H p tác v i nh ng ngư i xung quanh trong h c t p, lao ng, sinh ho t hàng ngày. - ng tình v i nh ng ngư i bi t h p tác v i nh ng ngư i xung quanh và không ng tình v i nh ng ngư i không bi t h p tác v i nh ng ngư i xung quanh. II. DÙNG D Y H C - Phi u h c t p cá nhân cho ho t ng 3 ti t 2. - Th màu dùng cho ho t ng 3, ti t 1. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U Ti t 1 HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ: - GV g i 2 HS lên b ng tr l i câu h i. - 2 HS lên b ng tr l i. - GV nh n xét, cho i m HS.
  2. 2. D y bài m i: Ho t ng 1: tìm hi u tranh tình hu ng(trang 25, SGK) M c tiêu: Giúp HS bi t ư c 1 s bi u hi n c th c a vi c h p tác v i nh ng ngư i xung quanh. Cách ti n hành: - GV chia HS thành các nhóm và yêu c u các - Các nhóm HS c l p làm nhóm quan sát 2 tranh trang 25, cùng th o lu n các vi c, quan sát tranh và th o lu n. câu h i nêu dư i tranh. - i di n các nhóm lên - GV yêu c u các nhóm HS lên trình bày. trình bày, các nhóm khác nh n xét, b sung. - GV k t lu n: Các b n t 2 ã bi t cùng nhau làm vi c chung: ngư i thì gi cây, ngư i l p t… cây tr ng ư c ngay ng n, th ng hàng c n ph i bi t ph i h p v i nhau. ó là 1 bi u hi n c a vi c h p tác v i nh ng ngư i xung quanh. Ho t ng 2: làm bài t p 1, SGK M c tiêu: giúp HS nh n bi t ư c 1 s vi c làm th hi n s h p tác. - Các nhóm th o lu n . Cách ti n hành: - i di n các nhóm lên - GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, cùng trình bày, các nhóm khác nh n xét, th o lu n làm bài t p 1, SGK. b sung.
  3. - GV yêu c u các nhóm lên trình bày ý ki n. - GV k t lu n: h p tác t t v i nh ng ngư i xung quanh, các em c n ph i bi t phân công nhi m v cho nhau; bàn b c công vi c v i nhau; h tr ph i h p v i nhau trong công vi c chung. Ho t ng 3: Bày t thái (bài t p 2, SGK) M c tiêu: giúp HS bi t phân bi t nh ng ý ki n úng ho c sai liên quan n vi c h p tác v i nh ng ngư i xung quanh. - HS l ng nghe. Cách ti n hành: - HS dùng th màu bày t - GV nêu yêu c u c a bài t p 2: em có tán thành thái tán thành hay không tán v i nh ng ý ki n dư i ây không? Vì sao? thành. - GV l n lư t nêu t ng ý ki n: a. N u không bi t h p tác thì công vi c chung s luôn g p khó khăn. - 4 HS gi i thích, HS khác b. Ch h p tác v i ngư i khác khi mình c n h b sung. giúp . c. Ch nh ng ngư i kém c i m i c n ph i h p tác. d. H p tác trong công vi c giúp em h c h i ư c nhi u i u hay t ngư i khác. - GV m i 1 s HS gi i thích lý do.
  4. - GV k t lu n: + Tán thành v i các ý ki n a, d. + Không tán thành v i các ý ki n b, c. 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c ph n ghi nh và - HS tr l i chu n b th c hành theo n i dung trong SGK, trang 27. Rút kinh nghi m : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
  5. Ti t 2 HO T NG D Y HO T NG H C Ho t ng 1: Làm bài t p 3, SGK. M c tiêu: Giúp HS nh n xét 1 s hành vi, vi c - C l p hát. làm có liên quan n vi c h p tác v i nh ng ngư i xung quanh. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS làm vi c theo c p và cùng - HS làm vi c theo c p ng i th o lu n làm bài t p 3. c nh nhau, cùng th o lu n. - GV nêu yêu c u c a bài t p: theo em, vi c làm - 2 HS trình bày, các b n nào dư i ây úng? khác b sung ý ki n. - GV yêu c u vài HS trình bày trư c l p. - GV k t lu n: Vi c làm c a các b n Tâm, Nga, Hoan trong tình hu ng a là úng; vi c làm c a b n Long trong tình hu ng b chưa úng. Ho t ng 2: X lí tình hu ng (bài t p 4, SGK). M c tiêu: giúp HS bi t bi t x lí tình hu ng liên quan n vi c h p tác v i nh ng ngư i xung quanh. - HS làm vi c theo nhóm, Cách ti n hành: cùng th o lu n.
  6. - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm và - i di n các nhóm tr l i, giao nhi m v cho các nhóm th o lu n làm bài t p c l p nh n xét, b sung. 4. - GV yêu c u các nhóm trình bày trư c l p. - GV k t lu n: Trong khi th c hi n công vi c chung, c n phân công nhi m v cho t ng ngư i, ph i h p, giúp l n nhau. B n Hà có th bàn b c v i b m v vi c mang nh ng dùng cá nhân nào, tham gia chu n b hành trang cho chuy n i. Ho t ng 3: Làm bài t p 5, SGK. M c tiêu: giúp HS bi t xây d ng k ho ch h p tác v i nh ng ngư i xung quanh trong công vi c hàng - HS làm t làm bài t p và ngày. trao iv ib n Cách ti n hành: - 3 HS trình bày, các b n - GV yêu c u HS t làm bài t p 5, sau ó trao i khác góp ý. v i b n ng i c nh. - GV yêu c u vài HS trình bày ý ki n. - GV nh n xét v nh ng d ki n c a HS. 2. C ng c –d n dò:
  7. - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b - HS tr l i bài m i. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản