Gíao án 5 - TÌNH BẠN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
57
lượt xem
7
download

Gíao án 5 - TÌNH BẠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này HS biết: - Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè. - Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. - Thân ái, đoàn kết với bạn bè.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 5 - TÌNH BẠN

  1. Bài 5: TÌNH B N Ti t: 01 & 02 I. M C TIÊU H c xong bài này HS bi t: - Ai cũng c n có b n bè và tr em có quy n ư c t do k t giao b n bè. - Th c hi n i x t t v i b n bè xung quanh trong cu c s ng hàng ngày. - Thân ái, oàn k t v i b n bè. II. DÙNG D Y H C - Bài hát L p chúng ta, nh c và l i: M ng Lân. - dùng hoá trang óng vai theo truy n ôi b n trong SGK III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U Ti t 1 HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 1. Ki m tra bài cũ: - GV g i 2 HS lên b ng tr l i câu h i. - 2 HS lên b ng tr l i. - GV nh n xét, cho i m HS. 2. D y bài m i: Ho t ng 1: làm vi c c l p. M c tiêu: Giúp HS bi t ư c ý nghĩa c a tình b n và quy n ư c k t giao b n bè c a tr em. Cách ti n hành: - GV cho HS hát bài L p chúng ta oàn - HS cùng hát. k t. - HS c l p th o lu n và - GV yêu c u HS th o lu n theo các câu g i tr l i. ý sau: + Bài hát nói lên i u gì? + L p chúng ta có như v y không? + i u gì s x y ra n u xung quanh chúng ta không có b n bè? + Tr em có quy n t do ư c k t b n không? Em bi t i u ó t âu?
  3. - GV k t lu n: Ai cũng c n có b n bè. Tr em cũng c n có b n bè và có quy n ư c t do k t giao b n bè. Ho t ng 2: tìm hi u n i dung truy n ôi b n. M c tiêu: giúp HS hi u ư c b n bè c n - HS l ng nghe. ph i oàn k t, giúp nhau nh ng lúc khó khăn, ho n n n. - 2 HS trình di n. Cách ti n hành: - HS c l p th o lu n và tr l i câu h i. - GV c 1 l n truy n ôi b n. - GV m i vài HS lên óng vai theo n i dung truy n. - GV yêu c u HS th o lu n, tr l i các câu h i trang 17 SGK. - GV k t lu n: b n bè c n ph i bi t thương yêu, oàn k t, giúp nhau, nh t là nh ng lúc khó khăn, ho n n n. Ho t ng 3: bài t p 2, SGK. M c tiêu: giúp HS bi t cách ng x phù h p trong các tình hu ng có liên quan n b n bè. - HS làm vi c cá nhân và
  4. Cách ti n hành: trao i v i b n ng i bên c nh. - GV yêu c u HS t làm vi c cá nhân bài - 3 HS trình bày, l p t p 2, SGK. nh n xét, b sung. - GV g i HS lên trình bày cách ng x - HS t liên h . trong m i tình hu ng và gi i thích lí do. - GV yêu c u HS t liên h sau m i tình hu ng theo g i ý (em ã làm ư c như v y i v i b n bè trong các tình hu ng tương t chưa? Hãy k 1 trư ng h p c th ) - GV nh n xét và k t lu n v cách ng x phù h p trong m i tình hu ng: Tình hu ng a: Chúc m ng b n. Tình hu ng b: An i, ng viên, giúp b n. Tình hu ng c: Bênh v c b n ho c nh ngư i l n bênh v c b n. Tình hu ng d: Khuyên ngăn b n không nên sa vào nh ng vi c làm không t t. Tình hu ng : Hi u ý t t c a b n, không t ái, nh n khuy t i m và s a ch a khuy t i m.
  5. Tình hu ng e: Nh b n bè, th y cô giáo ho c ngư i l n khuyên ngăn b n. Ho t ng 4: C ng c . M c tiêu: giúp HS bi t các bi u hi n c a tình b n p. - M i HS nêu 1 bi u Cách ti n hành: hi n. - GV yêu c u HS nêu m t bi u hi n c a - 2 HS nêu. tình b n p. GV ghi nhanh các ý ki n lên b ng. - GV yêu c u HS liên h nh ng tình b n p trong l p, trong trư ng mà em bi t. - GV k t lu n: các bi u hi n c a tình b n p là: tôn tr ng, chân thành, bi t quan tâm, giúp nhau cùng ti n b , bi t chia s vui bu n cùng nhau,… 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và sưu t m truy n, ca dao, t c ng … v ch tình b n.
  6. Ti t 2 HO T NG D Y HO T NG H C Ho t ng 1: óng vai(bài t p 1, SGK). M c tiêu: Giúp HS bi t ng x trong tình - C l p hát. hu ng b n mình làm i u sai. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm, - HS làm vi c theo nhóm, các nhóm th o lu n và óng vai các tình hu ng cùng th o lu n và chu n b óng bài t p. vai. - GV cho các nhóm óng vai - Các nhóm lên óng vai, l p theo dõi nh n xét. - GV t ch c cho l p th o lu n: - C l p th o lu n. + Vì sao em l i ng x như v y khi th y b n làm i u sai? Em có s b n gi n khi khuyên ngăn b n không? + Em nghĩ gì khi b n khuyên ngăn không cho em làm i u sai trái? Em có gi n và trách b n không? - GV k t lu n: c n khuyên ngăn, góp ý khi
  7. th y b n làm i u sai trái giúp b n ti n b . Như th m i là b n t t. Ho t ng 2: T liên h . M c tiêu: giúp HS bi t t liên h v cách i x v i b n bè. - HS t liên h cá nhân Cách ti n hành: và trao i v i b n ng i bên c nh. - GV yêu c u HS t liên h , làm vi c cá nhân. - 3 HS tr l i - GV yêu c u vài HS trình bày trư c l p. - GV k t lu n: Tình b n p không ph i t nhiên ã có mà m i ngư i chúng ta c n ph i c g ng vun p, gi gìn. Ho t ng 3: Bài t p 3, SGK. M c tiêu: giúp HS c ng c bài. Cách ti n hành: - 3 HS trình bày. - GV t ch c cho HS hát, k chuy n, c thơ, ca dao, t c ng v ch Tình b n. 2. C ng c –d n dò:
  8. - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b bài m i. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản