Gíao án 6 - CAO SU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
10
download

Gíao án 6 - CAO SU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Làm thực hành để tìm ra tính chất đặc trưng của cao su. - Kể tên các vật liệu dùng để chế tạo ra cao su. - Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng cao su.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - CAO SU

  1. Bài 30: CAO SU I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - Làm th c hành tìm ra tính ch t c trưng c a cao su. - K tên các v t li u dùng ch t o ra cao su. - Nêu tính ch t, công d ng và cách b o qu n các dùng b ng cao su. II. dùng d y h c: - Hình trang 62, 63 SGK. - Sưu t m m t s dùng b ng cao su như qu bóng, dây chun, m nh săm, l p… III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Th c hành. M c tiêu: HS làm th c hành tìm ra tính ch t c trưng c a cao su. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS làm th c hành theo ch d n trang 63 SGK. - Cho HS báo cáo k t qu làm th c hành c a - i di n m i nhóm trình nhóm mình. bày. K t lu n: (SGK) Ho t ng 3: Th o lu n. M c tiêu: Giúp HS: -K ư c tên các v t li u dùng ch t o ra cao su.
  3. - Nêu ư c tính ch t, công d ng và cách b o qu n các dùng b ng cao su. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c cá nhân. - HS c n i dung m c B n c n bi t trang 63 SGK tr l i các câu h i. - Cho HS l n lư t tr l i t ng câu h i. K t lu n: (SGV) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
  4. .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản