Gíao án 6 - ĐÁ VÔI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
195
lượt xem
44
download

Gíao án 6 - ĐÁ VÔI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học, HS biết: - Kể tên một số vùng đá vôi, hang động của chúng. - Nêu lợi ích của đá vôi. - Làm thí nghiệm để phát hiện ra tính chất của đá vôi. - Một vài mẫu đá vôi, đá cuội; giấm chua hoặc a-xít (nếu có điều kiện). - Sưu tầm các thông tin, tranh ảnh về các dãy núi đá vôi và hang động cũng như ích lợi của đá vôi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - ĐÁ VÔI

  1. Bài 26: Á VÔI I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - K tên m t s vùng á vôi, hang ng c a chúng. - Nêu l i ích c a á vôi. - Làm thí nghi m phát hi n ra tính ch t c a á vôi. II. dùng d y h c: - Hình trang 54, 55 SGK. - M t vài m u á vôi, á cu i; gi m chua ho c a-xít (n u có i u ki n). - Sưu t m các thông tin, tranh nh v các dãy núi á vôi và hang ng cũng như ích l i c a á vôi. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra:
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm vi c v i các thông tin và tranh nh sưu t m ư c. M c tiêu: HS k ư c tên m t s vùng núi á vôi cùng hang ng c a chúng và nêu ư c ích l i c a á vôi. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS vi t tên ho c dán tranh nh nh ng vùng á vôi cùng - Cho HS trình bày k t qu . hang ng c a chúng và ích l i c a á vôi sưu t m ư c và gi y - GV nh n xét. kh to. K t lu n: (SGV) Ho t ng 3: Làm vi c v i m u ho c quan sát hình. M c tiêu: HS bi t làm thí nghi m ho c
  3. quan sát hình phát hi n ra tính ch t c a á vôi. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm mình làm th c hành theo hư ng d n (SGK). - Cho i di n t ng nhóm báo cáo k t qu thí nghi m và gi i thích k t qu thí nghi m c a nhóm mình. K t lu n: (SGV) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản