Gíao án 6 - ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
198
lượt xem
42
download

Gíao án 6 - ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Quan sát và phát hiện một vài tính chất của đồng. - Nêu một số tính chất cảu đồng và hợp kim của đồng. - Kể tên một số dụng cụ, máy móc, đồ dùn được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng. - Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng có trong gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG

  1. Bài 24: NG VÀ H P KIM C A NG I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - Quan sát và phát hi n m t vài tính ch t c a ng. - Nêu m t s tính ch t c u ng và h p kim c a ng. - K tên m t s d ng c , máy móc, dùn ư c làm b ng ng ho c h p kim c a ng. - Nêu cách b o qu n dùng b ng ng và h p kim c a ng có trong gia ình. II. dùng d y h c: - Thông tin và hình trang 50, 51 SGK. -M ts o n dây ng. - Sưu t m tranh nh, m t s dùng ư c làm t ng và h p kim c a ng. - Phi u h c t p. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm vi c v i v t th t. M c tiêu: HS quan sát và phát hi n m t vài tính ch t c a ng. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS quan sát o n dây ng ư c em n l p và mô t màu s c, sáng, tính c ng, tính d o c a o n dây ng. - Cho HS trình bày k t qu quan sát. - i di n t ng nhóm trình bày. - GV nh n xét và ch t l i.
  3. K t lu n: (SGK) Ho t ng 3: Làm vi c v i SGK. M c tiêu: HS nêu ư c tính ch t c a ng và h p kim c a ng. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c cá nhân. - GV phát phi u HS cho HS. - HS ghi câu tr l i vào phi u h c t p. - Cho HS trình bày bài làm c a mình. - HS khác góp ý. K t lu n: (SGK) Ho t ng 4: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: - HS k tên m t s dùng làm b ng ng và h p kim c a ng.
  4. - HS nêu ư c cách b o qu n m t s dùng b ng ng và h p kim c a ng Cách ti n hành: - GV và HS cùng làm vi c. - Ch ra tên dùng trong hình trang 50, 51 SGK - K tên m t s dùng khác. - Nêu cách b o qu n. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : .........................................................................................................................................
  5. .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản