Gíao án 6 - GỒM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
180
lượt xem
25
download

Gíao án 6 - GỒM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kể tên một số đồ gốm. - Phân biệt gạch, ngói với các loại đồ sành, sứ. - Kể tên một số loại gạch, ngói và công dụng của chúng. - Làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của gạch, ngói.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - GỒM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI

  1. Bài 27: G M XÂY D NG: G CH, NGÓI I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - K tên m t s g m. - Phân bi t g ch, ngói v i các lo i sành, s . - K tên m t s lo i g ch, ngói và công d ng c a chúng. - Làm thí nghi m phát hi n ra m t s tính ch t c a g ch, ngói. II. dùng d y h c: - Hình trang 56, 57 SGK. - Sưu t m thông tin và tranh nh v g m nói chung và g m xây d ng nói riêng. - M t vài viên g ch, ngói khô; ch u nư c. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra:
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Th o lu n. M c tiêu: Giúp HS: -K ư c tên m t s g m. - Phân bi t ư c g ch, ngói v i các lo i sành, s . Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS s p x p các thông tin và tranh nh sưu t m ư c v các lo i g m vào gi y. - Cho HS trình bày s n ph m. - Các nhóm treo s n ph m lên b ng và c ngư i thuy t minh. - Cho HS th o lu n câu h i (SGV).
  3. K t lu n: (SGV) Ho t ng 3: Quan sát. M c tiêu: HS nêu ư c công d ng c a g ch, ngói. Cách ti n hành: - Cho HS làm các bài t p m c Quan - Nhóm trư ng i u khi n sát trang 56, 57 SGK. nhóm làm vi c. - Cho HS trình bày k t qu làm vi c - i di n t ng nhóm trình c a nhóm mình. bày. K t lu n: (SGV) Ho t ng 4: Th c hành. M c tiêu: HS làm thí nghi m phát hi n ra m t s tính ch t c a g ch, ngói. Cách ti n hành:
  4. - Cho HS làm vi c. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm mình : Quan sát kĩ m t viên g ch ho c ngói r i nh n xét. Làm th c hành. - Cho HS trình bày k t qu làm vi c. - i di n t ng nhóm báo cáo k t qu th c hành và gi i thích hi n tư ng. K t lu n: (SGV) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản