Gíao án 6 - NAM HAY NỮ?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
74
lượt xem
6
download

Gíao án 6 - NAM HAY NỮ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Phân biệt các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ. - Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam và nữ. - Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới; không phân biệt bạn nam, bạn nữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - NAM HAY NỮ?

  1. Bài 2- 3: NAM HAY N ? I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - Phân bi t các c i m v m t sinh h c và xã h i gi a nam và n . - Nh n ra s c n thi t ph i thay i m t s quan ni m xã h i v nam và n . - Có ý th c tôn tr ng các b n cùng gi i và khác gi i; không phân bi t b n nam, b n n . II. dùng d y h c: - Hình trang 6, 7 SGK. - Các t m phi u có n i dung như trang 8 SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Th o lu n. M c tiêu: HS xác nh ư c s khác nhau gi a nam và n v m t sinh h c. Cách ti n hành: a) Làm vi c theo nhóm. - Cho HS th o lu n tr l i các câu h i SGK. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm th o lu n. b) Làm vi c c l p. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n t ng nhóm trình bày. K t lu n: (SGK) Ho t ng 3: Trò chơi “Ai nhanh, ai úng?” M c tiêu: HS phân bi t ư c các c i mv
  3. m t sinh h c và xã h i gi a nam và n . Cách ti n hành: a) T ch c và hư ng d n. - GV phát phi u cho các nhóm. - Hư ng d n cách làm. b) Các nhóm làm vi c. - Gi i thích s s p x p. c) Làm vi c c l p. - Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét. - GV nh n xét và ch t l i. Ho t ng 4: Th o lu n: M t s quan ni m xã h i v nam và n . M c tiêu: HS nh n ra m t s quan ni m xã h i v nam và n ; s c n thi t ph i thay i m t s quan ni m này và có ý th c tôn tr ng các b n cùng gi i và
  4. khác gi i, không phân bi t nam và n . Cách ti n hành: a) Làm vi c theo nhóm. - GV cho HS th o lu n các câu h i (SGV). b) Làm vi c c l p. - Cho HS trình bày k t qu . K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản